Реферат: “Основи екології ”


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з дисципліни “Основи екології ” для студентів

спеціальності «Менеджмент організацій»


Що таке екологія її завдання, методи і проблеми?

Структура сучасної екології та завдання її галузевих підрозділів?

Будова та функції атмосфери?

Будова та функції гідросфери?

Будова та функції літосфери?

Будова та функції біосфери?

Що таке ноосфера?

Що таке природне середовище?

Що таке великий та малий кругообіг речовин та енергії?

Екологічні функції води?

Дати визначення поняттям: вид, біотоп, біогеоценоз, біоценоз, екосистема, екологічні фактори, природні ресурси (біологічні, мінеральні, кліматичні, життєвий простір, генофонд), редуценти, продуценти, консументи, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, сембіоз, толерантність, метаболізм, біомаса, біопродуктивність, гомеостаз, сукцесія, екологічна піраміда, ланцюги живлення, агроценоз, моніторинг, евтрофікація, рекультивація, урбанізація, біологічне землеробство?

Що собою являють такі явища: демографічний вибух, парниковий ефект, озонова дірка, кислотні дощі?

Рік прийняття і зміст: МАРПОЛ 73/78, Водний кодекс України, Конституція України про охорону навколишнього середовища (рік прийняття і зміст)?

Що таке ІМО та її функції?

Діяльність організацій ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, GREEN PIASE?

Що Ви знаєте про “АGENDA 21”?

Міжнародне співробітництво в сфері охорони вод Світового океану.

Які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?

Що таке екологічна ніша? Правило заповнення екологічних ніш.

Передача енергії в екосистемі.

Сучасна екологічна криза, що необхідно для її подолання?

Що таке екологічна експертиза, її мета.

Забруднювачі, їх види, що таке ГДК, ГДС, ГДВ, ГДЕН?

Закон мінімума (Ю. Лібіха).

Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?

Закон піраміди енергії (Р. Лінденмана).

Що таке екологічна ліцензія?

Які з екологічних проблем сучасності мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

Екополітика України в напрямках ресурсозбереження і природо охорони.

Екологічні проблеми України (середнього Придніпров’я, Півдня, Донбасу та інш.).

Що таке альтернативна енергетика? Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?

Що таке толерантність? Закон толерантності (Шелфорда).

Що таке екологічні збитки?


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Акимов Т.А., Хаскин В.В. “Экология”. Учебник для вузов. –М.: Юнити, 1998. – 456с.

Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. “Основи загальної екології”. – К.: Либідь, 1995 – 365 с.

Боков В.А., Лущик А.В. “Основы экологической безопасности”. Учебное пособие. – Симферополь: Сонат, 1998. – 224 с.

Бровдій В.М., Гаца О.О. “Екологічні проблеми України” (проблеми ноогеніки). – К.: НПУ, 2000. – 110 с.

Вернадський В. “Биосфера”. – М.: Мыслль, 1967. – 376 с.

Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасов Т.В. “Основы экономической экологии”. – С. – Петербург: Специальная литература, 1995. – 370 с.

Голубець М.А. “Від біосфери до соціосфери”.– Львів: Поллі, 1997.–251 с.

Дідух Я.П. “Популяційна екологія”. – К.: Фітосоціоценр, 1998. –191 с.

Злобін Ю.А. “Основи екології”. Підручник.-К.: Лібра, 1998.-248 с.

Корсак К.В., Плахотнік О.В. “Основи екології”. – Київ, 2000. – 237 с.

Кучерявий В.О. “Екологія”. – Львів: Світ, 2000. – 493 с.

Малишко М.І. “Основи екологічного права України”. –К.: 1999.-150с

Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. “Екологія людини”. – Харків: Ранок,1998.-206 с.

Мороз С.А. “Історія біосфери Землі”. Кн.1 –К.: Заповіт, 1996. – 439 с.

Мороз С.А. “Історія біосфери Землі”. Кн.2 –К.: Заповіт, 1996. – 421 с..

Одум Ю. “Экология”, в 2-х томах. –М.: Мир, 1986.

Петров К.М. “Общая экология”. Учебник.–С.-Петербург:Химия,1998.– 352 с.

Реймерс Н.Ф. “Экология”. – М.: Россия молодая, 1994. – 366 с.

“Экология города”. Под общей редакцией проф. Стольберга Ф.В. –К.: Либра, 2000. – 464 с.


Допоміжна:

Горелов А.А. “Екология”. –М.: Центр, курс лекций, 1998. –237 с.

Дітер Гайнріх, Майнфред Гергт “Екология dtv-Atlas” . –Київ: Знання Прес, 2001. – 287 с.

Дегтярев В.В. “Охрана окружающей среды”. –М.: Транспорт, 1989. –207 с.

Джигирей В.С. “Екологія та охорона навколишнього середовища”. –К.: Знання, 2000. –203 с.

Зубрилов С.П., Ищук Ю.Г., Касовский В.И. “Охрана окружающей среды при эксплуатации судов”. –Ленинград: Судостроение, 1989. –256 с.

Запольський А.К., Салюк А.І. “Основи екології”.- К.:Вища школа, 2001.-357

Клименко Л.П. “Техноекологія”.- Одеса, Сімферополь: Таврія, 2000. – 542с.

Крисаченко В.С. “Екологічна культура”. – К.: Заповіт, 1996. –350 с.

Медоуз Д. И др. “Пределы роста”. –М., 1991

Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття”. – Київ. Інтелсфера, 2000. –359 с.

Ситник К.М., Байрон А.В., Городецький А.В., Байрон А.П. “Словарь – справочник по экологии”. – К.: Наукова думка, 1994. – 666 с.

Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. “Основи екології та економіка природокористування”. –Суми: Університетська книга, 2001. –324 с.
еще рефераты
Еще работы по разное