Реферат: Програма навчальної дисципліни Менеджмент Острог, 2006 удк 338. 23 (075. 8) Ббк 65. 290


Міністерство освіти і науки України Національний університет „Острозька академія”

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

„Затверджую”

Проректор з навчально-виховної роботи

______________проф. Жуковський В.М.

„__” _____________ 2006 р.

Програма навчальної дисципліни

Менеджмент


Острог, 2006

УДК 338.23 (075.8)

ББК 65.290

Менеджмент: Програма навчальної дисципліни. – Острог: Острозька Академія, 2006. – 14с.


Розробник:

Л.В. Квасюк - кандидат філософських наук, доцент


Рецензенти:

кафедра міжнародної інформації Рівненського інституту слов'янознавства

Київського славістичного університету;

В.В. Вербець – доктор педагогічних наук, професор кафедри психолого-

педагогічних дисциплін Національного університету „Острозька академія”;

Б.М. Юськів – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної інформації

Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.


Затверджено вченою радою

Національного університету

"Острозька академія"

Протокол № __ від „__” ___________ 2006 p.

^ Структура програми навчальної дисципліни "Менеджмент"

Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: менеджмент

Курс: магістеріум документознавства та інформаційної діяльності

Загальна кількість годин: 180 години.

Напрям: 0201 "Культура"

Спеціальність: 8.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


Характеристика навчальної дисципліни: обов'язкова.

Рік підготовки: V.

Семестр: І.


Лекції (теоретична підготовка): 8 годин.

Семінари: 6 год.

Самостійна робота:

опрацювання лекційного матеріалу;

підготовка до семінарів;

виконання індивідуальних завдань .

Вид контролю: іспит.

Мета курсу – дати основні уявлення про формальні організації та ефективне управління ними.

Завдання курсу:

розглянути теорію і практику менеджменту;

розкрити основні внутрішні змінні організації як відкритої системи і зовнішні фактори, які впливають на успіх організації;

обговорити проблему прийняття рішень як управлінську функцію;

показати основні функції управління (планування, організацію взаємодій і повноважень, мотивацію, контроль);

представити проблему групової динаміки лідерства;

• окреслити фактори, які забезпечують успішну діяльність організації.

^ Міжпредметні зв'язки з курсами: "Теорія систем", "Теорія комунікації", "Зв'язки з громадськістю", "Психологія", "Соціальна психологія", "Конфліктологія" та "Теорія ведення переговорів".

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

основні ідеї шкіл, що вплинули на формування управлінської думки;

змінні, які характеризують внутрішнє середовище організації;

фактори зовнішнього середовища, важливі для організації;

природу, моделі і методи прийняття рішень;

основні функції управління (стратегічне планування, організація, мотивація, контроль);

поняття „групова динаміка";

проблему керівництва та лідерства в організації;

основні рекомендації щодо управління конфліктами, стресами;

• фактори, які забезпечують ефективність діяльності організації.
Вміти:

застосовувати знання в практичній роботі в організації, зокрема:

вміти відслідковувати зміни всередині організації та прогнозувати зовнішні фактори, що можуть позначитись на її функціонуванні;

приймати рішення, що стосуються роботи організації;

здійснювати стратегічне планування організацію, мотивацію та контроль в організації; використовувати лідерські якості для досягнення ефективності організації;

управляти конфліктами в організації;

забезпечувати ефективну діяльність організації через управління трудовими ресурсами та виробництвом.

Структура курсу: курс складається з 3 модулів:

Теоретичні основи менеджменту

Функції менеджменту

Практичний менеджмент


^ МОДУЛЬ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Вступ. Основні поняття курсу

Поняття "менеджмент", "менеджер". Еволюція управління.

Мета курсу.

Тематичні рамки курсу.

Література до курсу.

Основні поняття курсу: "організація", "менеджмент", "менеджер", "успішне управління".

6. Проблематизація професійного та особистого зростання (самоменеджмент).
Тема 2. Еволюція управлінської думки

Управління і організації до 1900 року.

Підходи на основі виділення різних шкіл:

а) наукове управління;

б) класична (адміністративна) школи в управлінні;

в) школа людських відносин;

г) процесуальний підхід;

д) системний підхід;
є) ситуативний підхід.

Тема 3. Внутрішнє середовище фірми

Внутрішні змінні (цілі, завдання, структура, технології, люди).

Взаємозв'язок внутрішніх змінних. Тема 4. Управління персоналом
Процес планування персоналу. Розробка посадової інструкції.

Де і як шукати кандидатів.

Навчання персоналу.

Професійний підхід до звільнення.

Тема 5. Деякі аспекти працевлаштування, добору кадрів, поділу і кооперації праці

Проблема працевлаштування.

Прийом на роботу. Як побудувати бесіду.

Визначення здібностей до менеджерської діяльності на основі виявлення функціональної асиметрії головного мозку.

Використання професіограм і психограм при доборі кадрів.

Поділ і кооперація праці.

Тема 6. Значення зовнішнього середовища для організації

Організація та зовнішнє середовище.

Характеристики зовнішнього середовища.

Середовище прямого впливу.

Середовище непрямого впливу.

Міжнародне оточення. Тема 7. Етика і сучасне управління
Соціальна відповідальність.

Етика і сучасне управління.

Підвищення показників етичної поведінки.

^ МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 8. Прийняття рішень

Природа процесу прийняття рішень.

Раціональне вирішення проблем.

Фактори, які впливають на процес прийняття рішень. Тема 9. Моделі і методи прийняття рішень

Особливості науки управління.

Моделювання.

Методи прийняття рішень.

Методи прогнозування.

Тема 10. Стратегічне планування

1. Сутність, функції і переваги стратегічного планування.

а) цілі організації;

б) оцінка і аналіз зовнішнього середовища;

в) управлінське дослідження внутрішніх сильних с слабких сторін організації;

г) вивчення стратегічних альтернатив.
Тема 11. Планування реалізації стратегії

Реалізація стратегічного плану.

Управління реалізацією стратегічного плану і контроль за його виконанням.

Оцінка стратегічного плану.

Тема 12. Організація взаємодії та повноважень

Делегування, відповідальність та повноваження.

Лінійні та апаратні повноваження.

Ефективна організація розподілу повноважень.

Тема 13. Побудова організації


Вибір структури.

Департаменталізація.

Адаптивні структури.

Централізовані і нецентралізовані організації.

Тема 14. Мотивація


Смисл і еволюція поняття мотивація.

Змістові теорії мотивації.

Процесуальні теорії мотивації.

Мотивація і компенсація.

Тема 15. Контроль


Сутність і зміст контролю.

Процес контролю.

Поведінкові аспекти контролю.

Характеристика ефективного контролю.

Інформаційно-управлінські системи в плануванні і контролі.

^ МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 16. Групова динаміка і керівництво

Групова динаміка.

Керівництво: влада і особистий вплив.

Лідерство: стиль, ситуація і ефективність.

Управління конфліктами, змінами і стресами.


Структура залікового кредиту

Тема заняття

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські заняття

Самостійну роботу

Всього

^ Модуль І. Теоретичні основи менеджменту

1

Вступ. Основні поняття курсу.

2
5

7

2

Еволюція управлінської думки.
2

20

22

3

Внутрішнє середовище організації.

2
5

7

4

Управління персоналом.
2

20

22

5

Деякі аспекти працевлаштування, добору кадрів, поділу і кооперації праці.
2

10

12

6

Значення зовнішнього середовища для організації.

2
10

12

7

Етика і сучасне управління.5

5

8

Організація і менеджери.10

10

^ Модуль ІІ. Функції менеджменту

9

Прийняття рішень.

2
10

12

10

Моделі і методи прийняття рішень.10

10

11

Стратегічне планування.10

10

12

Планування реалізації стратегії.10

10

13

Організація взаємодії та повноважень.10

10

14

Побудова організації.10

10

15

Мотивація.10

10

16

Контроль.15

15

^ Модуль III. Практичний менеджмент

17

Групова динаміка і керівництво.10

10
Всього

8

6

166

180


Тематика лекційного курсу

^ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Лекція 1. Вступ. Основні поняття курсу (2 год.)

Поняття "менеджмент", "менеджер". Еволюція управління.

Мета курсу.

Тематичні рамки курсу.

Література до курсу.

Основні поняття курсу: "організація", "менеджмент", "менеджер", "успішне управління".

Проблематизація професійного та особистого зростання (самоменеджмент).
Література:!, 5, 9, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 39Лекція 2. Внутрішнє середовище організації (2 год.)

Внутрішні змінні (цілі, завдання, структура, технології, люди).

Взаємозв'язок внутрішніх змінних.

Література: 1, 5, 9, 19, 21, 26, 27, 31, 32


Лекція 3. Значення зовнішнього середовища для організації (2 год.)

Організація та зовнішнє середовище.

Характеристики зовнішнього середовища.

Середовище прямого впливу.

Середовище непрямого впливу.

Міжнародне оточення.

Література: 1, 5, 9, 19, 21, 26, 27, 31, 32


Лекція 4. Прийняття рішень (2 год.)

Природа процесу прийняття рішень.

Раціональне вирішення проблем.

Фактори, які впливають на процес прийняття рішень.

Література: 1, 5, 9, 19, 21, 26, 27, 31, 32


Тематика практичного курсу

^ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Семінар 1. Еволюція управлінської думки (2 год.)

Управління і організації до 1900 року.

Підходи на основі виділення різних шкіл:

а) наукове управління;

б) класична (адміністративна) школи в управлінні;

в) школа людських відносин;

г) процесуальний підхід;

д) системний підхід;
є) ситуативний підхід.

Література: 1, 5, 9, 19, 21, 26, 27, 31, 32

Семінар 2. Управління персоналом (2 год.)

Процес планування персоналу. Розробка посадової інструкції.

Де і як шукати кандидатів.

Навчання персоналу.

Професійний підхід до звільнення.

Література: 1, 4, 5, 9, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 39, 41

Семінар 3. Деякі аспекти працевлаштування, добору кадрів, поділу і кооперації праці (2 год.)

Проблема працевлаштування.

Прийом на роботу. Як побудувати бесіду.

Визначення здібностей до менеджерської діяльності на основі виявлення функціональної асиметрії головного мозку.

Використання професіограм і психограм при доборі кадрів.

Поділ і кооперація праці.

Література: 1, 4, 5, 9, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 39, 41

Завдання для самостійної роботи;

опрацювання лекційного матеріалу;

підготовка до семінарів;

підготовка до іспиту;

виконання індивідуальних завдань.

Критерії оцінювання:

вміння чітко і творчо викласти матеріал;

оригінальність розв'язання;

вміння технічно представити матеріал.

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, іспит.

Методи оцінювання: відвідування лекційних занять, робота на семінарських заняттях, іспит.


Питання для контролю

Поняття "менеджмент", "менеджер". Еволюція управління.

Мета курсу.

Тематичні рамки курсу.

Література до курсу.

Основні поняття курсу: "організація", "менеджмент", "менеджер", "успішне управління".

Проблематизація професійного та особистого зростання (самоменеджмент).

Управління і організації до 1900 року.

Підходи на основі виділення різних шкіл: наукове управління

Підходи на основі виділення різних шкіл: класична (адміністративна) школи в управлінні

10. Підходи на основі виділення різних шкіл: школа людських відносин

Підходи на основі виділення різних шкіл: процесуальний підхід

Підходи на основі виділення різних шкіл: системний підхід

Підходи на основі виділення різних шкіл: ситуативний підхід

Внутрішні змінні (цілі, завдання, структура, технології, люди).

Взаємозв'язок внутрішніх змінних.

Організація та зовнішнє середовище.

Характеристики зовнішнього середовища.

Середовище прямого впливу.

Середовище непрямого впливу.

Міжнародне оточення.

Соціальна відповідальність.

Етика і сучасне управління.

Підвищення показників етичної поведінки.

Природа процесу прийняття рішень.

Раціональне вирішення проблем.

Фактори, які впливають на процес прийняття рішень.

Особливості науки управління.

Моделювання.

Методи прийняття рішень.

Методи прогнозування.

Цілі організації.

Оцінка і аналіз зовнішнього середовища.

Управлінське дослідження внутрішніх сильних і слабких сторін організації.

Вивчення стратегічних альтернатив.

Реалізація стратегічного плану.

Управління реалізацією стратегічного плану і контроль за його виконанням.

Оцінка стратегічного плану.

Делегування, відповідальність та повноваження.

Лінійні та апаратні повноваження.

Ефективна організація розподілу повноважень.

Вибір структури.

Департаменталізація.

Адаптивні структури.

Централізовані і нецентралізовані організації.

Смисл і еволюція поняття мотивація.

Змістові теорії мотивації.

Процесуальні теорії мотивації.

Мотивація і компенсація.

Сутність і зміст контролю.

Процес контролю.

Поведінкові аспекти контролю.

Характеристика ефективного контролю.

Інформаційно-управлінські системи в плануванні і контролі.

Групова динаміка.

Керівництво: влада і особистий вплив.

Лідерство: стиль, ситуація і ефективність.

Управління конфліктами, змінами і стресами.

Проблема працевлаштування.

Прийом на роботу. Як побудувати бесіду.

Визначення здібностей до менеджерської діяльності на основі виявлення функціональної асиметрії головного мозку.

Використання професіограм і психограм при доборі кадрів.

Поділ і кооперація праці.

Література до курсу

Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів, 1995.

Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. - К., 2003.

Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М., 1997.

Вестин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М., 2003.

Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шкапова О.М. Менеджмент в організації. - К., 2004.

Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу менеджмент. - М., 2003.

Власова A.M., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. - К., 1997.

Володькина М.В. Стратегический менеджмент. - К., 2002.

Герчикова И.Н. Менеджмент. - М., 1995.

Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. - Л, 2004.

Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. - М., 2001.

Гончаров В.И. Менеджмент. - М., 2003.

Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. - М., 2001.

Грибов В.Д. Менеджмент в малом бизнесе. - М., 2002.

Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. -К., 2000.

Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент. - К., 2002.

Добротворский И.Л. Самоменеджмент. Эффективные технологии. Практическое руководство для решения повседневных проблем. - М., 2003.

Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М., 1997.

История менеджмента / За ред. Д.В. Валового. - М., 1997.

Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. - М., 2004.

Коен А.Р. Курс МВА по менеджменту. - М., 2005.

Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. - М., 2004.

Корнелиус Н. HR менеджмент. - Днепропетровск, 2005.

Королько В.П. Основы паблик рилейшнз. - М., 2001.

Крамаренко В.І. Менеджмент. - К., 2003.

Кредисов А.И. История учений менеджмента. - К., 2000.

Кредісов А.І., Панченко СП., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. - К., 1999.

Кричевский М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. - М., 2005.

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. - К., 2003.

Кузьмін О.С, Мельник О.Г. Теоретичні і практичні засади менеджменту. - Львів, 2002.

Курочкин А.С. Операционный менеджмент. - К., 2000.

Литвак Б.Г. Практические занятия по управлению: Мастер-класс. - М., 2002.

Лозниця B.C. Психологія менеджменту. - К., 1997.

Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента. - К., 2002.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Коротков Э.М. Корпоративный менеджмент. - М., 2005.

Макашев И.Н., Овчинникова Н.В. Управление в древних цивилизациях. - М., 2004.

Макиавелли, маркетинг и менеджмент / Под ред. Харисса Ф., Локка Э., Рис П. - М.-СПб., 2004

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. - К., 2002.

Менеджмент організацій / За ред. Л.І. Федулової. - К., 2004.

Менеджмент: теоретичні основи: Практикум. - К., 2003.

Мескон М., Альберти М., Хедоури. Основы менеджмента. - М., 2000.

Моисеев В.А. PR: теория и практика. - М.,2001.

Ольшанский Д.В. Политический PR. - М., 2003.

Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті. - К., 2003.

Осовська Г.В. Основи менеджменту. - К., 2003.

Осовська Г.В., Косовський О.А. Менеджмент організацій. - К., 2004.

Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія і практика. - К., 2003.

Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. - Тернопіль, 2005.

PR сегодня: новые подходы, исследования и международная практика. - М., 2002.

Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент. - К., 2002.

Скотт Н. Катлин, Аллен X. Сентер, Глен Н. Брут. Паблик рилейшнз: теория и практика. - К., 2001.

Сладкевич В.Г., Чернявский А.Д. Современный менеджмент. - К., 2002.

Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління. - К., 2001.

Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія і парктика. - К., 2004.

Стивенсон Н. Как мотивировать людей: 10-минутный тренинг для менеджера. - М., 2002.

Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. - К., 2000.

Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации. - К., 2002.

Тренев Н.Н. Стратегическое управление. - М., 2002.

Удальцова М.В., Аверенко Л.К. Социология и психология управления. - М., 1999.

Уткин Э.А., Бутова Т.В. Менеджмент. - М., 2003.

Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. - М., 1997.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. - М., 1997.

Хіт Роберт. Кризовий менеджмент для керівників. - К., 2002.

Черваньов Д. Менеджмент. - К., 2001.

Чумиков А.Н. Связи с общественностью. - М., 2001.

Шегда А.В. Менеджмент. - К., 2004.

Шлинке Д. 47 принципов древних самураев или кодекс руководителя. - М., 2004.

Нормативна база

Internet

Адреси бібліотек


Л.В. Квасюк ______________
еще рефераты
Еще работы по разное