Реферат: Нові надходження літератури. Поточний інформаційний список за 2010 рік


Нові надходження літератури.
Поточний інформаційний список за 2010 рік.


1.

42.112

S62


Singh Y.

Direct Seeding of Rice and Weed Management in the Irrigated Rice-Wheat Cropping System of the Indo-Gangetic Plains / Y. Singh et al. - Philippines : IRRI, 2008. - 272 с

2.

41

Є30


Єгоршин О. О.

Математичне планування польових дослідів та статистична обробка експериментальних даних / О. О. Єгоршин, М. В. Лісовий ; ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" УААН. - Харків : [ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"], 2005. - 194 с

3.

42.15

І-45


Ільчук Л. А.

Хвороби і шкідники картоплі та заходи боротьби з ними : каталог / Л. А. Ільчук , Л. А. Ільчук, Р. В. Ільчук ; Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону УААН. - Львів : Арал, 2008. - 112 с

4.

41.3

Б 11


Біотехнологія і сталий розвиток агроекосистем / [В. П. Патика та ін. ; за ред. В. П. Патики, Н. А. Макаренко]. - К. : [Ін-т агроекології та біотехнології УААН], 2003. - 40 с

5.

44

Б 12


Бабидорич М. М.

Біологічний метод захисту рослин в Закарпатті / М. М. Бабидорич, В. С. Чабан, Я. М. Шкварчук. - Ужгород : Карпати, 1997. - 78 с

6.

46.0

Б 33


Бащенко М. І.

Створення модельної ферми молочної худоби з енергозберігаючою технологією виробництва молока : методичні рекомендації / М. І. Бащенко [та ін.]. - Черкаси : [Черкаський ін-т АПВ НААН], 2010. - 43 с

7.

46.0

Б 33


Бащенко М. І.

Створення модельної ферми-племрепродуктора симентальської м'ясної худоби з використанням ресурсозберігаючої технології виробництва яловичини : методичні рекомендації / М. І. Бащенко [та ін.]. - Черкаси : [Черкаський ін-т АПВ НААН], 2010. - 32 с

8.

41.2

Б 71


Блюм Я.

Современные биотехнологии - вызов времени / Я. Блюм и др. - К. : PA NOVA, 2002. - 102 с

9.

41.3

В 12


Вавилов Н. И.

Теоретические основы селекции / Н. И. Вавилов; ответ. ред. А. В. Пухальский, А. А. Созинов. - М. : Наука, 1987. - 512 с

10.

4 г

В 31


Вергунов В. А.

Василий Николаевич Ремесло - ученый-селекционер (1907-1983) : к 100 летию Мироновского института пшеницы им. В. Н. Ремесло / В. А. Вергунов, О. А. Черныш ; ответ. ред. М. В. Зубец. - К., 2010. - 140 с. - (Историко-библиографическая серия "Аграрная наука Украины в документах и материалах" ; Кн. 35)

11.

40.40

В 67


Волкогон В. В.

Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогосподарських культур / В. В. Волкогон. - К. : Аграрна наука, 2007. - 144 с

12.

4

В 85


Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко : 75 лет / Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко. - Ростов-на-Дону

Т. 1 : Научное наследие И. Г. Калиненко. - 2005. - 304 с

13.

4

В 85


Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко : 75 лет / Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко. - Ростов-на-Дону

Т. 2 : История и современность / Г.И. Забегайлов. - 2005. - 280 с

14.

4

В 85


Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко : 75 лет / Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И.Г. Калиненко. - Ростов-на-Дону

Т. 3 : Достижения, направления развития сельскохозяйственной науки России : селекция, семеноводство, технология, экономика. - 2005. - 464 с

15.

65.28

Г 15


Галушкіна Т. П.

Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська ; НАНУ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Інститут рису УААН. - Одеса, 2009. - 372 с

16.

40.3

Г 90


Грунтово-геохімічне обстеження урбанізованих територій : методичні рекомендації / уклад. С. А. Балюк, А. І. Фатєєв, М. М. Мірошниченко. - Харків : [ННЦ "ІГА ім. О. Н. Соколовського" УААН], 2004. - 54 с

17.

41.3

Д 72


Драгавцев В. А.

Алгоритмы эколого-генетической инвентаризации генофонда и методы конструирования сортов сельскохозяйственных растений по урожайности, устойчивости и качеству : методические рекомендации (новые подходы) / В. А. Драгавцев ; РАСХН, ВНИИР им. Н. И. Вавилова. - СПб., 1994. - 51 с

18.

44.6

Д 75


Дрозда В. Ф.

Капустянка (медведка) / В. Ф. Дрозда. - К. : Світ, 2000. - 40 с. - (Шкідники городу)

19.

40.62

Е 90


Ефективне використання зрошуваних земель Херсонської області / В. О. Ушкаренко та [та ін.] ; М-во аграр. політики України, НААНУ, Інститут землеробства південного регіону НААНУ, Інститут рису НААНУ, Херсонський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції "Облдержродючість". - Херсон : Стар, 2010. - 128 с

20.

40.6

Ж 60


Жернов І. Є.

Меліоративна гідрогеологія / І. Є. Жернов [та ін.] ; за ред. І. Є. Жернова. - К. : Вища школа , 1972. - 331 с

21.

42.2

З-63

Зінченко О. І.

Кормовиробництво / О. І. Зінченко. - К. : Вища освіта, 2005. - 448 с

22.

40.62

З-36


Засади ефективного сільськогосподарського використання земель Дунай-Дністровської зрошувальної системи : рекомендації / С. А. Балюк та ін. - Харків : [ННЦ "ІГА ім. О. Н. Соколовського" УААН], 2003. - 90 с

23.

4

З-41


Збірник наукових праць / М-во аграр. політики Укр.; ред. кол. М. І. Самокиш [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Абетка.

Вип. 8. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. - 437 с

24.

4

З-91


Зубець М. В.

Економічні аспекти реформування аграрно-промислового комплексу України / М. В. Зубець, М. Д. Безуглий ; Національна академія аграрних наук України. - К. : Аграрна наука, 2010. - 32 с

25.

67.99

К 18


Камінський В. Ф.

Оцінювання конкурентоспроможності наукової продукції / В. Ф. Камінський, Г. Ю. Монке, Т. С. Ковбаса. - Чабани, 2010. - 44 с

26.

44.7

К 43


Кирик М. М.

Хвороби кореневої системи рослин : методичний посібник для студентів із спеціальності 8.130104 - "Захист рослин" / М. М. Кирик та ін. - К. : НУБіПУ, 2010. - 163 с

27.

72

К 43


Кириченко В.В.

Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво : В. В. Кириченко, В. М. Тимчук / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук. - Харків, 2009. - 228 с

28.

40.3

К 64


Концепція системи стандартизації та нормування у сфері сталого землекористування / МОН України, УААН, ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" УААН ; за ред. С. А. Балюка. - Харків, 2005. - 28 с

29.

43

К 82


Критерії та індикатори сталого розвитку лісової галузі України : методичні рекомендації з питань ведення та управління лісовим господарством / О.І. Фурдичко [та ін.] ; за ред. О. І. Фурдичка. - К. : Нора-прінт, 2003. - 138 с

30.

44.6

Л 63


Лісовий М. М.

Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України : монографія / М. М. Лісовий, В. М. Чайка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. - 384 с

31.

41.3

Л 64


Літун П. П.

Системний аналіз в селекції польових культур : навч. посіб. / П. П. Літун та ін. ; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН. - Харьков : [ІР ім. В.Я. Юр'єва], 2009. - 352 с

32.

65.68

М 11

Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних відносин : підручник / А. С. Філіпенко [та ін.]. - К. : Либідь, 1994. - 256 с

33.

42.112

М 15


Макаров Л. Х.

Агротехніка пшениці озимої в неполивних умовах Півдня України : монографія / Л. Х. Макаров, М. В. Скорий. - Херсон : Айлант, 2010. - 240 с

34.М 48


Мельник Ю. Ф.

Сільське господарство України 20-х років ХХ століття: кооперація, колективізація, чи навпаки? / Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов, Г. О. Глазунов ; [під заг. ред. Ю. Ф. Мельника]. - К., 2010. - 270 с

35.

40.6

М 54


Метеорологічне забезпечення інженерно-меліоративних розрахунків у проектах будівництва й реконструкції осушувальних систем / розроб. А. М. Рокочинський [та ін.] ; Державний комітет України по водному господарству, Інститут "Укрводпроект", Національний університет водного господарства та природокористування. - К., 2008. - 64 с

36.

44

М 54

Методики випробування і застосування пестицидів : офіційне видання / [С. О. Трибель та ін.] ; за ред. проф. С. О. Трибель . - К. : Світ, 2001. - 448 с

37.

41.3

М 54


Методические рекомендации по применению математических методов для анализа экспериментальных данных по изучению комбинационной способности / В. Г. Вольф [и др.]. - Харьков, 1980. - 76 с

38.

40.62

М 54


Методичні вказівки з особливостей використання зрошуваних земель Херсонської області / ред. кол. В. Л. Нікішенко (голова) [та ін.] ; Інститут землеробства південного регіону УААН, Центр наукового забезпечення АПВ Херсонської обл. - Херсон : Айлант, 2007. - 60 с

39.

40.62

М 54


Методичні вказівки з планування та управління еколого-безпечними, водозберігаючими й економічно обгрунтованими режимами зрошення сільськогосподарських культур / В. Л. Нікішенко [та ін.] ; Інститут землеробства південного регіону НААН, Інститут гідротехніки і меліорації НААН. - Херсон : [Олді-плюс], 2010. - 152 с

40.

4

М 54


Методичні вказівки та рекомендації з біотехнологічних методів переробки та використання органічних відходів міст / уклад: Д. О. Мельничук [та ін.] ; за ред. Д. О. Мельничука, М. М. Городнього ; Кабінет Міністрів України, Національний аграрний університет, Науково-дослідний інститут агротехнологій та якості продукції рослинництва. - К. : Алефа, 2003. - 112 с

41.

67.9

М 54


Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво. Реалізація інноваційних напрямків в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН / В. В. Кириченко. - Харків : Магда ЛТД, 2009. - 20 с

42.

65.9(2)32

М 57

Ми - акціонери. Що потрібно знати власникові акцій в Україні / [наук. ред. І. К. Бондар]. - К. : Міленіум, 2003. - 48 с

43.

40.62

Н 34


Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України / Державний комітет України з водного господарства, УААН, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" УААН, Інститут землеробства південного регіону ; за наук. ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука. - К. : Аграрна наука, 2009. - 622 с

44.

40.6

Н 34


Науково-методичні та організаційні засади управління водогосподарсько-меліоративними об'єктами гумідної зони України за короткотерміновим метеорологічним прогнозом : методичні рекомендації / розроб. А. М. Рокочинський [та ін.] ; Державний комітет України по водному господарству, Національний університет водного господарства та природокористування. - Рівне, 2005. - 53 с

45.

28.04

Н 46


Ней М.

Молекулярная эволюция и филогенетика / М. Ней, С. Кумар; авторизированный перевод с англ. Г. В. Глазко, И. Б. Рогозина; под ред. В. И. Глазко. - К. : КВІЦ, 2004. - 406 с

46.

42.112

Н 57


Нетіс І. Т.

Озима пшениця в зоні Степу / І. Т. Нетіс ; Інститут землеробства південного регіону УААН. - Херсон : Айлант, 2004. - 95 с

47.

42.112

О-47

Озимі зернові культури / Л. О. Животков [та ін.] ; за ред Л. О. Животкова, С. В. Бірюкова. - К. : Урожай, 1993. - 288 с

48.

41.3

О-75

Основы биотехнологии растений. Культура растительных клеток и тканей : учебное пособие / сост. И. К. Сорокина [и др.]. - Саратов, 2002. - 45 с

49.

44.7

П 11


Піковський М. Й.

Діагностика хвороб рослин : методичний посібник для студентів із спеціальності 8.130104 - "Захист рослин" / М. Й. Піковський, М. М. Кирик, В. В. Дудченко. - К. : [НУБіП], 2009. - 38 с

50.

44.7

П 11


Піковський М. Й.

Завдання для самостійної роботи із дисципліни Діагностика хвороб рослин для студентів із спеціальності 8.130104 - "Захист рослин" / М. Й. Піковський, М. М. Кирик, В. В. Дудченко. - К. : [НУБіП], 2009. - 18 с

51.

4 г

П 16


Панченко П. П.

Аграрна історія України / П. П. Панченко , П. П. Панченко, Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов. - К. : Просвіта, 2007. - 532 с

52.

4

П 27


Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат наук. зб. / Ін-т землеробства і тваринництва західного регіону УААН ; [редкол. Г. М. Седіло та ін.]

Вип. 51, ч. ІІІ. - Оброшино : [Ін-т землеробства і тваринництва західного регіону УААН], 2009. - 234 с

53.

46

П 35


Питомі виробничі нормативи моделей тваринницьких формувань різних виробничих типів по зонах України : нормативний науково-практичний посібник / розроб. Є. В. Руденко [та ін.]. - Харків : [Інститут тваринництва НААН], 2010. - 36 с

54.

40.3

П 40


Плюснин И. И.

Мелиоративное почвоведение / И. И. Плюснин, А. И. Голованов ; под ред. А. И. Голованова. - М. : Колос, 1983. - 318 с

55.

44.7

П 49


Поліщук В. П.

Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України / В. П. Поліщук [та ін.] ; за ред. В. П. Поліщука. - К. : Фітосоціоцентр, 2001. - 220 с

56.

72

П 69


Практическое руководство для центров коммерциализации технологий : серия методических материалов / подгот. Питер Линдхольм : Проект EuropeAid "Наука и коммерциализация технологий". - 2006

Кн. 1. Как управлять портфелем технологий и интелектуальной собственностью / А. Квашнин. Как проводить технологический аудит / Г. Пильнов, О. Тарасова, А. Яновский. - [б. м.]

57.

72

П 69


Практическое руководство для центров коммерциализации технологий : серия методических материалов / подгот. Питер Линдхольм : Проект EuropeAid "Наука и коммерциализация технологий". - 2006.

Кн. 2. Как провести экспертизу проекта коммерциализации технологий / А. Квашнин. Как продвигать проекты коммерциализации технологий / М. Катешова, А. Квашнин. - [б. м.]

58.

72

П 69


Практическое руководство для центров коммерциализации технологий : серия методических материалов / подгот. Питер Линдхольм : Проект EuropeAid "Наука и коммерциализация технологий". - 2006

Кн. 3. Как финансировать проекты по коммерциализации технологий / А. Яновский. Как разработать бизнес-план проекта коммерциализации технологий / К. Хомкин. - [б. м.]

59.

42.343

П 76


Примак І. Д.

Буряківництво / І. Д. Примак та ін. ; за ред. І. Д. Примака. - К. : Колобіг, 2009. - 464 с

60.

87

П 77


Причепій Є. М.

Філософія : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - Вид. 2-ге, випр., доп. - К. : Академвидав, 2008. - 592 с. - (Серия "Альма-матер")

61.

40.2

П 78


Прогноз агрометеорологічного забезпечення вегетаційного періоду сільськогосподарських культур та технологічні рекомендації на серпень-жовтень 2009 року : експрес-інформація. Вип. 4 / кол. авт. Р. В. Сайдак [та ін.] ; за ред. Ю. О. Тараріко. - К. : ІГіМ, 2009. - 36 с. - (Серія "Агрономічні ресурси України")

62.

40.2

П 78


Прогноз агрометеорологічного забезпечення вегетаційного періоду сільськогосподарських культур та технологічні рекомендації на червень-липень 2009 року : експрес-інформація. Вип. 3 / кол. авт. Р. В. Сайдак [та ін.] ; за ред. Ю. О. Тараріко. - К. : ІГіМ, 2009. - 44 с. - (Серія "Агрономічні ресурси України")

63.

40.2

П 78


Прогноз агрометеорологічного забезпечення вегетаційного періоду та врожайності сільськогосподарських культур в 2009 році : експрес-інформація. Вип. 1/2 / кол. авт. Р. В. Сайдак [та ін.] ; за ред. Ю. О. Тараріко. - К. : ІГіМ, 2009. - 44 с. - (Серія "Агрономічні ресурси України")

64.

41.3

Р 15


Радченко Е. Е.

Идентификация генов устойчивости зерновых культур к тлям / Е. Е. Радченко ; под ред. И. Г. Одинцовой. - СПб. : ВИР, 1999. - 60 с

65.

42.112

Р 36


Рекомендації з підготовки та проведення сівби озимих зернових колосових культур у Лісостепу України під урожай 2011 року / М. Д. Безуглий [та ін.]; ред. Г. П. Кузьмінська. - Миронівка : [Миронівський ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла], 2010. - 84 с

66.

46

Р 36


Рекомендації по діагностиці і заходам боротьби з ензоотичним енцефаломієлітом (хворобою Тешена) свиней / М-во аграр. політики України, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. - Чернігів, 1999. - 22 с

67.

40.40

Р 36


Рекомендації по ефективному застосуванню мікробіологічних препаратів у сучасному ресурсозберігаючому землеробстві / [В. П. Патика та ін.] ; Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. - Чернігів : [Ін-т с.-г. мікробіології УААН], 1999. - 22 с

68.

44

Р 36


Рекомендації по захисту оздоровленої картоплі від вірусів в системі насінництва / [Ф. Ю. Козар та ін. ; за ред. В. П. Патики] . - Чернігів : [Ін-т с.-г. мікробіології УААН], 1999. - 16 с

69.

44

Р 36


Рекомендации по фитоценотическому контролю амброзии полыннолистной в Украине / сост. В. Я. Марьюшкина, Р. И. Бурда, Е. Д. Ткач ; под ред. В. Ф. Патыки. - К. : [Ін-т агроекології та біотехнології УААН], 2003. - 17 с

70.

40.62

Р 66


Рокочинський А. М.

Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах : монографія / А. М. Рокочинський ; за ред. А. М. Ромащенка ; МОН України, Національний університет водного господарства та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2010. - 352 с

71.

41.41

С 34

Сівозміни на зрошуваних землях : методичні рекомендації / [А. М. Коваленко та ін.]. - К. : Аграрна наука, 1999. - 40 с

72.

40.5

С 11


Сільськогосподарська мікробіологія - на допомогу аграрному виробництву : збірник наукових розробок / В. П. Патика та ін. ; Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. - Чернігів : [Ін-т с.-г. мікробіології УААН], 2001. - 60 с

73.

40.5

С 36


Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т сільськогосподарської мікробіології УААН ; [редкол. В.В. Волкогон та ін.]

Вип. 8. - Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2008. - 182 с

74.

42.112

С 30

Семеноводство кукурузы : справочник / Ф.Ф. Адамень [и др.]. - Симферополь : Таврия, 1991. - 148 с

75.

40.62

С 45


Скрипчинская Л. В.

Орошение риса / Л. В. Скрипчинская. - М. : Издательство сельскохозяйственной литературы, 1962. - 120 с

76.

41

С 48

Словник-довідник з агроекології / уклад. В. І. Бондарь [та ін.] ; за ред. О. І. Фурдичка. - К. : Основа, 2007. - 271 с

77.

41.3

С 56


Современные проблемы генетики, биотехнологии и селекции растений : сб. тезисов 2-й междунар. конференции молодых ученых (19-23 мая, 2003 г.) / Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН. - Харьков : [ІР ім. В.Я. Юр'єва], 2003. - 328 с

78.

42.1

С 83


Стратегія збирання ранніх зернових і зернобобових культур у 2010 році : рекомендації / В. Л. Нікішенко [та ін.] ; Центр наукового забезпечення АПВ Херсонської обл., Інститут землеробства південного регіону НААН України. - Херсон : [ІЗПР], 2010. - 30 с

79.

330.3.4

С 91


Сучкова В. М.

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Сучкова В. М. . - К., 2001. - 20 с

80.

42.1

Т 38


Технології вирощування зернових колосових, зернобобових, круп'яних культур і кукурудзи / уклад. В. Ф. Сайко та ін. ; Центр наукового забезпечення АПВ Київської обл. - К. : [Інститут землеробства УААН], 2004. - 27 с

81.

40.40

Т 38


Технологии применения регуляторов роста растений в земледелии : методическое пособие / [Л. А. Анишин и др.]. - Киев : [МНТЦ "Агробиотех"], 2006. - 32 с

82.

40.6

Т 41


Тимчасові рекомендації з економічного обгрунтування інвестицій в проекти зрошувальних систем / Н. А. Рокочинська, Л. Ф. Кожушко, А. М. Рокочинський, С. Р. Стасюк ; Український державний універститет водного господарства та природокористування. - Рівне, 2004. - 37 с

83.

40.6

Т 41


Тимчасові рекомендації з економічного обгрунтування меліоративних проектів у зоні осушувальних меліорацій / Н. А. Рокочинська, Л. Ф. Кожушко, А. М. Рокочинський, В. Д. Дупляк ; Український державний універститет водного господарства та природокористування. - Рівне, 2004. - 68 с

84.

44.6

Т 67


Трибель С. О.

Шкідники кукурудзи / С. О. Трибель та ін. ; Інститут захисту рослин УААН. - К. : Колобіг, 2009. - 52 с

85.

44.6

Т 67


Трибель С.О.

Колорадський жук / С.О. Трибель, Т. С. Король. - К. : Світ, 2001. - 32 с. - (Шкідники городу)

86.

40.3

Т 78


Трускавецький Р. С.

Буферна здатність грунтів та їх основні функції / Р. С. Трускавецький ; УААН, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" УААН. - Харків : Нове слово, 2003. - 225 с

87.

41

У 95


Ушкаренко В. О.

Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів / В. О. Ушкаренко [та ін.]. - Херсон : Айлант, 2009. - 370 с

88.

72

Ф 11


Філіпенко А. С.

Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / А. С. Філіпенко. - К. : Академвидав, 2004. - 208 с. - (Серия "Альма-матер")

89.

44.6

Ф 11

Фітосанітарна безпека: регульовані шкідники лісу / [П. О. Мельник, С.А. Бурма, Т. І. Мацьків] ; [наук. ред. П. О. Мельник]. - Чернівці, 2007. - 148 с

90.

42.19

Ф 95


Фурдичко О. І.

Лікарські та медоносні рослини Галичини / О. І. Фурдичко, М. Ф. Паук. - Львів : Світ, 1998. - 128 с

91.

20.1

Ф 95


Фурдичко О. І.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище : навчальний посібник / О. І. Фурдичко, В. П. Славов, А. П. Войцицький ; за наук. ред. О. І. Фурдичка. - К. : Основа, 2008. - 360 с

92.

40.40:42.112

Ш 52

Шеуджен А. Х.

Применение борных удобрений в семеноводстве риса / А. Х. Шеуджен [и др.] ; под ред. Н. Е. Алешина. - Майкоп, 1995. - 48 с

93.

40.4

Ш 52


Шеуджен А.Х.

Агрохимия / А. Х. Шеуджен [и др.] ; под ред. А. Х. Шеуджена. - 2-е изд., перераб. и доп. - Майкоп : Афиша, 2006. - 1076 с
еще рефераты
Еще работы по разное