Реферат: Правила користування послугою доступу до мережі Bi. Net Загальні положення


Правила користування послугою доступу до мережі Bi.Net


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

Правила користування послугою доступу до мережі Internet/ Bi.Net встановлюють, права та обов'язки Сторін порядок та умови укладення Договору про надання послуг, порядок та умови підключення, доступу та користування мережею Internet/ Bi.Net , передачі і отримання в мережі інформації, які надаються Провайдером або іншими юридичними особами за угодою з Провайдером.

Правила регулюють всі інші взаємовідносини між Провайдером та Абонентом, що не врегульовані законодавством, в т.ч. порядок розрахунків і платежів, порядок припинення надання послуги, припинення дії Договору, відповідальність Сторін.


1.2.

Правила розташовані на офіційному сайті http:// www.binet.in.ua /pravila . Правила становлять невід'ємну складову частиною укладеного між Провайдером та Абонентом Договору, і з моменту підписання Договору стають обов'язковими для Сторін.


1.3.

Визначення термінів:

IP-адреса - унікальна адреса комп'ютера в мережі Інтернет, яка має довжину 4 байта.

MAC (media access control) - адреса - це апаратна адреса, яка є унікальною для кожної мережевої карти.

Абонент - юридична або фізична особа, яка


· з якою Провайдер уклав Договір про надання послуги доступу до мережі Internet/ Bi.Net , та яка оплатила Послугу, та


· була підключена до обладнання Провайдера, та


· отримала IP-адресу, та


· підписала Акт про підключення Абонента.

Абонентська кабельна лінія - відрізок кабельної мережі за місцем споживання Послуги. Абонентська кабельна лінія є власністю Абонента.

Аванс - попередній грошовий внесок Клієнта в рахунок наданих у майбутньому послуг Провайдера.

Довірена особа - фізична повнолітня особа, резидент України, (яка відповідає вимогам п. 2.9.1) яка уповноважена Абонентом підписувати акти виконаних робіт та наданих послуг, в тому числі акту про підключення.

Договір - а) домовленість між Провайдером та Абонентом про предмет, основні права, обов'язки, порядок розрахунків і відповідальність Провайдера та Абонента щодо підстав, умов та порядку надання, отримання і оплати послуг, в т.ч. доступу до мережі Internet/ Bi.Net . Умови Договору уточнюються в Правилах.

в тексті Правил - б) Договір про надання послуг підключення та доступу до мережі Internet/Bi.Net .

Додаткові послуги - послуги або роботи, що можуть бути надані Абоненту окремо від Послуги та оплачуються Абонентом окремо. Включають послуги по підготовчим до підключення роботам.

Додаткова угода - домовленість між Провайдером та Абонентом про додаткові права, обов'язки і відповідальність Провайдера та Абонента щодо обсягу послуг, строку дії Договору і таке інше, яка має перевагу над домовленостями, встановленими Договором та/або Правилами з тих самих питань.

Інтернет - глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору, яка основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронній пошті, дошкам об'яв, базам даних та дискусійним групам.

Клієнт - юридична або фізична особа, яка уклала з Провайдером Договір але ще:


· не оплатила Послугу, та/або


· не була підключена до обладнання Провайдера, та/або


· не отримала IP-адресу, та/або


· не підписала Акт про підключення Абонента.

Місце надання Послуг - конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуг власноручно визначається у Договорі.

Мережа Bi.Net - багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мереженого обладнання та інформаційної системи, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору Провайдера, і яка основана на протоколі TCP/IP.

Особовий рахунок Абонента - рахунок, за яким проводиться облік об'єму, кількості і вартості наданих і спожитих послуг, платежів Абонента і балансовий розрахунок між Провайдером і Абонентом.

Послуга доступу до мережі Internet/Bi.Net (далі - Послуга) - комплекс сервісів Провайдера, наданих Абоненту, що включає в себе:


· Технічні: Підключення обладнання Абонента до комунікаційного порту Провайдера, надання однієї ip-адреси і доступу до ресурсів і сервісів мережі передачі даних Провайдера та Інтернет.


· Адміністративні: Оформлення та переоформлення договорів, актів, податкових накладних, надання розрахунків об'єму і вартості наданих послуг, зміни тарифних планів та параметрів послуг, призупинення надання послуг, відключення Абонента.


· Консультаційні: Надання технічної допомоги у формі консультацій щодо роботи та настроювання абонентського обладнання, перевірки цілісності абонентських кабельних ліній.

Початок надання послуг - момент надання та активації ір-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до мережі Провайдера. Початок надання послуг оформлюється Актом про підключення Абонента.

Правила - Правила користування послугою доступу до мережі Internet/Bi.Net, Умови надання послуг Абонентам, встановлюються Провайдером, і регулюються також додатковими внутрішніми інструкціями Провайдера та інструкціями з використання цих послуг. Правила розташовані на офіційному сайті http://www.binet.in.ua /pravila, та обов'язкові для Абонентів при отриманні основних та додаткових послуг.

Припинення дії Договору - остаточне припинення надання послуг на підставі умов, викладених у цих Правилах та Договорі.

Провайдер – ФОП Соломко Юрій Володимирович


Сторони - Провайдер та Клієнт/Абонент.

Тарифи - перелік з описанням і цінами послуг, що надаються Провайдером.

Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких Провайдер проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером.

Тимчасове припинення надання послуги - тимчасове обмеження обсягу надання Послуги з ініціативи Провайдера або за заявою Абонента.

Укладання Договору - процедура підписання письмового Договору між Провайдером та Клієнтом після перевірки технічної можливості, наданих Клієнтом документів, його ознайомлення з Правилами та інформацією про послугу доступу до мережі Internet/Bi.Net, а також порядком сплати необхідних рахунків. Підписаний обома сторонами Договір вважається укладеним, але таким, що не набрав чинності до настання певної події чи здійснення певної дії, визначених Договором, цими Правилами чи Тарифами.


1.4.

Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що він отримав інформацією про послуги, що надаються, був ознайомлений з цими Правилами, тарифами, умовами Договору, Нормами користування Мережею Інтернет (http://binet.in.ua/pravila), вони йому зрозумілі та він зобов'язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Абонентом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам.


2.

^ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ КЛІЄНТА


2.1.

Послуги доступу до мережі Internet/Bi.Net надаються Абоненту на підставі Договору. Договір є основним документом, який встановлює правовідносини між Провайдером та Клієнтом/Абонентом.


2.2.

Договір не може бути укладеним або не набере чинності, якщо:


· Не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);


· вік Клієнта - фізичної особи менше 18 років, або Клієнт у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);


· Клієнт або пов'язані з ним особи, мають заборгованість перед Провайдером за раніше укладеними договорами;


· Клієнт не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами, або надав недостовірну інформацію;


· Клієнт не зробив необхідних платежів після підписання Договору, або кошти не надійшли на поточний рахунок Провайдера;


2.3.

Якщо під час перевірки наданих документів та інформації будуть виявлені недоліки, протиріччя або інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення. Якщо останнє не буде виконано, Провайдер має право відмовити Клієнту в укладанні Договору.


2.4.

Для підготовки та укладання Договору Клієнт надає Провайдеру заявку на підключення, в якій вказує адресу надання Послуги.


2.5.

Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги:


· Місце надання послуги повинно знаходитись в зоні покриття мережі Провайдера.


· Клієнт повинен мати комп'ютер (комп'ютерний пристрій), що має можливість встановлення мережевого адаптера Fast Ethernet, з операційною системою, в якій у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання ip-адрес по протоколу DHCP.


2.6.

Договір укладається в основному безпосередньо після оформлення замовлення про надання послуг та заявки на підключення.


2.7.

Клієнт самостійно обирає тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент підписання Договору.


2.8.

Провайдер перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі. У разі наявності такої можливості Провайдер укладає Договір з Клієнтом на умовах обраного ним тарифного пакету.


2.9.

При укладанні Договору Клієнт надає Провайдеру такі документи та відомості:


2.9.1.

фізичні особи - резиденти:


· діючий паспорт громадянина України;


· довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру;


· відомості про свої місця реєстрації та фактичного проживання (поштові адреси);


· одружені надають належно оформлену письмову згоду іншого з подружжя


· відомості про контактні телефони в Україні.


2.9.2.

фізичні особи - нерезиденти:


· діючий паспорт громадянина іноземної держави, а для особи без громадянства - документ, що посвідчує особу;


· відомості про свої місця реєстрації та фактичного проживання (поштові адреси) в Україні на постійній або тимчасовій основі;


· одружені надають належно оформлену письмову згоду іншого з подружжя


· відомості про контактні телефони в Україні.


· Іноземні громадяни надають паспорт з відміткою про реєстрацію іноземного громадянина в пункті пропуску через державний кордон України, та документ, що підтверджує законність перебування на території України


2.9.3.

юридичні особи:


· свідоцтво про державну реєстрацію;


· підтвердження повноважень особи, що укладає Договір;


· відомості про платіжні реквізити;


· довідку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України для юридичних осіб - резидентів України, або витяг із торгового, судового чи комерційного реєстру для юридичних осіб - нерезидентів України та , в необхідних випадках, документ про реєстрацію на території України;


· відомості про своє фактичне місцезнаходження (поштову адресу);


· відомості про контактну особу та контактний номер телефону в Україні;


· Якщо Договір про надання послуг укладається філією або представництвом Клієнта, то замість Свідоцтва про державну реєстрацію Клієнта надається витяг із Положення про філію або представництво, в якому передбачено право цього структурного підрозділу на укладання господарського договору від імені Клієнта, або довіреність з повноваженнями філії, представництва чи їх посадової особи на укладання угод від імені Клієнта.


2.9.4.

Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства) надають довідку про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України та документ, що посвідчує повноваження особи на укладання Договору.


2.10.

Якщо в подальшому, під час дії договору, при перевірці наданої Провайдеру інформації будуть виявлені невідповідності, протиріччя, або виявлені інші порушення, Провайдер має право поставити Клієнту вимоги щодо їх усунення, або призупинити надання послуги за Договором.


2.11.

При відсутності у Провайдера інформації про можливість підключення, Абонентський відділ Провайдера протягом 3-х робочих днів з моменту укладення Договору перевіряє наявність технічної можливості підключення обладнання Клієнта по вказаній ним адресі до обладнання Провайдера. У разі наявності такої можливості Договір з Клієнтом набирає чинності на умовах обраного Клієнтом тарифного пакету.


2.12.

У разі неможливості підключення обладнання Клієнта до обладнання Провайдера Договір вважається таким, що не набрав чинності.


2.13.

Клієнт самостійно обирає, з діючих на момент підписання, тарифний пакет, кількість та перелік додаткових послуг, якими він буде в подальшому користуватись, згідно з встановленими тарифами Провайдера, які діють на момент підписання Договору.


2.14.

Клієнт підписує Договір, згідно обраного тарифного пакету і додаткових послуг і одержує квитанцію на сплату або рахунок-фактуру (для юридичних осіб), в яку входять:


а) обов'язково:


· оплата за підключення;


· авансова плата згідно до обраного Тарифного пакету;

б) у разі необхідності та відповідного бажання Клієнта:


· оплата придбання мереженого адаптеру (або інших додаткових пристроїв);


· оплата за додаткові кабельні роботи або настроювання обладнання (згідно переліку додаткових послуг)


2.15.

Перший рахунок або квитанція повинно бути сплачено протягом 3-х банківських днів з моменту укладення Договору шляхом безготівкового банківського переказу. Договір набуває чинності і Провайдер починає роботи по підключенню Абонента тільки після зарахування коштів Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера.


2.16.

У разі не одержання оплати за підключення, та авансової плати згідно до обраного Тарифного пакету протягом 10 календарних днів після підписання Договору , Провайдер має право вважати Договір таким , що не набув чинності і анулювати його.


2.17.

Провайдер здійснює підключення Клієнта протягом 10 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати і набуття чинності Договору та виконує стандартний обсяг робіт:


· здійснює прокладку кабелю від обладнання Провайдера до приміщення Клієнта;


· встановлює одну стандартну розетку RJ45 біля входу у приміщення Клієнта;


· надає Абоненту кабель довжиною до 20 метрів для самостійної прокладки у приміщенні;


· у разі необхідності та за окрему плату надає Клієнту додатковий кабель та, за наявності можливості, інше обладнання та додаткові послуги;


· встановлює у разі необхідності мережевий адаптер;


· реєструє у мережі Провайдера мережевий адаптер Клієнта, після підключення Клієнтом кабелю до обладнання Клієнта;


· здійснює процедуру конфігурування підключення до мережі Internet/Bi.Net стандартними засобами операційної системи, встановленої на комп'ютерному обладнанні Клієнта.До стандартного обсягу робіт не входять: оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Клієнта, встановлення програмного забезпечення на комп'ютерне обладнання Клієнта.


2.18.

Початок надання послуг оформлюється Актом про підключення Абонента.


2.19.

У разі відмови Абонента від підключення Провайдер, на основі одержання відповідного письмового прохання від Абонента, повертає сплачені кошти на особовий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку за винятком штрафу, який складає 50% від внесених коштів. Після цього Договір вважається розірваним.


2.20.

Якщо обставини, що суперечать умовам укладання Договору, виявлені після набрання ним чинності, Провайдер має право призупинити дію Договору в односторонньому порядку до моменту усунення вищезгаданих обставин, а також не повертати сплачену Абонентом за Договором суму, якщо особа, що уклала Договір або пов'язані з нею особи мають перед Провайдером заборгованість за раніше укладеними з Провайдером Договорами про надання послуг доступу до мережі Інтернет.


3.

^ ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ І КОРИСТУВАННЯ НИМИ


3.1.

Моментом початку надання послуги вважається момент активації IP-адреси Абонента та оформлення Акту про підключення Абонента.


3.2.

Термін надання Послуги - 24 години на добу 7днів на тиждень протягом дії Договору.


3.3.

Провайдер гарантує надання послуги у повному обсязі лише за умов позитивного залишку на Особовому рахунку Абонента.


3.4.

При підключенні Провайдер надає Абоненту:

одну внутрішню ip-адресу по протоколу;

доступ до персональної веб-сторінки статистики на веб-сайті Провайдера.


3.5.

Для однозначної ідентифікації обладнання Абонента в мережі Internet/Bi.Net Провайдер призначає Абоненту особистий пароль. Будь-яка кількість послуги, що буде передана в мережі Internet/Bi.Net з використанням ідентифікованого обладнання, буде вважатися Провайдером як така, що спожита Абонентом, на що Абонент погоджується.


3.6.

Зміна пароля здійснюється безкоштовно при наявності у Абонента Договору і паспорта (у разі, якщо Абонент - приватна особа) або при наявності заяви на бланку встановленого зразка з підписом керівника завіреною печаткою юридичної особи.


3.7.

Листування між Сторонами здійснюється наступним чином:

3.7.1.

Офіційні повідомлення Провайдера Абонентам здійснюються шляхом розсилання повідомлень електронною поштою на адресу, яку вказано у Договорі, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті http://www.binet.in.ua. При цьому повідомлення, що надсилаються Провайдером електронною поштою не будуть вважатися інформацією, що не замовлялась. Повідомлення та відповіді Абонентом здійснюються електронною поштою на електроні адреси, вказані на сайті Провайдера.


3.7.2.

У випадках, коли відповідно до Договору або Правил вимагається письмова заява або повідомлення, така заява/повідомлення викладається належним чином у письмовій.


3.8.

Провайдер надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.


3.9.

Протягом строку дії Договору Абонент має право в встановленому порядку відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, якщо це не суперечить положенням будь-якої Додаткової угоди укладеної між Сторонами, про що Абонент зобов'язаний повідомити Провайдера відповідним письмовим повідомленням.


3.10.

Провайдер не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все можливе, для надання найвищої можливої якості Послуги.


3.11.

Провайдер має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт технічних засобів мережі. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 30 годин на місяць. Провайдер зобов'язується не пізніше ніж за добу сповістити Абонента електронною поштою,через офіційний сайт/форум, або по телефону про заплановане призупинення надання послуги.


3.12.

Провайдер, з технічних причин, у цілях забезпечення стабільності та безпеки абонентської мережі, має право змінювати параметри надання Послуги, IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку та доступ до певних ресурсів мережі Інтернет/ biNet. Абонент надає право Провайдеру за наявності скарг інших Абонентів проводити вибірковий контроль інформації, що надсилається/отримується Абонентом.


3.13.

Абонент не має права без письмової згоди Провайдера перепродавати чи надавати безкоштовно Послугу третім особам, а також зобов'язаний використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного у Договорі, як адреса споживання Послуги.


3.14.

Будь-які дії Абонента, пов'язані з комерційним використанням послуги Інтернет/ biNet не повинні суперечити законодавству України.


4.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ INTERNET/biNet


4.1.

Абонент стверджує, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп'ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.


4.2.

У зв'язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мереженого обладнання сторонніми особами Абоненту забороняється:

користуватися обладнанням Провайдера без заземлення;

підключати кабель до джерел електричної напруги;

не залишати працююче обладнання без нагляду.


Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.


4.3.

У випадку виникнення пожежі Абонент та/або особи, які мають доступ до обладнання Провайдера, мають негайно знеструмити комп'ютер, мережеве обладнання та від'єднати кабель.


4.4.

Провайдер рекомендує Абонент та/або особам, які мають доступ до обладнання Абонента мати поруч з робочім місцем інструменти (прилади) для запобігання пожежі, а також пройти інструктаж з пожежної безпеки. Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) цієї рекомендації покладається на Абонента


5.

^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ


5.1.

Розрахунки за спожиті послуги здійснюються на основі обраного Абонентом тарифного пакету, додатково замовлених послуг та фактично спожитого обсягу і кількості послуг. Кожному Абоненту надається один Особовий рахунок, на якому ведеться облік об'єму, кількості і вартості наданих послуг, а також платежів Абонента.


5.2.

Кількість, вартість і технічні параметри послуг, наданих Абоненту в розрахунковому періоді, визначаються відповідно до показників належних Провайдеру технічних засобів виміру кількості, обсягу та вартості послуг, наданих Абоненту. Показники технічних засобів Провайдера є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.


5.3.

Вартість наданих послуг залежить від відповідного тарифного пакету та обсягу наданих послуг. Облік наданих послуг ведеться:

за обсягом переданої та отриманої інформації або даних (трафік) у мегабайтах;

за замовлення або доступ до додаткової послуги;

за інші послуги, які час від часу впроваджуються Провайдером та які використовуються Абонентом.


5.4.

Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера. Провайдер не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.


5.5.

Кожний тарифний пакет складається з параметрів:

розміру щомісячної абонентська плата, що включає певний ліміт трафіку, який може бути спожитий протягом розрахункового періоду;

вартості трафіку, що перевищує ліміт, передбачений абонентською платою.


5.6.

Абонент сплачує абонплату, передбачену обраним тарифним пакетом, авансом на наступний місяць до 28 числа поточного місяця. Провайдер кожного першого числа нового місяця резервує суму абонплати з Особового рахунку Абонента. По закінченні останнього дня місяця сума абонплати повністю списується з поточного рахунку Абонента.


5.7.

У випадку перевищення у поточному місяці ліміту трафіку, передбаченого відповідною абонплатою, Абонент повинен своєчасно сплачувати обсяг спожитого понад ліміт трафіку для підтримки позитивного залишку на своєму Особовому рахунку. Невикористаний в поточному місяці обсяг трафіка в межах передплаченого ліміту, передбаченого обраним тарифним пакетом, на наступний місяць не переноситься.


5.8.

На перший місяць користування послугою розмір абонплати, що списується з Особового рахунку Абонента та передбачений нею ліміт трафіку, розраховуються як за повний місяць користування послугою.


5.9.

Для зміни тарифного плану Абонент надає письмову заявку, в який зазначає новий обраний тарифний план. Зміна тарифного плану відбудеться з першого числа місяця, наступного за місцем отримання Провайдером заявки Абонента.


5.10.

Замовлення Абонентом додаткових послуг, передбачених діючими тарифами Провайдера на додаткові послуги, оформлюються письмовими заявами.


5.11.

При внесенні плати за користування послугами Провайдера Абонент зобов'язаний вказувати в платіжних документах розбірливим почерком, печатними літерами, номер договору та своє прізвище. Плата від Абонента зараховується на його рахунок тільки після отримання Провайдером виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Провайдера. При нерозбірливому заповненні платіжних документів відповідальність за негативні наслідки помилкового зарахування коштів несе Абонент.


5.12.

Абонент повинен слідкувати за станом свого Особового рахунку, своєчасно вносити кошти і не допускати від'ємного залишку на своєму Особовому рахунку. Поточний стан свого Особового рахунку Абонент може контролювати, завітавши на персональну веб-сторінку статистики та управління сервісами на веб-сайті Провайдера або звернувшись до абонентського відділу Провайдера по телефону чи електронною поштою.


5.13.

Після досягнення від'ємного залишку Особовому рахунку Абонента Провайдер починає щодобово надсилати на зазначену у Договорі адресу електронної пошти Абонента повідомлення про заборгованість. Повідомлення надсилаються до моменту поповнення Особового рахунка Абонента або відключення за несплату.


5.14.

У разі від'ємного залишку на Особовому рахунку Абонента Провайдер має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги (повністю відключати обладнання Абонента від ресурсів мережі Інтернет/bilNet), а також розірвати Договір у встановлений у ньому строк за непогашення заборгованості Абонента.


5.15.

Припинення надання Послуги або розірвання Договору не звільняють Абонента від сплати за надані йому послуги.


6.

^ ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ


6.1.

Припинення надання Послуги може відбуватися за ініціативою як Провайдера так і Абонента.


6.2.

Абонент протягом одного календарного року має право ініціювати припинення надання Послуги на термін не менше ніж 10 календарних днів і не більше ніж на 30 календарних днів тільки на підставі письмової заяви, наданої особисто. Провайдер припиняє надання Послуги у перший робочий день після отримання заяви або в зазначений у заяві день. У заяві слід вказати бажаний термін припинення надання послуги, а також її причину. При цьому, абонплата за вказаний період в письмовій заяві Абонента не нараховується, а плата за призупинення, нараховується Провайдером та сплачується Абонентом.


6.3.

Провайдер може тимчасово обмежити обсяг або припинити надання Послуги у випадках:

6.3.1.

Вартість наданих Провайдером послуг перевищує суму авансу на Особовому рахунку Абонента і Абонент не виконує своїх зобов'язань щодо сплати послуг Провайдера;


6.3.2.

Якщо залишок на Особовому рахунку Абонента є від'ємним більше ніж 5 банківських днів;


6.3.3.

Щодо Абонента розпочато процедуру банкрутства або стосовно юридичної особи - ліквідаційну справу, чи на банківський рахунок та майно Абонента накладено арешт;


6.3.4.

Aбонент невірно вказав свої контактні телефони або іншу інформацію стосовно себе, або не повідомив про їхню зміну, у наслідок чого співробітники провайдера не мали можливості зв'язатися з ним.


6.3.5.

Абонент порушив положення Договору, цих Правил, законодавства України або Норм користування мережею Інтернет (http://www.binet.in.ua/pravila), незважаючи на попередження з боку Провайдера, продовжує їх порушувати;


6.3.6.

Вчинення Абонентом, або з використанням його мережевих реквізитів дій які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет, або порушують Нормами користування Мережею Інтернет (http:// www.binet.in.ua /pravila). Абонент використовував мережу Intenet/biNet для дій незаконного, або аморального характеру, а також таких, які порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян та підприємств або викликають їхні скарги, розповсюджував в мережі віруси, або інші небажані компоненти, вчинював дії направлені на отримання конфіденційної інформації, або інформації з спеціальним доступом;


6.3.7.

Особа, що уклала Договір, не мала на те необхідних повноважень;


6.3.8.

Абонент користується несправним обладнанням, що спричиняє порушення у роботі обладнання Провайдера.


6.3.9.

З'ясовуються інші вагомі обставини, не вказані у цих Правилах.


6.4.

Надання Послуги поновлюється протягом 1 робочого дня з моменту усунення наведених у пункті 6.3 обставин та компенсації понесених збитків.


6.5.

Якщо протягом 21 календарних днів з моменту появи від'ємного залишку на Особовому рахунку згідно п.5.3.1 Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має право повністю припинити надання Послуги Абоненту. При цьому з моменту повного припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується. В цьому випадку Провайдер поновлює надання Послуги протягом 1 робочого дня з моменту зарахування на розрахунковий рахунок Провайдера оплати заборгованості Абонента та оплати повторної активації (згідно Тарифів).


6.6.

Договір про надання послуг втрачає чинність у таких випадках:

відмови Абонента від Послуги у порядку, встановленому у Договорі;

відмови Провайдера у подальшому наданні послуг Абоненту в порядку, встановленому у Договорі;

закінчення строку дії Договору;

після 21 днів з моменту припинення надання послуги Абоненту згідно п.5.5 цих Правил, якщо Абонент за цей час не сплатив заборгованість;

порушення Абонентом чинного законодавства України при використанні Послуги, а також вчинення Абонентом або з використанням його мережевих реквізитів дій, які є небезпечними для функціонування мережі Інтернет або порушують Нормами користування Мережею Інтернет (http:// www.binet.in.ua /pravila);

Абонент надав недостовірні відомості або документи про себе;

Абонент - юридична особа у встановленому законом порядку визнаний банкрутом або припинив свою діяльність.


6.7.

Для припинення дії Договору за власною ініціативою Абонент має особисто або через уповноваженого представника оформити письмову заяву про припинення дії Договору. Абонент має право надіслати письмову заяву про припинення дії Договору поштою.


6.8.

Припинення дії Договору не звільняє Абонента від сплати рахунків за надані послуги та остаточного рахунка за послуги, фактично надані в місяці припинення Договору. Остаточний рахунок повинен бути оплачений у вказані в ньому терміни.


6.9.

У випадку припинення дії Договору Клієнт має право укласти з Провайдером новий Договір на загальних умовах відповідно до розділу 2 цих Правил.


7.

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1.

За невиконання або неналежне виконання цих Правил та умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно Договору, цих Правил, та з чинним законодавством України.


7.2.

Після підписання Договору й до моменту початку надання Послуги Абоненту Провайдер звільняється від будь-якої відповідальності за ненадання Послуги. Права Абонента та обов'язки Провайдера щодо надання Послуги виникають лише після підключення обладнання Абонента до обладнання Провайдера та активації IP-адреси Абонента.


7.3.

До початку надання Послуги Абонент несе відповідальність за будь-які збитки, заподіяні Провайдеру (пошкодження обладнання Провайдера, введення в оману Провайдера шляхом надання неправдивої інформації при укладені Договору та інше).


7.4.

Відповідальність за проведення оформлення, затвердження проектної документації, отримання дозволів на здійснення монтажних робіт щодо прокладки абонентської кабельної лінії, покладається на Абонента.


7.5.

Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та працездатність самого обладнання.


7.6.

Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Послуги. При цьому Провайдер не надає ніяких гарантій, явних або неявних і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі Інтернет/biNet. Абонент одноособово несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, які він отримує через Послугу або Інтернет/biNet взагалі.


7.7.

Провайдер не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, і не контролює їх. Провайдер попереджає, що деякі з них носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію.


7.8.

Абонент несе повну відповідальність за збереження свого Пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його каналу доступу.


7.9.

Провайдер не несе ніякої відповідальності за оповіщення третіх осіб про розірвання даного Договору.


7.10.

Провайдер не несе ніякої відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес пов'язані з використанням або неможливістю користуватися Послугою, в тому числі в результаті дії обставин, передбачених пп. 8.1, 8.2 цих Правил.


7.11.

Провайдер не несе ніякої відповідальності за упущену вигоду або моральну шкоду пов'язані з використанням послуги, або неможливістю користуватися Послугою, незалежно від того, мав змогу чи ні Провайдер передбачати можливість таких наслідків та запобігти їм.


7.12.

Провайдер не несе ніякої відповідальності за часткове, або повне пошкодження кабелю, обладнання та ін. що знаходяться поза межею відповідальності Провайдера. Межа відповідальності Провайдера закінчується біля вводу кабелю до приміщення Абонента. Межа відповідальності Абонента починається від вводу кабелю у приміщення Абонента та закінчується комп'ютерним обладнанням Абонента включно.


7.13.

Якщо Абонент пошкодить обладнання Провайдера, у зв'язку з самовільним виконанням робіт по ремонту або заміні обладнання, а також якщо пошкодження обладнання Провайдера спричинила відсутність заземлення кінцевого обладнання Абонента, Абонент повинен відшкодувати в повному обсязі всі збитки та упущену вигоду Провай
еще рефераты
Еще работы по разное