Реферат: Формат опису модуля


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


Назва модуля: Мережеві операційні системи

Код модуля: БІТ_6013_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: VІІ

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3)

аудиторні години – 48 (лекції – 32, лаб. зан. – 16)

Лектор: к.т.н., доцент Мельник Віктор Анатолійович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати структурну організацію та принципи функціонування сучасних мережевих операційних систем, принципи функціонування і протоколи клієнтської й серверної частин файлової служби;

Вміти здійснювати вибір мережевої операційної системи для реалізації конкретних задач стосовно забезпечення сумісного використання мережевих ресурсів користувачами та їх адміністрування, підтримки відмовостійкості системи та захисту даних.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Алгоритмічні мови та програмування, Комп’ютерні мережі.

кореквізити: -

Зміст навчального модуля:

Однорангові і серверні мережеві операційні системи. Мережеві служби і мережеві оболонки. Архітектура ОС. Концепція мікроядерної архітектури ОС. Процеси і потоки. Планування в системах реального часу. Призначення й типи та механізм переривань. Системні виклики. Алгоритми розподілу пам’яті. Кеш-пам’ять. Файлова система. Логічна організація файлової системи. Логічна організація файла. Фізична організація файлової системи. Диски, розділи, сектори, кластери. Фізична організація і адресація файла. Фізична організація FAT, s5, ufs, NTFS. Файлові операції. Контроль доступу до файлів. Відмовостійкість файлових і дискових систем. Концепція виклику віддалених процедур. Формат повідомлень RPC. Зв’язок клієнта із сервером. Мережеві служби. Принцип побудови мережевої файлової системи.


Рекомендована література:

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Мережеві операційні системи. – СПб.: Питер, 2001, – 544 с.

2. Modern Operating System. A.S. Tannenbaum. – Prentice-Hall, 1992.

3. Distributed Operating System. A.S. Tannenbaum. – Prentice-Hall, 1995.

4. Operating System. W. Stalling. – Prentice-Hall, 1995.

5.Игорь Чубин. Реализаци сетевой инфраструктуры на основе Linux-систем, 2002.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (40%): усне опитування під час практичних занять (20%), якість захисту лабораторних робіт (20%)

Підсумковий контроль (60 %, екзамен): контрольна робота

Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное