Реферат: С. Г. Давтян " " вересня 2010 року


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора,

начальник Центру ППКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр.

С.Г. Давтян

" " вересня 2010 року


^ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

короткотермінового тематичного семінару

«Менеджмент в органах державної влади. Управління персоналом»


з підвищення кваліфікації


керівників, заступників керівників структурних підрозділів апаратів Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, обласних рад, обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської ради, Севастопольської міської державної адміністрації та кадрового резерву на ці посади

20 - 24 вересня


Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, Генуезька, 22,

аудиторія № 106


^ Одеса – 2010 рік

Короткотерміновий тематичний семінар для керівників, заступників керівників структурних підрозділів апаратів Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, обласних рад, обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської ради, Севастопольської міської державної адміністрації та кадрового резерву на ці посади за темою: «Менеджмент в органах публічної влади. Управління персоналом» проводиться на виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади на 2010 рік, погодженого листом Міністра Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року
№ 71446/2/1-09.


Навчально-тематичний план семінару розроблений відповідно до вимог Професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погоджених Головним управлінням державної служби України 02.07.2009р. № 4520/52-09, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.


Нормативний термін занять складає 36 годин.


Багатоаспектність функцій і завдань, що реалізуються органами публічної влади у різноманітних сферах, актуалізують необхідність отримання професійної підготовки та її постійного оновлення відповідно до потреб економічного та соціального розвитку країни, становлення громадянського суспільства.


Менеджмент визначається як інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації і управляють ними шляхом постановки цілей і розробки методів їх досягнення. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, координації, мотивації, при здійсненні яких менеджери забезпечують умови для продуктивної ефективної праці зайнятих в організації працівників і одер­жання результатів, які відповідають цілям. Тому менеджмент — це ще і вміння досягати поставлених цілей, спрямовуючи працю, інтелект, поведінку людей, які працюють в організації. Це є підставою для розгляду менеджменту як процесу впливу на діяльність окремого працівника, групи і організації в цілому з метою досягнення максимальних результатів.


Уміння ставити і реалізовувати цілі це мистецтво точно визначити, що і як треба зробити найкращим і найдешевшим способом. Управлінська компетентність – це знання етапів та методів управління, розуміння суті організації, структури підходу до вибору оптимальних методів управлінської діяльності, стилю управлінської взаємодії, сучасних методів добору керівників та виконавців, оцінки їх ділових якостей, вміння формувати управлінські команди тощо.


Посадова особа місцевого самоврядування, посада якого віднесена до IV-ої категорії повинна знати:

основи загально правових дисциплін, зокрема: історію держави і права України, історію вчень та теорію держави і права, зміст конституційно - правових систем, основні функції держави, роль і місце конкретних галузей права в державному управлінні;

основи загальноекономічних дисциплін, зокрема: зміст основних економічних процесів на макроекономічному рівні, механізм функціонування ринкової економіки, економічні функції держави;

основи спеціальних фахових дисциплін, зокрема: теоретичні підходи світової науки до тлумачення методів державного регулювання;

принципи функціонування політичної організації суспільства в Україні, систему виконавчої влади, основи політичних теорій, роль і місце політичних інститутів у державному управлінні, основні принципи функціонування міжнародного співтовариства та місце України в ньому, етику та культуру ділового та політичного спілкування;

механізми прийняття управлінських рішень;

Посадові особи органів місцевого самоврядування повинні уміти:

виконувати організаційно-забезпечувальні функції, створювати та впроваджувати механізми нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового, маркетингового та інших видів забезпечення функціонування підвідомчих структур;

тлумачити та застосовувати в практичній роботі закони та нормативні акти, юридично грамотно оцінювати факти і обставини, приймати правові рішення;

своїми діями забезпечувати додержання законності у діяльності державних і громадських органів, установ, організацій, вимагати цього від підлеглих, посадових осіб та громадян;

юридично грамотно складати і оформляти правові документи, робити кваліфіковані висновки та надавати консультації;

забезпечувати суворе дотримання встановленого порядку розгляду звернень, повідомлень і скарг громадян та юридичних осіб;

застосовувати на практиці теоретичні знання з питань адміністративного менеджменту;

постійно підвищувати свою кваліфікацію, вивчати законодавство і практику його застосування;

використовувати сучасну комп’ютерну техніку;

володіти вільно однією з європейських іноземних мов.Згідно з вимогами наказу Головного управління державної служби України від 1 листопада 2006 року № 363 «Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців» державний службовець повинен:

- знати Конституцію України, закони України “Про державну службу" та “Про боротьбу з корупцією”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу;

- вміти вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- аналітично мислити, розуміти сучасні проблеми менеджменту, технологію адміністративної роботи, бути здатним продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою,
а службовці, які за характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані
з формуванням та здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

Обов'язковими для державних службовців різних категорій є такі загальні вимоги, а саме для керівників структурних підрозділів органів державної влади та органів самоврядування:

- вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;

- здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Спеціалісти різних категорій повинні вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України, ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.


^ Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших навчальних закладів, керівники органів публічної влади м. Одеса, які залучені до навчального процесу


Балабаєва

Зінаїда Василівнапрофесор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор;


^ Давтян

Степан Гургенович
заступник директора – начальник Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;

^ Долгіх

Наталія Прокопівнастарший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, третейський суддя постійно діючого третейського суду;

Ковалевська

Тетяна Юріївна
професор кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор філологічних наук;


Корнаєва

Влада Олегівназавідувач сектору контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації;

Маломанова

Ірина Геннадіївнаначальник управління персоналом Державної податкової адміністрації в Одеській області;

Молодожен

Юлія Борисівнадоцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат технічних наук;


^ Овчар

Олег Михайловичдоцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук;

Оганісян

Михайло Сергійовичдоцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук;


Остапенко

Олександр Анатолійовичдоцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник;


Привалова

Наталія Володимирівна
начальник відділу організації семінарів за державним замовленням Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Приходченко

Людмила Леонідівнапрофесор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент;


Саханенко

Сергій Єгорович
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент;


^ Фесенко

Андрій Григоровичзавідуючий сектором аналітики відділу по боротьбі з корупцією Державної податкової адміністрації в Одеській області, майор податкової міліції;


Якубовський

Олексій Петровичзавідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор, заслужений працівник народної освіти України;


Чернобай

Тетяна Анатоліївна
головний спеціаліст управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області;


^ Яроміч

Світлана Анатоліївна

професор кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук.Понеділок – 20 вересня

08.30-11.10


Заїзд, розміщення, реєстрація

11.15-11.45


Відкриття семінару, «вхідне» тестування

Давтян С.Г., Привалова Н.В.

12.00-13.30

Лекція: Професійний розвиток персоналу як напрям реалізації кадрової політики

Якубовський О.П.


14.00-15.30

Тематична зустріч: Запровадження системи управління якістю в органах публічної влади

Приходченко Л.Л.

15.40-17.10

Лекція: Політичний режим, політична влада та політичні інституції в Україні, тенденції їх розвитку

Балабаєва З.В.


Вівторок – 21 вересня


08.30-10.00

Тематична зустріч: Професійний профіль керівника підрозділу з питань персоналу: етичне вимірювання

Оганісян М.С.


10.10-11.40

Тематична зустріч: Прийняття управлінських рішень органами публічної влади

Давтян С.Г.

12.00-13.30

Лекція: Інвестиційний менеджмент при плануванні розвитку територій

Молодожен Ю.Б.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Менеджмент в органах публічної влади Європейського Союзу

Овчар О.М., Остапенко О.А.

15.40-17.10

Самостійна робота в бібліотеці

Середа – 22 вересня

08.30-10.00

Тренінг: Ефективна комунікація як умова реалізації державної стратегії управління

Ковалевська Т.Ю.

10.10-11.40

12.00-13.30

Лекція: Основи менеджменту в органах публічної влади

Яроміч С.А.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності державних службовців, осіб органів місцевого самоврядування за корупційні дії

Маломанова І.Г., Фесенко А.Г.

15.40-17.10

Самостійна робота в бібліотеці


Четвер – 23 вересня


08.30-10.00

Круглий стіл: Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади з економічного і соціального розвитку територій

Давтян С.Г., Саханенко С.Є.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Організація роботи щодо дотримання виконавської дисципліни в органах публічної влади

Корнаєва В.О.


12.00-13.30

Тренінг: Управління персоналом в органах публічної влади

Яроміч С.А.


14.00-15.30

15.40-17.10

Практичне заняття: Правове регулювання трудових відносин як інструмент якісного управління в органах публічної влади

Долгіх Н.П.П'ятниця – 24 вересня


08.30-10.00

Круглий стіл: Цілі, завдання і об’єкти організаційно-кадрового аудиту

Приходченко Л.Л., Чернобай Т.А.


10.10-11.40

12.00-13.30

Екзамен у формі тестування

Давтян С.Г., Привалова Н.В. Приходченко Л.Л.


14.00-14.30

Проведення анкетування

Андросова Ю.М., Штефанюк А.М.


14.30-15.00

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.
Рекомендована література:

Конституція України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 33.

Закон України «Про боротьбу з корупцією» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 34, зміни від 23.02.06, ВВР, 2006, № 32.

Декларація про державний суверенітет України // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. - К., 1996. -Т.

Указ Президента України від 12.08.2010р. № 806/2010 «Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики».

Янукович В.Ф. Виступ Президента України Віктора Януковича у Верховній Раді України: [інавгураційна промова] // Голос України. – 2010 26 лютого

Проект Стратегії державної кадрової політики України. Матеріали щорічної серпневої робочої наради з питань удосконалення організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник матеріалів/ заг.ред. Т.В. Мотренка. – К: Видавничо-полігрофічний центр Академії муніципального управління, 2010-230 с.

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с.

Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с.

Безверхнюк Т.М., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні : монографія. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008.
-325 с.

Бишоф А., Бишоф К. Самоменеджмент. Эффективно и рационально/Пер. с нем. Д.А.Пергамент.-2-е изд., испр. -М.: Омега-Л, 2006. -125 с.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.-2-е изд., перераб. и доп. -К.:Ника-Центр,2006.-653с.

Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія.-К.:НАДУ, 2008. -334 с.

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник.-3-е вид., випр. та доп. -К.: ЦНЛ, 2005. -439 с

Войтович Р.В., Пірен М.І., Надольний І.Ф. Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. – К.: ЦСІРДС, 2006. – 165 с.

Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід / В.В.Толкованов, Н.В.Щербак, Т.Е.Василевська, В.П.Удовиченко.-К.:АМУ, 2008. -212 с.

Гук О., Бундз В. Етика та культура ділового спілкування. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. -122 с.

Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм управління на місцевому рівні: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 252 с.

Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар. наук.-практ. конф. 22 березня 2007 року: В 2-х ч. Ч.2/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -520 с.

Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар.наук.-практ.конф. 22 березня 2007 року:У 2-х ч. Ч.1/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -432 с.

Державне управління: основи теорії, історія і практика:Навчальний посібник /В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи / За заг. ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

Дик У. Эффективная коммуникация. Приемы и навыки: Пер. с нем. -Х.: Гуманитарный Центр, 2007. -186 с.

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник.-3-е вид., випр. та доп. -К.: ЦНЛ, 2005. -439 с.

Європейська інтеграція/Уклад.: М.Яхтенфукс, Б.Колєр-Кох/Пер. з нім. М.Яковлєва. -К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. -394 с.

Загнітко А.П., Данілюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004.

Заяць О., Лазор А. Проблеми організаційно-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні: стан та шляхи вирішення/ Заяць О., Лазор А. // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: міжнар. наук.-практ. конф., 20 січ. 2006 р./ за наук. ред. Я. Й. Малика. - Л., 2006. - У 2 ч. Ч. 1. - С. 121-123.

Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посіб. -Одеса: ОРІДУ НАДУ,2008.-310 с.

Косинський Р. В. Проблеми організаційно-правового забезпечення контролю в державному управлінні/ Косинський Р. В. // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VIII міжнар. наук. конгр., 27-28 берез. 2008 р. / відп. ред. В. В. Говоруха. - Х., 2008. - С. 36-37.

Колпаков В., Анісімов О. Лідерство - фактор суспільного розвитку/ Колпаков В., Анісімов О. // Персонал. -2005.-№ 9. - С. 66-73.

Комунікаційне забезпечення регіонального управління: Навч. посібник/ Т.М.Безверхнюк, Ю.Б.Пігарєв, Л.Л.Приходченко, Е.А.Ставицький. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.-319 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-2-е вид., випр., доп. -К.: Академвидав, 2007. -462 с.

Курінний Є. Комунальне управління: ознаки, принципи, поняття/ Курінний Є. // Право України. -2003. - № 12. - С. 25-29.

Лазор О. Публічна влада в Україні: Нормативно-правове регулювання : Навч. посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2006.- 525 с.

Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.- метод. посібник. -К.: ДаКор, 2007. -311 с.

Логунова А.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. – К.: ЦСІРДС, 2006. – 194 с. – (Б-ка молодого державного службовця).

Менеджмент і лідерство як базові складові сучасної моделі державного управління/ Т. П. Крушельницька, Л. Г. Штика, Л. М. Гогіна, Є. О. Ралдугін // Аналітика і влада : журн. експертно-аналіт. матеріалів і наук. праць Ін-ту проблем державного управління та місцевого самоврядування / НАДУ при Президентові України. - К., 2008. - № 1. - С. 80-86.

Методичні рекомендації щодо розроблення та впровадження систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади (Додаток 3 до спільного наказу Держспоживстандарту України та Головдержслужби України від 31.07.06 № 273/221.

Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Кн.1. -К.: Вид-во О.Капусти, 2002. -299 с.

Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід. -Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. -209 с.

Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник.-3-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2006. -661с.

Психологія управління:Навч.посібник. -К.: Знання, 2008. -292 с.

Пугачев В.П. Руководство персоналом: Учебник. -М.: Аспект Пресс, 2006. -
416 с.

Регіональний менеджмент: Навч.посібник/ М.А. Коваленко, Н.А. Кругла,
Л.М. Радванська, Г.М. Швороб. -Херсон: Олді-плюс, 2006. -301 с.

Савицький В. Т. Документаційне забезпечення управління як сфера нормативно-правового регулювання/ Савицький В. Т. // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. А. О. Чемериса. - Л., 2006. - Вип. 10. - С. 359-368.

Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. -К.: ЦНЛ, 2006. -309с.

Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. -К.: Академвидав, 2006. -463 с.

Управление качеством: Учебник/Под ред. С.Д.Ильенковой.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ, 2007. -352 с.

Ходаківський Є.І., Богоявленська Ю.В., Грабар Т.П. Психологія управління: Навч. посібник/За ред. Є.І.Ходаківського. -К.: ЦУЛ, 2008. -603 с.

Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник. -К.: Академвидав, 2006. -487 с.

Шейнов В.П. Искусство управлять людьми. – М.: АСТ, 2006. – 511 с. (Б-ка практич. Психологи).^ ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА


Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:

навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Центрі ПКК;

отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторією № 106;

бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

гуртожитком інституту.Слухачі зобов’язані:

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

бути присутніми на заняттях згідно з розкладом (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Центру ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);

виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

дотримуватися вимог положення про Центр ПКК;

дотримуватися правил техніки безпеки.
Розклад дзвінків


І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обід

13.30-14.00


ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10


Працівники Центру ПКК:

Давтян –

Степан Гургенович

заступник директора – начальник Центру ПКК
тел.: 729-76-77

729-76-75, к.109


Привалова –

Наталія Володимирівна

начальник відділу
організації семінарів за
державним замовленням

тел.: 729-76-72, к.101^ Куратор семінару:


Зубарева –

Олена Борисівнаметодист вищої категорії

відділу організації семінарів

за державним замовленням

тел. 729-76-72, к.101

Рух транспорту від площі 10 квітня:


До Залізничного вокзалу:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 129, 185, 195, 198, 204, 205, 207, 242, 245


До Автовокзалу:

трамвай № 5

маршрутне таксі № 198


До центру міста:

тролейбуси №№ 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 129, 137, 146, 185, 194, 195, 245


Начальник навчально -

організаційного відділу Н.В. Привалова


Зубарева О.Б.

729-76-72

еще рефераты
Еще работы по разное