Реферат: Ю. С. Професійні смислові установки психолога як предмет теоретичного аналізу. Постановка проблеми


Веретяннікова Ю.С.

Професійні смислові установки психолога як предмет теоретичного аналізу.

Постановка проблеми: В наш час професія психолога стає все більш поширеною, популярною. Це призводить до того, що молода людина, підхоплена модною тенденцією, не дає собі достатньо часу обміркувати свій професійний вибір, свої уподобання, можливості і таке інше. Це призводить до того, що у процесі навчання, студенти внутрішньо не мотивовані до отримання теоретичних знань та професійних умінь та навичок психолога, не бачать себе у цій ролі, а отже не формують належних професійних смислових установок. Без останніх, людина, що отримала диплом психолога, не може плідно і професійно працювати на даній посаді, не зашкоджуючи клієнтам.

^ Ціль дослідження: обґрунтувати деякі теоретичні концепції, присвячені проблемі професійних смислових установок психолога, проаналізувати найбільш поширені методологічні напрями дослідження даного феномена.

^ Аналіз останніх публікацій: У психології найбільш вагомий внесок у вивчення «установок» внесла школа Д.Узнадзе. Зокрема, «соціальну», «смислову», «цільову» та «операціональні» установки вивчав Д.М.Узнадзе, В.Н.Мясіщев, В.А.Ядов, Ш.А.Надірашвілі, О.О.Девяткін, А.Г.Асмолов та інші вітчизняні психологи. Серед зарубіжних психологів, які розглядали концепцію соціальної установки, можна назвати Г.Оллпорта, У.Томаса, Ф.Знанецького, М.Сміта, М.Рокіча та ін.

^ Основний зміст: Д.М.Узнадзе емпіричним шляхом доводить, що установки проявляються у різних сферах психічного життя людини і розділяються на моторні, перцептивні та мислиннєві. Зміст кожної з установок залежить від місця об’єктивного фактора, що спричинив її виникнення в структурі діяльності. Залежно від фактора, на який спрямована ця діяльність суб’єкта (мотив, ціль, умови діяльності) можна виокремити три ієрархічні рівні регуляції діяльності – рівень смислових установок, цільових та операціональних [14, с.719].

Французький психолог початку XX ст. А.Біне, один з перших вчених хто створив психологію індивідуальних відмінностей особистості, поняття «смислу» бачить у готовності, позі, attitude. Він прирівнює розумову готовність до готовності фізичної і асоціює її з «ескізом дії», що знаходиться у свідомості людини та нею усвідомлюється через суб’єктивні відчуття.

Вітчизняний психолог, педагог Л.С.Виготський розглядає смисл, як динамічну систему, що поєднує афективні та інтелектуальні процеси свідомості [ 6 ].

Д.О.Леонтьєв окреслює динамічну смислову систему, як «… відносно стабільну та автономну ієрархічно організовану систему, яка включає в себе ряд різнорівневих смислових структур, які функціонують як одне ціле» [10, с.3].

Б.С.Братус виділяє складність динамічної смислової системи, що творить особливу смислову сферу особистості та обумовлює життєдіяльність людини [5].

П.Я.Гальпєрін, один з провідних представників діяльного підходу у психології, поняття «смислу» трактує, як відношення суб’єкта до знань.

За думкою О.В.Запорожця, зв'язок між установкою та смислом не є прямим, детермінованим змістом установки [7, с. 378].

Смислові установки виражають ставлення людини до об’єктів чи суб’єктів діяльності, які безпосередньо пов’язані з особистісним смислом людини. За своїм походженням вони є похідними від соціальних установок [13,с. 585]. Зокрема А.Г.Асмолов смислову установку розглядає як головний рівень установочної регуляції діяльності. Це пов’язане з тим, що саме «смислова установка актуалізується мотивом діяльності і є формою відображення особистісного смислу у вигляді готовності до здійснення спрямованої діяльності» [2, с. 77].

Згідно з авторами електронного словника, професійні установки (від лат. profiteer – проголошую своїм ділом) - система орієнтацій суб’єкта професійного розвитку на соціальні вимоги для присвоєння професійної діяльності, психологічна готовність до вирішення специфічно вікових завдань та входження у мир професій. Вони виражають собою особистісну активність суб’єкта діяльності і відносяться до смислових установок, виникаючих в процесі загального та професійного розвитку. За своїми психологічними механізмами професійні установки активуються мотивацією досягнення. Тісно зв’язані з емоційними станами людини. Наприклад, успішний професійний розвиток у більшості випадків відбувається при підтримці емоцій стенічного кругу (наснага, рішучість, честолюбство…) [16].

Ф.Седлак виділяє типові професійні установки у ситуації вибору професії: а) з великою долею невизначеності; б) з великою долею слухняності; в) з переважною долею меркантилізму або цілеспрямованості [12].

Алімов А.А. виявив декілька цікавих фактів. По-перше, професійна смислова установка проходить три рівні становлення у учбовій діяльності студентів-психологів: а) рівень операціональної установки, що проявляються у узгодженні засобів, цілей дії, спрямованих на регуляцію їх інтенціональної сфери; б) рівень цільової установки пов’язує смисложиттєві орієнтації з професійно-орієнтованою учбовою діяльністю студентів; в) рівень смислової установки студентів-психологів, на котрому відбувається смислова регуляція професійного учіння, як життєдіяльності студентів у згоді з «логікою життєвої необхідності» [1,с.13].

Взагалі, професійними смисловими установками можна вважати різні принципи і правила на які спирається спеціаліст у своїй роботі. Це, по-перше, принципи професійної етики психолога. По-друге, методологія того підходу, у рамках котрого працює психолог. По-третє, загально людські моральні принципи та правила відносин між людьми.

^ Перспективи подальшої роботи вбачаємо у емпіричному дослідженні та розробці корекційних дій що до професійних смислових установках практичних психологів.

Література

Алимов А.А. Становление смысловой профессиональной установки в учебной деятельности студентов-психологов : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Алимов Айдар Анварович . – М., 2005. - 181 с.

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания; методоло­гические проблемы неклассической психологии / Асмолов А.Г. - М.: «Смысл», 2002, - 480 с.

Братус Б.С. К изучению смысловой сферы личности / Братус Б.С. // Вестник Московского ун-та. Сер.14. Психология. - №2.- С.46-56

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. / Выготский Л.С. – М.: Педагогика, - 1982.

Запорожец О.В. Изменение установок при периферических травмах верхней конечности / Запорожец О.В. // Психология. Тбилиси. - 1945.- С. 378

Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов (МПС) / Леонтьев Д.А. – М.: Смысл, 1992. – 36 с.

Падун М.А., Тарабрина Н.В. Психическая травма и базисные когнитивные схемы личности. / Падун М.А., Тарабрина Н.В.// Московский психотерапевтический журнал. - №1 - 2003, С. 121-142.

Словарь практического психолога [Сост. Головін С.Ю.].- Минск: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 800 с.

Узнадзе Д.М. Психология установки / Узнадзе Д.М. — СПб.: Питер: «Психология-классика», 2001. - 416 с.

http://www.psychology-online.net/
еще рефераты
Еще работы по разное