Реферат: Тематико-експозиційний план фото-документальної виставки до дня визвволення м. Суми


Державний архів Сумської області


ТЕМАТИКО-ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ ПЛАН

ФОТО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ ДО ДНЯ ВИЗВВОЛЕННЯ

м. СУМИ

ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ


1.Звернення до українців допомагати ДАСО. Фото. Інв. № 32.

німецькій армії.


2. Постанова про присудження до смерті ДАСО.Газета „Сумський вісник”

Тихончук С., Харченко Л., Віжко Т.. № 15 від 7 грудня 1941 р.,

(05.12.1941 р.) стор. 2, інв. № 2409.


3. Наказ військового коменданта м. Суми ДАСО.Газета „Сумський вісник”

про виконання смертного вироку по від- № 18 від 18 грудня 1941 р.,

ношенню партизан. (15.12.1941 р.) стор. 3, інв. № 2409.


4. Страта Софії Тихончук в м. Суми на ДАСО. Фото. Інв. № 154.

Червоній площі. (1941 р.)


5. Листівка із зверненням до населення ДАСО. Р.2034, оп.1, спр.2,

виїздити на працю до Німеччини. арк. 159 зв..


6. Звернення голови вербовочної комі- ДАСО.Газета „Сумський вісник”

сії „До осіб, які їдуть у Німеччину”. № 55 від 8 травня 1942 р.,

(07.05.1942 р.) стор. 4, інв. № 2411.


7. Книга „Українці працють в Німеччині” ДАСО. Інв. № 123-4.

(для населення окупованих областей).


8. Посвідчення робітниці на заводі в Ні- ДАСО. Р.7641, оп.26, спр.1241,

меччині з правилами перебування її арк. 3, 3 зв..

у робочому таборі.


9. Робоча картка. ДАСО. Р.7641, ф/справа 29863.


10. Повідомлення німецького коменданта ДАСО.Газета „Сумський вісник”

про заборону покидати місце проживання № 6 від 14 січня 1942 р..

без перепустки. (1942 р.) стор. 4, інв. № 2411.

11. Повідомлення німецького коменданта ДАСО.Газета „Сумський вісник”

м. Суми про розстріл за вихід на вулиці № 9 від 21 січня 1942 р., стор.4,

міста в заборонений час. (1942 р.) інв. № 2411


12. Оголошення про реєстрацію мешканців ДАСО.Газета „Сумський вісник”

м. Сум на біржі праці. (04.09.1942 р.) № 108 від 9 вересня 1942 р.,

стор. 4, інв. № 2411


13. Постанова про трудову повинність. ДАСО.Газета „Сумський вісник”

(06.02.1943 р.) № 45 від 12 травня 1943 р.,

стор. 2, інв. № 2416.


14. В. Худяков – член підпільної комсо- ДАСО. Фото. Інв. № 8.

мольської організації „Прапор”.

15.Наказ ортскомендатури м. Суми про ДАСО.Газета „Сумський вісник”

примусову мобілізацію населення на № 86 від 15 серпня 1943 р.,

окопні роботи. (1943 р.) стор. 4, інв. № 2415.

16. Руїни в Сумах. (1943 р.) ДАСО. Фото. Інв. № 19.


17. Наказ Верховного Головнокоман- Газета „Отважный боец”

дуючого від 2 вересня 1943 р.. № 108 від 3 вересня 1943 р..


18. Висновок по встановленню та розсліду- ДАСО. Р.2191, оп.1, спр.102,

ванню злодіянь німецько-фашистських арк.1а, 1б, 2а, 2б.

загарбників по м. Суми. (23.09.1943 р.)


19.Узагальнені дані про жертви німець- ДАСО. Р.2191, оп.1, спр.101,

ко-фашистських злодіянь. (1944 р.) арк.17.

20. С. А. Красій –Герой Радянського ДАСО. Фото.

Союзу, відзначився при визволенні

м. Суми.


21. Л. М. Протопопов – учасник ДАСО. Фото.

визвольних боїв за м. Суми.

22. Диплом Л. М. Протопопова – ДАСО. Фото.

„Почесного громадянина м. Суми”.


23. Слово славних воїнів – визволителів ДАСО. Газета „Більшовицька

наших. зброя” № 154 від 1 вересня 1944 р.,

стор. 3, інв. № 86-б.


Серпень 2010 р.


Провідний спеціаліст відділу

інформації та використання документів І.П. Кузьменко
еще рефераты
Еще работы по разное