Реферат: Әдебиеттер тізімі, мерзімді басылымдар және конференция материалдары альфавиттік тәртіппен орналастырылған. Берілген әдебиеттерді заң факультетінің кітапханасынан таба аласыз. «Преступления среди несовершеннолетних»

Қ. ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АКТЮБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. К. ЖУБАНОВА

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА – НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА


Логотип 20 летия Независимости РК


ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТАР

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ


АҚТӨБЕ – 2011
Әдебиеттер тізімінің ұсынысы / Құраст. Шадманова Г.Қ. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің ғылыми кітапханасы.- 2011.-13 бет.


Рекмендательный список литературы / Сост. Шадманова Г.К. Научная библиотека Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.- 2011.- 13 с.


^ Басылымға жауапты:

Ответственный за выпуск: Уналбаева Г.К.


«Жасөспірімдер арасындағы қылмыстар»


Ұсынылып отырған әдебиеттер тізімі жоғарғы оқу орындарындағы «Құқықтану» мамандықтарына арналған. Реферат, курстық және ғылыми еңбектер жазу мақсатында қолдану үшін студенттерге көмекші құрал болып табылады.

Әдебиеттер тізімі, мерзімді басылымдар және конференция материалдары альфавиттік тәртіппен орналастырылған. Берілген әдебиеттерді заң факультетінің кітапханасынан таба аласыз.


«Преступления среди несовершеннолетних»


Рекомендательный список литературы предназначен для студентов высших учебных заведений специальности «Юриспруденция». Окажет помощь студентам в написании рефератов, курсовых и научных работ.

Внутри разделов источники расположены в порядке альфавита. Список отражает книжный фонд библиотеки юридического факультета АГУ им. К.Жубанова.


^ Жасөспірімдер арасындағы қылмыстар»


Кел, жастар, біз түрлі жол табалық

Арам айла, зорлықсыз мал табалық,

Өшпес өмір, таусылмас мол берерлік

Бір білімді данышпан жан табалық...


Ш. Құдайбердиев.


Еліміздегі жасөспірімдер қылмысының белең алуы сананы сан-саққа жүгіртіп, ойды мазалайды. Жүрекке салмақ салатын сұрақтарға жауапты ата-ананың бала тәрбиесіне жауапкершіліксіз қарауынан, отбасындағы келеңсіз жағдайлардан, тұрмыс-тіршіліктің нашарлығынан, аяқасты жағдайларға душар болуынан, жанашырының жоқтығынан, дұрыс тәрбие көрмеуі сияқтытағы да басқа мәселелерден іздеген жөн тәрізді.

Жеткіншектер көбіне ұрлық, тонау, қарулы шабуыл сияқты мүліктік қылмыстар жасайды, кейбір өмір мен денсаулыққа қарсы, қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстарға барады. Кәмелетке толмағандар арасында негізінен ересектерге тән мынадай қылмыс түрлері көбірек тарауда: қару мен есірткі затты сату, сутенерлік, қарулы шабуыл, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қол сұғу, компьютерлік қылмыстар, ұрланған затты сату, өз ортасында рэкет жасау.

Кәмелетке толмаған құқық бұзушылар біздің қоғамның немқұрайлы қарауының, өз ата-аналарының қолы тимеуінің құрбаны. Панасыздық-біздің өміріміздің шындығына айналды. Панасыздар-ол педагогикалық бақылаудан тыс қалған, қамқорсыз және өздерінің қоғамдық көрінісіне, денсаулығына зиянды жағдайда тұратын кәмелетке толмағандар.

Кәмелетке толмағандар қылмысының мәселесі әрдайым көпшіліктің назарын аудартып, осы қауіпті қылмыстың алдын алу шараларын және күресу жолдарын іздестіруге барлық әлем қауымдастығының алаңдатушылығын туғызады. Жас ұрпақ әлеуметтік дамудың табиғи қоры болып таблатындықтан, ал кәмелетке толмағанның қылмыстық заңды бұзуы тек тәрбие берудегі кемшіліктерді көрсетіп қана қоймай, едәуір дәрежеде жалпы қылмыстың болжану сипаты ретінде байқалады. Біздің мемлекеттің қоғамдық өмірінің барлық саласын реформалау жағдайында билік пен басқару органдары алдында тұрған ең маңызды мәселелердің бірі жас ұрпақты тәрбиелеу, балалар бақылаусыздығы мен кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыспен күресуде тиімді шаралар қабылдау.

Сүрініп кетіп, тағдырын бүлдіріп алған жасөспірімдерді тәрбиелеуге мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалуда. Салауатты өмір салтын қалыптастыру үрдісіне орай, тәрбиеленушілердің спортпен шұғылдануға мүмкіншіліктері бар. Тар қапаста бостандықтың қадірін түсініп, қасиетін сезінгендер Аллаға құлшылық етіп, имандылыққа бас бұруда.

Біз болашақ ұрпақ алдындағы жоғары жауапкершілікті сезінуіміз керек, ал болашақ ұрпақ – ол бүгінгі кәмелетке толмағандар.

Государственная должность... состоящая во всевозмжном попечении и воспитании мальчиков и девочек...- эта должность гораздо значительнее самых высоких должностей в государстве.

Платон.


Вступление Казахстана на путь формирования суверенного государства сопровождается прорывом в установлении дипломатических, экономических и социально-культурных связей и со всей определенностью ставит проблему о вхождении в новое международное правовое пространство. И, какими бы не были внутренние трудности, ограниченные ресурсы, настала острая необходимость присоединения Казахстана к международно-правовым документам, имеющим своей задачей обеспечить защиту подрастающего поколения от влияния негативных факторов и создания всех предпосылок для развития молодого поколения.

Опыт государств, имеющих соответствующие достижения в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, показал, что модели репрессивных учереждений не выдержали проверку испытания временем. Научные подходы в развитии криминологии, деликтологии и психологии послужили толчком организации учереждений, основанных на идее «спасем детей».

Из сказанного следует, что процесс социализации личности несовершеннолетнего требует не только уточнения концепции правового воспитания, но и создания сети специализированных учереждений, способных при оказании реальной помощи подросткам использовать потенциал не только права, но и социально-психологического воздействия. Так или иначе, изучение данных проблем возможно с помощью междисциплинарных подходов.

Ограниченность права в этой области очевидна, поэтому, рассматривая различные аспекты формирования социальных отклонений у подростков, можно зримо убедиться в конструктивном потенциале ювенальных учереждений и порядке их формирования.

На основе изучения опыта формирования личности подростка, природы его отклоняющего поведения сделана попытка специального комплексного исследования данных проблем в контексте возможностей административного права и сложившейся системы учереждений по делам несовершеннолетних, коррекции такого поведения детей и подростков с последующим концептуальным выводом о необходимости специальных судов и служб по делам несовершеннолетних, способных на новых основах реализовать идею «защитим детей».


«Жасөспірімдер арасындағы қылмыстар»


Оқулықтар мен заңнамалық актілер тізімі


67.99(5Каз)8

А23 Ағыбаев А.Н. ҚР қылмыстық кодексіне түсіндірме.-Алматы, 20107.-252-262бет.

67.99(5Каз)8

А23 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім.-Алматы, 2007.-276-283бет.

67.99(5Каз)8

А23 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім.-Алматы, 2007.-72-73бет.

67.99(5Каз)8я73

А453 Алауханов Е.О. Криминология. Общая и Особенная часть.-Алматы, 2008.- с.468-480.

67.8я73

А453 Алауханов Е., Зарипов З. Профилактика преступлений. Учебник.- Алматы, 2008.-с.146-157.

67.99(2)8я73

А471 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций.- М., 2001.- с.204.

7. 67.99(5Каз)8

Б24 Бапанов Т.Ә., Әбілезов Е.К. ҚР Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім.

Альбом үлгі.- Алматы, 2000.-98бет.

8. 67.99(5Каз)

Б420 БекбауоваА.А.Краткий курс лекции по дисциплине

«Уголовное право РК (Общая часть)».- Ақтөбе, 2006.-107с.

9. 67.99(5Каз)8

Б839 Борчашвили И.Ш., Интыкбаев М.К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Учебное пособие.-Алматы, 2007.-56с.

10. 67.99(2)8я73

В393 Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части.- М., 2003.- с.129 -133.

11. 67.99(5Каз)95

Д82 Дулатбеков Н.О. Қылмыстық жаза тағайындау.-Астана,2002.-214бет.

12. 67.99(2)8

Е302 Егоров В.С. Особенная часть уголовного права.- Воронеж, 2001.- с.81-91.

13. 67.99(5Каз8

Ж150 Жадбаев С.Х. Криминология. Краткий курс лекций.- Алматы, 2002.- с.80-84.

67.99(5Каз)8я73

Ж 648 Жетписбаев Б.А. Ювенальная юстиция. Учебник.- Алматы, 2002.-137с.

67.99(2)8

И20 Иванов В.Д., Иванов П.В. Уголовное право. Общая и Особенная части.-М., 2001.- с.207-211.

16. 67.99(5Каз)8я73

К18 ҚР қылмыстық құқығы.Жалпы бөлім.-Алматы, 2001.-247-255бет.

17 67.99(5Каз)8

К18 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне түсінік. –Алматы, 2001.-241-252бет.

18. 67.99(5Каз)8

К18 ҚР Қылмыстық кодексі.-Алматы, 2008.-46бет.

19. 67.99)5Каз)8

К18 ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі.-Алматы, 2008.-164-168бет.

20. 67.99(5Каз)8

К18 ҚР-ның қылмыстық атқару кодексі. Алматы, 1998.-91-97бет.

21. 67.99(5Каз)8

К155 Каиржанов Е. Уголовное право РК. Общая часть.-Алматы, 2003.-с.246-252.

67.99(5Каз)8

К634 Комментарий к Уголовному кодексу РК. Общая и Особенная части / Под общ. ред.И.Ш.Борчашвили.-Алматы, 2007.-с.202-221.

67.99(2)8я73

К823Криминология. Учебник для вузов /Под ред.д.ю.н. В.Н. Бурлакова, д.ю.н. Н.М. Кропачева. –СПб., 2003.- с.308-330.

67.99(2)8я73

К823 Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова.-М., 2000.- с.481-501.

67.99(2)8

К823 Криминология. Учебник / Под ред.проф. Н.Ф.Кузнецовой, проф. Г.М.Миньковского.- М., 1998.- с.237-271.

67.99(5Каз)8

К823Криминологическая характеристика и профилактика современных проявлений преспупности в РК.- Алматы, 2001.-222с.

67.99(2)8

82 Криминалистика: Учебник. / Под ред. проф. А.Г. Филипова.-М., 2000.-336с.

67.99(2)8

Н28 Наумов А.В. Ресей қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім.-Астана,2005.- 629 - 640бет.

67(5Каз)8

Н83 Нурлин А.Қ. Күндізгі оқу бөлімі 1-2 курс студенттері үшін Заңтану-050301 мамандығына арналған «Қылмыстық құқық (Жалпы бөлім)» пәнінен оқу-әдістемелік кешен.-Ақтөбе, 2007. -253бет.

67.99(5Каз)8

Н83 Нурлин А.Қ. ҚР қылмыстық іс-жүргізу құқығы пәні бойынша сұхбат сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау.-Ақтөбе, 2006.- 41бет.

31. 67.99(5Каз)8

Н83 Нурлин А.Қ. Күндізгі оқу бөлімі 1-2 курс студенттері үшін Құқықтану-050301 мамандығына арналған «Қылмыстық құқық/ ерекше бөлім/» пәнінен оқу-әдісемелік кшен.-Ақтөбе, 2010.- 8бет.

67.99(5Каз)8я73

Н86 Нұрмашев Ү. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы.-Алматы, 2008.-299-304бет.

67.99(5Каз)8я73

О-61Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов А.А. ҚР қылмыстық құқығы.-Қарағанды, 2005.- 222 - 232бет.

67.99(5Каз)8

П491Поленов Г.Ф. Уголовное право РК.- Алматы, 1999.- с.141-146.

35. 67.99(5Каз)8я73

П495 Поленов Г.Ф. Схемы по уголовному праву РК.- Алматы, 2010.-62с.

67.99(2)8я73

П691 Практикум по уголовному праву.-М., 1999. - 261с.

67.99(2)8

Р765 Российское уголовное право. Общая часть. Учебник.- М., 1999.-с.247-264.

38. 67.99(2)8я73

С232 Сборник задач по уголовному праву.-М., 2002.- 154с.

39. 67.99(5Каз)8

Т93 Тілеубергенов Е. Криминалистика.-Алматы, 2002.-135бет.

67.99(5Каз)8я73

У-261Уголовное право РК. Особенная часть. Учебник / Под.ред. И.Ш.Борчашвили и С.М. Рахметова. В2-х частях. Часть 1.-Алматы, 2002.- с.163-185.

67.99(5Каз)8

У-261Уголовный кодекс РК. Общая часть. Комментарий.-Алматы, 1999.- с.233-250.

67.99(5Каз)8

У-261Уголовный кодекс РК. Особенная часть. Комментарий.-Алматы, 2000.- с.102-120.

67.99(2)8

У-261 Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Л.Д.Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова.- М., 1999.-375с.

67.99(2)8

У-261Уголовное право. Общая часть. Ответственные редакторы-доктор юридических наук, профессор И.Я.Козаченко и доктор юридических наук, профессор З.А. Незнамова.- М., 1998.- с.473-488.

67.99(2)8

У-261Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под. Ред. В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова.- М., 2001.- с.124-133.

67.99(2)8

У-261Уголовное право России. Особенная часть. Учебник под редакцией профессора А.И. Рарога.- М., 1998.- с.97-105.

67.99(5Каз)8

У-261 Уголовное право РК. Общая часть: Курс лекций / Под общ.ред. И.Ш.Борчашвили.- Алматы, 2006.- с.555-593.

48. 67.99(5Каз)8

У-261 Уголовное право РК. Общая часть.-Алматы, 1998.- с.272-275.

49. 67.99(5Каз)8

У-261 Уголовно-процессуальный кодекс РК.-Алматы, 2010.-190с.

50. 67.99(2)8

Х86 Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник.- М., 1999.- с.264-272.


Мерзімді басылымдар


Абдрасулов Е. «Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних».- // Фемида.-№6.-2005.-12с.

Ағыбаев А. «Жасөспірімдер жауапшылығының ерекшеліктері қандай?» - // Заң газеті.-№7.-2011.- 4бет.

Айтбаев А. «Использование специальных психологических знаний в следственных действиях с участием несовершеннолетних».- // Фемида.-№10.-2008.-31с.

Алауханов Е., Рустамбаев А. «Криминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с груповой преступностью несовершеннолетних».- // Фемида.-№8.-2006.-26с.

Алауханов Е., Мурсалова Л. «Причины и условия преступности несовершеннолетних».- // Фемида.-№9.-2006.-17с.

Артықбаев А. «Жеткіншектің азғындауы алаңдатады».- // Заң және заман.-2008.-№3. - 43бет.

Аскаров С. «Преспупность среди несовершеннолетних». //Заң және заман.-2009.-№5.-33с.

Балашов Т. «Меры противодействия вовлечению несовершеннолетного в совершение преступления».- // Фемида.-№7.-2010.-13с.

Балашов Т. «Основные направления совершенствования деятельности по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними в Казахстане».- // Фемида.-№6.-2010.-18с.

Балашов Т. «Особенности привлечения несовершеннолетнего в качестве обвиняемого».- // Әділ сот.-№4.-2010.-51с.

Белгібеков Е. «Кәмелетке толмағандар қылмыстылығы.- // Әділ сот.-№4.-2009.-13-бет.

Бекжанова А. «Жасөспірімдер тәртібі көңіл көншітпей тұр».- // Заң газеті.-№7.-2011.-3-бет.

Берлыбекова М. «Криминологическая характеристика несовершеннолетних девочек, совершивших умышленные убийства».- // Правовая реформа в Казахстане.-№2.-2005.-73с.

Бижанова А. «Наказания, не связанные с лишением свободы несовершеннолетних».- // Фемида.-№4.-2006.-29с.

Бижанов Н. «Жасөспірімдер мүддесін қорғау-ортақ міндет».- // Заң және заман.-2010.-№3.-30бет.

Бузаубаева Д.К. «Административно-правовое обеспечение защиты интересов несовершеннолетних».- // Правовая реформа в Казахстане.-№4.-2009.-74с.

Ветлугин Д.В. «Уголовное наказание несовершеннолетних: международные стандарты и практика их применения».- // Казахстанский журнал международного права.-№1(4).-2001.-74с.

«Дети, которые никогда не станут взрослыми».- // Юридическая газета.- №4.-2011.- 4с.

Джанбекова Г., Шамои Т. «О профилактике преспуплений, совершенных с участием несовершеннолетних».- // Де-Юре.-№11.-2007.-38с.

Джанбекова Г.Х. «О соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних».- // Де-Юре.-№7.-2010.-42с.

Джанбекова Г.Х. «О профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних».- // Де-Юре.-№9.-2008.-26с.

Ерназаров Г. «Корыстная преступность несовершеннолетних».- // Тураби би.-№3.-2008.-59с.

Ерназаров Г. «Понятие корыстного преступного поведения несовершеннолетних».- // Фемида.-№6.-2008.-19с.

Ескендирова А.А. «Особенности организации работы по раскрытию преступлений, совершенных несовершеннолетними».- // Правовая реформа в Казахстане.-№2.-2007.-55с

Ескендиров А. «Основные пути совершенствования мер исправительного воздействия в отношении воспитанников колоний».- // Правовая реформа в Казахстане.-№4.-2005.- 65с.

Ескендиров А.А. «Значение осмотра места происшествия для выявления несовершеннолетнего преступника».- // Правовая реформа в Казахстане.-№2.-2008.- 68с.

Ескендиров А.А. «Современное правосудие по делам о преступлениях несовершеннолетних». - // Правовая реформа в Казахстане.-№4.-2009.-71с.

Ескендиров А.А. «Организационно-правовые аспекты участия государства и общества в профилактике преступного поведения несовершеннолетних».- // Правовая реформа в Казахстане.-№3.-2010.-68с.

Ескендиров А. «Проблемы исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества в отношении несовершеннолетних осужденных».- // Правовая реформа в Казахстане.-№4.-2004.-82с.

Ешенкулова Т. «Бейімдеу орталықтарының бүгінгі тыныс». - // Заң газеті.-№1.-2011.-2-бет.

Ещанов А.Ш. «О некоторых аспектах предупреждения преступности несовершеннолетних в РК.- // Предупреждение преступности.-№1(7).-2004.-52с

Жабакова Р. «Прокуратура на защите прав несовершеннолетних».- // Заң және заман.-2008.-№7.-17с.

Жамулдинов В., Жумабеков К., Смагулова А. «Межведомственная координация как основа профилактики преступности среди несовершеннолетних».- // Правовая реформа в Казахстане.-№2.-2004.-84с.

Жанибекова Н. «Прообраз правосудия будущего».- // Юридическая газета.- №22.-2011.-7с.

Жетібаева С. «Жасөспірімдердің құқық бұзуға бейім мінез-құлқының қалыптасу себептері».- // Заң.-№2.-2010.-12-бет.

Казангап Т. «Несовершеннолетний как субъект преспупления: вопросы возраста.- // Заң және заман.-2010.-№8.-71с.

Калашникова Н. «Усыновление в Казахстане: эволюция законодательства о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей».- // Правовая реформа в Казахстане.-№2.-2004.-79с.

Катта Э. «Ювенальная юстиция».- // Заңгер.-№3»116!.-2011.-75с.

Қитарова М. «Жасөспірімдердің жүрегіне жол тапсақ, қылмыс та азаяды».- // Заң.-№6.-2010.- 31-бет.

Қонақбаева Г. «Жасөспірімдердің конституциялық құқықтары қалай қорғалуы тиіс?».- // Заң.-№12.-2009.-23-бет.

Қонақбаева Г. «Кәмелетке толмағандардың девиантты міне-құлқының себептері».- // Заң.-№1.-2011.-34-бет.

Қонақбаева Г. «Кәмелетке толмағандардың құқықтық мәртебесі».- // Заң.-№12.-2010.-14-бет.

Қонақбаева Г. «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқыққа қайшы мінез-құлыққа қарсы іс-қылмыс саласындағы ювеналды саясаттың ерекшелігі».- // Әділ сот.-№6.-2010.-2-бет.

Қоңқабаева Ш. «Жасөспірімдер қылмысы толастамай тұр». // Заң газеті.- 2010.- №174.-3-бет.

Қоханова А. «Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі».- // Заң газеті.-№33.-2011.-4-бет.

Кубеева Ә. «Защита прав несовершеннолетних».- // Заң және заман.-2009.-№9.-25с.

Кузбаев Н. «Несовершеннолетний – не значит, что не защищен».- // Заң және заман.-№7.-2009.-17с.

Кусаинова А. «Эффективность механизма административно-правовой защиты прав ребенка в РК.- // Правовая реформа в Казахстане.-№4.-2005.- 60с.

Құлымбаева Қ.Қ. «Кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылығының алдын алу: әлеуметтік аспект».- // Казахстанский журнал международного права.-№2(2).-2000.- 94бет.

Құрманғали А. «Ұрпақ азса, ұлтқа сын» // Заң газеті.-2010.-№168.-1бет.

Лозовецкая Е.Г. «Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних».-№11.-2003.-28с.

Мартыновская С.В. «О производстве по делам несовершеннолетних в уголовном процессе. Опыт проекта «Ювенальная юстиция в Казахстане».- // Правовая реформа в Казахстане.-№2.-2007.-57с.

Мерғалиев А. «Жасөспірім құқығы».- // Заң.-№5.-2009.-20-бет.

Молдабек Ш. «Усойқан оңтүстік өңірде жасөспірімдер арасындағы қылмыс өршіп тұр».- // Заң және заман.-2009.-№6.-44бет.

Молжигитова Р.А. «Основные направления предупреждения корыстных преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних».- // Правовая реформа в Казахстане.-№4.-2009.-78с.

Нұсқабаев Е. «Жастар арасындағы жағымсыз қылықтарды ауыздықтау мәселелері».- // Заң.№12.-2004.-20бет.

Орсаева Р. «Кәмелетке жасы толмағандардың топтық қылмысының ерекшеліктері».- // Заң және заман.-2009.-№4.-71бет.

Орсаева Р. «Жасөспірімдер құқық бұзушылығының қылмыстық-құқықтық ерекшеліктері және жазалау мәселелері».- // Заң және заман.-2008.-№9.-73бет.

Орсаева Р.«Кәмелетке жасы толмағандарға қатысты ескерту шаралары».- //Заң.-№2.-2010.-30-бет.

Орсаева Р. «Жас балалар құқық бұзушылығына ересектердің әсері және оның алдын алу».- // Заң.-№7.-2008.-37-бет.

Орсаева Р. «Кәмелетке жасы толмағандар қылмысындағы отбасының ықпалы».- // Заң.-№3.-2010.-26-бет.

Орсаева Р. «Жасөспірімдер құқық бұзушылығының қылмыстық-құқықтық ерекшеліктері және қылмыстық жауапкершілігі.- // Әділ сот.-№5.-2008.-18-бет.

Орсаева Р. «Қиын балалар мен жасөспірімдер қылмысының алдын алу».-// Әділ сот.-№3.-2009.-6-бет.

Орсаева Р. «Кәмелетке жасы толмағандардың қылмыстылығына отбасы ықпалының криминологиялық сипаттамасы».- // Әділ сот.-№6.-2010.-17-бет.

Пульман М. «Административная ответственность несовершеннолетних».- // Де-Юре.-№7.-2007.-16с.

Рахымқызы Ш. «Балалар қылмысына тежеу қою мүмкін бе»?. // Заң.-№6.-2010.-33-бет.

Рустемова Г.Р. «Проблемы уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними».- //Заңгер.-№9.-2003.-44с.

Сейілбекқызы А. «Жасөспірімдер мәселесі басты назарда» // Заң газеті.-2010.- №182.-2бет.

Сембаева А. «Балалар қылмысының көбеюі салғырт тәрбиенің салқынан».- // Заң.-№12.-2008.-31-бет.

Сейтполдаев Е. «Понятие и правовое положение комиссий по защите прав несовершеннолетних в РК».- // Фемида.-№1.-2007.-29с.

Сүлейменова А. «Жастар тәрбиесі-қоғам міндеті». - // Заң газеті.-№2.-2011.-2бет.

Сұлтанов А. «Кәмелетке толмағандардың қылмысы азайды».- // Заң газеті.-№27.-2011.-3бет.

Ташмагамбетова Ж. «Становление и развитие института прав несовершеннолетних».- // Фемида.-№7.-2007.-15с.

Тұрмағанбетова А. «Бала өмірден баз кешсе, қайтпек керек?» - // Заң газеті.-№4.-2011.-1бет.

Тыныс Б. «Жасөспірімдер қылмысы ұлт тұтастығына сын». // Заң газеті.-2010.-№154.-3бет.

Уәлиев Қ. «Кәмелетке толмағандарды қорғау және оған өкілдік ету: проблемалар және оларды шешу жолдары».- // Әділ сот.-№2.-2009.-23-бет.

Хабаров Ж. «Жасөспірімдер қылмыстарының көпшілігі – ұрлық пен тонау» //Заң газеті.- 2010.-№193.-2бет.

Шабаров А.Х. «Воспитательная работа несовершеннолетними осужденными».- // Правовая реформа в Казахстане.-№2.-2008.-71с.

Шөкіш А. «Кәмелетке толмағандар арасында заңбұзушылық көп». // Заң назеті.-2010.-№154. -1-2бет.Конференция материалдары


Айтимбетов Ч. «Проблемы определения формирования системы ювинальной юстиции РК».- // Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және тенхикалық дамуындағы қазіргі жастардың алатын орны (студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференция).-148-бет.- Ақтөбе, 2007

Бекбауова А.А., Мурсалова Л.А. «Исторические этапы развития судопроизводства в отношении несовершеннолетних в России».- // Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым бағыттары.- 292-бет.- Ақтөбе, 2010

Бижанова Д.К. «Жасөспірімдердің қылмысын алдын алу жолдары».- // Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және тенхикалық дамуындағы қазіргі жастардың алатын орны (студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференция).-113-бет.- Ақтөбе, 2007

Жумагазиева А.У. Жалпы кәмелетке толмаған қылмыскер қыз балалардың тұлғасының ерекшеліктері». // Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым бағыттары.- 316-бет.- Ақтөбе, 2010

Масатов Б.Б. «Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних».- //Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым бағыттары.- 68-бет.- Ақтөбе, 2010

Тулебаева П. «Преступность среди несовершеннолетних и пути предупреждения».- // Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және тенхикалық дамуындағы қазіргі жастардың алатын орны (студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференция).-117-бет.- Ақтөбе, 2007

Шуиншалиева А. «Кәмелеттік жасқа толмағандарға қылмыстық жауаптылық тағайындау ерекшеліктері».- // Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және тенхикалық дамуындағы қазіргі жастардың алатын орны (студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференция).-163-бет.- Ақтөбе, 2007Әдебиеттер тізімінің ұсынысы

Рекомендательный список литературы


Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті

Редакциялық баспа бөлімі

( Ақтөбе қ., Ағ. Жұбановтар к-сі, 263)
еще рефераты
Еще работы по разное