Реферат: Основні результати завершених І перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму

Основні результати завершених і перехідних НДР, які виконувалися в рамках ініціативної тематики КДМУ


Закінчені НДР


1. Назва науково-дослідної роботи: «Пошуки нових методів діагностики і фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань із прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей»

Строки виконання: 2006-2010 рр.

Науковий керівник: доцент Притуло Л.Ф.


Робота основана на аналізі великого експериментального та клінічного матеріалу. Новизна роботи полягає в тому, що вперше встановлена залежність клінічного перебігу гнійно-септичних захворювань від стану специфічного та неспецифічного антиендотоксинового імунітету. Уперше вивчена роль дисбалансу антиендотоксинових систем організму на розвиток синдрому системної запальної відповіді.

Методом кореляційних взаємозв'язків між дисбалансом рівня антиендотоксинових антитіл і показниками системи гемостазу виявлені прогностичні критерії наслідку гнійно-септичних захворювань.

Визначена роль ендотоксинзв'язувальних систем, цитокінового профілю в реалізації наслідку гнійно-септичних захворювань.

Вивчений вплив ендотоксинового синдрому на стан гемокоагуляційного потенціалу. Розроблені диференційні та індивідуалізовані критерії корекції антиендотоксинового імунітету і гемокоагуляційного дисбалансу шляхом застосування плазми з високим умістом антиендотоксинових антитіл та імунокоректорів.

За даною темою отримано 3 позитивних рішення на патент України, опубліковано 97 наукових робіт, завершується виконання докторської дисертації.


^ 2. Назва науково-дослідної роботи: «Інформаційно-аналітична система як механізм удосконалення санітарної охорони території України»

Строки виконання: 2006-2010 р.

^ Науковий керівник: професор Хайтович О.Б. 


У даній роботі показана значущість глобальних проблем санітарної охорони території, які визначили прийняття Всесвітньою організацією охорони здоров'я нових Міжнародних медико-санітарних правил, що вимагає адаптації національного законодавства для інтеграції України в глобальний епідеміологічний нагляд.

Продемонстрована ефективність комплексних інформаційно-аналітичних систем, що дозволяють оцінити ситуацію у світі й країні щодо особливо небезпечних інфекційних захворювань, що можуть мати міжнародне значення.

Створення інформаційно-аналітичної системи по ВППГ дозволило комплексно проаналізувати його прояви у світі й Україні, сформувати гіпотези й отримати достовірні висновки про те, що поширення ВППГ (А/H5N1) у світі відбувалося послідовно, що зумовлене генетичними властивостями вірусу і його еволюційними змінами в природному резервуарі – диких коловодних птахах; процес поширення ВППГ має виражену етапність із характерними особливостями для кожного періоду; показана різна значущість міграційних маршрутів диких перелітних птахів у росповсюдженні ВППГ (А/H5N1) у Східній півкулі. Крім того, встановлені особливості перебігу епізоотичного процесу ВППГ (А/H5N1) в Україні та значущість території Криму в подальшому поширенні інфекції дикими перелітними птахами, отримані й проаналізовані дані епізоотологічного моніторингу високопатогенного пташиного грипу серед понад 130 видів диких птахів. У результаті філогенезу (генетичного) аналізу установлено, що штами ВППГ (А/H5N1), виділені на території України, належать до клайду 2, субклайду 2.

Створена інформаційно-аналітична система епіднагляду за чумою дала можливість вивчити закономірності розподілу природних осередків чуми в країнах СНД за екорегіонами, проаналізувати захворюваність чумою серед людей у світі й за континентами за останні 50 років. Установлена періодичність перебігу епідемічного процесу чуми у світі за досліджуваний етап часу. Показано, що зростання захворюваності чумою серед людей у світі в різний час пов'язане з підйомом захворюваності на окремих континентах.

Створена інформаційно-аналітична система з міграційних процесів і пунктів пропуску через державний кордон відкрила можливість визначити значущість окремих видів транспорту й виявити території ризику завезення й поширення особливо небезпечних інфекційних захворювань в Україну, а також оцінити міжнародні транспортні зв'язки України. Показано, що найбільш інтенсивні сполучення України за період від 1997 до 2007 рр. відмічалися з країнами СНД, близькорозташованими країнами Європи та Азії.

Встановлено, що найбільша кількість міжнародних зв'язків України здійснюється за допомогою автомобільного транспорту, при цьому найбільша кількість людей прибуває залізничним транспортом, але за відносним показником (кількість людей на одиницю транспорту) домінує повітряний вигляд сполучення. За середніми показниками реєстрації прибулих визначено три групи адміністративних територій України за ризиком завезення і поширення ОНІ.

Отримані в роботі дані можуть бути використані для вдосконалення санітарної охорони території України від завезення й розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань із метою ефективного впровадження в глобальну систему епідеміологічного нагляду за надзвичайними подіями громадської охорони здоров'я, що мають міжнародне значення.

За темою НДР опубліковано 79 наукових робіт, підготовлено або взято участь в розробці 6 методичних рекомендацій (затверджене 4), підготовлено й направлено в 27 адміністративних регіонів України 12 інформаційних повідомлень, закінчується виконання 2 кандидатських дисертацій.


3. Назва науково-дослідної роботи: «Діагностика і превентивна терапія прихованих порушень серцевого ритму та артеріальної гіпертензії у хворих на бронхіальну астму і хронічне обструктивне захворювання легенів»

^ Строки виконання: 2006-2010 р.

Науковий керівник: професор Білоглазов В.О. 


У даній роботі виявлені особливості ремоделювання міокарду залежно від тяжкості бронхіальної астми і при її поєднанні з артеріальною гіпертензією. Дана оцінка впливу легеневої гіпертензії, ознак хронічного легеневого серця на показники гемодинаміки у хворих на бронхіальну астму й при її поєднанні з артеріальною гіпертензією. Виявлені особливості ремоделювання міокарду у хворих на бронхіальну астму з артеріальною гіпертензією залежно від стадії артеріальної гіпертензії. Встановлені особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на бронхіальну астму з артеріальною гіпертензією і без неї.

Вивчена клінічна ефективність інгібіторів-АПФ у комплексній терапії бронхіальної астми з артеріальною гіпертензією для лікування й профілактики порушень ритму, легеневої гіпертензії, нормалізації показників добового моніторування артеріального тиску. У результаті проведених досліджень розроблений метод ранньої діагностики прихованих порушень ритму, функціональних порушень міокарду, артеріальної гіпертензії й розроблений метод їх профілактики за допомогою інгібітору-АПФ (еналапрілу).

За даною темою отримано 1 позитивне рішення на патент України, опубліковано 26 наукових робіт, зокрема 4 – у зарубіжних виданнях, один інформаційний лист, виконується 6 кандидатських дисертацій. Основні результати проведеного дослідження впроваджені в практику алергологічного відділення КРУ «Клінічна лікарня ім. М.О. Семашка» і відділення ендокринно-метаболічної серцево-судинної патології ННЛК.


4. Назва науково-дослідної роботи: «Вивчення моніторингу стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму. Розробка комплексних регіонарних лікувально-профілактичних програм за умов геофізичних зон республіки»

^ Строки виконання: 2006-2010 р.

Науковий керівник доцент Колесник К.О. 


В результаті вивчення поширеності стоматологічних захворювань серед дитячого населення Криму, проведення комплексного клінико-лабораторного дослідження і на підставі оцінки епідеміологічного стану відповідно до міжнародних стандартів і критеріїв розроблені лікувально-профілактичні регіонарні програми. В рамках програм розроблений алгоритм проведення профілактичних заходів у дітей, які проживають у геохімічній зоні з антропогенним навантаженням; розроблений лікувально-профілактичний комплекс на етапі підготовки до ортодонтичного лікування, у період активного лікування і в ретенційному періоді; обґрунтована необхідність проведення профілактичного комплексу в дітей із високою мірою мікробного обсіменіння й зниженим рН слини до критичного рівня; обґрунтовано впровадження карієспрофілактичної програми в дітей із зубощелепними аномаліями й деформаціями; розроблений спосіб диференційного кюретажу одонтогенної кісти й заповнення дефекту остеотропним матеріалом з урахуванням сформованості кореня в дітей. Доведена ефективність запропонованого комплексу, який включає препарат «Вітафтор», зубний елексир «Лакалут-антіплак», електорофорез здвоєним електродом з адаптогеном «Біоль».

За темою НДР отримано 3 патенти, опубліковано 19 наукових статей, 35 тез у матеріалах конференцій, з них 2 – у СНД, 17 – за міжнородної участі. Готуються методичні рекомендації, захищена 1 кандидатська дисертація, виконуються 2 докторські й 3 кандидатські. Результати наукових досягнень упроваджені в роботу ДСП и КРУ м. Сімферополя.


^ 5. Назва науково-дослідної роботи: «Профілактика, клінічні особливості й лікування стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією»

Строки виконання: 2006-2010 р.

^ Науковий керівник: доцент Дурягіна Л.Х.


Робота заснована на аналізі великого клінічного матеріалу, який включає 1207 пацієнтів. Вивчена поширеність зубощелепної патології у хворих на бронхіальну астму. Розроблений спосіб профілактики ускладнень, що виникають при ортодонтичному лікуванні знімними апаратами, який включає використання пробіотичних зубних паст, лініменту циклоферону. Оцінена карієсогенна ситуація хворих, що знаходяться на ортодонтичному лікуванні з використанням незнімних апаратів. Розроблені профілактичні комплекси, що підвищують резистентність твердих тканин зуба при ортодонтичному лікуванні з використанням методики глибокого фторування, застосуванням препаратів Біоль, Біотріт. Вивчена поширеність і особливості перебігу захворювань пародонту в підлітків, що палять, оцінений стан гігієни і визначений рівень Helicobacter pylori за допомогою 13С сечовинного дихального тесту в даного контингенту. Вивчено порушення системи гомеостазу й імунітету при запальних і дистрофічно-запальних захворюваннях пародонту в підлітків. Установлений характер змін пародонтальних індексів у підлітків залежно від наявності супутніх соматичних захворювань.

За результатами, які отримані при виконанні НДР, видано 11 патентів, 1 нововведення, опубліковано 12 наукових статей, 45 тез у матеріалах конференцій, 2 – у матеріалах закордонних конференцій, готуються до друку методичні рекомендації, захищено 2 кандидатські дисертації, виконується докторська й 4 кандидатських дисертації. Результати наукових досліджень впроваджені в роботу ДУ «ІСАМНУ», Каховської стоматологічної поліклініки, Красноперекопської стоматологічної поліклініки, дитячого санаторно-оздоровчого центру «Дружба» та клінічного санаторію «Орлятко», дитячого спеціалізованого клінічного санаторію ім. Н.К. Крупської (м. Євпаторія), та міської стоматологічної поліклініки м. Сімферополя.


^ 6. Назва науково-дослідної роботи: «Лікування уретероцеле подвоєних сечоводів у дорослих пацієнтів»

Строки виконання: 2006-2010 р.

Науковий керівник: професор Кліменко П.М.


Проведено обстеження й лікування 123 пацієнтів з уретероцеле подвоєних сечоводів у віковій групі від 16 до 68 років (85 % - жінки). У всіх спостереженнях виявлено уретероцеле сечоводу верхнього сегменту подвоєної бруньки. Отримані нові дані, що вказують на пряму залежність між мірою порушень уродинаміки верхніх сечових доріг і клінічним варіантом уретероцеле подвоєних сечоводів дорослих пацієнтів. Установлено, що міра вираження обструкції характеризується чотирма видами порушень уродинаміки, які служать критеріями обґрунтування диференційованого підходу до тактики лікування. Установлено також, що основним порушенням уродинаміки верхніх сечових доріг є невідповідність між м'язовим і міжтканинним компонентом стінки сечоводу. Обґрунтовані критерії вибору диференційованого підходу до методу лікування, які пояснюються оцінкою ступеня порушення уродинаміки й функціонального стану нирок. Науково обґрунтована послідовність лікувально-діагностичних способів, які базуються на комплексній оцінці стану уродинаміки, функції нирок і клінічного варіанту обструкції сечоводів.

За темою НДР опубліковано 7 наукових робіт, підготовлено або взято участь у розробці 3 методичних рекомендацій (затверджено 2), підготовлено й направлено в 5 адміністративних регіонів України 6 інформаційних повідомлень, виконується 2 кандидатські дисертації.


7. Назва науково-дослідної роботи: «Застосування методів клітинної інженерії та молекулярної біології для вирішення еволюційно-біологічних проблем і вивчення імуноглобулінів людини в нормі та при патології»

^ Строки виконання: 2008-2010 р.

Науковий керівник: професор Єфетов К.О.

При виконанні НДР у лабораторії біотехнології ЦНДЛ КДМУ отримані гібридоми, що продукують моноклональні антитіла до імуноглобулінів людини, досліджені їх структурні й функціональні властивості, створений банк поліклональних імуноглобулінів G із сироватки крові здорових людей і хворих на злоякісні новоутворення різної локалізації на різних етапах лікування. Отримані моноклональні антитіла й чисті поліклональні білки здорових і хворих людей використані для вивчення модифікації імуноглобулінів при патології, а також створення методів ідентифікації змінених молекул. Розроблена схема іммуноферментного аналізу для вивчення взаємодії ліпофорину з імуноглобулінами людини в нормі й при патології, досліджені IGG хворих на злоякісні новоутворення різної локалізації. Показано, що даний метод може бути використаний для стеження за динамікою стану IGG у процесі лікування.

Розробленим у результаті НДР методом лектиноферментного аналізу досліджене глікозування IGG при злоякісних новоутвореннях. Вивчені IGG хворих на злоякісні новоутворення шкіри, легені, шлунку, жовчовивідних шляхів, поперечно-ободової кишки, сигмоподібної кишки, прямої кишки, молочної залози, яєчників тощо. Показано, що взаємодія лектину гороху з IGG хворих часто вище, ніж із IGG здорових людей, а також що ступінь взаємодії лектину гороху з IGG з сироватки крові хворих на рак молочної залози змінюється в процесі лікування й пов'язаний із клінічним перебігом захворювання. Уведені в клінічну онкологічну практику методи ідентифікації модифікованих при злоякісних новоутвореннях імуноглобулінів людини можуть привести до поліпшення оцінки ефективності використаних лікувальних заходів при злоякісних новоутвореннях різної локалізації (а при деяких локалізаціях стануть, можливо, єдиним методами такої оцінки), а також матимуть прогностичне значення. Це надасть фахівцям-онкологам нові можливості для скорочення або корекції стандартних методів і програм лікування злоякісних новоутворень, що підвищить ефективність лікувально-профілактичних заходів цього напряму. Результатом стануть поліпшення здоров'я населення й економічний ефект.

Досліджена кореляція між поліморфізмом гена Dат і випадками алкогольної хвороби й опіоїдної наркоманії. Не виявлено залежності між наявністю 9-ти повторів (VNTR) у гені Dат і частотою випадків алкогольної хвороби або ізольованого вживання опіоїдов. Проте виявлена тенденція більш частих випадків (у 2,2 раза) комбінованої алкогольно-наркотичної інтоксикації за наявності 9-ти повторів (VNTR) у гені DAT порівняно з випадками, коли 9 повторів (VNTR) відсутні. Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у поєднанні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 раза частіше в осіб із 9 повторами (VNTR) у гені DAT, ніж в осіб, що не мають 9 повторів.

Уперше у світі визначені послідовності нуклеотидів гена мітохондріальної цитохромоксидази (СОI) у 104 біологічних видів (380 екземплярів ДНК), що належать до 15 родів з Іспанії, Італії, Франції, Австрії, Германії, Сербії, Македонії, Туреччини, України, Вірменії, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Йорданії, Сирії, Ірану, Афганістану, Китаю, Японії, Морокко, Алжиру, Австралії і США. Результатом стало внесення змін до існуючої систематики біологічних видів і опису нових для науки таксонів, вирішений ряд питань еволюційних взаємовідносин видів модельної групи (сімейство Zygaenidae). Розроблені основи нового наукового напряму - хемотаксономії.

За темою НДР опубліковано 24 наукові роботи, із них 7 у провідних журналах дальнього зарубіжжя з цитуванням у базі «Scopus», випущено 4 монографії, виконуються 2 дисертаційні роботи.


Перехідні НДР


1. Назва науково-дослідної роботи: «Методи еферентної та адитивної фізіотерапії у відновному лікуванні і профілактиці метаболічного синдрому із поєднаною кардіальною патологією»

^ Строки виконання: 2007-2011 р.

Кафедра: фізіотерапії факультету післядипломної освіти

№ держ. реєстрації 0107U004484

Науковий керівник: професор Єжов В.В.

Виконавці: Богданов М.М. – д.м.н., професор, Буявих А.Г. – д.м.н., професор, Андріяшек Ю.І. – к.м.н., асистент, Кірді Мохсін – к.м.н., асистент, Чибірьова О.М. – к.м.н., асистент, Душкін І.Ф. – к.м.н., асистент.


У рамках НДР у 2010 році обстежено 380 хворих, у яких на підставі клінічних і лабораторних даних був виявлений метаболічний синдром (зокрема – 180 хворих на міофасціальну цервикалгію, що поєднується з фенотипами метаболічного синдрому). Разом із критеріям ATP III (NCEP, 2002) визначалася перекисна резистентність еритроцитів, концентрація сечової кислоти й ліпідний спектр (загальний холестерин, альфа-холестерин, тригліцериди, бета-ліпопротеїди). Усі отримані результати оброблені статистично з використанням кореляційного аналізу. Одержані дані свідчать, що у хворих із метаболічним синдромом разом із аналізом стандартних чинників ризику серцево-судинних захворювань, необхідно оцінювати стан пуринового обміну й перекисного окиснення ліпідів.

У комплекс відновного лікування входили фітнес-тренування, гідрокінезотерапія, дієта, освітні тренінги, направлені на корекцію харчової й рухової поведінки, еферентні (інфрачервона сауна, гідроколонотерапія, мікроклізми) й адитивні методики — морська бальнеотерапія, термоаплікації бішофіту, електрофорез піридоксину й сульфату Mg, біорезонансна вібротерапія на абдомінальну зону.

На прикладі динамічних спостережень 156 пацієнтів із різними фенотипами метаболічного синдрому показана позитивна коригувальна роль методів фізіотерапії за даними антропометрії, біохімічних індексів, параметрів загальної й регіональної гемодинаміки. Результати клінічних спостережень свідчать, що при призначенні еферентних і адитивних методів відновного лікування в пацієнтів із метаболічним синдромом реабілітаційні результати істотно зростають.

Спільно з НДІ ВіВ «Магарач» у 180 пацієнтів із поєднаною бронхо-легеневою й кардіальною патологією та астеноневротичним синдромом проводилося вивчення гігієнічних і лікувальних властивостей кримських виноградних сухих вин.

За результатами проведених досліджень сформульовані уявлення про вплив методів еферентної і адитивної фізіотерапії на клініко-функціональні характеристики хворих з метаболічним синдромом при поєднаній кардіальної патології. Розроблені лікувальні рекомендації щодо підбору адекватних параметрів і локалізації дії, клінічні свідчення й протипоказання, інформативні критерії оцінки ефективності лікування.

Підсумки виконуваної роботи істотно доповнюють методичні варіанти застосування фізіотерапевтичних і місцевих курортних чинників, що застосовуються в санаторіях і лікувально-профілактичних установах охорони здоров'я. Їх використання розширює діапазон лікувальних ефектів фізіотерапії в практичній медицині.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2010 році видано 1 монографію, 2 патенти, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 4 нововведення подано для опублікування в реєстрі, опубліковано 33 наукові статті, 56 тез у матеріалах конференцій, зокрема 6 – у матеріалах закордонних конференцій, виконується 1 кандидатська дисертація. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу клінічних санаторіїв Південного узбережжя Криму та Одеси.


^ 2. Назва науково-дослідної роботи: «Клінічний і патогенетичний поліморфізм психічних і поведінкових розладів»

Строки виконання: 2007-2011 р.

Кафедра: психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної і медичної психології

№ держ. реєстрації № 0107U001254

Науковий керівник: Вербенко В.О.

Виконавці: Вербенко В.О. – д.м.н., зав. кафедри; Двірський А.О. – д.м.н., професор; Двірський О.А. – д.м.н., професор; Убейконь А.А. – к.м.н., доцент; Гуменюк Л.М. – д.м.н., доцент; Клінков В.М. – к.м.н., доцент; Михайлова О.О. – к.м.н., доцент; Іліаді І.В. – к.м.н., асистент; Сойко В.В. – к.м.н., доцент; Єжов А.В. – к.м.н., асистент; Ольшевська Н.С. – к.м.н., асистент; Мельников В.А. – к.м.н., доцент.


На етапі 2010 року виконання НДР об'єктом дослідження були пацієнти, що відповідають діагностичним критеріям МКБ-10: параноїдна форма шизофренії, безперервний тип перебігу, що знаходяться на стаціонарному лікуванні КРУ «Психіатрична лікарня № 1» і КРУ «Психіатрична лікарня № 5» міста Сімферополя.

Ураховуючи цільову спрямованість даної роботи, у якості базових нами були використані арт-терапевтичні методи психокорекції: образотворча техніка (малювання: масло, гуаш, крейда, ліплення), колажі, аплікації, методики портрета й автопортрета, техніка «Мандала», методи направленої візуалізації. Соціальна реабілітація включала тренінги вирішення проблем у складних міжособових ситуаціях і навики ведення розмови, тренінг з догляду за зовнішністю й правильного харчування, навчання бюджетним і технічним навикам.

Застосування комплексного, біопсихосоціального підходу в лікуванні шизофренії дозволяє застосовувати різні чинники лікувально-коректувальної дії для забезпечення найбільшої ефективності терапії; допомагає зміцнити терапевтичне взаємовідношення між лікарем і пацієнтом; ефективно впливати на емоційно-вольову, пізнавальну й комунікативну сфери хворих; чинити позитивний вплив на соціальну адаптацію за рахунок включення в психотерапевтичні групи пацієнтів із різними видами психічних розладів, індивідуальними потребами, особовими особливостями, різним соціальним і культурним досвідом тощо.

Розроблена комплексна реабілітаційна програма практично не має протипоказань (крім виражених розладів мислень, імперативних галюцинацій, гоміцидних тенденцій). Указані підходи можуть бути широко впроваджені в систему охорони здоров'я, оскільки застосування арт-терапевтичних методів відрізняється можливістю одночасної роботи з кількома пацієнтами, не вимагає дорогого устаткування та значних матеріальних витрат для організації процесу й істотно підвищує ефективність терапії, що проводиться. Співробітниками кафедри продовжується вивчення клінічного й патогенетичного поліморфізму психічних розладів при синдромі важкої соціальної дезадаптації, комп'ютерної залежності. Вивчені нейрокогнітивні особливості перебігу психічних процесів при шизофренії, депресії.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2010 році опубліковано 39 наукових статей, з яких 5 за кордоном, видано 28 тез у матеріалах конференцій, у тому числі 12 у матеріалах закордонних конференцій, виконується 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.


^ 3. Назва науково-дослідної роботи: «Патогенез, діагностика та лікування різноманітних форм риносинуситів»

Строки виконання: 2007-2011 р.

Кафедра: отоларингології і офтальмології, курс отоларингології

№ держ. реєстрації 0107U002010

Науковий керівник: доцент Балабанцев О.Г.

Виконавці: Завалій М.А. – к.м.н., доцент; Завадський Н.В., д.м.н., професор; Богданов В.В. – к.м.н., доцент; Золотарьова М.А. – к.м.н., доцент; Бондаренко А.О. - к.м.н., асистент; Завадський О.В. - д.м.н., професор; Кобіцький М.М. – к.м.н., доцент, сумісник; Крилова Т.А. – асистент; Вагін Д.В. – асистент.


У звітному періоді на кафедрі розроблений новий метод лікування гострих гнійних синуситів із використанням бронхоальвеолярного захисного комплексу (БАЗК), що є препаратом сурфактанту легенів. Проведена експериментальна частина роботи на тваринах. Виявлений позитивний вплив БАЗК на регенерацію миготливого епітелію верхніх дихальних шляхів.

Продовжені дослідження щодо вивчення патогенезу поліпозу носа, запропонований оригінальний, раніше не описаний метод дослідження у вигляді відбитків із поверхні поліпозної тканини й одночасно з її зрізу. Проведені дослідження з цитологічного й цитохімічного вивчення у хворих із поліпозом носа були продовженням досліджень, що проводилися раніше. Цими дослідженнями були вивчені всі аспекти етіології й патогенезу поліпозу носа та особливо проведення у хворих риноцитологічних досліджень. У звітному періоді ці дослідження були проведені в 25 хворих із поліпозом носа, що носить двосторонній характер, без гнійного запалення в навколоносових пазухах і хоанальних поліпів.

За темою НДР у 2010 році опубліковано 5 наукових робіт, подана заявка на патент, виконується 1 докторська і 2 кандидатські дисертації.


^ 4. Назва науково-дослідної роботи: «Імуноендокринні порушення при офтальмопатології»

Строки виконання: 2007-2011 р.

Кафедра: отоларингології і офтальмології, курс офтальмології

№ держ. реєстрації 0107U004220

Науковий керівник: професор Н.В. Іванова

Виконавці: Копаєнко Г.І. – к.м.н., асистент; Ярошева Н.А. – асистент; Воронова Н.Н. – асистент; Чистякова С.В. – асистент; Кондратюк Г.І. – асистент.


За звітний період вивчена ендотеліальна дисфункція, дисбаланс про- і протизапальних цитокінів, системи гемостазу й мононуклеарних лейкоцитів у хворих із діабетичною ретинопатією (проліферативної і непроліферативної) при діабеті I і II типів. Доведена необхідність корекції цитокінового гомеостазу. Визначені сучасні офтальмологічні критерії ранньої діагностики патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки, що дозволяє оптимізувати ранню діагностику патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки і провести своєчасну адекватну терапію. Вивчається етіологія й патогенез ендогенних увеїтів, розробляються нові методи лікування ендогенних увеїтів. Досліджується роль ендотоксину грамнегативних бактерій і дисбалансу антиендотоксинового імунітету в патогенезі ендогенних увеїтів. Вивчаються особливості колагену при ревматоїдному артриті, особливості розвитку остеопорозу, сколіозу й плоскостопості в дітей із прогресуючою міопією та вплив санаторно-курортних чинників (грязьових процедур) на виявлені порушення.

У 2010 році за темою науково-дослідної роботи опубліковано 42 наукові роботи: із них 10 – у журналах і збірках, затверджених ВАК України, 8 – у зарубіжних виданнях, 22 – у матеріалах конференцій, виконуються 1 докторська і 6 кандидатських дисертацій.


^ 5. Назва науково-дослідної роботи: «Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів травлення і сукупної патології»

Строки виконання: 2007-2011 р.

Кафедра: терапії і сімейної медицини ФПО

№ держ. реєстрації 0107U007504;

Науковий керівник: професор Кляритська І.Л.

Виконавці: Кляритська І.Л. – д.м.н., професор; д.м.н., професор Крючкова О.М.; д.м.н., професор Кілесса В.В.; к.м.н., доцент Григоренко Е.І.; к.м.н., доцент Мошко Ю.А.; к.м.н., асистент Вільцанюк І.А.; асистент Цапяк Т.А.; асистент Костюкова Е.А.; асистент Шкадова М.Г.; аспірант Максимова Е.В.; аспирант Стіліді Е.И.; клін. ординатор Балабанцева А.П.; асистент Іськова І.А.; асистент Жукова Н.В.; асистент Лутай Ю.В., аспірант Кривой В.В.; аспірант Лебедь Е.І.


В рамках НДР за 2010 рік було обстежено 160 пацієнтів зі пептичною виразкою асоційованою з H.pyloriв комбінації із залізодефіцитною анемією після невдачі ерадикаційної терапії першої лінії. За результатами обстеження, найбільш частими причинами невдачі ерадікациіh.pylori, крім зростання антибактеріальної резистентності, є зниження ефективності кислотосупресивної терапії в осіб із швидким метаболізмом інгібіторів протонної помпи, високий рівень побічних ефектів, зокрема синдрому надмірного бактерійного зростання, особливо при проведенні квадро-терапії, низький комплаїнс пацієнтів. При проведенні інтрагастрального рН-моніторингу серед пацієнтів у групі невдачі ерадикації H.pylori виявлена підгрупа, зі статистично значущими, більш низькими значеннями рН у кислотопродукуючій зоні шлунка й більш коротким періодом з інтрагастральним рН більше 4.0, порівняно з групою успішної ерадикації H.pylori, що говорить про недостатню ефективність кислотосупресивної терапії інгібіторами протонної помпи. Установлений кореляційний зв'язок між рівнем інтрагастрального рН і рівнем пепсиногену 1 плазми дозволяє використовувати даний ІФА-показник не тільки як маркер атрофії слизової оболонки тіла шлунка, але й оцінювати за його допомогою активність кислотопродукуючої зони шлунка. У результаті проведеного дослідження і з метою підвищення рівня ерадикації в пацієнтів із пептичною виразкою шлунка після невдачі ерадикаційної терапії першої лінії нами були запропоновані модифіковані схеми терапії.

За результатами виконаної в 2010 році НДР був отриманий 1 патент, подано 2 заявки на патент, 1 нововведення подане до публікації в реєстрі, опубліковано 27 наукових статей, 8 тез, отримано реєстраційне свідоцтво на лікарський препарат, готуються до друку методичні рекомендації, виконується 9 дисертаційних робіт, 2 з яких готуються до захисту. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу кардіологічного відділення 7 міської лікарні (м. Сімферополь) і центру інвазивної кардіології КРУ «КЛ ім. М.О. Семашка» (м. Сімферополь).


^ 6. Назва науково-дослідної роботи: «Етнічні особливості раку основних локалізацій: значення для первинної профілактики, раннього виявлення і тактики лікування»

Строки виконання: 2007-2011 р.

Кафедра: онкології

№ держ. реєстрації 0107U06604

Науковий керівник: професор Соркін В.М.

Виконавці: проф. В.М. Соркін, асистент Б.Д. Сеферов, лікар О.В. Петрова.


На етапі 2010 року вивчено етнічні особливості раку шлунка (РШ) і раку молочної залози (РМЗ) у представників слов'янської й кримськотатарської популяцій в АР Крим. У кримськотатарській популяції, порівняно зі слов'янською, у віці до 55 років переважала частка дифузного морфологічного типу РШ (91,2±3,4% супроти 66,8±2,7% у слов'ян; р<0,001); інфікованість H.pylori популяції виявилася значно вищою в слов'янській популяції, ніж у кримськотатарській (61,2±4,3% супроти 36,1±4,3% відповідно; р=0,001); для кримськотатарської популяції був характерним вищий ступінь гомозиготності, ніж у слов'ян (0,68±0,01 супроти 0,48±0,02 відповідно; р=0,001); у загальній схильності до РШ у родинах хворих кримських татар переважала частка спадкового фактору ризику (генетичний компонент 71,0±0,8%; частка інших факторів – 29,0±0,8%), тоді як у слов'янській етнічній групі спостерігалася зворотна залежність (генетичний компонент 21,5±0,8%; частка інших факторів – 78,5±0,8%).

За допомогою багатофакторного аналізу був виявлений внесок основних факторів ризику РШ у розвиток захворювання в досліджуваних популяціях. У результаті проведеної роботи отримані дані про фактори ризику розвитку РМЗ, розраховані сегрегаційні частоти та рекурентний ризик виникнення захворювання в нащадків у родинах хворих, що дозволяє розробити цілеспрямовану стратегію первинної та вторинної профілактики, а також ранньої діагностики.

За результатами, що отримані при виконанні НДР у 2010 році, опубліковано 8 статей, видано 5 тез у матеріалах конференцій, отримано 2 патенти, захищено 2 кандидатські дисертації, одна з них затверджена ВАК України.


7. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань та травм у невідкладній абдомінальній хірургії»

Строки виконання: 2007-2011 р.

^ Кафедра: хірургії ФПО

№ держ. реєстрації 0107U006627

Науковий керівник професор Старосек В.М.

Виконавці: доцент О.К.Влахов, доцент О.Є.Грінческу; доцент О.Г.Бутирський, доцент І.І.Фомочкін, асистент О.В.Бобков, асистент О.Н.Скоромний, асистент С.С.Хілько, аспірант М.В.Поправко, магістрант О.О.Корнєєв, здобувач наукового ступеня кандидата медичних наук С.М.Леоненко, здобувач наукового ступеня кандидата медичних наук А.Є.Парай.


Встановлено, що використання поліпозіційного сканування в режимі кольорового доплерівського картування та енергетичного доплеру забезпечує вибір оптимальної безпечної траєкторії пункції до вогнищевих утворень печінки, що сприяє мінімізації ризику постманіпуляційних геморагічних та біліарних ускладнень. Розроблена техніка виконання інтраопераційного УЗД, як методу, що визначає вибір оптимального оперативного прийому в невідкладній абдомінальній хірургії. Запропонований і обгрунтований термін «ехоасистірованої операції».

Проведений аналіз результатів оперативного лікування пролежнів різної локалізації у хворих із спінальной травмою показав, що своєчасно виконані радикальні хірургічні втручання з приводу пролежнів дозволяють досягти стійкого загоєння. Головною умовою радикальності операцій є розтин і ефективне дренування гнійних набряків, висічення рубцевих тканин, свищів, гіпертрофованих синовіальних сумок, резекція кісток, що підлягають, незалежно від їх поразки остеомієлітом. У зв'язку із слабкою тенденцією до обмеження гнійного процесу в губчастій речовині тазових кісток перевагу слід віддавати радикальним операціям із резекцією кісток, особливо, функціонально малозначимих: сідничих, куприка, великого рожна стегна. Стійкий результат може бути отриманий лише при усуненні дефекту м'яких тканин і відновленні травмостійких шкірних покривів на завершуючому етапі операції шляхом вживання різних видів невільної пластики і транспозиції адекватного за товщиною і розмірам шкіряно-жирового або шкіряно-фасціального клаптя на живлячій ніжці.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2010 році видано: 1 монографія; опубліковано: 6 наукових статей, 12 тез в матеріалах закордонних конференцій, 20 тез в матеріалах конференцій, готуються до друку методичні рекомендації; зроблено: 5 докладів на міжнародних конференціях, 5 докладів на всеукраїнських з’їздах та конференціях; захищено: 1 кандидатську дисертацію, 1 магістерську роботу; виконується: 1 докторська, 3 кандидатських дисертацій, 1 магістерська робота. Результати наукових досліджень впроваджені в роботу хірургічних стаціонарів м.Сімферополя, м.Севастополя, м.Херсона.


^ 8. Назва науково-дослідної роботи: «Травма центральної і периферичної нервової системи»

Строки виконання: 2008-2012 р.

Кафедра: хірургії №1з курсом нейрохірургії і медицини катастроф

№ держ. реєстрації 0108U002088

Науковий керівник: професор В.В.Могила

Виконавці: доц. Волкодав О.В., асистент Фурсов І.В.


За минулий звітний період отримані результати, які показують, що за характером травми серед обстежених хворих переважала побутова травма 87,3 %, причому побутова вулична виявлена в 37 %, дорожньо-транспортний травматизм встановлений у 6,7 %. Виробнича травма відмічена в 1,8 % потерпілих, спортивна травма у 0,4% . При черепній мозковій травмі дія механічної енергії приводить до первинних як оборотних, так і необоротних структурно-функціональних ушкоджень мозку, які, у свою чергу, запускають каскад вторинних реакцій на молекулярному, клітинному, тканинному, органному й системному рівнях.

Ці реакції залучають до патологічного процесу не тільки первинно ушкоджені, але й неушкоджені
еще рефераты
Еще работы по разное