Реферат: Правила прийому до національного університету водного господарства та природокористування у 2012 роціПогоджено


___ _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра _________________ Є.М.Суліма

(підпис)

Затверджено


___ _______________2011 р.


Ректор

Гурин Василь Арсентійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________

(підпис)


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

У 2012 РОЦІ


Рівне – 2011


^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

У 2012 РОЦІ


Провадження освітньої діяльності у ^ Національному університеті водного господарства та природокористування здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Серія АВ № 586068, від 06.09.2011р.).

Правила прийому (надалі - ^ Правила) розроблені Приймальною комісією Національного університету водного господарства та природокористування, (надалі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959.


1. Загальні положення

Національний університет водного господарства та природокористування оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (надалі - відокремлені структурні підрозділи) – Закарпатському навчально-консультаційному центрі, Прилуцькому навчально-консультаційному центрі, Слов’янському навчально-консультаційному центрі, Кримському навчально-консультаційному центрі (див. додаток 1) та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі:

- Технічному коледжі (див. додаток 1А),

- Технікумі технологій та дизайну (див. додаток 1Б),

- Автотранспортному технікумі (див. додаток 1В),

- Костопільському будівельно-технологічному технікумі (див. додаток 1Г).

До Національного університету водного господарства та природокористування приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до Національного університету водного господарства та природокористування у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Національного університету водного господарства та природокористування на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надаються 2-х та 4-х містні кімнати. Для підготовки до вступних випробувань та відпочинку у гуртожитках є відповідні кімнати. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.^ 2. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Національний університет водного господарства та природокористування і його відокремлені структурні підрозділи приймають на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

Національний університет водного господарства та природокористування здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Національному університеті водного господарства та природокористування здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

понеділок – п’ятниця: з 900 по 1600 , обідня перерва: з 1300 по 1400;

субота: 900 – 1300;

неділя вихідний день під час прийому документів (5 серпня та 12 серпня 2012 року приймальна комісія буде працювати з 900 по 1300).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, що проводить Національний університет водного господарства та природокористування на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

ОКР

„Молодшого спеціаліста”

повної загальної середньої

ОКР

„Молодшого спеціаліста”

1

2

3

4

5

Початок прийому заяв та документів

02 липня

2012 року

11 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить університет

17 липня 2012 року


-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет

20 липня

2012 року

31 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

-

08 серпня 2012 року

-

Строки проведення університетом творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року

-

Строки проведення університетом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

01 – 08 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

перший - не пізніше 12 години 9 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 13 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 16 серпня 2012 року

1

2

3

4

5

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 20 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки – не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Національний університет водного господарства та природокористування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР „Бакалавра”

ОКР

„Спеціаліста”

ОКР „Бакалавра”

ОКР

„Спеціаліста”

1

2

3

4

5

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить університет

24 липня 2012 року

Строки проведення університетом вступних випробувань та творчих конкурсів

25 липня – 05 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

06 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня

4.4. За спеціальностями „Архітектура будівель і споруд” та „Дизайн архітектурного середовища” прийом документів на навчання на основі базової або повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться з 23 січня до 29 січня, вступні випробування – з 30 січня. Рейтингові списки оприлюднюються не пізніше 03 лютого. Зарахування проводиться не пізніше 06 лютого.


^ 5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Національного університету водного господарства та природокористування

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Національного університету водного господарства та природокористування (структурних підрозділів Університету) (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Національного університету водного господарства та природокористування. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о. Медична довідка повинна бути видана не раніше, ніж за шість місяців до моменту прийому документів, всі її розділи повинні бути заповненими, а в кінці довідки обов’язково повинен бути висновок „здоровий” або „придатний до навчання”;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, у строки, визначені для прийому документів:

завірений печаткою витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи) при вступі на заочну (дистанційну) форму навчання.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Національного університету водного господарства та природокористування або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Вступники, зазначені у пунктах 7.1 - 7.4 розділу 7 цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Національному університеті водного господарства та природокористування.

5.8. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими Правилами, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету водного господарства та природокористування, наведеному у додатку 5.

5.10. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.15. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ 6. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія Національного університету водного господарства та природокористування допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів визначених Переліком конкурсних предметів та творчих конкурсів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів (див. додаток 3).

Національний університет водного господарства та природокористування за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Національного університету водного господарства та природокористування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів та творчих конкурсів (див. додаток 3).

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих Правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 7.1 - 7.4 розділу 7 цих Правил.

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовуються умови:

6.5.1. До участі у конкурсі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра допускаються особи, які мають базову або повну вищу освіту незалежно від джерел фінансування при її отриманні.

6.5.2. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за результатами рейтингу, який враховує середній бал документа (додатка до документа) про базову (повну) вищу освіту та результат фахового випробовування, конкурсний рейтинговий бал обчислюється за формулою відповідно до пункту 6.5.4 цих Правил.

6.5.3. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться за результатами рейтингу, який визначається як сума результатів конкурсного балу, котрий враховує середній бал документа (додатка до документа) про базову (повну) вищу освіту, результат фахового випробовування та бал вступного екзамену з іноземної мови, відповідно до пункту 6.5.4 цих Правил, та результатів науково-дослідної і творчої роботи. Результати науково-дослідної та творчої роботи враховуються відповідно до додатку 6 цих Правил.

6.5.4. Конкурсний рейтинговий бал визначається за формулою:

,

де Бі – бали, отримані протягом усього терміну навчання за 100-бальною шкалою при складанні екзаменів з усіх дисциплін освітньо-професійної програми даного напряму підготовки, курсових проектів і робіт, заліків, навчальних і виробничих практик. Для випускників університету поточного року Бі визначається за сумою балів з навчальної картки;

п – кількість оцінок отриманих протягом усього терміну навчання;

к – число, яке враховує кількість оцінок отриманих при фаховому вступному випробуванні та вступному випробуванні з іноземної мови (к = 1 – для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, к = 2 – для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра);

Бфвв – результат фахового вступного випробування, яке складається відповідно до Програми фахового вступного випробування. Для випускників Національного університету водного господарства та природокористування поточного року як результати фахових вступних випробувань зараховуються результати середнього балу державної атестації (державний екзамен і захист дипломної роботи бакалавра);

Бін – бали отримані при вступному екзамені з іноземної мови (при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра).

6.5.5. Результати фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і магістра оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.

6.5.6. Якщо в документі про базову (повну) вищу освіту застосовується інша шкала оцінювання, проводиться переведення оцінок в 100-бальну шкалу за методикою передбаченою цими Правилами. Оцінки з документа про базову (повну) вищу освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «67», «4» відповідає «82», «5» відповідає «95».

6.5.7. Особи, які брали участь у конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, але не пройшли за конкурсом, можуть брати участь у конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у відповідності до п. 6.5.2.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується умови:

6.6.1. Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спорідненого напряму для навчання із скороченими (нормативними) термінами підготовки, складають фахові вступні випробування. Конкурсний відбір проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

6.7. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026 за акредитованими напрямами (спеціальностями) відповідно додатку 1 цих Правил. Зарахування до екстернату відбувається у терміни визначені цими Правилами, а кількість екстернів з кожного напряму (спеціальності) не повинна перевищувати п’яти відсотків від контингенту студентів денної форми навчання.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з російської мови, якщо оцінки з російської мови виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ 7. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Національному університеті водного господарства та природокористування або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

7.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Національному університеті водного господарства та природокористування в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

7.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Національному університеті водного господарства та природокористування за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

7.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Національному університеті водного господарства та природокористування за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.


^ 8. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

8.1. Для проведення відповідно до пункту 2.1 розділу 2 цих Правил вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу.

8.3. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Національним університетом водного господарства та природокористування не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Національного університету водного господарства та природокористування.

8.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Національним університетом водного господарства та природокористування не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

8.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Національним університетом водного господарства та природокористування, розглядає апеляційна комісія Національного університету водного господарства та природокористування, склад та порядок роботи якої затверджується головою приймальної комісії.

8.7. Вступні випробування проводяться в навчальному корпусі № 2 Університету та відокремлених структурних підрозділах за адресами їх розташування.


^ 9. Цільовий прийом до Національного університету водного господарства та природокористування

9.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

9.2. Особи, які вступають до Національного університету водного господарства та природокористування на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

9.3. Місця для цільового прийому виділяються рішенням приймальної комісії Національного університету водного господарства та природокористування в межах встановлених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України квот, але їх кількість не повинна перевищувати 25% від обсягів державного замовлення з кожного напряму підготовки.

9.4. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 „Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”, зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

9.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 10. Зарахування за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Національного університету водного господарства та природокористування особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

10.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 11. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

11.1. Зараховуються до Національного університету водного господарства та природокористування відповідно до розділу 14 цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

11.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрям «прикладна математика»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна математика», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «економіка та підприємництво»;

екологія – при вступі на напрями, для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

11.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

11.4. Норма, визначена пунктами 11.1, 11.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за перел^ 17. Коригування списку рекомендованих до зарахування
17.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Національного університету водного господарства та природокористування здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами до приймальної (відбіркової) комісії Національного університету водного господарства та природокористування);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії Національного університету водного господарства та природокористування;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом.

17.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

17.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строк виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб - не пізніше 25 серпня.

17.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 15 цих Правил.


18. Наказ про зарахування

18.1. Наказ
еще рефераты
Еще работы по разное