Реферат: Україна гусятинська районна державна адміністрація

УКРАЇНА ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 18.05.2011 року селище Гусятин №323

Про затвердження положення

про управління агропромислового

розвитку Гусятинської районної

державної адміністрації


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 967 « Про затвердження типових положень про головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій»:

1.Внести зміни до положення про управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, яке затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09 вересня 2010 року № 507 «Про затвердження положення про управління агропромислового розвитку Гусятинської районної державної адміністрації».

2. Затвердити положення про управління агропромислового розвитку Гусятинської районної державної адміністрації (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 вересня 2010 року №507 «Про затвердження положення про управління агропромислового розвитку Гусятинської районної державної адміністрації».


^ Голова районної

державної адміністрації С.П.ТУРЕЦЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

18.05.2011 р. №323


ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку Гусятинської районної державної адміністрації


1. Управління агропромислового розвитку Гусятинської районної

державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, головному управлінню агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації та Міністерству аграрної політики України.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами головного управління обласної державної адміністрації, Положенням про управління.


Основними завданнями управління є :


забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій регіону;

організація роботи з питань насінництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.


4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:


1) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) вносить головному управлінню обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, втому числі фермерських і особистих селянських господарств;

3) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

4) складає баланси сільськогосподарських і продовольчих ресурсів та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом України державного продовольчого резерву;

5) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, впровадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

6) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах в районі, області, в Україні;

7) бере участь у приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

8) організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів господарської діяльності на відповідній території;

9) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна у підприємствах галузей агропромислового виробництва;

10) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат і втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

11) забезпечує гармонізацію системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм і вимог, бере участь у розробленні і здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами;

12) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

13) розробляє і вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості грунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

14) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліоративних земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

15) сприяє веденню лісового господарства і раціональному використанню та відтворенню лісових ресурсів у галузях агропромислового виробництва;

16) організовує роботу з розвитку насінництва, сортовипробування, карантинного режиму і захисту рослин;

17) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у сортовому насінні, племінній худобі, мінеральних добривах пестицидах і агрохімікатах, пально-мастильних матеріалах, техніки та інших матеріально-технічних ресурсів та їх фактичного надходження в регіон;

18) бере участь у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

19) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

20) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлення джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

21) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

22) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях аграрного виробництва;

23) бере участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

24) бере участь у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

25) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить райдержадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально-спрямованих дорадчих служб;

26) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

27) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

28) координує і контролює діяльність територіальних підрозділів державних органів і служб, які надають послуги агропромисловим підприємствам району;

29) здійснює координацію роботи підприємств харчової і переробної промисловості агропромислового комплексу в питаннях прогнозування та реалізації програми соціально-економічного розвитку району на основі інтенсифікації виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, забезпечення сучасного рівня технологічних процесів та екологічної безпеки;

30) бере участь у розробленні та забезпечує виконання загальнодержавних та поточних планів економічного і соціального розвитку харчових і переробних галузей агропромислового комплексу;

31) здійснює аналіз стану забезпечення району основними продуктами харчування та складає регіональні баланси забезпечення сировиною і продовольчими ресурсами місцевого виробництва;

32) подає пропозиції з питань розвитку харчової і переробної галузей, розміщення нових виробництв, розроблення економічних та організаційних заходів, спрямованих на зростання експортного потенціалу підприємств харчової промисловості, збільшення обсягів реалізації продукції на експорт, сприяє залученню в галузь кредитних ресурсів, внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

33) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки підприємств харчової і переробної промисловості агропромислового комплексу;

34) координує роботу харчових і переробних підприємств, спрямовану на ефективне використання енергетичних ресурсів, сприяє розвитку матеріально-технічної бази виробництва, технічному і технологічному переоснащенню підприємств галузі;

35) розглядає листи, заяви, звернення громадян, а також підприємств, установ і організацій, сприяє вирішенню поставлених питань, що входять до сфери діяльності підприємств агропромислового комплексу;

36) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


5. Управління має право:


залучати працівників інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.


6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об»єднаннями громадян.


Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, наказів головного управління облдержадміністрації, видає накази, організує і контролює їх виконання.

Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні накази.Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням голови облдержадміністрації із заступником голови обласної держадміністрації та начальником головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

Начальник має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняються з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації.


Начальник управління:Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

Забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

Призначає на посади і звільняє з посади працівників управління;

Призначає на посади керівників : міжгосподарського відділу інвестицій і капітального будівництва при районному управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Погоджує призначення на посаду керівників підвідомчих організацій районного управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

Розподіляє обов’язки між заступником начальника управління, та начальниками відділів управління, визначає ступінь відповідальності заступника та керівників структурних підрозділів управління.

На час відсутності начальника районного управління у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, його обов’язки виконує заступник начальника районного управління.


Для розгляду науково-практичних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіонального аграрної політики, інших питань в управлінні може утворюватися наукова рада, до складу якої входять вчені і висококваліфіковані спеціалісти.

Склад наукової ради та положення про неї затверджує голова райдержадміністрації за поданням начальника управління.


Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності працівників для райдержадміністрації.

Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи районним фінансовим управлінням райдержадміністрації.


Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в

органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного

Герба України та своїм найменуванням.


Керівник апарату

районної державної адміністрації Б.В.СЕМКІВ
еще рефераты
Еще работы по разное