Реферат: Донецький національній медичний університет ім. М. Горького


Донецький національній медичний університет ім.М. Горького

Бібліотека


ИСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ДОНЕЧЧІНІ


(Рекомендаційний бібліографічний покажчик)


Донецьк, 2007.


Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області.

У передмові до рекомендційного бібліографічного покажчика висвітлена роль медицини та охорони здоров’я в історії Донеччини.

В покажчику зібрана література, яка надрукована з 1925 по 2007 р.р.

^ Покажчик складається з кількох частин, котрі відповідають розділам медичної науки.

Матеріал у покажчику розташований у алфавітному порядку, за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт.

Бібліографічний опис складений згідно діючих стандартів, але зважаючи на те, що не всі видання є в фондах бібліотеки, в описах можуть бути пропущені деякі бібліографічні елементи. Бібліографічні описи видань, які позначені "зірочкою" не звірені на "de visu" за відсутністю їх у фондах бібліотеки.

Покажчик призначен для використання студентами, викладачами унверситету та усіма зацікавленими особами.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

95-53-72 - директор бібліотеки

95-91-30 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою boss_lib@dsmu.edu.ua

biblio@dsmu.edu.ua


Хто не пам’ятає минулого – у того немає майбутнього. Ця істина торкається кожної людини, галузі, країни, нації. І кожна спроба зазирнути у сторінки минулого заслуговує поваги. Ці мальеньки фрагменти, відомості о людях, подіях, відбувавшихся у різні часи на конкретній території, дозволяють составити цілісну картину минулого та краще зрозуміти сьогодення.

Історію земської медицини Донецька можна вважати, мабуть, із Григорьевской земської лікарні, відкритої в 1895 р. на шостій медичной Бахмутській повітовій ділянці. Юзовска ж лікарня була відкрита раніше, в 1871 р., але вона не була земської, її містило суспільство НРО.

Численність заводів і рудників у повіті привело до того, що допомога хворим опинялася в лікарняних закладах, що належали власникам цих промислових підприємств.

Можна сказати, що наприкінці XIX – почат. XX ст. відбулося становлення гірничозаводської медицини й до 1900 р. на всіх металургійних заводах і більшої частини шахт були створені медичні установи

Юзовська головна заводська лікарня розташовувалася безпосередньо на території Юзовського металургійного заводу (як згадують старожили, від другої прохідної за мостом). Довгий час існував принцип: заводські робітники лікувалися й здобували ліки в ній безкоштовно, а інші жителі Юзовки платили й за лікування, і за ліки. Юзовская лікарня вважалася однієї із кращих в окрузі, вона мала прекрасне хірургічне відділення.

Історія медицини в нашій країні йде коріннями в давню давнину, видані монографії, підручники по цій темі, однак розгляд історичних подій у конкретному місті, регіоні, на погляд укладачів гідно уваги.

У даному покажчику укладачі зібрали розрізнені відомості про развиток медицини в Донбасі з архівних даних і інших літературних джерел, постаралися створити цілісну картину становления медичної науки й практичної охорони здоров'я в нашій області від перших згадувань і до наших днів.


^ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДОНБАССЕ.Ведущие больницы Донецка: история строительства и

архитектура / Заблоцкая К.В.,Твердохлеб А.Ю.,Старостин

Р.Н. [и др.] // Медицина в художнiх образах / сост. та

гол. ред. К.В.Заблоцька.-Донецьк: Норд-пресс, 2004.- Вип.3.-С.

327-352.


Гарина М.Г., Крутиков В.В. К истории организации медицинского обслуживания металлургов Донбасса // Сов. здравоохранение.- 1968.- № 2.- С. 64-68.
Зорин Б.Н. Первые медико-криминалистические иследования в Донбассе/ Б.Н.Зорин, О.В.Ткачев, Я.А.Михайловский// Вопросы судебной медицины и экспертной практики.- Донецк, 1997.- Вып. 5.- С. 7-11.
Кобец Г.П. Основные направления совершенствования здравоохранения в сельском районе (Донецк. обл.)// Сов. здравоохранение.- 1975.- № 11.- С. 14-19.
Кобыляцкий И.Т. Развитие здравоохранения Западного Донбасса за годы Советской власти// Сов. здравоохранение.- 1967.- № 6.- С. 72-74.
Либерман И.А. Медицинская помощь в Донбассе: (накануне революции и к её десятилетию// Профилактическая медицина.- 1927.- № 10.- С. 27-36.
Мухин В.В. Наука Донбасса начиналась с медицины труда// Актуальные проблемы гигиены труда и экологии Донбасса.- Донецк, 2000.- С. 3-17.
Розет Г.И. Здравоохранение в Донбассе в период становления Советской власти на Украине (1917-1920)// Сов. здравоохранение.- 1960.- № 3.- С. 61-66.
Розет Г.И. Очерки по истории здравоохранения Донбасса. Старая Юзовка (1869-1917 г.г.)// Медицинское обслуживание шахтеров и металлургов: Сб. научных трудов Красноярского мед. ин-та.- Красноярск, 1958.- № 5.- С. 329-332.
Шторм Р.С. Из истории здравоохранения Донецкой области// Актуальные вопросы истории медицины в УССР.- К., 1978.- С. 130-133.
Шторм Р.С. Медицинское обслуживание шахтеров и металлургов Донбасса в годы первой пятилетки: ( К 50-летию первой пятилетки)// Сов. здравоохранение.- 1980.- № 3.- С. 57-59.^ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.


12. Гусак В.К., Фисталь Э.Я. Проблемы и перспективы развития кардиохирургической службы Донбасса// Вестник неотложной и восстановительной медицины.- 2002.- Т. 2, № 2-3.- С. 114-118.


13. Думанский Ю.В. Попадинец А.А.,Семикоз Н.Г.. История онкологической и радиологической служб Донецкой области // Здра-

воохр. Донбасса.-1996.-N 1.-С.87-90.


14. К 20-летию первой трансплантации почки в Донбассе/ В.К.Денисов, В.В.Захаров, Н.Д.Олещенко, И.Н.Родин// Клінічна хірургія.- 2006.- № 4-5.- С. 89-90.


15. Организация микрохирургической службы в Донбассе/ В.Г.Климовицкий, А.В.Борзых, В.В.Варин и др.// Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2001.- № 3.- С. 71-73.


Развитие анестезиолого-реанимационной службы в Донецкой области/ Р.И.Новикова, Ю.Д.Байдалин, Г.П.Кобец, В.С.Насонов// Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия.- Саранск, 1975.- С. 10-12.


17. Роль профессора кафедры факультетской хирургии К.Т.Овнатаняна в развитии хирургии Донбасса/ А.Г.Гринцов, В.М.Лобас, В.М. Кравец и др.// Здравоохранение Донбасса.- 1996.- № 1.- С. 80-83.


18.Серняк П.С.,Денисов В.К. История трансплантации почки в Донбассе // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.- Т.8, № 2.-С. 95-97.


19.Стукало З.И. К истории организации помощи обожженным в Донецкой области// Ожоги.- Донецк, 1960.- С. 134-135.


^ ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ.


20.Драчук П.С., Лернер И.А. История развития травматологической службы в г. Горловке// Вопросы травматологии и ортопедии.- К., 1967.- С. 18-24.


21. Казаков В.М., Климовицький В.Г. Травматологічна служба Донбасу за 10 років незалежності України // Травма.- 2001.- Т. 2, № 2.- С. 123-125.


22.Новиков Н.В., Шошитаишвили Н.Г. Травматологическая служба Донбасса за 40 лет Советской власти// Сборник научных трудов Ереванского НИИ травматологии и ортопедии.- Ереван, 1959.- № 5.- С. 41-44.


23.Серенкова М.Г. К истории развития отечественного протезирования в Донбассе// Развитие травматологии и ортопедии в СССР.- М., 1968.- С. 106-109.


24.Становление и развитие травматолого-ортопедической помощи в Донбассе/ Т.А.Ревенко, М.В.Ховенко, О.М.Матяшина, В.Ф. Ратникова// Вопросы травматологии и ортопедии.- К., 1967.- С. 17-19.


25.Танцюра В.П. Состояние вертебрологии в Донбассе и пути её организационного совершенствования// Здравоохранение Донбасса.- 1996.- № 5.- С. 7-12.


26.Травматолого-ортопедическая служба в Донбассе за 50 лет Советской власти/Т .А.Ревенко, М.В.Ховенко, О.М.Матяшина, В.Ф. Ратникова// Ортопедия, травматология и протезирование.- 1968.- № 5.- С. 81-85.


27. Ховенко М.В. Развитие ортопедо-травматологической помощи в Сталинской области после Октябрьской революции// Сборник докл. выездной сессии совместно с научно-опорными пунктами Сталинского НИИ травматологии и ортопедии.- Сталино, 1960.- Вып. 6.- С. 10-16.


ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

28.Дегонский А.И. Эндокринологическая клиника областной больницы. Очерки истории, актуальные проблемы, перспективы развития/ А.И. Дегонский, Н.Д.Халангот, М.Н.Волошина // Флагман здравоохранения Донбасса: Сборник статей, посвященных 70-летию Донецкой областной клинической больницы им. М.И.Калинина.-Донецк, 1998.- С. 26-29.


РЕВМАТОЛОГИЯ

29.История развития ревматологии в Донецкой области/ О.В.Синяченко, В.В.Синяченко, В.М.Лобас, О.В.Ананченко // Сучасне лiкування ревматичних захворювань:Тези доп. конф. ревматологiв Украiни .-Донецьк,1996.-С.52-53.


РАДИОЛОГИЯ

30.Поляк М.С., Каменецький М.С. З історії рзвитку рентгенології в Донбасі// Укр. радіологічний журнал.- 1995.- Т. 4, вип. 2.- С. 211-214.


^ НЕВРОПАТОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

31.Абрамов В.А. К истории становления реабилитационного направления психиатрической службы Донбасса // История украинской психиатрии:Сб.научных работ.-Харьков, 1994.- Т.1.-С.15-16.


32.Евтушенко С.К. Истоки донбасской клинической неврологии// Здоровье Донбасса.- 2003.- № 3.- С. 36-39.


33.Миниович П.А. О состоянии и задачах неврологической помощи в Сталинской области// Вопросы клинической невропатологии и психиатрии.- Сталино, 1960.- С. 7-10.


34.Сливко И.М., Щербина Е.А. Состояние и задачи психиатрической помощи в Сталинской области// Вопросы клинической невропатологии и психиатрии.- Сталино, 1960.- С. 11-16.


ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ


35.История развития оториноларингологической помощи в Донецкой области/ Б.А.Шапаренко, А.Б. Сливко, В.М. Фодерман, Я.В. и др.// Журнал ушных, носовых и горловых болезней.- 1967.- № 5.- С. 118-122.


ОФТАЛЬМОЛОГИЯ


36.Копп И.Ф., Петруня С.П. Развитие офтальмологической помощи в Донецком бассейне за 40 лет Советской власти// Офтальмологический журнал.- 1957.- № 7.- С. 405-410.


37.Матяшина О.М. О развитии травматологической помощи при повреждениях глаз в Донецкой области за годы Советской власти// Актуальные вопросы офтальмологии,- К., 1967.- С. 8.


38.Роль клиники глазных болезней в развитии офтальмологии Донбасса/ К.П.Павлюченко, С.Ю. Могилевский, З.Ф. Белоусова и др.// Флагман здравоохранения Донбасса: Сборник статей, посвященных 70-летию Донецкой областной клинической больницы им. М.И. Калинина.- Донецк, 1998.- С. 69-71.


^ ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ.


39.Айзятулов Р.Ф. История дерматологической службы на Донеччинi // Актуальнi питання в дерматологii та косметологii: Зб. наукових праць конф.( 18 жовтня 2002 р.) .-Донецьк, 2002.-С. 7-20

40.Кобец П.П. Развитие дермато- венерологической службы Донецкой области и элементы научной организации труда/ П.П.Кобец, Л.К.Горяйнова, А.Ф.Меркулова// Дерматология и венерология.- К., 1973.- Вып. 8.- С. 161-163.


41.Кобец П.П. Развитие лабораторной службы в дермато- венерологических учреждениях Донецкой области/ П.П.Кобец, Л.К. Горяйнова, С.Е. Гульва // Дерматология и венерология.- К., 1973.- Вып. 8.- С. 166-167.


ФТИЗИАТРИЯ


42.Савенков Д.И. Достижения противотуберкулезной помощи в Донецкой области за 50 лет// Материалы юбилейной научной конференции Донецкого медицинского института.- Донецк, 1967.- С. 127-129.


^ АПТЕЧНОЕ ДЕЛО.


43.Іваницька М.Ф. Розвиток аптечної справи на Донеччині за роки Радянської влади// Фармацевтичний журнал.- 1965.- № 5.- С. 79-83.


44.Мініович І.О. Розвиток аптечної справи у Донбасі (1919 – 1959 р.р.)// Фармацевтичний журнал.- 1961.- № 3.- С. 56-61.


^ ТРАНСПОРТНАЯ МЕДИЦИНА


45.Гармаш И.И. Основные итоги и перспективы развития здравоохранения на Донецкой железной Дороге// Материалы 4-й научно-практической конференции врачей Донецкой железной дороги.- Донецк, 1965.- С. 3-8.


^ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.


46.Жмакин К., Ландау Я., Кузнецов В. Родовспоможение в промышленных районах Донбасса.- Сталино, 1935.- 179 с.


47.Резнік Б.Я., Воробйова В.Н. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям і розвиток педіатричної науки в Донецькій області// Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 1968.- № 1.- С. 9-11.


48.Юхно Н.П., Гриб В.П. Роль детской областной больницы в организации медицинской помощи детям Донецкой области// Сов. здравоохранение.- 1968.- № 2.- С. 47-49.


^ ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ


49.Болдырев Н.А. О санитарном состоянии Донбасса в годы Советской власти (1917-1941): (По материалам местных архивов)// Вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса.- Донецк, 1965.- С. 156-158.


50. Ванханен В.Д., Гончаров Г.Я. Основные направления развития гигиены питания и пищевой санитарии Донбасса// Вестник гигиены и эпидемиологии.- 1998.- Т. 2, № 1.- С. 56-58.


51. Денисенко В.И., Ермаченко А.Б. Исторические аспекты

организации и деятельности санитарно-эпидемиологической

службы // Творчество молодых - здравоохранению Донбасса:

Тезисы конф.-Донецк, 2003.-С. 3-6.


52. Денисов К.А. Успехи борьбы с дизентерией в Донбассе// Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса.- К., 1969.- С. 130-133.


53.Жислин Л.Э. К истории оздоровления условий труда горняков и металлургов Донбасса// Материалы к истории гигиены и санитарного дела в УССР.- К., 1959.- С. 71-80.


54.Жислин Л.Э., Манзон Я.С. К истории промышленно-санитарного надзора в Донбассе// Тезисы докладов научной сессии Донецкого НИИ физиологии труда и республиканского совещания промышленно-санитарных врачей.- Сталино: Донбасс, 1957.- С. 17-21.


55.Заблоцкая К.В., Павлович И.В. Гигиеническая оценка условий и содержания труда шахтеров Донбасса по материалам рабочего фольклора (начало XX века)// Медицина в художніх образах: Зб. статей/ Уклад. і гол. ред. К.В.Заблоцька.- Донецьк, 2003.- Вип. 2.- С. 218-219.


56.Замфорт Л.Н. Успехи в борьбе с брюшным тифом в городе Донецке за годы Советской власти// Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса.- К., 1969.- С. 133-135.


57. Крюкова З.В. Достижения в борьбе с инфекционными заболеваниями в Донецкой области/ З.В. Крюкова, Т.П. Картамышева, И.И. Пархомов // Актуальные вопросы краевой гигиены и эпидемиологии Донбасса.- К., 1969.- С. 141-144.


58.Підсумки та перспективи розвитку екотоксикології у Донбасі/ А.А.Калашніков, Л.В.Черних, Я.Б.Лі та ін.// Пріоритетні проблеми гігієнічної науки, медичної екології, санітарної практики та охорони здоров’я.- К., 1995.- Ч. 1.- С. 188-189.


59.Розет Г.И. Санитарная организация Донбасса в период восстановления народного хозяйства страны// Материалы к истории гигиены и санитарного дела в УССР.- К., 1959.- С. 127-130.


Шойхет Л. Рабочие жилища в Донбассе// Профилактическая медицина.- 1925.- № 6.- С. 81-88.
еще рефераты
Еще работы по разное