Реферат: Қазастан Республикасының


Қазастан Республикасының Үкіметі мен Қытай халық Республикасының Үкіметі

арасында табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды

болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы келісім

(Астана қ., 2001 ж. 12 қыркүйек)

ҚР 02.05.03 ж. N 421-II Заңымен Келісім бекітілді

Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Қытай Халық Республикасының Үкiметi

Табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы келiсiм жасасуды ниет ете отырып,

төмендегiлерге келiстi:

^ 1-бап

Келісім қолданылатын тұлғалар

Осы Келiсiм Уағдаласушы Мемлекеттердiң бiрiнiң немесе екеуiнің де резидентi болып табылатын тұлғаларға қолданылады.

^ 2-бап

Келісім қолданылатын салықтар

1. Осы Келiсiм, Уағдаласушы Мемлекеттiң немесе оның жергiлiктi өкiмет органдарының атынан алатын табысқа салынатын салықтарға оларды алу әдiсiне қарамастан қолданылады.

2. Табысқа салынатын салықтар деп жылжитын немесе жылжымайтын мүлiктi иелiктен шығарудан алынған табыстарға салынатын салықтарды, сондай-ақ капитал құнының өсуiнен алынатын салықтарды қоса, табыстың жалпы сомасынан немесе табыстың жеке элементтерiнен алынатын барлық салықтың түрi есептеледi.

3. Осы Келiсiм қолданылатын қазiргi салықтар, атап айтқанда, мыналар болып табылады:

а) Қытайда:

(i) жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы;

(ii) шетелдiк инвестициялары бар кәсiпорындардан және шетелдiк кәсiпорындардан алынатын табыс салығы;

(бұдан әрi - "Қытай салығы" деп аталады);

b) Қазақстанда:

(i) заңды тұлғалардың табысына салынатын салық;

(іі) жеке тұлғалардың табысына салынатын салық;

(бұдан әрi - "Қазақстан салығы" деп аталады).

4. Осы Келiсiм сондай-ақ Келiсiмге қол қойылған күннен кейiн қолданылып жүрген салықтарға қосымша немесе солардың орнына алынатын кез келген ұқсас немесе iс жүзiндегі осындай салықтарға қолданылады. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыреттi органдары өздерiнің тиiстi салық заңдарына енгiзiлетiн кез келген елеулi өзгерiстер туралы осындай өзгерiстерден кейiн оларға сәйкес келетiн уақыт кезеңi iшiнде бiр-бiрiн хабардар етiп отырады.

^ 3-бап

Жалпы анықтамалар

1. Егер түпнұсқа мәтiннен өзгеше туындамаса, осы Келiсiмнің мақсаттары үшiн:

а) "Қытай" терминi Қытай Халық Республикасын бiлдiредi; географиялық мағынасында пайдаланғанда Қытайдың салық салуға байланысты заңдары қолданылатын оның аумақтық суларын және Қытай Халық Республикасының халықаралық құқыққа сәйкес теңiз түбiнің және оның қойнауының ресурстарын және шектесетiн сулардағы ресурстарды зерттеу және игеру жөнiндегi егемендi құқықтары бар оның аумақтық суларынан тыс кез келген алаңды қоса, Қытай Халық Республикасының бүкiл аумағын бiлдiредi;

b) "Қазақстан" терминi Қазақстан Республикасын бiлдiредi. Географиялық мағынасында пайдаланғанда "Қазақстан" терминi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк аумағын және Қазақстан өзiнің заңдарына және халықаралық уағдаластықтарға сәйкес өзiнің егемендi құқықтары мен заңдық хүкімiн жүзеге асыратын және оның салық заңдары қолданылатын аймақты қамтиды;

с) "Уағдаласушы Мемлекет" және "екiншi Уағдаласушы Мемлекет" терминдерi түпнұсқа мәтiнiне қарай Қытайды немесе Қазақстанды бiлдiредi;

d) "салық" терминi түпнұсқа мәтiнiне қарай Қытай салығын немесе Қазақстан салығын бiлдiредi;

е) "тұлға" терминi жеке тұлғаны, компанияны және тұлғалардың кез келген басқа да бiрлестiгiн қамтиды;

f) "компания" терминi салық мақсаттары үшiн корпоративтiк бiрлестiк ретінде қарастырылатын кез келген корпоративтiк бiрлестiктi немесе кез келген экономикалық бiрлiктi бiлдіредi;

g) "Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорны" және "екiншi Уағдаласушы

Мемлекеттiң кәсiпорны" терминдерi тиiсiнше бiр Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi басқаратын кәсiпорынды және екiншi Уағдаласушы Мемлекеттің резидентi басқаратын кәсiпорынды білдiредi;

h) "ұлттық тұлға" терминi:

(i) бiр Уағдаласушы Мемлекеттiң азаматтығы бар кез келген жеке тұлғаны;

(іі) Уағдаласушы Мемлекеттiң қолданылып жүрген заңдары негiзiнде өз мәртебесiн алған кез келген заңды тұлғаны, әрiптестiктi немесе қауымдастықты білдiредi;

i) "халықаралық тасымал" терминi теңiз, әуе кемелерi немесе жер көлiгi тек қана екiншi Уағдаласушы Мемлекеттің бекеттерi арасында пайдаланылатыннан басқа жағдайларда, Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорны пайдаланатын теңiз немесе әуе көлiгiмен немесе жер көлiгiмен жүзеге асырылатын кез келген тасымалды білдiредi;

j) "құзыреттi орган" терминi Қытай жағдайында Салық Әкiмшiлiгiн немесе оның уәкiлеттi өкiлiн және Қазақстан жағдайында Қаржы министрлiгiн немесе оның уәкiлеттi өкiлiн білдiредi.

2. Уағдаласушы Мемлекет осы Келiсiмді қолданғанда, онда айқындалмаған кез келген термин, егер мәтiннен өзгеше туындамаса, осы Келiсiм қолданылатын салықтарға қатысты осы Уағдаласушы Мемлекеттiң заңдары бойынша ол осы кезде қандай мағынада болса, сондай мағынаға ие болады.

^ 4-бап

Резидент

1. Осы Келiсiмнің мақсаттары үшін "Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi" терминi сол Мемлекеттiң заңдары бойынша оның тұрғылықты жерi, резиденттiгi, бас офисiнің орналасқан жерi, басқару орны немесе кез келген осындай өлшемi негізінде онда салық салынуға жататын кез келген тұлғаны білдіредi.

2. Егер 1-тармақтың ережелерiне сәйкес жеке тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердiң екеуiнiң де резидентi болып табылса, оның мәртебесi былай анықталады:

а) ол өзiнiң билiк етуiндегi тұрақты баспанасы орналасқан Мемлекетi резидентi болып есептеледi; егер оның билiк етуiнде Уағдаласушы Мемлекеттердiң екеуiнде де тұрақты баспанасы болса, ол мейлiнше тығыз жеке және экономикалық байланыстары (өмiрлiк мүдделер орталығы) бар Мемлекеттiң резидентi болып есептеледi;

b) егер оның өмiрлiк мүдделер орталығы бар Мемлекеттi айқындау мүмкiн болмаса немесе егер оның Уағдаласушы Мемлекеттердің бiрде бiреуiнде өзiнің билiк етуiндегi тұрақты баспанасы болмаса, ол өзi әдетте тұрып жатқан Мемлекеттiң резидентi болып есептеледi;

с) егер ол әдетте Мемлекеттердiң екеуiнде де тұратын болса немесе олардың бiрде бiреуiнде тұрмаса, ол азаматы болып табылатын Мемлекеттiң резидентi болып есептеледi;

d) егер әрбiр Мемлекет оны өзiнiң азаматы деп санаса немесе егер ол олардың бiреуiнiң де азаматы болып табылмаса, Уағдаласушы Мемлекеттердiң құзыреттi органдары мәселенi өзара келiсiм бойынша шешедi.

3. Егер 1-тармақтың ережелерiне сәйкес жеке адамнан өзге тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердiң екеуiнiң де резидентi болса, Уағдаласушы Мемлекеттердiң құзыреттi органдары мәселенi өзара келiсiм бойынша шешедi.

^ 5-бап

Тұрақты мекеме

1. Осы Келiсiмнiң мақсаттары үшiн "тұрақты мекеме" терминi кәсiпорынның кәсiпкерлік қызметi толық немесе iшiнара жүзеге асырылатын тұрақты қызмет орнын білдiредi.

2. "Тұрақты мекеме" терминi, атап айтқанда, мыналарды:

а) басқару орнын;

b) бөлiмшенi;

с) кеңсенi;

d) фабриканы;

e) шеберхананы; және

f) шахтаны, мұнай немесе газ ұңғымаларын, кенiш немесе табиғи ресурстар өндiрiлетiн кез келген басқа орынды қамтиды.

3. Сондай-ақ "тұрақты мекеме" терминiне кіретiндер:

а) егер мұндай алаң, объект немесе қызмет 12 айдан астам - уақыт бойы жалғасатын болса ғана, құрылыс алаңы, ғимарат, монтаждау немесе құрастыру объeктici не оларға байланысты қадағалау қызметi; және

b) егер мұндай пайдалану 12 айдан астам жалғасса, табиғи ресурстарды барлау, пайдалану немесе тасымалдау үшiн пайдаланылатын қондырғы, бұрғылау қондырғысы немесе кеме; және

с) резидент осындай мақсаттар үшiн жалдаған қызметшiлер немесе басқа тұлғалар арқылы кәсiпорынның кеңес беру қызметтерiн қоса, бiрақ eгep мұндай сипаттағы әрекет елдің шегiнде жалпы алғанда 12 айдан астам жалғасса, (осындай немесе соған байланысты жоба үшiн) қызмет көрсетудi.

4. Осы баптың алдындағы ережелерге қарамастан, "тұрақты мекеме" терминi:

а) құрылыстарды, кәсiпорынға тиесiлi тауарларды немесе бұйымдарды тек көрсету немесе беру мақсаттары үшiн ғана пайдалануды;

b) кәсiпорынға тиесiлi тауарлар немесе бұйымдар қорын тек сақтау, көрсету немесе беру мақсаттары үшiн ғана ұстауды;

с) кәсiпорынға тиесiлi тауарлар немесе бұйымдар қорын тек басқа кәсiпорынның ұқсату мақсаттары үшiн ғана ұстауды;

d) тұрақты қызмет орнын тек тауарлар немесе бұйымдар сатып алу мақсаттары үшiн немесе кәсiпорынға арналған ақпарат жинау үшiн ғана ұстауды;

e) тұрақты қызмет орнын тек кәсiпорын үшiн дайындық немесе көмекшi сипаттағы кез келген басқа қызметтi жүзеге асыру үшін ғана ұстауды;

f) тұрақты қызмет орнын осындай амал нәтижесiнде туындаған жиынтық қызметi дайындық немесе көмекшi сипатта болған жағдайда тұрақты қызмет орнын а) - тармақшасынан e) - тармақшасы қоса көрсетiлген қызмет түрлерiнiң кез келген амалын жүзеге асыру үшiн ғана ұстауды қамтиды деп қаралмайды.

5. 1 және 2-тармақтардың ережелерiне қарамастан, егер 6-тармақ қолданылатын тәуелсiз мәртебесi бар агенттен өзге тұлға Уағдаласушы Мемлекетте екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорны атынан әрекет етсе және кәсiпорын атынан келiсiм-шарттар жасауға өкілеттiктi әдетте пайдаланып жүрсе, онда бұл кәсiпорын осы тұлға кәсiпорын үшiн жүзеге асыратын кез келген қызметке қатысты алғашқы айтылған Уағдаласушы Мемлекетте тұрақты мекемесi бар кәсiпорын ретiнде қарастырылады, бiрақ осындай тұлғаның 4-тармақта көрсетiлген тұрақты қызмет орны арқылы жүзеге асырылған күннiң өзінде осы тұрақты қызмет орнын осы тармақтың ережелерiне сәйкес тұрақты мекемеге айналдырмайтын қызметпен шектелетiн жағдай бұған қосылмайды.

6. Делдал, бас комиссионер немесе тәуелсiз мәртебесi бар кез келген басқа агент арқылы осы екiншi Мемлекетте кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырса, мұндай адамдар өздерiнiң әдеттегi қызмет шеңберлерiнде әрекет еткен жағдайда, бiр Уағдаласушы Мемлекеттік кәсiпорны екiншi Уағдаласушы Мемлекетте тұрақты мекемесi бар кәсiпорын ретiнде қарастырылмайды.

7. Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылатын компанияны екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылатын немесе осы екiншi Мемлекетте кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын (не тұрақты мекеме арқылы не басқа жолмен) компанияның бақылауы немесе бақылау фактiсi өзiмен өзi осы компаниялардың бiрiн басқасының тұрақты мекемесiне айналдыра алмайды.

^ 6-бап

Жылжымайтын мүліктен алынатын табыс

1. Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi екiншi Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүлiктен алған табысқа (ауыл шаруашылығынан немесе орман шаруашылығынан алынған табысты қоса) осы екiншi мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

2. "Жылжымайтын мүлiк" терминi қаралып отырған мүлiк орналасқан Уағдаласушы Мемлекеттiң заңы бойынша қандай мағынаға ие болса, сондай мағынаға ие болады. Термин кез келген жағдайда жылжымайтын мүлiкке қатысты қосалқы мүлiктi, ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында пайдаланылатын мал мен жабдықты, жер меншiгiне қатысты жалпы құқық ережелерi қолданылатын құқықтарды, жылжымайтын мүлiк узуфруктын және минералдық ресурстарды, кен көздерiн және басқа табиғи ресурстарды игеру үшiн берiлетiн өтемақы ретiндегi өзгермелi немесе кесiмдi төлемдерге арналған құқықтарды және жоғарыда аталғандарды игеру құқығын қамтиды. Теңiз және әуе кемелерi жылжымайтын мүлiк ретiнде қарастырылмайды.

3. Осы баптың 1-тармағының ережелерi жылжымайтын мүлiктi тiкелей пайдаланудан, жалға беруден немесе кез келген басқа жолмен пайдаланудан алынған табысқа сияқты қолданылады.

4. Осы баптың 1 және 3-тармақтарының ережелерi кәсiпорынның жылжымайтын мүлкiнен алынатын табысқа және тәуелсiз жеке қызметтер көрсету үшiн пайдаланылатын жылжымайтын мүліктен алынатын табысқа қолданылады.

^ 7-бап

Кәсіпкерлік қызметтен алынатын пайда

1. Егер Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорны екiншi Уағдаласушы Мемлекетке кәсiпкерлiк қызметпен айналыспаса сонда орналасқан тұрақты мекеме арқылы, осындай кәсiпорынның пайдасына тек осы Мемлекетте ғана салық салынады. Егер кәсiпорын, жоғарыда айтылғанындай, кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын болса, онда кәсiпорынның пайдасына екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн, бiрақ осы тұрақты мекемеге қатысты бөлiгінде ғана.

2. 3-тармақтың ережелерiн ескере отырып, егер Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорны екiншi Уағдаласушы Мемлекетте сонда орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын болса, онда әрбiр Уағдаласушы Мемлекетте осы тұрақты мекемеге, егер нақ осындай немесе осыған ұқсас жағдайларда дәл осындай немесе оған ұқсас қызметпен айналысқан, оқшау және жеке кәсiпорын болғанда, өзi тұрақты мекемесi болып табылатын кәсiпорыннан мүлдем дербес әрекет жасағанда алуы мүмкiн пайда жатқызылады.

3. Тұрақты мекеменiң пайдасын айқындау кезінде шығыстар тұрақты мекеме орналасқан Мемлекетте немесе кез келген басқа жерде жұмсалған-жұмсалмағанына қарамастан, басқару және жалпы әкiмшiлiк шығындарын қоса алғанда, тұрақты мекеменiң кәсiпкерлiк қызметiнiң мақсаттары үшiн жұмсалған шығындарды шегерiп тастауға болады. Сонда да тұрақты мекеме кәсiпорынның бас офисiне немесе басқа офистерiнiң кез келгенiне патенттер және басқа құқықтарды пайдаланғаны үшiн роялти, қаламақылар немесе басқа да ұқсас төлемдер арқылы немесе көрсетiлген ерекше қызметтер немесе менеджмент үшiн комиссиялық ақы төлеу жолымен немесе банктiк ұйымның жағдайларынан басқа, тұрақты мекемеге ұсынылған несие үшiн пайыздар төлеу жолымен төлеген кез келген (ic жүзiндегi шығындарды өтеуге берiлгеннен өзге) сомаға қатысты осындай шегеруге рұқсат етiлмейдi. Осылайша, тұрақты мекеменiң пайдасын анықтау кезiнде тұрақты мекеме кәсiпорынның бас офисiне немесе оның басқа офистерiнiң кез келгенiне патенттер және басқа құқықтарды пайдаланғаны үшiн роялти, қаламақылар немесе басқа да ұқсас төлемдер арқылы немесе көрсетiлген ерекше қызметтер немесе менеджмент үшiн комиссиялық ақы төлеу жолымен немесе банктiк ұйымның жағдайларынан басқа, кәсiпорынның бас офисiне ұсынылған несие үшiн пайыздар төлеу жолымен ұсынатын (ic жүзiндегi шығындарды өтеуге берiлгеннен өзге) сома есепке алынбайды.

4. Әдетте Уағдаласушы Мемлекетте тұрақты мекемеге қатысты пайданы кәсiпорынның жалпы пайдасын оның әртүрлi бөлiмшелерi бойынша үлестi бөлу негiзiнде айқындалатын болса, 2-тармақта ештеңе де осы Уағдаласушы Мемлекетте әдетте қабылданғанындай осылай бөлу арқылы салық салынатын пайданы айқындауға тиым салмайды; алайда таңдап алынған үлестi бөлу әдiсi осы Бапта айтылған қағидаттарға сәйкес келетiн нәтижелер беруге тиiс.

5. Тұрақты мекеменiң кәсiпорын үшiн тауарлар немесе бұйымдар сатып алуы негiзiнде ғана осы тұрақты мекемеге әлдеқандай пайда есептелмейдi.

6. Алдыңғы тармақтардың мақсаттары үшiн тұрақты мекемеге жататын пайда, егер мұндай тәртiптi өзгерту үшiн жеткілiктi және дәлелдi себептерi болмаса жылма-жыл бiркелкi тәсiлмен айқындалады.

7. Егер пайда осы Келiсiмнiң басқа баптарында бөлек айтылатын табыс түрлерiн қамтитын болса, онда ол баптардың ережелерi осы баптың ережелерiне қатысты болмайды.

^ 8-бап

Теңіз және әуе көлігі

1. Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi халықаралық тасымалдарда теңiз, әуе кемелерiн немесе жер көлiгiн пайдаланудан алған табыстарына тек осы Мемлекетте салық салынады.

2. 1-тармақтың ережелерi пульға, бiрлескен кәсiпкерлiк қызметке немесе көлiк құралдарын пайдалану жөнiндегi халықаралық ұйымға қатысудағы пайдаға қолданылады.

^ 9-бап

Қауымдасқан кәсіпорындар

1. Егер

а) Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсіпорны екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорнын басқаруға, бақылауға немесе оның капиталына тiкелей немесе жанама түрде қатысса; немесе

b) сол бiр тұлға бiр Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорнын және екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорнын басқаруға, бақылауға немесе оның капиталына тiкелей немесе жанама түрде қатысса;

және кез келген жағдайда екi кәсiпорынның арасында олардың коммерциялық немесе қаржылық өзара қарым-қатынастарында тәуелсiз екi кәсiпорынның арасында орын алуы мүмкiн жағдайлардан өзгеше жағдайлар жасалса немесе орнықса, онда кәсiпорындардың бiрiне есептелуi мүмкiн, бiрақ осы жағдайлардың орын алуына байланысты оған есептелмеген кез келген пайда осы кәсiпорынның пайдасына қосылуы және тиiсiнше салық салынуы мүмкiн.

2. Егер Уағдаласушы Мемлекет екiншi Уағдаласушы Мемлекет кәсiпорнының осы екiншi Уағдаласушы Мемлекетте салық салынған пайдасын осы Мемлекет кәсiпорнының пайдасына қосса әрi тиiсiнше салық салса және осылай қосылған пайда алғашқы аталған Мемлекеттiң кәсiпорнына есептелетiндей болса, егер екi кәсiпорынның арасындағы өзара қатынас тәуелсiз кәсiпорындардың арасында жасалатын жағдайлардай болса, онда осы екiншi Мемлекет осы пайдадан алынатын салық сомасына тиiстi түзетулер жасайды. Осындай түзетулердi айқындау кезiнде осы Келiсiмнің басқа да ережелерi ескерiлуi тиiс және Уағдаласушы Мемлекеттердiң құзыреттi органдары қажет болған ретте бiр-бiрiмен кеңесуi керек.

^ 10-бап

Дивидендтер

1. Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылатын компанияның екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентiне төлейтiн дивидендтерiне осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

2. Алайда, осындай дивидендтерге, сондай-ақ Уағдаласушы Мемлекеттiң заңдарына сәйкес дивидендтер төлейтiн компания резидентi болып табылатын осы Мемлекетте салық салынуы мүмкiн, бiрақ егер алушы дивидендтердiң iс жүзiндегi иесi болып табылса, онда осылайша алынатын салық дивидендтердің жалпы сомасының 10 пайызынан аспауы тиiс. Уағдаласушы Мемлекеттердiң құзыреттi органдары осы шектеудi қолдану тәсiлiн өзара келiсiм бойынша белгiлейдi.

Бұл тармақ дивидендтер төленетiн пайдаға қатысты компанияға салық салуды қозғамайды.

3. "Дивидендтер" терминi осы бапта пайдаланғанда акциялардан немесе борыш талаптары болып табылмайтын басқа да құқықтардан алынатын табысты, пайдаға қатысу құқын қоса алғанда, сондай-ақ пайданы бөлетiн компанияның резидентi болып табылатын Мемлекеттің заңдарына сәйкес акциялардан алынатын табыс секiлді дәл сондай салық реттеуiне жататын компанияға қатысудың басқа да корпоративтiк құқықтарынан алынатын табысты білдiредi.

4. Егер Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылатын дивидендтердің iс жүзіндегi иесi дивидендтердi төлейтiн компания резидентi болып отырған екiншi Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы онда кәсiпкерлік қызметтi жүзеге асырса немесе осы екiншi мемлекетте сонда орналасқан тұрақты базадан тәуелсiз жеке қызметтер көрсетсе және төленiп жүрген дивидендтерге қатысы бар холдинг шын мәнiнде осындай тұрақты мекемеге немесе тұрақты базаға қатысты болса, онда 1 және 2-тармақтардың ережелерi қолданылмайды. Мұндай жағдайда ретiне қарай 7-баптың немесе 14-баптың ережелерi қолданылады.

5. Егер бiр Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылатын компания екiншi Уағдаласушы Мемлекеттен пайда немесе табыс алып тұрған болса, осы екiншi Мемлекет, мұндай дивидендтер осы екiншi Мемлекеттiң резидентiне төленетiн немесе өзiне қатысты дивидендтер төленетiн холдинг шын мәнiнде осы екiншi Мемлекетте орналасқан тұрақты мекемеге немесе тұрақты базамен байланысты болатын жағдайлардан басқа, осы компания төлейтiн дивидендтерге кез келген салықтарды сала алмайды, егер төленетiн дивидендтер немесе бөлiнбеген пайда осы екiншi Мемлекетте туындайтын пайдадан немесе табыстан толық не болмаса iшiнара тұрған күннiң өзiнде де бөлiнбеген пайдаға салық сала алмайды.

6. Осы Келiсімдегi ешнәрсе Уағдаласушы Мемлекетке пайдаға салынатын салыққа қосымша ретiнде осы Мемлекеттегi тұрақты мекемеге жататын компанияның пайдасына, егер осындай қосымша салық бұрынғы салық салынатын жылдары мұндай қосымша салық салуға ұшырамаған осындай пайда сомасының 5 пайызынан аспаса, қосымша салық салуға бөгет ретiнде түсiнілмейді. Осы тармақтың мақсаттары үшiн пайда одан тұрақты мекеме орналасқан Уағдаласушы Мемлекетте өндiрiп алынатын осы тармақта айтылған қосымша салықтан өзгеше, барлық салықтарды шегергеннен кейiн айқындалады.

^ 11-бап

Пайыздар

1. Уағдаласушы Мемлекетте пайда болатын және екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентiне төленетiн проценттерге осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

2. Алайда, мұндай проценттерге, сондай-ақ олар пайда болатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Мемлекеттiң заңдарына сәйкес салық салынуы мүмкiн, бiрақ, егер алушы проценттердiң нақты иесi болып табылса, онда осылай алынатын салық проценттердің жалпы сомасының 10 пайызынан аспауы тиiс. Уағдаласушы Мемлекеттердiң құзыреттi органдары осы шектеудi қолдану тәсiлiн өзара келiсiм бойынша белгiлейді.

3. 2-тармақтың ережелерiне қарамастан, бiр Уағдаласушы Мемлекетте туындайтын және екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң Үкiметi, жергiлiктi өкiмет органдар және оның Орталық банкi немесе осы екiншi Мемлекеттiң Yкiметке толық тиесiлi кез келген қаржы мекемесi немесе осы екiншi Мемлекеттiң кез келген басқа резидентi осы екiншi Мемлекеттiң Yкiметi, жергiлiктi өкiмет органы және оның Орталық банк немесе осы екiншi Мемлекеттiң Үкiметiне толық тиесілі кез келген қаржы мекемесi жанама қаржыландыратын борыштық талаптарға қатысты алатын пайыздар алғашқы айтылған Мемлекетте салық салудан босатылады.

4. "Пайыздар" терминi осы Бапта пайдаланылған кезде кепiлмен қамтамасыз етiлген немесе қамтамасыз етiлмеген борыштық талаптардың кез келген түрiнен алынған табысты және атап айтқанда, үкiметтiк бағалы қағаздардан алынатын табысты және осы бағалы қағаздар, облигациялар немесе борыштық мiндеттемелер бойынша сыйақылар мен ұтыстарды қоса алғанда, облигациялардан немесе борыштық мiндеттемелерден алынатын табысты білдiредi. Уақытылы төленбеген төлемдерге салынатын айыппұлдар осы Баптың мақсаттары үшiн пайыздар ретiнде қарастырылмайды.

5. Егер пайыздардың нақты иесi Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi бола отырып, пайыздар пайда болатын екiншi Уағдаласушы Мемлекетте сонда орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырса немесе осы екінші Мемлекетте сонда орналасқан тұрақты базамен тәуелсiз жеке қызметтер көрсетсе және оларға қатысты пайыздар төленетiн борыштық талап шын мәнiнде осындай тұрақты мекемеге немесе тұрақты базаға қатысты болса, 1, 2 және 3-тармақтардың ережелерi қолданылмайды. Мұндай жағдайда жағдайларға байланысты 7-баптың немесе 14-баптың ережелерi қолданылады.

6. Егер, төлеушi осы Мемлекеттің резидентi болып табылса, пайыздар Уағдаласушы Мемлекетте пайда болады деп саналады. Егер, алайда, пайыздар төлеушi тұлға Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi ме, жоқ па осыған қарамастан, Уағдаласушы Мемлекетте оларға байланысты олар бойынша пайыздар төленетiн берешек пайда болған тұрақты мекемесi немесе тұрақты базасы болса және осындай пайыздарды осындай тұрақты мекеме немесе тұрақты база төлейтiн болса, онда мұндай пайыздар осындай тұрақты мекеме немесе тұрақты база орналасқан Мемлекетте пайда болады деп саналады.

7. Егер пайыздар төлеушi мен оның нақты иесi арасында немесе сол екеуi мен қандай да болсын басқа бiр тұлғаның арасындағы арнайы қатынастардың себебiнен оның негiзiнде төленетiн борыштық талапқа қатысты пайыздардың сомасы пайыздар төлеушi мен олардың нақты иесi арасында осындай қатынастар болмаған кезде келiсiле алатындай сомадан асып кетсе, осы Баптың ережелерi тек соңғы аталған сомаға ғана қолданылады. Мұндай жағдайда төлемнiң басы артық бөлiгiн осы Келiсiмнiң басқа ережелерiн ескере отырып, әрбiр Уағдаласушы Мемлекеттiң заңдарына сәйкес салық салынуға жатады.

^ 12-бап

Роялти

1. Бiр Уағдаласушы Мемлекетте пайда болатын және екiншi Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентiне төленетiн роялтиге осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

2. Алайда, мұндай роялтиге, сондай-ақ ол пайда болатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Мемлекеттің заңдарына сәйкес салық салынуы мүмкiн, бiрақ алушы роялтидің нақты иесi болып табылса, онда осындай тәсiлмен алынатын салық роялтидің жалпы сомасының 10 пайызынан аспауға тиiс. Уағдаласушы Мемлекеттердiң құзыреттi органдары осы шектеудi қолдану тәсiлiн өзара келiсiм бойынша белгілейдi.

3. "Роялти" терминi осы бапта пайдаланылған кезде әдебиет, өнер және ғылым шығармаларына, кинематографиялық фильмдерге немесе радио немесе теледидар үшiн фильмдерге немесе пленкаларға, кез келген патентке, сауда маркасына, дизайнға немесе модельге, жоспарға, құпия формулаға болмаса процеске кез келген авторлық құқықты пайдаланғаны үшiн немесе пайдалану құқығын бергенi үшiн немесе өнеркәсiптiк, коммерциялық немесе ғылыми жабдықтарды пайдаланғаны немесе пайдалану құқығын бергенi үшiн немесе өнеркәсiптiк, коммерциялық немесе ғылыми тәжiрибеге қатысты ақпарат үшiн өтеу ретiнде алынатын кез келген түрдегi төлемдердi білдiредi.

4. Егер, роялтидің нақты иесi Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi бола отырып роялти пайда болған екіншi Уағдаласушы Мемлекетте сонда орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсiпкерлiк қызметті жүзеге асырса немесе осы екiншi Мемлекетте онда орналасқан тұрақты базадан тәуелсiз жеке қызметтер көрсетсе және оларға қатысты роялти төленетiн құқық немесе мүлiк шын мәнiнде осындай мекемемен немесе тұрақты базамен байланысты болса, 1 және 2-тармақтардың ережелерi қолданылмайды. Мұндай жағдайда жағдайларға байланысты 7-баптың немесе 14-баптың ережелерi қолданылады.

5. Егер төлеушi Уағдаласушы Мемлекеттiң Үкiметi, жергiлiктi өкiмет органы немесе осы Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi болып табылса, роялти осы Мемлекетте пайда болды деп есептеледi. Алайда, егер роялти төлеушi тұлға Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi ме, жоқ па - осыған қарамастан Уағдаласушы Мемлекетте роялти төлеу жөнiндегi мiндеттемесiнiң пайда болуына қатысты тұрақты мекемесi немесе тұрақты базасы болса және осындай роялтидi осы тұрақты мекеме немесе тұрақты база төлейтiн болса, онда мұндай роялти тұрақты мекеме немесе тұрақты база орналасқан Мемлекетте пайда болды деп есептеледi.

6. Егер төлеушi мен нақты иеленушi арасында немесе сол екеуi мен қандай да болмасын басқа бiр тұлғаның арасында ерекше қатынастар болуы салдарынан пайдалануға, құқыққа немесе ақпаратқа қатысты төленетiн роялтидiң сомасы осындай қатынастар болмай тұрғанда төлеушi мен нақты иеленушi арасында келiсiле алатындай сомадан асып кетсе, онда осы баптың ережелерi тек соңғы аталған сомаға ғана қолданылады. Бұл жағдайда төлемнiң басы артық бөлiгiне осы Келiсiмнiң басқа ережелерiн ескере отырып, әрбiр Уағдаласушы Мемлекеттiң заңдарына сәйкес салық салынуға тиiс.

^ 13-бап

Капитал құнының өсімінен алынатын табыстар

1. Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi 6-бапта айтылған және екiншi Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүлiктi шеттетуден алған табыстарға осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

2. Бiр Уағдаласушы Мемлекеттiң кәсiпорны екiншi Уағдаласушы Мемлекетте иеленіп отырған тұрақты мекеменiң кәсiпкерлiк мүлкінің бiр бөлiгiн құрайтын жылжымалы мүліктi шеттетуден немесе тәуелсiз жеке қызметтер көрсету мақсаттары үшiн бiр Уағдаласушы Мемлекет резидентiнің екiншi Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты базасына қатысты жылжымалы мүліктен алынған табыстарға, соның iшiнде осындай тұрақты мекеменi (жеке өзiн немесе тұтастай кәсіпорнымен қоса) болмаса, осындай тұрақты базаны шеттетуден алынатын осындай табыстарға осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

3. Халықаралық тасымалда пайдаланылатын теңiз, әуе кемелерiн немесе жер көлiгiн немесе осындай теңiз, әуе кемелерiн немесе жер көлiгiн пайдалануға байланысты жылжитын мүлiктi шеттетуден алынатын табыстарға теңiз, әуе кемелерiн немесе жер көлiгiн пайдаланатын кәсiпорын резидентi болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

4. Мүлкi негiзiнен тiкелей немесе жанама түрде Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүлiктен тұратын компанияның капиталындағы акцияларды шеттетуден алынатын табыстарға осы Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

5. 1-4-тармақтарда айтылғандардан өзге кез келген мүлiктi шеттетуден алынатын табыстарға мүлiктi шеттетушi тұлға резидентi болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

^ 14-бап

Тәуелсіз жеке қызметтер

1. Бiр Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi кәсiби немесе тәуелсiз сипаттағы басқа да қызметтер көрсетуге қатысты алған табысқа, осындай табыс екіншi Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкiн мынадай шарттардың бiрiн қоспағанда, тек осы Мемлекетте ғана салық салынады:

а) егер оның осындай қызметтердi жүзеге асыру үшiн екiншi Уағдаласушы Мемлекетте жүйелi түрде ие болып отырған тұрақты базасы болса; бұл жағдайда осы тұрақты базаға жататын табысының бөлiгiне ғана осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

b) егер ол тиiстi күнтiзбелiк жылы жалпы алғанда 183 күн болып есептелетін немесе одан асатын кезең немесе кезеңдер iшінде басқа Уағдаласушы Мемлекетте болса; бұл жағдайда оның осы басқа Мемлекеттегi қызметiнен алынған табысының бөлiгiне ғана осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

2. "Кәсiби қызметтер" терминi, атап айтқанда, тәуелсiз ғылыми, әдеби, артистiк, бiлiм беру немесе оқытушылық қызметтi, сондай-ақ дәрiгерлердiң, заңгерлердiң, инженерлердiң, сәулетшiлердiң, тiс дәрiгерлерiнiң және бухгалтерлердiң тәуелсiз жеке қызметiн қамтиды.

15-бап

Тәуелді жеке қызметтер

1. 16, 18, 19, 20 және 21-баптардың ережелерiн ескере отырып, Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi жалданып iстеген жұмысына байланысты алған жалақыға, еңбекақыға және осы сияқты басқа да сыйақыға, егер тек жалданып жұмыс iстеу екiншi Уағдаласушы Мемлекетте орындалмаса, осы Мемлекетте ғана салық салынады. Егер жалданып iстейтiн жұмыс осылайша орындалса, осыған байланысты алынған осындай сыйақыға осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

2. 1-тармақтың ережелерiне қарамастан, екiншi Уағдаласушы Мемлекетте жалданып жұмыс iстеуiне байланысты Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi алған сыйақыға, егер:

а) алушы тиiстi күнтiзбелiк жылы жиынтығында 183 күннен аспайтын кезең немесе кезеңдер бойы екiншi Мемлекетте жүрсе; және

b) сыйақыны екiншi Мемлекеттiң резидентi болып табылмайтын жалдаушы төлесе немесе жалдаушының атынан төленсе; және

с) сыйақыны жалдаушының екiншi Мемлекеттегi тұрақты мекемесi немесе тұрақты базасы төлемесе салық тек алғашқы айтылған Мемлекетте салынады.

3. Осы баптың мұның алдындағы ережелерiне қарамастан халықаралық тасымалдарда пайдаланылатын теңiз, әуе кемесiнің немесе жер көлiгiнің бортында орындалатын жалдау жөнiндегi қызметке байланысты алынған сыйақыға резидентi теңiз, әуе кемесiн немесе жер көлiгiн пайдаланатын кәсiпорын болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынуы мүмкiн.

^ 16-бап

Директорлардың қаламақылары

Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi екiншi Уағдаласушы Мемлекеттің резидентi болып табылатын компанияның директорлар кеңесiнің мүшесi ретiнде алған директорлардың қаламақыларына және басқа да осындай төлемдерге осы екiншi Мемлекетте салық салынуы мүмкiн.

17-бап

Артистер мен спортшылар

1. 14 және 15-баптардың ережелерiне қарамастан, Уағдаласушы Мемлекеттiң резидентi театр, кино, радио немесе теледидар артисi немесе сазгер ретiнде немесе спортшы ретiнде екiншi Уағдаласушы Мемлекетт
еще рефераты
Еще работы по разное