Реферат: Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 27. 12. 1978 р вважати такими, що не застосовуються на території України. Наказ Міністерства транспорту України від 27. 04. 97 N 146


                               


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 240 від 01.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 вересня 1997 р.
vd970701 vn240 за N 440/2244


Про затвердження Правил пожежної безпеки
на залізничному транспорті


З метою виконання Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), забезпечення належного рівня пожежної безпеки на
об'єктах та у рухомому складі залізничного транспорту
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки на залізничному
транспорті з додатками (додаються) та ввести їх у дію з 1 січня
1998 року.

2. Першому заступнику Міністра транспорту - генеральному
директору Укрзалізниці А.В.Слободяну:

2.1. Зареєструвати у встановленому порядку зазначені Правила
в Міністерстві юстиції України.

2.2. Довести ці Правила до відома залізниць, підприємств,
організацій та установ залізничного транспорту.

2.3. Разом з начальниками залізниць організувати вивчення цих
Правил працівниками залізничного транспорту та провести
позаплановий протипожежний інструктаж.

3. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті,
затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 27.12.1978 р.
вважати такими, що не застосовуються на території України.

4. Наказ Міністерства транспорту України від 27.04.97 N 146
"Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному
транспорті" вважати таким, що не набрав чинності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника міністра транспорту - генерального директора
Укрзалізниці А.В.Слободяна.

Міністр М.П.Круглов

Затверджено
наказом Міністерства транспорту
України від 01.07.1997 р. N 240

Правила
пожежної безпеки на залізничному транспорті1. Загальні вимоги пожежної безпеки до об'єктів
та рухомого складу

1.1. Загальні положення

1.1.1. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті
(надалі - Правила) розроблено відповідно до вимог Закону України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та Правил пожежної безпеки в
Україні, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 22.06.95 N 400 ( z0219-95 ) і зареєстровані
Міністерством юстиції України 14.07.95 за N 219/755. Правила
визначають основні вимоги пожежної безпеки на об'єктах (будівлях,
спорудах, технологічних лініях тощо) і в рухомому складі
залізничного транспорту і є обов'язковими для виконання
підприємствами, установами, організаціями й об'єднаннями
Укрзалізниці, а також іншими підприємствами, установами,
організаціями та громадянами, котрі користуються послугами
залізничного транспорту.

Вимоги пожежної безпеки для відомчих житлових будинків,
адміністративних і громадських будівель та інших об'єктів, які
належать Укрзалізниці, що не ввійшли до цих Правил, визначаються
Правилами пожежної безпеки в Україні.

1.1.2. Для забезпечення пожежної безпеки на об'єктах
Укрзалізниці слід керуватися стандартами, будівельними нормами,
правилами влаштування електроустановок (ПУЕ), нормами
технологічного проектування та іншими нормативними актами з цього
питання.

1.1.3. Контроль за виконанням Правил здійснюється згідно з
чинним законодавством.

1.1.4. Посадові особи та громадяни, котрі є винуватцями
порушення цих Правил, несуть адміністративну, кримінальну або іншу
відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1.2.1. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ,
організацій і об'єднань (далі - підприємств) Укрзалізниці
покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше
не передбачено відповідним договором.

1.2.2. Власники підприємств або уповноважені ними органи, а
також орендарі зобов'язані:

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний
досвід;

- відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки
розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні
акти, чинні в межах підприємства, здійснювати постійний контроль
за їх дотриманням;

- забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил, а також виконання приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду (ДПН) та відомчої воєнізованої
охорони (ВВО);

- організовувати для інженерно-технічних працівників (ІТП),
службовців і робітників спеціальне навчання, інструктування та
перевірку знань з питань пожежної безпеки згідно з додатком N 1 до
цих Правил;

- у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних
для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів,
погоджуючи їх з органами ДПН та ВВО;

- утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту
і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати
їх використання не за призначенням;

- організувати на об'єкті добровільну пожежну дружину (ДПД)
або добровільну пожежну команду (ДПК), пожежно-технічну комісію
(ПТК) і забезпечити їх роботу відповідно до чинних положень,
забезпечити об'єкт засобами пожежогасіння згідно з встановленими
нормами;

- створювати у разі необхідності відповідно до встановленого
порядку підрозділи пожежної охорони і необхідну для їх
функціонування матеріально-технічну базу;

- подавати на вимогу пожежної охорони відомості і документи
про стан пожежної безпеки об'єктів;

- вчасно інформувати пожежну охорону про несправність
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а
також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

- здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж і використання з цією метою виробничої
автоматики;

- проводити службове розслідування випадків пожеж.

1.2.3. Керівник підприємства повинен визначити обов'язки
посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити
відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд,
приміщень, дільниць, рухомого складу, технологічного та
інженерного устаткування, а також за стан і експлуатацію технічних
систем протипожежного захисту.

Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання і
експлуатації засобів протипожежного захисту повинні бути
відображені у відповідних посадових документах (функціональних
обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).

1.2.4. На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної
небезпеки наказом (інструкцією) повинен бути встановлений
відповідний протипожежний режим, а саме мають бути визначені:

- місце застосування відкритого вогню, використання побутових
нагрівальних приладів;

- порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт
(також і зварювальних);

- правила проїзду і стоянки транспортних засобів;

- місце зберігання та кількість сировини, напівфабрикатів і
готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях
та на території;

- порядок прибирання пилу та відходів виробництва, зберігання
промасленого спецодягу і ганчір'я, очищення повітроводів
вентиляційних систем від горючих відкладень;

- порядок відключення електрообладнання;

- порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення
роботи;

- порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки
знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму
з призначенням осіб, відповідальних за їх проведення;

- порядок організації експлуатації та обслуговування наявних
засобів протипожежного захисту (протипожежного водопостачання,
насосних станцій, установок пожежогасіння, сигналізації,
димовидалення, вогнегасників тощо);

- порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів,
оглядів електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого
інженерного обладнання;

- дії працівників у разі виникнення пожежі;

- порядок збирання членів ДПД і відповідальних посадових осіб
у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у святкові та вихідні
дні.

Працівники підприємства повинні бути ознайомлені з цими
вимогами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного
мінімуму. Витяги з правил (наказів, інструкцій) з основними
вимогами і положеннями необхідно вивішувати на видних місцях.

1.2.5. Керівники підрозділів та посадові особи, відповідальні
за пожежну безпеку в рухомому складі або окремих приміщеннях
(ізольованих робочих місцях), зобов'язані:

- забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму,
правил пожежної безпеки та інструкцій щодо заходів пожежної
безпеки;

- не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне
навчання, інструктаж або перевірку знань з питань пожежної
безпеки;

- проводити періодичні огляди території, будівель, виробничих
і службових приміщень з метою контролю за утриманням шляхів
евакуації, протипожежних перепон, розривів, під'їздів і доріг,
засобів пожежогасіння (гідрантів, внутрішніх пожежних кранів,
вогнегасників) і вживати термінових заходів для усунення виявлених
порушень та недоліків;

- забезпечити утримання у технічно справному стані установок
пожежогасіння, пожежної сигналізації, зв'язку;

- стежити за справністю приладів опалення, вентиляції,
електроустановок, технологічного і виробничого обладнання і
вживати заходів до усунення виявлених несправностей;

- знати пожежну небезпеку технологічних процесів,
технологічного і виробничого устаткування, категорії приміщень
виробничого та складського призначення з вибухопожежної і пожежної
небезпеки, а також вимоги пожежної безпеки до зберігання,
застосування і транспортування вибухонебезпечних та
пожежонебезпечних речовин і матеріалів;

- стежити за своєчасним прибиранням приміщень і робочих
місць;

- у випадку виникнення пожежі негайно повідомити про це в
пожежну охорону, сповістити керівників об'єкта і приступити до її
ліквідації, діючи у відповідності з вимогами розділу 8 цих Правил,
а також інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки в рухомому
складі залізничного транспорту.

1.2.6. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки
локомотивів, моторвагонного рухомого складу і рефрижераторних
секцій (поїздів), що знаходяться в експлуатації, несуть:

- машиністи - за прийняті ними локомотиви, дизель- або
електропоїзди;

- начальники (механіки) - за прийняті ними рефрижераторні
секції (поїзди);

- начальники депо - за локомотиви, моторвагонний рухомий
склад та рефрижераторні секції (поїзди), що приписані до депо.

Вони повинні виконувати вимоги п.1.2.5 цих Правил, а також
чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки на
локомотивах, моторвагонному рухомому складі та рефрижераторних
секціях (поїздах).

1.2.7. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки у
пасажирських поїздах несуть:

- начальники (механіки) - за прийняті ними поїзди;

- провідники, роздавачі багажу, експедитори поштових вагонів,
директори вагонів-ресторанів, завідуючі купе-буфетами, старші
механіки-дизелісти вагонів-дизель-електростанцій - за прийняті
ними вагони;

- особи, допущені до обслуговування вагонів з відеосалонами;

- начальники вагонних депо (дільниць, дирекцій) - за рухомий
склад, приписаний до депо (дільниці, дирекції), і той, що
знаходиться в ремонті, незалежно від місця приписки.

Зазначені особи повинні виконувати вимоги п.1.2.5 цих Правил,
а також чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки у
вагонах пасажирських поїздів.

1.2.8. Відповідальність і обов'язки осіб щодо забезпечення
пожежної безпеки при перевезенні вантажів регламентуються Статутом
залізниць та Правилами перевезення вантажів.

1.2.9. На підприємствах Укрзалізниці, де працюють 50 і більше
осіб, за рішенням трудового колективу створюється пожежно-технічна
комісія (ПТК). Її роботу необхідно організовувати згідно з Типовим
положенням про пожежно-технічну комісію, що затверджується МВС
України.

1.2.10. З метою залучення працівників до заходів щодо
запобігання пожеж, організації їх гасіння, на підприємствах
Укрзалізниці створюються добровільні пожежні дружини (команди),
діяльність яких повинна здійснюватися згідно з Положенням про
добровільні пожежні дружини (команди), що затверджується МВС
України.

1.2.11. На кожному підприємстві повинна бути розроблена
інструкція про заходи пожежної безпеки згідно з додатком N 1 до
Правил пожежної безпеки в Україні.

1.2.12. На кожному підприємстві повинен бути встановлений
порядок (система) сповіщення людей про пожежу, з яким необхідно
ознайомити всіх працівників. У приміщеннях на помітному місці,
поблизу телефонів, слід влаштовувати таблички із зазначенням
номера телефону для виклику пожежної охорони та адреси даного
об'єкта.

1.2.13. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), котрі
мають два поверхи і більше, у випадку одночасного перебування на
поверсі більше 25 осіб, повинні бути розроблені і вивішені на
видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

1.2.14. Працівники підприємств залізничного транспорту
зобов'язані:

- чітко знати і виконувати встановлені правила пожежної
безпеки, не допускати дій, що можуть призвести до пожежі;

- суворо виконувати вимоги технологічних регламентів
(інструкцій) щодо забезпечення пожежної безпеки в технологічних
процесах і при експлуатації рухомого складу;

- не допускати використання несправних інструментів,
приладів, устаткування, дотримуватися правил безпеки під час їх
експлуатації, а також виконувати вказівки керівників та осіб,
відповідальних за пожежну безпеку;

- проводити прибирання робочих місць та відключати
електрообладнання після закінчення роботи;

- вміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння;

- у разі виникнення пожежі або виявлення її ознак негайно
повідомити пожежну охорону, а в рухомому складі під час руху -
начальника (механіка, бригадира) поїзда або машиніста локомотива
та вжити заходів щодо ліквідації пожежі й евакуації пасажирів,
діючи у відповідності з вимогами розділу 8 цих Правил, а також
чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки в рухомому
складі.

1.3. Утримання території, будівель, споруд і приміщень

1.3.1. Утримання території

1.3.1.1. Територія підприємств повинна постійно утримуватися
в чистоті і систематично очищатися від відходів виробництва,
сміття, опалого листя, сухої трави, тополиного пуху тощо.
Промаслені обтиральні матеріали та інші пожежонебезпечні виробничі
відходи повинні зберігатися на спеціально відведених ділянках у
металевих ящиках, які закриваються. Відходи виробництва, які не
підлягають утилізації, необхідно регулярно прибирати і вивозити з
території підприємства.

1.3.1.2. Шляхи, проїзди і проходи до будівель, споруд і
джерел протипожежного водопостачання, а також підступи до
пожежного інвентаря, обладнання і засобів пожежогасіння повинні
бути завжди вільними.

На односмугових проїздах треба влаштовувати роз'їзні
майданчики, а тупикові проїзди повинні закінчуватися розворотними
майданчиками для забезпечення розвертання пожежних автомобілів. Ці
майданчики мають відповідати вимогам ДБН 360-92.

Протипожежні розриви між будівлями не дозволяється
використовувати для розміщення матеріалів, устаткування, тари, для
стоянки будь-яких видів транспорту, будівництва і розміщення
тимчасових будівель і споруд.

Горючі відходи в контейнерах, а також тара з-під
лакофарбувальних матеріалів повинні зберігатися на спеціальних
майданчиках, розміщених на відстані не менше 20 м від будівель і
споруд. Тара з-під горючих рідин повинна бути щільно закритою.

1.3.1.3. Усі шляхи та проїзди на території об'єкта повинні
утримуватися у справному стані, вчасно ремонтуватися, а в зимовий
період очищатися від снігу.

1.3.1.4. Про закриття окремих ділянок шляхів або проїздів з
метою їх ремонту (або з інших причин) необхідно негайно повідомити
підрозділи пожежної охорони.

На період виконання ремонту шляхів на території об'єкта
повинні бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані
переїзди через ділянки, що ремонтуються.

1.3.1.5. У парках станцій і депо слід робити спеціальні
переїзди через канави, кювети та залізничні колії для проїзду
пожежних автомобілів. Ширина переїзду повинна бути не менше 6 м.
Для проміжних станцій і невеликих об'єктів залізниці ширина
шляхового покриття для проїзду пожежних автомобілів допускається
не менше 3,5 м.

Переїзди і переходи через залізничні колії повинні бути
постійно вільними для проїзду пожежних автомобілів, мати суцільне
покриття на рівні верху голівок рейок, а в нічний час -
освітлюватися.

Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється.

Проїзди і переїзди повинні бути позначені написами: "Пожежний
проїзд! Не загороджувати".

1.3.1.6. Стічні канави, лотки і кабельні траншеї на
територіях об'єктів і станцій повинні очищатися від горючого
сміття, пролитих горючих рідин і закриватися плитами з негорючих
матеріалів.

На об'єктах, де зберігаються і застосовуються горючі рідини,
мережа промислової каналізації повинна бути забезпечена справними
гідравлічними затворами.

1.3.1.7. На території об'єктів залізничного транспорту
забороняється розведення вогнищ, випалювання сухої трави і
спалення сміття в місцях, використання яких для цих цілей не
узгоджено з пожежною охороною.

1.3.1.8. Місця, де дозволено застосування відкритого вогню
для спалювання сміття, адміністрація повинна обладнати урнами з
негорючих матеріалів і розмістити їх не ближче 15 м до будівель та
споруд.

1.3.1.9. Брами в'їздів на територію об'єкта, що відчиняються
за допомогою електроприводів, повинні мати пристрої для відчинення
їх вручну.

1.3.1.10. Територія об'єктів у темний час доби повинна бути
освітлена для забезпечення швидкого виявлення пожежних драбин,
протипожежного інвентаря, джерел водопостачання, входів до
будівель і споруд.

1.3.1.11. Кіоски, палатки та інші тимчасові споруди повинні
розташовуватися на відстані не менше 10 метрів від інших об'єктів,
крім випадків, коли відповідно до будівельних норм необхідно мати
більший протипожежний розрив або коли їх можна розмістити поблизу
зовнішньої стіни без отворів, яка відповідає вимогам, що
пред'являються до протипожежної стіни.

1.3.1.12. Стоянка транспортних засобів у наскрізних проїздах
будівель на відстані менше 10 метрів від в'їзних брам на територію
об'єкта, менше 5 метрів від пожежних гідрантів, забірних пристроїв
водопостачальної мережі, пожежного устаткування та інвентаря, на
розворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. В
зазначених місцях повинні влаштовуватися (вивішуватися) відповідні
знаки заборони.

1.3.2. Утримання будівель, споруд і приміщень

1.3.2.1. Всі будівлі, споруди та приміщення повинні постійно
бути в чистоті і своєчасно очищатися від відходів виробництва та
горючого сміття. Терміни очищення встановлюються технологічними
регламентами або інструкціями.

1.3.2.2. У разі перепланування приміщень, зміни їх
функціонального призначення, застосування нового технологічного
устаткування необхідно дотримуватися протипожежних вимог чинних
нормативних документів будівельного і технологічного проектування.

Не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості
конструкцій і погіршення умов евакуації людей.

Приступати до реконструкції, перепланування приміщень,
технологічного устаткування або впровадження нової технології
дозволяється тільки при наявності проектної документації, яка
пройшла попередню експертизу (перевірку) на відповідність
нормативним актам з пожежної безпеки (з позитивним результатом) в
органах державного пожежного нагляду.

1.3.2.3. Протипожежні системи, устаткування й обладнання
будівель, споруд та приміщень (протидимний захист, пожежна
автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні перепони і
т.д.) повинні постійно утримуватись в робочому стані.

1.3.2.4. Отвори у протипожежних стінах, перегородках і
перекриттях повинні захищатися протипожежними перепонами
(протипожежними дверима, клапанами, люками, водяними завісами і
т.д.).

1.3.2.5. У разі перетинання протипожежних перепон
комунікаційними лініями щілини між конструкціями і комунікаційними
лініями повинні бути замуровані негорючими матеріалами, які
забезпечують вогнестійкість і димонепроникність тією ж мірою, що й
основна конструкція.

1.3.2.6. Зовнішні пожежні драбини, огорожі дахів,
устаткування захисту від блискавок на дахах будівель повинні
утримуватися у справному стані і бути пофарбованими.

1.3.2.7. У виробничих, адміністративних, складських і
допоміжних приміщеннях на помітних місцях повинні бути вивішені:
інструкція з пожежної безпеки, табель бойової обслуги ДПД, план
евакуації працюючих і матеріальних цінностей.

1.3.2.8. Біля входу до виробничих і складських приміщень та
всередині цих приміщень повинні бути вивішені знаки безпеки згідно
з вимогами чинних стандартів, а також таблички із зазначенням
категорії приміщень з вибухопожежної і пожежної небезпеки згідно з
вимогами нормативних документів та їх класу за ПУЕ.

1.3.2.9. Системи протипожежного захисту будівель підвищеної
поверховості повинні бути постійно в дієздатному стані.

Устаткування, що забезпечує щільне зачинення дверей сходових
кліток, коридорів, тамбурів, вестибюлів і холів (доводчики,
ущільнювачі), повинно постійно бути справним.

1.3.2.10. Для всіх приміщень виробничих і складських будівель
повинні бути встановлені гранично припустимі норми одночасного
використання і зберігання вибухо- та пожежонебезпечних речовин і
матеріалів.

1.3.2.11. Після закінчення зміни забороняється залишати на
робочих місцях горючі відходи виробництва, легкозаймисті (ЛЗР) і
горючі рідини (ГР).

1.3.2.12. Не використані протягом робочої зміни ЛЗР і ГР
повинні виноситися до цехових комор або зберігатися в металевих
ящиках (шафах). Використані обтиральні матеріали необхідно
прибирати в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються, і
після закінчення зміни видаляти з виробничих приміщень у
спеціально призначені для цього місця.

1.3.2.13. Відповідальний за пожежну безпеку підрозділу щодня
після закінчення роботи зобов'язаний зробити огляд приміщень, які
зачиняються. Перелік приміщень і порядок огляду встановлюється
керівником підрозділу. Результати огляду повинні бути записані в
спеціальний зошит (журнал) і засвідчені підписами осіб, котрі
проводили огляд.

1.3.2.14. Адміністрацією об'єкта повинен бути встановлений
порядок заміни просоченого маслом спецодягу на чистий
(періодичність очистки і знежирювання).

Зберігання просоченого маслом спецодягу допускається тільки в
металевих шафах у розгорнутому вигляді. Для провітрювання двері
шаф повинні мати отвори у верхній або нижній частині.

1.3.2.15. У разі необхідності влаштування на вікнах тих
приміщень, де перебувають люди, гратів, останні повинні
розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування у цих
приміщеннях людей грати повинні бути розкриті або зняті.

Влаштовувати глухі (незнімні) грати дозволяється в квартирах,
банках, касах, складах, кладових, кімнатах для зберігання зброї і
боєприпасів та в інших випадках, передбачених нормами і правилами,
затвердженими в установленому порядку.

1.3.2.16. У виробничих, адміністративних, складських і
допоміжних будівлях об'єкта забороняється:

- змінювати функціональне призначення будівель і приміщень
без погодження з органами пожежного нагляду;

- розташовувати на шляхах евакуації виробниче устаткування,
меблі, шафи, сейфи і інші предмети;

- прибирати приміщення із застосуванням бензину, гасу та
інших ЛЗР і ГР;

- залишати після закінчення роботи увімкнене в електромережу
побутове електрообладнання, використання якого у приміщенні
дозволено органами пожежного нагляду та енергонагляду;

- оздоблювати стіни приміщень горючими матеріалами, не
обробленими вогнезахисними речовинами;

- проводити відігрівання замерзлих труб різноманітних систем
паяльними лампами, будь-якими іншими засобами із застосуванням
відкритого вогню.

1.3.2.17. Куріння на території об'єкта, у виробничих,
допоміжних і адміністративних будівлях допускається тільки в
спеціально відведених (погоджених з пожежною охороною) місцях,
обладнаних урнами і ємкостями з водою. Місця для цього повинні
бути позначені відповідними знаками.

1.3.2.18. В підвальних приміщеннях і на цокольних поверхах
виробничих та адміністративних будівель забороняється застосування
і зберігання вибухових речовин, балонів із газом під тиском,
кінострічок, пластмас та інших матеріалів, котрі мають підвищену
пожежонебезпеку.

1.3.2.19. Забороняється зберігання матеріальних цінностей на
горищах, технічних поверхах і в підвалах.

1.3.2.20. Горища, технічні поверхи та підвали повинні
утримуватися зачиненими. На дверях цих приміщень треба вказувати
місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів
повинні бути засклені і зачинені.

1.3.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів

1.3.3.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися
вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі
забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які
перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Кількість і розміри евакуаційних шляхів і виходів, їхні
конструктивні і планувальні рішення, умови освітленості,
забезпечення незадимленості повинні відповідати протипожежним
вимогам будівельних норм.

1.3.3.2. У разі розміщення технологічного або іншого
обладнання у приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні
проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до
будівельних норм.

1.3.3.3. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід,
дозволяється одночасне перебування не більше 50 осіб.

1.3.3.4. Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися в
напрямку виходу з приміщення (будівлі).

Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину
приміщення у разі одночасного перебування в ньому не більше
15 чоловік, а також у санвузлах, на балконах, лоджіях, площадках
зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у
повітряну зону незадимлюваної сходової клітки).

В разі наявності людей у приміщенні двері евакуаційних
виходів можуть замикатися лише на внутрішні засуви, які легко
відмикаються.

1.3.3.5. На шляхах евакуації забороняється застосування
горючих облицювальних матеріалів і фарб на горючій основі.
Покриття підлог на шляхах евакуації повинно бути надійно
закріплене.

1.3.3.6. Сходові марші і площадки повинні мати справні
огорожі з поручнями, котрі не зменшували б встановлену
будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.

1.3.3.7. У сходових клітках (за винятком незадимлюваних)
дозволяється встановлювати прилади опалення, в тому числі на
висоті 2,2 м від поверхні проступів та сходових площадок,
сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та
пожежні крани за умови, що це обладнання не зменшує нормативної
ширини проходу сходовими площадками та маршами.

У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати
лише прилади опалення.

1.3.3.8. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні
сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути
забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог
будівельних норм та ПУЕ. Світильники евакуаційного освітлення
повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в
будівлі людей.

1.3.3.9. У приміщеннях, де можуть перебувати одночасно більше
100 осіб, у виробничих приміщеннях без природного освітлення за
наявності більше 50 працюючих (або якщо площа перевищує
150 кв.м.) евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими
покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому тлі,
підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного)
освітлення або такими, що переключаються на нього автоматично у
разі зникнення напруги на їх основних джерелах живлення.

1.3.3.10. Не допускається:

- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи,
турнікети, розсувні і підйомні двері, двері, що повертаються, та
інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові
з'єднання та інші засуви, що важко відчиняються зсередини,
зовнішні евакуаційні виходи;

- розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для
одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання
будь-якого інвентаря та матеріалів;

- влаштовувати на сходових клітках приміщення будь-якого
призначення, у т.ч. кіоски, ларки, а також виходи з вантажних
ліфтів (підйомників), прокладати промислові газопроводи,
трубопроводи з ЛЗР та ГР, повітроводи;

- розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларки і
т.ін.;

- робити засклення або закладати жалюзі й отвори повітряних
зон у незадимлюваних сходових клітках.

1.4. Вимоги до інженерного обладнання

1.4.1. Електроустановки

1.4.1.1. Електрична мережа й електрообладнання, які
знаходяться в експлуатації на об'єкті, повинні відповідати вимогам
чинних Правил влаштування електроустановок (ПУЕ), Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ), Правил техніки
безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ) та
інших нормативних документів.

1.4.1.2. Особи, відповідальні за стан електроустановок
(головний енергетик, начальник електроцеху, інженерно-технічний
працівник відповідної кваліфікації, призначений наказом керівника
об'єкта), зобов'язані:

- забезпечити організацію і своєчасне проведення
профілактичних оглядів і планово-попереджувальних ремонтів
електрообладнання, апаратури й електромереж, а також своєчасне
усунення несправностей, які можуть спричинити пожежу;

- стежити за правильністю вибору і застосування кабелів,
електропроводів, двигунів, світильників та іншого
електрообладнання в залежності від класифікації зон за ПУЕ і
характеристик навколишнього середовища;

- систематично контролювати стан апаратів захисту від
короткого замикання та інших аварійних режимів роботи;

- стежити за справністю автоматичних установок і засобів,
призначених для ліквідації пожеж в електроустановках і кабельних
приміщеннях;

- організувати систему навчання та інструктування чергового
персоналу з питань пожежної безпеки при експлуатації
електроустановок;

- брати участь у розслідуванні випадків пожеж в
електроустановках, розробляти і здійснювати заходи щодо їх
попередження.

1.4.1.3. Черговий електрик (змінний електромонтер)
зобов'язаний проводити планові профілактичні огляди
електрообладнання, перевіряти наявність і справність апаратів
захисту і вживати негайних заходів до усунення несправностей, що
можуть призвести до пожежі. Підсумки оглядів електроустановок,
виявлені несправності і вжиті заходи фіксуються в оперативному
журналі.

1.4.1.4. Перевірка ізоляції кабелів, проводів, надійності
з'єднань, захисного заземлення, режиму роботи електродвигунів
повинна проводитися у терміни, встановлені ПТЕ і ПТБ.

1.4.1.5. Усі електроустановки повинні бути обладнані
апаратами захисту від короткого замикання та інших аварійних
режимів роботи. Плавкі вставки запобіжників повинні бути
калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки
(клеймо ставиться заводом-виробником або електротехнічною
лабораторією). Апарати захисту повинні бути в дієздатному стані.

1.4.1.6. З'єднання, окінцювання і відгалуження жил проводів
та кабелів необхідно здійснювати за допомогою опресування,
зварювання, паяння або спеціальних затискачів для запобігання
виникненню небезпечних у пожежному відношенні перехідних опорів.

1.4.1.7. Обладнання та експлуатація тимчасових електромереж,
як правило, не допускається. Винятком можуть бути тимчасові
ілюмінаційні установки й електропроводки, які живлять місця
проведення будівельних і тимчасових ремонтно-монтажних робіт.

1.4.1.8. Не допускається проходження повітряних ліній
електропередачі і зовнішніх електропроводок над покрівлями
будівель, навісами, штабелями лісу, складами волоконних
матеріалів, торфу та інших горючих матеріалів.

1.4.1.9. Освітлювальні прожектори на об'єктах треба
влаштовувати на окремих опорах. Забороняється влаштовувати їх на
горючих покрівлях будівель і споруд.

1.4.1.10. Переносні світильники повинні бути обладнані
захисними скляними ковпаками і сітками. Для цих світильників та
іншої переносної електроапаратури необхідно застосовувати гнучкі
кабелі і проводи, призначені для цієї мети.

1.4.1.11. У виробничих і складських приміщеннях з наявністю
горючих матеріалів, а також виробів у горючій упаковці електричні
світильники повинні мати міру захисту, передбачену ПУЕ для
відповідних зон. Конструкція світильників повинна виключати
можливість випадання колб ламп, а в світильниках з люмінесцентними
лампами - стартерів.

1.4.1.12. Відстань між світильниками з лампами розжарювання
та предметами (будівельними конструкціями) з горючих матеріалів
повинна бути не меншою від таких значень: для ламп потужністю
100 Вт - 0,5 м, потужністю 300 Вт - 0,8 м, потужністю 500 Вт -
1 м.

Інші види світильників повинні розміщатися від горючих
матеріалів та предметів на відстані не менше 0,5 м, а від горючих
будівельних конструкцій - не менше 0,2 м.

У разі неможливості дотримання вказаної відстані будівельні
конструкції повинні бути захищені негорючими теплоізоляційними
матеріалами.

1.4.1.13. Електродвигуни, світильники, проводи і розподільні
пристрої повинні очищатися від горючого пилу не рідше 2-х разів на
місяць.

1.4.1.14. Встановлене в будівлях маслозаповнене
електрообладнання повинно бути захищене стаціонарними і
пересувними установками пожежогасіння у відповідності до вимог
ПУЕ.

1.4.1.15. При експлуатації електроустановок забороняється:

- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією та
ізоляцією, яка втратила в процесі експлуатації захисні
електроізоляційні властивості;

- застосовувати для опалення приміщень нестандартні
(саморобні) електронагрівальні прилади або лампи розжарювання, а
також прилади з відкритими нагрівальними елементами;

- залишати без нагляду увімкнені в мережу електронагрівальні
прилади;

- сушити горючі матеріали на електронагрівальних приладах;

- користуватися електронагрівальними приладами технологічного
призначення без підставок із вогнестійких матеріалів;
<
еще рефераты
Еще работы по разное