Реферат: Опис кредитного модуля (дисципліни)


Опис кредитного модуля (дисципліни)
НФ-10 “Менеджмент”
Статус кредитного модуля (дисципліни) нормативна

Лектор Сімченко Наталія Олександрівна, доцент

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту


І. Загальні відомості

Дисципліна належить до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Викладення матеріалу дисципліни передбачає знання студентами таких дисциплін: “Правознавство”, “Соціологія”, “Основи економічної теорії”, “Макроекономіки”, “Мікроекономіки”. Код дисципліни НФ-10, обсяг у кредитах – 5 кредитів ECTS.


ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні


5

НФ-10

6/216

36

36
108

1

реферат

іспитІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Метою викладання дисципліни “Менеджмент” є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення дисципліни “Менеджмент” с теоретична підготовка студентів з питань:

сутності основних понять і категорій менеджменту та управління;

історії розвитку менеджменту;

принципів та функцій менеджменту;

суті організацій та взаємозв'язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

системи методів управління;

змісту процесів та технології управління;

основ планування, здійснення мотивування та контролювання;

організації взаємодії та повноважень;

змісту та характеристики основних типів організаційних структур управління;

прийняття рішень у менеджменті;

інформаційного забезпечення процесу управління;

керівництва та лідерства, стилів управління;

теорії конфліктів;

організаційної культури;

етики відповідальності у менеджменті;

ефективності управління.

а також практична підготовка та формування умінь з питань:

визначення місії та цілей;

аналізу та побудови різних типів організаційних структур управління організацій;

налагоджування ефективної комунікації у процесі управління;

здійснення делегування;

технології розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень;

профілактики та вирішення конфліктів;

формування організаційної культури;

самоменеджменту;

подолання опору організаційним змінам;

визначення та оцінки ефективності менеджменту.IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

^ Тема 2. Розвиток науки управління

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична /адміністративна/ школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених

Розвиток управлінської науки в Україні.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

^ Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.


^ Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Кількісні та якісні методи.


^ Тема 5. Планування в організації

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; розробка стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

^ Тема 6. Організація як функція управління

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Сдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які справляють вплив на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

^ Тема 7. Мотивація

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлений теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі. принципи, види, форми.


^ Тема 8. Управлінський контроль

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролювання.


^ Тема 9. Лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континіуму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

^ Тема 10. Комунікації в управлінні

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди "внутрішніх" та "зовнішніх" комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

^ Тема 11. Ефективність управління

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення. Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.


^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

При вивченні даного предмету використовуються різноманітні форми організації навчання: тренінги; вирішуються задачі; ділові ігри; а також запрошуються ведучі практичні спеціалісти (робітники фірм), для наявного порівняння теоретичних аспектів, з сучасною практичною дійсністю в сучасних економічних умовах на українському ринку.

Також, застосовується методика аналізу і порівняння отриманих знань, обговорення, після відвідування спеціалізованих конференцій за напрямком вивчення предмету.

Основна література в бібліотеці НТУУ «КПІ»

Виноградський М.Д., Виноградська А.М. Менеджмент в організації. - К.: Кондор, 2002. - 652 с.

Глухов В.В. Менеджмент. - СПб.: Спец Лит, 2000. - 700 с.

Гріфін Рикі В., Яцура В. Основи менеджменту. - Л.: БаК, 2001. - 624 с.

Менеджмент / В.І. Крамаренко, І.В. Ванеєва, Дудар А.П., Чугунова Т.М. -К.:ЦУЛ, 2003.-248 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хеудоури Ф. Основьі менеджмента. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій. - К.: ЕксОб, 2003. 389 с.

Основна література на кафедрі:

Опорний конспект лекцій

Методичні вказівки до вивчення курсу

електронний варіант:

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

VI. Мова

Українська.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

За навчальним планом вивчення дисципліни “Менеджмент” передбачає написання реферату, що сприятиме поглибленому її вивченню, подальшій систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. Робота охоплює ряд основних розділів курсу і дає можливість студентові виявити творчі здібності в комплексному підході до рішення поставлених задач.

Метою написання реферату є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування у студентів розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь прийняття управлінських рішень адекватних умовам внутрішнього та зовнішнього середовища, опанування сучасних методів проектування та вдосконалення ви­робничих процесів на підприємствах.


^ VIII. Методика оцінювання

Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін “Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів”. Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Рейтинг студента складається з балів, що отримуються за відповіді на практичних заняттях, експрес-контролі на практичних заняттях, балів по МКР, балів за реферат.


Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу R=100 балів.

Розмір стартової шкали Rс=60 балів.

Розмір екзаменаційної шкали Rе=40 балів.


Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування реферату та всіх практичних робіт, а також стартовий рейтинг (гс) не менше 30 % від Rc-, тобто 30 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:


RD=rC+rE

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

rC<30

F

не допущений


IX. Організація

Реєстрація на вивчення дисципліни не потрібна, оскільки курс є нормативним. Заняття проводяться за розкладом, екзамен у кінці семестру за розкладом екзаменаційної сесії.
еще рефераты
Еще работы по разное