Реферат: Навчальна програма з навчальної дисципліни " Основи логістичного консультування" Спеціальність 050208 "Логістика"

Міністерство освіти І науки України
Національний авіаційний університет

Інститут економіки та менеджменту


Індекс: Н-8-8.050208-7
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________М.С. Кулик

“___”________________2006р.Навчальна програма
з навчальної дисципліни


“^ Основи логістичного консультування”


Спеціальність 8.050208 “Логістика”


Всього годин - 54

в тому числі аудиторних - 20

Екзамен - 10 семестр


Київ - 2006


Навчальна програма дисципліни “Основи логістичного консультування” складена на основі навчального плану спеціальності №НБ-8-208/051 8.050208 “Логістика”.


Навчальну програму склали:


Завідувач кафедри логістики

К.е.н., доцент М. Григорак


Ст..викладач кафедри логістики О. Карпунь


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри Логістики спеціальності 8.050208 “Логістика” (протокол №-___ від 17.04.2006р.)


Завідувач кафедри М. Григорак


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету менеджменту та логістики інституту економіки та менеджменту, протокол №_____ від “_____”____________2006р.
^ Голова НМРР О.Бондаренко


“ЗГОДЕН”

Декан ФМЛ


_____________С.Ю. Лукін

“___”________2006р.


“ЗГОДЕН”

Директор ІЕМ


_____________І.В. Щелкунов

“___”________2006р.


^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму нормативної дисципліни «Основи управлінського консультування» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно–логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою магістра всіх спеціальностей з напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, згідно зі стандартом.

Предметом вивчення дисципліни «Основи управлінського консультування» є зміст і особливості консультаційних процесів, технології консультування.

Мета викладання курсу «Основи управлінського консультування» полягає у формування знань і навичок в галузі надання консалтингових послуг, методами діагностування проблем організації і способами залучення людей до процесів змін, набуття майбутніми менеджерами умінь консультування з управління та організаційного розвитку.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

закономірності організування та надання консультаційних послуг в управлінні;

напрямки та методи оцінювання результативності консультування;

основи організації консалтингових послуг;

здійснення діагностику організацій;

організація проектування і розробка консультаційних рекомендацій щодо організаційного розвитку;

аналіз умови контракту на консультування та формування цих угод.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

що таке консультування як вид професійної діяльності;

основи організації консалтингових послуг;

маркетинг консалтингових послуг;

стратегії консультаційної фірми.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

аналізувати пропозиції консультантів (консультаційної фірми);

складати технічне завдання консультанту;

формулювати пропозицію консультанта;

знаходити оптимальні рішення сформульованих проблем в заздалегідь встановлені терміни;

організовувати впровадження пропозицій;

оцінювати запропоновані консультантами рекомендації та результати рішення проблем.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

^ Тема 1. Інститут консультування та ринок консалтингових послуг
Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування. Суть та загальний зміст консультаційної діяльності. Розвиток управлінського консультування. Місія, цілі і задачі управлінського консультування. Зовнішнє та внутрішнє консультування. Консультаційна послуга як специфічний продукт підприємницької діяльності. Особливості консультаційної послуги. Ринок консультаційних послуг. Типологія консалтингових продуктів. Спеціалізація і кооперація в управлінському консультуванні. Ліцензування і сертифікування консалтингової діяльності. Професійні обєднання консультантів.

Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні. Перешкоди для розвитку консалтингової діяльності.

^ Тема 2. Технологія консультаційного процесу
Сутність консультаційного процесу. Основні етапи консультаційного процесу. Організування внутрішнього консультування. Організування зовнішнього консультування. Попередній аналіз проблем клієнтної організації. Мета первинних контактів з клієнтом та проведення зустрічей.

Прийняття рішення про запрошення консультантів. Пошук консультаційної фірми (консультанта). Визначення потенційних консультаційних фірм (консультантів). Підготовка технічного завдання для консультаційної фірми (консультанта). Критерії вибору консалтингової послуги. Документальне оформлення управлінського консультування. Форми угод, їх структура та зміст.

Зміст та мета розробки консультаційних пропозицій. Аналіз пропозицій консультаційних фірм (консультантів): структура та зміст пропозиції; оцінка пропозицій.

Процедури впровадження рекомендацій консультантів. Участь консультанта у процесі розробки програми організаційних перетворень.

Принципи організації відносин між клієнтом та консультантом. Типологія і моделі взаємовідносин “консультант-клієнт”. Поведінкові ролі консультанта та робота з клієнтом.

Особливості стосунків консультанта і керівників організації-клієнта; консультанта і працівників організації-клієнта. Специфіка взаємовідносин внутрішніх та зовнішніх консультантів. Етика і відповідальність консультанта.

Завершення консультування. Документальне оформлення результатів консультування.

Інтеграція консультування і навчання в організаціях. Інтеграція внутрішньоорганізаційного навчання і консультування. Навчання керівників у процесі консультування.

Організування виконання робіт. Управління консультаційним проектом. Розробка та презентація консультаційних рекомендацій.

^ Тема 3. Методологія процесу консультування
Мета, етапи та методологічні підходи до розробки консультаційних рекомендацій. Методичний інструментарій консультування. Класифікація методів вирішення управлінських проблем. Визначення пріоритетів проблем.

Діагностика організації: методологія досліджень систем управління. Позиційний аналіз організації. Джерела та методи збирання та обробки інформації. Експертиза проблем. Методи дослідження інформаційних потоків.

Формування “методичного портфеля”.

^ Тема 4. Основи організування та функціонування консалтингових фірм
Різновиди організацій, що надають консультаційні послуги. Специфіка менеджмент-консалтингу як форми підприємництва. Побудова консультаційної фірми. Види організаційно-правових форм консалтингового бізнесу.

Особливості організаційної структури консалтингових фірм. Управління роботою консультаційної фірми на основі інтеграційного підходу. Сутність консультаційного проекту. Управління консультаційним проектом.

Особливості кадрової політики консалтингових фірм. Вимоги до працівників консалтингових фірм. Професійні консультанти: роль і характер їх роботи. Критерії професіоналізму консультанта. Консультативні уміння. Відбір, наймання та навчання персоналу консалтингових фірм. Планування кар'єри та мотивація праці консультантів. Організація праці консультантів.

Стратегія консультаційної фірми. Стратегічний і тактичний контроль реалізації консультаційних послуг.

^ Тема 5. Маркетинг консалтингових послуг
Процес управління маркетингом консультаційних послуг. Розробка системи маркетингових цілей консультаційних фірм. Моніторинг Step-факторів зовнішнього середовища в сфері консультаційних послуг.

Політика нововведень в маркетинговій діяльності консультаційних фірм. Забезпечення якості і конкурентоспроможності консультаційних послуг. Оптимізація портфелю консультаційних послуг.

Формування цінової політики консультаційних фірм: визначення цілей ціноутворення; визначення чинників, які впливають на ціну консультаційних послуг; розробка стратегій ціноутворення; визначення кінцевої ціни; корегування рівня цін консультаційних послуг; оцінка і контроль цін. Методи ціноутворення на ринку консультаційних послуг.

Процес розробки комплексу просування консультаційних послуг. Комплекс заходів щодо просування консультаційних послуг: реклама, паблісіті, “паблік рілейшенз”, стимулювання збуту послуг.

Розробка системи маркетингової інформації консультаційних фірм. Організація маркетингової діяльності консультаційних фірм. Програмування маркетингової діяльності консультаційних фірм.

^ Тема 6. Якість та результативність консультаційного процесу
Якість консультаційних послуг. Результативність та ефективність консультування. Фактори ефективності впровадження пропозицій консультантів.

Напрями оцінювання результатів консультування.


^ 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Алешникова В.И. Использование услуг профессиональных консультантов. Модульная программа для менеджеров. Т.12. - М.: ИНФРА –М, 1999.

Березной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге XXI в. // Мировая экономика и международные отношения (рус.).- 2000.- № 9.- с. 3-18.

Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. Серия “Эффективный тренинг”. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.

Верба В.А. Управленческое консультирование: запросы украинского и иностранного топ менеджмента // Компаньон.- 1999. - №2.

Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. - К.: КНЕУ, 2000.- 244 с.

Вельтман М., Маршев В.И. Посадский А.П. Консалтинг в России: введение в профессиональные методы работы. Практ. пособ. - М.: 1998. - 128 с.

Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. - М.: Дело, 1998. - 248 с.

Довгань Л.П., Гудима О. Український консалтинг - проблеми росту // Економіка. Фінанси. Право (укр.).-2000.-№ 10.- С. 17-19

Елмашев О. Управленческое консультирование: вопросы теории и практики. - Ижевск, 1989.

Игнатьева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления. - М.:ЮНИТИ, 2000.

Как развиваться управленческому консультированию? (подбор статей) // ЭКО. - 1986.

Ладенко И.С., Поляков В.Г. Интеллект управления и консультирования. - Новосибирск: Наука, 1992.

Лузин Ю.А., Озира В. Консультационные фирмы капиталистических стран по управленню. - М., 1976.

МакЛеннан Н. Консультирование менеджера. Искусство понимать клиента. - Ростов-на –Дону: Феникс, 1997.

Макхем К. Управленческий консалтинг. Пер с англ. - М.: Дело и Сервис, 1999. - 288с.

Петросян Д., Хубиев Р. Многопрофильные консалтинговые центры для поддержки предпринимательства // Проблеми теории и практики управлення. - 1997. - №3.

Поляков В. Бизнес-консалтинг как инструмент преобразований // ЭКО. - 1995. - №5.

Посадский А., Хайниш С. Консультационные услуги в России. - М.: Финстатинформ, 1995.

Пятенко С.В. Выбор аудитора и консультатнта. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.

Пятенко С.В. Работа аудитора и консультатнта. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1999.

Рогов М. Консалтинг как бизнес. Системний подход к проблеме управления риском. // Риск.- 1995.-№1.

Румянцева З.П. Основы управленческого консультирования (материалы для самостоятельной работы и контроля знаний). Учебное пособие в 3 частях. - М.: ГАУ, 1994.

Румянцева З.П., Алешникова В.И. Методические указания к деловой игре “Управленческое консультирование”. - М.: ГУУ, 1998. - 48 с.

Современный консалтинг// Финансовая консультация (рус.).-2001.-№13.-С. 4-114

Управленческое консультирование / Под ред. М.Кубра: в 2 т. - М.: Интерэксперт, 1992.

Хабакук М., Оя 3. Использование консультантов в управлении. - Таллинн, 1981.

Шапран Н., Шапран В. Консалтинг на ринку цінних паперів: світовий досвід та перспективи розвитку // Цінні папери України (укр.).- 2000.- № 18.-С. 16

Юсквяров Р., Хабакук М, Лейманн Я. Управленческое консультирование: теория и практика. - М., 1989.

Янковский А. Консалтинг: как его использовать в предпринимательской деятельности // Машиностроитель. - 1993. - №9.
еще рефераты
Еще работы по разное