Реферат: Формат опису модуля


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


Назва модуля: Менеджмент проектів програмного забезпечення

Код модуля: ПЗ_6053_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: VII

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4)

аудиторні години – 64 (лекції – 32, лаб. роб. – 32)

Лектор: д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати основні поняття та теоретичні основи управління проектами,

володіти системними підходами та методами управління проектами,

вміти виділяти та класифікувати проекти і задачі управління проектами та використовувати прикладні засоби підтримки управління проектами

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізити: Основи програмної інженерії , Групова динаміка та комунікації

кореквізити: Оптимізація прийняття рішень

Зміст модуля:

Життєвий цикл проектів з розробки програмного забезпечення. Процеси менеджменту проектів. Інтеграційне управління проектом. Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом проекту. Управління комунікаціями проекту. Управління ризиками проекту. Додаткові питання менеджменту проектів.

Рекомендована література:

Уокер Ройс. Управление проектами по созданию программного обеспечения. – Изд-во: Лори, 2002. – 426 с.

Элейн Маркел. Microsoft Project 2002. Библия пользователя. –Изд-во: Диалектика, 2003 г. - 736 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування (50%), Power Point – презентація (20%)

Мова навчання: українська.
еще рефераты
Еще работы по разное