Реферат: Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 030601


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана

Протокол № 7 від 27.03.08 р.


ПРОГРАМА


вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми

підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030601

«Менеджмент»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


КИЇВ – 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ПРОГРАМА


вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми

підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030601

«Менеджмент»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Затверджено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 12 від 26.03.08 р.


КИЇВ – 2008


Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» на освітньо – кваліфікаційний рівень «бакалавр». – К.: КНЕУ, 2008.


Програму вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» підготували:

С.М.Соболь, канд..екон.наук, проф.;

Т.Є.Пєнкіна, канд..техн.наук, доц.


ЗМІСТ


ВСТУП


ПРОГРАМА


МОДУЛЬ 1. Економічний механізм функціонування підприємства в ринковій

економіці.


МОДУЛЬ 2. Основи системного управління підприємствами.


МОДУЛЬ 3. Основи організації виробництва на підприємстві.


Структура екзаменаційного білета


Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті


Рекомендована література


^ ВСТУП


Мета вступного іспиту зі спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій” на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” – виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста напряму підготовки 0502 „Менеджмент”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.07.2005 р. № 399.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати базову неповну вищу освіту за спеціальністю 5.050202 „Організація виробництва” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі прородничо-наукових, загальнонаукових та конкретно-економічних наук. Обов”язковою умовою є володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у бакавраті КНЕУ з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю „Менеджмент організацій”. Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з менеджменту, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста напряму 0502 „Менеджмент”, зокрема економіки підприємства, основ менеджменту, організації виробництва. Програма також передбачає певні знання із циклу природничо-наукової та загально-економічної підготовки, передусім з економічної теорії, статистики та економічного аналізу.

Програма побудована за змістовними фаховими модулями, які характеризують напрямки професійної підготовки молодшого спеціаліста за напрямом „Менеджмент”.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


ПРОГРАМА


Модуль 1. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ

^ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


Характеристика підприємства як відкритої системи, суб”єкта та об”єкта ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розробки, стратегічні альтернативи.

Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та інтенсивності конкуренціїї на ринку.

Виробнича потужність підприємства: поняття, методи її визначення та оцінка рівня використання.

Реалізована продукція: поняття, складові та планування обсягів реалізації продукції.

Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Виробничі запаси: призначення, види, показники оцінки, порядок нормування та моделі управління запасами.

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання.

Трудові ресурси підприємства, їх склад та порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, які їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд оплати праці, його складові та порядок визначення. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості: статті та методи обгрунтування. Обгрунтування кошторису витрат за економічними елементами.

Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності підприємства. Механізм утворення і розподілу прибутку підприємства. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства, її види та методика розрахунку.

Оцінка, шляхи та резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства: поняття, методика оцінки, напрямки підвищення.


^ Модуль 2. ОСНОВИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ


Цілі спільної діяльності , суб”єкт та об”єкт управління, управлінські відносини. Сутність менеджменту. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми менеджменту. Рівні та сфери менеджменту.

Ознаки і загальні риси організацій, їх різновили. Закони організації, організаційні процеси.

Сутність концепції організації як відкритої системи. Середовище функціонування організації: поняття, складові. Елементи зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища організації. Життєвий цикл організації, етапи життєвого циклу, фактори впливу.

Принципи і функції менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль, координація, регулювання тощо. Різні підходи до диференціації фукцій менеджменту.

Функція планування. Місія та цілі організації, „дерево цілей”. Процес стратегічного планування. Тактичне та оперативне планування.

Функція організації в менеджменті, сутність і процес реалізації на підприємстві.

Мотивація, її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації.

Сутність, елементи і процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулювання: зворотній зв”язок, оцінка виконання рішень, коригування рішень.

Елементи організації: обов”язки, повноваження, відповідальність. Делегування повноважень. Побудова організації, організаційне проектування – сутність процесу. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Поняття організаційної структури управління (ОСУ), класифікація ОСУ, переваги та недоліки відповідно до умов функціонування підприємства. Принципи і процес побудови ОСУ.

Технологія менеджменту. Система методів менеджменту: адміністративні, економічні, соціально-психологічні, їх характеристика.

Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до якості рішень, які приймаються. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, які впливають на процес. Технології прийняття рішень. Методи і моделі обгрунтування та прийняття управлінських рішень. Організація виконання рішень. Ризики реалізації управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення процесу управління: сутність, джерела та методи отримання та передачі інформації, вимоги щодо її якості.

Керівництво в організації, форми влади і впливу. Теорії лідерства. Формальне і неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керівництво.

Конфліктні ситуації: різновиди і причини формування (виникнення). Модель і стадії розвитку конфлікта. Управлінський вплив на конфлікт.

Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами в організації, подолання опору змінам. Організаційний розвиток. Природа стресу і методи управління ним.

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації: поняття та зміст.

Ефективність управління, характеристика, підходи до оцінки та методи оцінки ефективності управління.

Роль менеджера в організації. Модель сучасного менеджера, процес саморозвитку і самовдосконалення як основа підвищення якості та ефективності управління підприємством і конкурентоспроможності особи на ринку праці.


Модуль 3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

^ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Сутність, зміст і мета організації виробництва. Принципи організації виробничого процесу та їх характеристика. Підприємство як економічна система, властивості системи підприємства (збалансованість елементів, адаптивність, гнучкість, здатність до саморозвитку тощо). Види підприємств, які функціонують в Україні. Організація виробництва в часі і просторі.

Диференціація виробничих процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації.

Типи виробництва та їх характеристика (одиничне, серійне, масове), переваги та недоліки, вибір типів виробництва з урахуванням умов функціонування підприємства.

Раціональний розподіл праці на підприємствах. Концентрація, спеціалізація, кооперація, комбінування. Розукрупнення підприємств, створення малих фірм, конверсія виробничих підприємств. Сутність і соціально-економічне значення впровадження різних форм організації виробництва. Показники рівня розвитку та ефективність діяльності підприємств.

Методи організації виробництва (потокові, непотокові), переваги та недоліки використання в умовах конкретних підприємств. Поняття технологічної та організаційної операції. Основні параметри потоків (такт, кількість робітників, обсяг виробництва, коефіцієнт синхронізації робіт, швидкість транспортера, обсяги незавершеного виробництва, тривалість виробничого циклу).

Виробнича структура підприємства: поняття та характеристика основних елементів. Сутність основного, допоміжного, обслуговуючого і побічного видів виробництва. Виробнича і соціальна інфраструктура.

Організаційні основи матеріально-технічного постачання та виробничого обслуговування підприємства. Організація використання засобів виробництва, шляхи підвищення рівня використання засобів виробництва. Наукова організація праці на підприємстві.

Організація управління трудовим колективом. Функції службових осіб на підприємстві, в підрозділах.

Організація робочих процесів при виробництві та переробці продукції.

Організація і суть процесу нормування праці на підприємстві. Поняття норми часу та норми виробітку, складові елементи норми часу. Раціональна організація виробничих процесів. Методи нормування праці (розрахунковий, експериментальний, комбінований) та способи вивчення робочих процесів ( хронометраж, фотографія робочого часу, в т. ч . індивідуальна, колективна, само фотографія, метод миттєвих спостережень, кінозйомка). Порядок установлення і перегляду норм виробітку на окремих роботах . Атестація робочих місць на підприємстві.

Основи стандартизації продукції і робіт. Поняття якості продукції. Організація контролю якості продукції і відповідності стандартам. Види контролю на підприємстві, їх класифікація. Сертифікація продукції та систем управління якістю на підприємствах, її значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Соціальна спрямованість діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Планування і організація соціального розвитку підприємств.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТАХарактеристика підприємства як відкритої системи, об”єкта та суб”єкта ринкових відносин.

Життєвий цикл організації: поняття, етапи та фактори впливу.

Поняття і класифікація організаційних структур управління (ОСУ), переваги і недоліки відповідно до умов функціонування підприємств.

Методи організації виробництва ( потокові, непотокові ), переваги та недоліки застосування в умовах конкретних підприємств.

Поняття якості продукції. Організація контролю якості продукції і відповідності стандартам, види контролю на підприємстві.
Тестові завдання.


6.1. Обрати визначення поняття. “Організація” – це...

А – група людей, які працюють спільно для досягнення своїх цілей;

Б - група людей, діяльність яких координується для досягнення загальної мети;

В - група людей, діяльність яких координується з метою підвищення її ефективності.Вказати, які з наведених нижче методів слід віднести до кількісних методів обґрунтування управлінських рішень.

А – теоретико-ігрові методи; Б - експертні методи;

В - аналітичні методи; Г - статистичні методи.Тестові завдання.


6.1. Обрати з наведених визначень те, яке найповніше відображає суть

поняття “система”.

А – детерміноване, динамічне, стійке автономне утворення;

Б – певна структура, яка характеризується цілісністю, ієрархічністю,

інтегрованістю, комунікативністю;

В – формування, що здатне протистояти руйнівним тенденціям і

адаптуватися до умов, що змінюються;

Г – внутрішньо організована сутність взаємопов”язаних елементів, що

утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення визначеної

мети.


6.2. Вибрати з наведених факторів ті, які закладено в основу класи-

фікації типів виробництва.

А – унікальність конструкції та виконуваних завдань;

Б - порядок просування та маршрутизації виробів чи послуг;

В – характер застосування процесу переробки ресурсів;

Г - характер створюваної продукції;

Д – характер виміру продукту за обсягом, довжиною, площею, масою

чи часом.


Задача. Обґрунтувати проектну собівартість нової продукції та її рентабельність, якщо витрати на сировину і матеріали складуть 510 грн. на одиницю продукції, витрати на оплату праці основних робітників ( з нарахуваннями ) 36,5 грн. Експлуатаційні , інші виробничі та

адміністративно-управлінські витрати відповідно складуть 65%, 80% та

82% від витрат на оплату праці. Оптова ціна становитиме 900 грн.


9. Задача. Визначити норму часу на операцію. Оперативний час складає 360 с., час на обслуговування робочого місця і на відпочинок та особисті потреби відповідно становить 11,2 % та 6,5% від оперативного часу на одиницю продукції. Розрахувати норму виробітку на операції за умови, що тривалість робочої зміни – 8 год.


10. Задача. Розрахувати такт потоку за умови поштучного запуску предметів праці, якщо тривалість робочої зміни – 8 год., випуск продукції за зміну дорівнює 72 одиниці.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ


Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнтів ( кожне завдання окремо ) за такими критеріями:

10 балів – абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклад; правильно розв”язав задачу ( ситуацію).

5 балів – абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел, припустився незначної помилки у розв”язанні задачі ( ситуації ).

0 балів – абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів, не розв”язав задачу ( ситуацію ).


УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.


За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100 - балової шкали оцінювання переводиться в 4- балову шкалу у такий спосіб:Оцінка за баловою шкалою, яка використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

85 - 100

5 (відмінно)

65 – 80

4 ( добре )


40 – 60

3 (задовільно)


0 - 35

2 (незадовільно )^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарика, 1999. – 528 с.

2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

3. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Оленевич. – Львів, БАК, 2001. – 624 с

4. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. – 2 – ге вид. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

5. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб.пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 1998. – 384 с.

6.Организация, планирование и управление деятельностью предприятия / Под ред. С.М. Бухало . – К.: Вища шк., 1999. – 470 с.

7. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. – 2 – е изд. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 669 с.
еще рефераты
Еще работы по разное