Реферат: Перелік питань з медичної інформатики до підсумкової контрольної роботи №1


Перелік питань з медичної інформатики до підсумкової контрольної роботи №1 (Модуль №1)

для студентів 2-го курсу медичного факультету

Для чого призначена операційна система?

На які 2 типи можна умовно поділити операційні системи?

Як позначаються імена дисків?

Яка може бути максимальна довжина імені файлу з розширенням?

Натисканням якої клавіші в ОС Windows викликають контекстну довідку?

Що подається в лівій половині вікна Провідника?

Як називається спеціальна область диску, що служить для видалення файлів?

Які команди містить пункт ”Правка” Головного меню ОС Windows?

Які дві категорії файлів з точки зору їх ролі у системі розрізняють в ОС Windows?

Що таке Робочий стіл в ОС Windows?

Як називаються директорії в ОС Windows?

Що являє собою вікно операційної системи?

Які компоненти комп’ютера відносяться до апаратної частини?

На які два типи можна умовно поділити програмне забезпечення?

Що таке прикладне програмне забезпечення?

Що таке аплікації?

Що таке тека?

Що являє собою файл?

Що таке Панель інструментів?

Одночасним натискуванням комбінації яких клавіш в ОС Windows можна змінювати мову (вибрати відповідь з переліку запропонованих)?

Що таке програмне забезпечення?

Що таке лінк?

В якому вигляді представлена в комп’ютері інформація?

Яку кількість інформації складають дані, що набувають лише значень ”0” або ”1”?

На які види можна поділити офісні пакети?

Що містить в собі сучасний офісний пакет?

В чому полягає основна проблема сучасних систем автоматичного перекладу?

За допомогою комбінації яких клавіш виконується перехід між вторинними вікнами в текстовому редакторі Word?

Для чого призначений пункт ”Правка” Головного меню текстового редактора Word?

Для чого призначений пункт ”Сервіс” Головного меню текстового редактора Word?

Якими базовими типами даних оперує комп’ютер?

До якого типу даних належать елементи впорядкованого і скінченого набору знаків?

Для чого призначений текстовий редактор Word?

За допомогою чого в операційній системі Windows здійснюється обмін даними між аплікаціями та документами?

Яку систему являє собою інтерфейс користувача текстового редактора Word?

Для чого призначений пункт ”Формат” Головного меню текстового редактора Word?

Для чого призначений пункт ”Окно” Головного меню текстового редактора Word?

За допомогою комбінації яких клавіш здійснюється копіювання фрагменту тексту?

Яке програмне забезпечення називається відкритим?

Як викликається команда з Панелі інструментів?

Для чого призначена Панель інструментів?

Що забезпечує цілий тип даних?

Якими твердженнями визначається логічний тип даних?

Скількох віконною аплікацією є текстовий редактор Word?

Як називається спеціально організована операційною системою область оперативної пам’яті, в якій тимчасово зберігається інформаційний об’єкт, що надалі копіюється в потрібне місце?

Що являють собою пункти Головного меню текстового редактора Word?

Для чого призначений пункт ”Вид” Головного меню текстового редактора Word?

Як викликається довідкова система текстового редактора Word?

За допомогою комбінації яких клавіш можна закрити вікно або завершити сеанс роботи?

Скільки вікон з усіх вторинних у будь-який момент часу є активними?

Що задається при першому записі файлу у діалоговому вікні ”Сохранение документа”?

Що відбувається при натискуванні комбінації клавіш Ctrl + F6 в текстовому редакторі Word?

До якого типу даних належать дійсні числа?

Що таке офісний пакет?

Що являє собою Панель інструментів?

Для чого призначений пункт ”Файл” Головного меню текстового редактора Word?

Для чого призначений пункт ”Таблиця” Головного меню текстового редактора Word?

Як можна запустити текстовий редактор Word?

Яке вікно називається активним?

Чи можна виконувати обмін даними між документами, відкритими в одному сеансі?

Скільки листів може бути в робочій книзі Microsoft Excel?

Які дані можна внести в будь-яку комірку Microsoft Excel?

Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для керування способом подання робочої книги на екрані, керування панелями інструментів, рядком формул та рядком стану?

Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних з обробкою даних в електронній таблиці (сортування, фільтрація)?

Як називається вікно Microsoft Excel, яке не зупиняє роботу аплікації?

Що потрібно зробити для копіювання фрагменту в Microsoft Excel?

Що виділиться, якщо дати ЛК на імені стовпчика в Microsoft Excel?

Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”A8” в Microsoft Excel?

Як називають документ Microsoft Excel?

Як називається клітинка Microsoft Excel, яка знаходиться на перетині рядка і стовпчика?

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання операцій, пов’язаних з буфером обміну, відміною та повторенням операцій, заповненням та видаленням листів?

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання додаткових функцій, таких як перевірка орфографії, пошук залежностей та налаштовування?

Як називають вікно Microsoft Excel, яке блокує роботу аплікації до тих пір, поки не будуть завершені операції і воно не буде закрите для повернення у вікно аплікації?

Який символ потрібно ввести першим в Microsoft Excel для введення у комірку формулу?

Що виділиться в Microsoft Excel, якщо дати ЛК на верхньому лівому кутку таблиці (перетин рядків імен стовпчиків і стрічок)?

Якими мовами і що потрібно писати при вводі в комірку Microsoft Excel формули?

Яке розширення має файл Microsoft Excel?

Як називається електронна таблиця в Microsoft Excel, що складається з рядків і стовпчиків?

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для створення нового документа, відкриття, збереження та друку існуючого документа?

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних зі вставкою комірок, рядків, стовпчиків, листів, функцій?

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних з вторинними вікнами?

Які бувають адреси комірок в Microsoft Excel?

Що потрібно зробити в Microsoft Excel для переміщення фрагменту?

Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”$A$8” в Microsoft Excel?

Що не входить до ряду стандартних рис і функціональних можливостей Microsoft Excel (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Яким чином не можна запустити Microsoft Excel (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Що в Microsoft Excel використовується для посилання на конкретну комірку таблиці?

Якщо число, введене у комірку Microsoft Excel, не вміщається, то які символи відображаються замість нього?

За допомогою якого механізму в Microsoft Excel можливе виконання операцій копіювання, переміщення і видалення?

Натисканням якої комбінації клавіш виконується переключення між книгами Microsoft Excel?

За допомогою якого пункту можуть налаштовуватись Головне меню і панелі інструментів Microsoft Excel?

Зі скількох стандартних кроків складається робота майстра діаграм Microsoft Excel?

За допомогою натискання на яку клавішу в Microsoft Excel запис ”А8” прийняв вигляд ”$А$8?”

Що таке база даних в Microsoft Access?

Яка модель даних являє собою деревоподібну структуру, яка складається з вузлів та дуг і будується на основі принципу підпорядкованості між елементами?

Скільки кореневих сегментів знаходиться на верхньому рівні ієрархічної моделі даних?

Чи пов’язаний кожний елемент породженого сегменту з вихідним сегментом і скільки логічних записів він створює?

Скільки екземплярів конкретних значень його інформаційних елементів може бути у мережевій моделі даних для кожного типу записів?

Як називається плоска двовимірна таблиця в реляційній моделі даних?

Для якого відношення в Microsoft Access одному запису однієї таблиці даних відповідає тільки один запис у іншій?

Як в Microsoft Access називається об’єкт, що являє собою двохвимірну реляційну таблицю?

Як в Microsoft Access називається об’єкт, призначений для відображення підсумкових даних з таблиць і запитів?

Як В Microsoft Access називається поле, у якому можуть міститися будь-які символи (літери, цифри та інші)?

Що є основою організації бази даних Microsoft Access?

Яка модель даних представляє собою орієнтований граф з пойменованими вершинами і дугами?

Чи залежить сегмент другого рівня (породжений) від першого (вихідного) в ієрархічній моделі даних?

Чи може існувати самостійно без кореневого сегмента екземпляр породженого елемента в ієрархічній моделі даних?

Що створюють в мережевій моделі бази даних два записи, взаємозв’язані дугою?

Як в реляційній моделі даних називається стовпець двовимірної таблиці?

У якому відношенні один запис першої таблиці зв’язується з декількома записами другої таблиці?

Як в Microsoft Access називається бланк, що підлягає заповненню, або маска, яка накладається на набір даних?

Як називається засіб автоматизації роботи користувача з базою даних Microsoft Access, який являє програмний модуль, що відповідає послідовності команд, які виконує користувач?

Як в Microsoft Access називають поле, в яке можна записувати цілі числа і числа з плаваючою комою?

Що можна зробити за допомогою моделі бази даних?

Яка модель бази даних являє собою набір двовимірних плоских таблиць, що складаються з рядків та стовпчиків?

Скільки екземплярів конкретних значень елементів даних може мати кожний сегмент в ієрархічній моделі даних?

В ієрархічної моделі даних при вилученні екземпляру кореневого сегмента вилучаються чи ні взаємопов’язані з ним екземпляри породжених сегментів?

Як називається у мережевій моделі даних запис, з якого виходить дуга?

Як називається в реляційній моделі даних рядок двовимірної таблиці?

Як в Microsoft Access називається відношення, при якому декільком записам першої таблиці відповідає один запис другої таблиці?

Як називається об’єкт, призначений для організації взаємодії з базою даних Microsoft Access на основі критеріїв відбору даних?

Що має кожне поле бази даних Microsoft Access?

Як в Microsoft Access називається поле, яке використовується для автоматичної нумерації записів?

Якого типу відношень в Microsoft Access немає (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

На які 2-а типи в Microsoft Access розподілені бази даних за засобом розміщення?

Який тип бази даних в Microsoft Access являє собою сукупність логічно зв’язаних баз даних або частин однієї бази, які розпаралелені поміж декількома територіально-розподіленими ПЕОМ і забезпечені відповідними можливостями для управління цими базами або їх частинами?

Зв’язок якого типу не використовують в Microsoft Access (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Як в Microsoft Access називається критерій відбору (фільтр), що створюється за допомогою вікна конструктора, в якому обираються поля і задаються значення для них?

Як називають мережі, які утворені при з’єднанні декількох комп’ютерів між собою на малих відстанях?

Як називається комп’ютер, який виконує функції управління основними процесами мережі?

Як називають мережі, через які передається інформація на великі відстані?

Як називається процес перетворення цифрових сигналів комп’ютера в аналогові сигнали звукового діапазону?

Як правильно читається електронна адреса?

Яка перевага електронної пошти над звичайною?

Що не є принципом побудови мережі INTERNET (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Як називаються організації, що надають особам можливість підключення до мережі INTERNET?

Яке поняття лежить в основі роботи WWW?

Що таке Web-сторінка?

Яка спеціальна мова програмування використовується для створення Web-сторінок?

Що визначають дескриптори в INTERNET?

У якому вигляді задається своя власна адреса, яка є у всіх ресурсів INTERNET?

З чого складається уніфікований локатор ресурсів?

Як називається доменне ім’я комп’ютера, на якому знаходиться ресурс?

У вигляді чого задається власна адреса у всіх ресурсів Інтернет?

Чим обумовлено застосування статистичних методів у медицині й біології?

Як називається найбільша сукупність обсягом N, яка об’єднує всі об’єкти дослідження з загальними, суттєвими для цього дослідження ознаками?

Розв’язати задачу.

При дослідженні вірогідності різниці між середніми арифметичними значеннями двох вибірок отримали такі результати: td = 1,9; коефіцієнти Стьюдента: t0,95 = 2,1; t0,99 = 3,5; t0,999 = 5,4. З якою ймовірністю вірогідна різниця між вибірками?

Розв’язати задачу.

Коефіцієнт кореляції становить r = 0,17. Критерій вірогідності коефіцієнта кореляції дорівнює tr = 3,1, а коефіцієнти Стьюдента t0,95 = 2,9; t0,99 = 3,6; t0,999 = 6,5. Визначити вид (характер) кореляційного зв’язку та його глибину (силу)?

При проведенні регресійного аналізу між ознаками K та С отримали такі значення коефіцієнтів: b1 =12,7; b0 = -0,5. Який вигляд має рівняння регресії?

Інструментом для чого є клінічні дослідження?

Які є основні методи усунення систематичної помилки при проведенні клінічного дослідження?

Що таке просте сліпе дослідження?

Що таке рандомізація?

Що є основою рандомізації?

Що містить в собі теорія статистичного висновку?

Що таке статистичний висновок?

Що таке помилка 1-го роду?

Що таке помилка 2-го роду?

Що таке статистична потужність?

Що таке головна змінна?

Що таке варіабельність?

Що таке величина клінічно значущого ефекту?

Що таке необхідний розмір вибірки?

Які методи використовують для боротьби з методом множинних порівнянь?

Які фактори не впливають на чутливість (статистичну потужність) (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Що являє собою будь-яка інформація?

Розв’язати задачу.

Пішохідний світлофор, який може бути в 2-х станах (червоний або зелений), знаходиться в червоному стані. Яка кількість інформації міститься в цьому повідомленні, якщо ймовірність червоного стану становить 25%?

Що являє собою перетворення сигналу в загальній схемі системи передачі інформації?

Що таке кодування сигналу?

Яка з наведених процедур може бути віднесена до телемедичної маніпуляції (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Яка з наведених процедур не може бути віднесена до телемедичної маніпуляції (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Що є носієм інформації у випадку біорадіотелеметрії?

В якому випадку застосування телемедичних систем є найбільш перспективним?

Що є носієм інформації у випадку ендорадіозондування?

Що розуміють під поняттям ”інформація”?

Який з наведених процесів є інформаційним (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

Що є однією з відмінностей між телекардіографією і моніторингом Холтера (вибрати найбільш суттєву відповідь із переліку запропонованих)?

Що використовують для зняття біоелектричних сигналів?

Що використовують для зняття неелектричних сигналів?

Що таке фільтрація біосигналу?

До якого з видів інформації відноситься інформація про температуру тіла людини?

До якого з видів інформації відноситься інформація про частоту пульсу людини?

Частота сигналу 100 Гц. З якою мінімальною частотою треба проводити вибірку цього сигналу для аналого-цифрового перетворення?

Мінімальна частота, з якою проводиться вибірка сигналу при аналого-цифровому перетворенні, становить 400 Гц. Яка частота самого сигналу?

Зміна якого показника досліджується при реографічному дослідженні?

До якого з типів біосигналів відноситься ЕКГ?

До якого з видів інформації відноситься інформація про масу тіла людини?

До якого з типів біосигналів відноситься міограма?

До якого з видів інформації відноситься інформація про тиск людини?

Які етапи містить процес отримання та аналізу біосигналів?

Який вигляд має технологічна схема обміну інформацією в кібернетичній системі „хворий-лікар”?

Який з діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання використовується при такому методі візуалізації, як теплобачення?

Який з діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання використовується при такому методі візуалізації, як радіонуклідна діагностика?

Який з діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання використовується при такому методі візуалізації, як флюороскопія?

При якому з методів дослідження використовується явище ядерного магнітного резонансу?

Чим визначається такий параметр зображення, як детальність?

Чим визначається такий параметр зображення, як рухливість зображення?

До яких відбиваючих структур при ультразвукових методах дослідження відносять границі органів і тканин, поверхні судин і порожнин?

Яке перетворення відбитих від поверхні органів і тканин ультразвукових променів відбувається при А-режимі УЗ-дослідження?

Результатом чого є будь-яка точка зображення в рентгенівській комп’ютерній томографії?

Що несе інформацію про внутрішню структуру досліджуваного об’єкта при магнітно-резонансній томографії?

Що є найважливішою відмінністю радіонуклідних зображень від інших?

Який з діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання використовується при такому методі візуалізації, як ендоскопія?

Який з діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання використовується при такому методі візуалізації, як емісійна комп’ютерна томографія?

При якому з методів дослідження використовується явище анігіляції β-частинок, що випромінюються певними радіоізотопами?

Чим визначається такий параметр зображення, як контраст зображення?

Чим визначається такий параметр зображення, як геометричний розмір зображення?

Яке перетворення відбитих від поверхні органів і тканин ультразвукових променів відбувається при В-режимі УЗ-дослідження?

Що несе інформацію про внутрішню структуру досліджуваного об’єкта при рентгенівській комп’ютерній томографії?

Який з діапазонів довжин хвиль електромагнітного випромінювання використовується при такому методі візуалізації, як люмінесцентна мікроскопія?

При якому з методів дослідження використовується явище відбиття механічних хвиль на межі поділу двох середовищ?

Який з параметрів дає змогу кольорової візуалізації?

Який з режимів УЗ-досліджень дає можливість вивчення характеристик переміщення досліджуваних структур?

Для отримання яких видів зображень використовують спіральні томографи?

Що несе інформацію про внутрішню структуру досліджуваного об’єкта при теплобаченні?
еще рефераты
Еще работы по разное