Реферат: Автори: Шевченко І. О., Бойцова С. ГМодуль 2: НОВА бібліотечнА ПОСЛУГА: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕРНЕТУ В БІБЛІОТЕЦІ


Автори:

Шевченко І.О., Бойцова С.Г.


Пояснювальна записка


Матеріал модуля “Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці” присвячено актуальній темі, пов”язаний з необхідністю впровадження у роботу бібліотек сучасних інформаційних технологій. Мета навчання - формування у слухачів знань про роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру, проблеми вільного доступу до інформації, специфіці надання доступу до Інтернету у публічній бібліотеці, організації діяльності центрів публічного доступу до мережі, форми и методи інформаційного обслуговування користувачів локальними та мережевими електронними ресурсами. Теми модуля логічно побудові, що дозволяє формувати системні знання. Передбачається вивчення стану впровадження та використання автоматизованих інформаційних бібліотечних систем, менеджменту електронних ресурсів, а також питань, пов”язаних з дотриманням норм законодавства про інтелектуальну власність та авторське право. Тематичне наповнення модуля охоплює також питання навчання користувачів роботі з електронними ресурсами, увага приділяється користувачам з особливими птребами. Навчально-тематичний план модуля передбачає лекційні, семінарські, практичні, лабораторні та виїзні заняття, з окремих тем – дискусії, круглі столи та інноваційне планування. До кожної теми розроблені завдання для самостійної роботи, пиатння для самоперевірки, питання для контролю засвоення отриманих занань шляхом проведення експрес-опитування. Передбачено також проведення вхідного (анкетування) та вихідного (патання до співбесіди) контролю знань слухачів.

Вивчення тем модуля органічно пов’язано з практичною діяльністю працівників публічних бібліотек, зокрема спеціалістів з інформаційних технологій, керівників і спеціалістів відділів обслуговування користувачів, методико-бібліографічних відділв ЦБС та науково-методичних відділв обласних бібліотек, заступників директорів та директорів. Для викладання кожної з тем модуля передбачається використання матеріалів з досвіду роботи публічних бібліотек України та світу.

Відповідно до цих умов даний курс сприяє:

вивченню законодавчої, нормативно-правової бази діяльності бібліотек, вивченню міжнародних ті вітчизняних длкументів і матеріалів, що регулюють діяльність бібліотек у цій сфері;

формуванню загально-теоретичних знань, заснованих на бібліотекознавчих дослідженнях;

виробленню практичних умінь, необхідних для планування та здійснення діяльності, пов”язаної з впровадженням і використанням Інтернет-доступу як нової бібліотечної послуги;

прищепленню навичок роботи з електронними інформаційними локальними та мережевими ресурсами, створенням та використанням електронних ресурсів, а також навичок самоосвітньої діяльності.^ Зміст і структура модулю 2.


Модуль складається з 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими:

Роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру та проблеми вільного доступу до інформації. Інтернет–доступ як бібліотечна послуга. Інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря. Інформаційні ресурси Інтернету. Технології інформаційного пошуку. Критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет. Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС) як інструмент створення електронних ресурсів. Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці. Бібліотечні ресурси Інтернет. Веб-сайт бібліотеки – призначення, вимоги. Методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі підсумкового опитування по всім темам модулю. Передбачено рубіжні етапи контролю знань у формі дискусії, круглого стола, усного опитування, завдань для практичних занять, завдань для самостійної роботи.
Тематичний план№ п\п

Теми

Кількість годин

всього

Лекції

практичні

вирішення виробнич. завдань

самост. робота

контр. знань/ тестування

1

Роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру та проблеми вільного доступу до інформації

6

2
Дискусія

2

2

експрес-опитування

2

Інтернет–доступ як бібліотечна послуга.

8

2

2

2

кр стіл

2

експрес-опитування

3

Інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря

10

2

2 семінар
6

експрес-опитування

4

Інформаційні ресурси Інтернету. Критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет

12

2

4

лабор

6

експрес-опитування

5

Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС) як інструмент створення електронних ресурсів.

10

2

4

виїзні
4

експрес-опитування

6

Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці

8

2
2 іннов плануван

4

експрес-опитування

7

Бібліотечні ресурси Інтернет. Веб-сайт бібліотеки – призначення, вимоги

12

2

4

практ

6

експрес-опитування

8

Методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами

6

2
2 іннов плануван

2

експрес-опитування
Разом:

72

16

16

8

32

співбесідаЗміст


Тема 1. Роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру та проблеми вільного доступу до інформації

Зміст: Сутність процесу інформатизації суспільства. Головні риси процесу інформатизації суспільства. Інформаційна інфраструктура сучасного суспільства, роль Інтернету та бібліотек. Процеси інформатизації в Україні та принципи соціокультурної пріоритетності. Формування національного інформаційного простору. Перспективні завдання розвитку інформаційного простру України. Шляхи входження України до світового інформаційного простору. Актуальні питання інформаційної політики України та шляхи її реалізації. Законотворчі процеси в Україні з питань свободи та доступності інформації, узгоджене законодавство. Національна стратегія розвитку інформаційної інфраструктури, відповідальність за стан інформаційної галузі, підтримка ініціатив та новацій, використання кращого світового досвіду щодо організації та використання інформаційного простору. Економічні, демократичні та соціальні фактори інформаційної політики. Загальні принципи інформаційної політики: доступність для громадян, гарантії свобод, конфіденційність, заборона цензури, захист культурної інформаційної індивідуальності. Перехід до інформаційного суспільства. Глобальне інформаційне суспільство. Доступність інформаційних ресурсів у демократичному суспільстві. Вільний доступ і обмін інформацією як умова розвитку громадянського суспільства. Інтернет як інструмент покращення якості життя. Бібліотеки та процеси гуманізації і демократизації суспільства. Принципи інтелектуальної свободи та доступності інформації. Заперечення цензури бібліотечних матеріалів та інформації. Кодекс етики бібліотечного працівника. Конфіденційність в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.


^ Тема 2. Інтернет–доступ як бібліотечна послуга

Зміст: Історія виникнення та еволюція розвитку Інтернет-доступу як бібліотечної послуги. Документи, що регламентують діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів. Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу користувачам до ресурсів мережі Інтернет. Організація роботи Інтернет-центру у бібліотеці: особливості роботи з дітьми та з людьми, які мають особливі потреби. Практичні питання системної адміністрації Інтернет-центру бібліотеки. Надання бездротового доступу до Інтернет по технології Wi-Fi. Умови підтримання мережі у робочому стані. Модернізація та доцільне використання. Інтернет - місце користувача публічної бібліотеки. Бібліотечний Інтернет – сервіс. Довідково-бібліографічне обслуговування он-лайн, зо допомогою електронної пошти, надання доступу читачам до комерційних баз даних, проведення відео конференцій, організація чатів тощо. Сервісне бібліотечно-інформаційне обслуговування .Організаційні та методичні підходи до надання інформаційно-консультаційних послуг. Організація спеціалізованих служб у бібліотеках як нових структурних підрозділів. Планування робіт, вивчення можливостей їх фінансування через державний бюджет, місцеві бюджети, інноваційні фонди. Надання спеціальних послуг за рахунок оплати підприємствами, об’єднаннями, приватними особами. Правила користування Інтернет-центром у бібліотеці. Бібліотечний медіа-центр. Етика та психологія використання ресурсів Інтернет. Підходи до планування діяльності бібліотеки за умови існування Інтернет-центру.


^ Тема 3. Інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря

Зміст: Визначення проблеми, термінологія. Завдання авторського права. Законодавство України з питань авторського права та інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) та міжнародні документи, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності і авторського права. Охорона немайнових та майнових прав авторів або інших правовласників. Баланс між моральними і матеріальними інтересами автора та інтересами інших осіб і суспільства в цілому. Специфіка проблеми для електронних публікацій і телекомунікаційних каналів розповсюдження інформації. Терміни авторських і інтелектуальних прав на електронні матеріали. Проблема копіювання. Проблеми і схеми ліцензування. Інтелектуальна власність та Інтернет. ІФЛА про авторське право, сприяння творчості, інноваціям, науковим дослідженням, освіті та навчанню, про доступ до інформації та забезпечення надійного захисту інтересів правовласників. Захист авторських прав у цифровому середовищі. Об`єкти авторського права в Інтернеті. Інформаційна етика (права та привілеї користувача, відбір матеріалів, професійна практика, питання доступу, відповідальність працівників, соціальні питання). Розвиток міжнародної співпраці з питань рівності, справедливості та взаємоповаги в інформаційному суспільстві, визначення основних етичних принципів у процесах виробництва, організації доступу, розповсюдження, збереження та використання інформації в електронному середовищі, забезпечення допомоги країнам-членам у формулюванні стратегій та положень з цих питань.


^ Тема 4. Інформаційні ресурси Інтернет. Технології інформаційного пошуку

Зміст: Загальна характеристика інформаційних ресурсів Інтернет. Типологія інформаційних ресурсів. Формати існування та специфіка використання. Освітні ресурси Інтернет. Ресурси Інтернет для відпочинку та комунікацій. Інтернет для бізнесу. Галузеві ресурси Інтернет. Культурно-мистецький сегмент Інтернету. Інтернет та розвиток електронного урядування. Інтернет для інформаційного забезпечення управління. Інтернет, громадянське суспільство та демократія. Інтернет та інформаційна безпека. Технології пошуку інформації в мережі Інтернет. Головні стратегії пошуку інформації, що застосовуються в телекомунікаційних мережах (відбір-перегляд, пошук за формулою інформаційного запиту (відбір та сортування), відбіркове розповсюдження інформації). Принцип відповідності типу і виду інформаційного ресурсу – інформаційним потребам і типам запитів користувача ресурсу. Методика вибору інформаційного ресурсу. Довідково-пошуковий апарат вибору інформаційних ресурсів. Використання класифікаторів, тезаурусів і предметних покажчиків для виконання інформаційного пошуку. Критерії оцінки інформаційних ресурсів Інтернет. Інформаційні потреби користувачів та можливості їх задоволення за допомогою ресурсів Інтернет.


^ Тема 5. Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи (АІБС) як інструмент створення електронних ресурсів

Зміст: АІБС країн світу. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку АІБС в Україні. Принципи побудови автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем. Інтерфейс користувача в інформаційній системі бібліотеки. Аналіз структури і засобів забезпечення АІБС, актуалізація принципів. Лінгвістичне забезпечення інформаційної технології бібліотеки. Головне меню системи. Загальна технологія бібліографічної обробки книг. Тезауруси і довідники для електронного каталогу книг. Стратегія пошуку в електронному каталозі книг.

Технологія обробки документів для введення до електронного каталогу. Використання баз даних комплектаторів. Пошук документів у бібліографічних базах даних. Взаємозв'язок інформаційних ресурсів бібліотеки при створенні електронних каталогів. Система автоматизованого обслуговування читачів.

Система автоматизованої реєстрації читачів. Електронні каталоги і виконання замовлень. Статистичний облік читачів і абонентів. Інтегрована бібліотечно-інформаційна система, що розвивається (ІРБІС). Технічне, програмне і інформаційно-технологічне забезпечення. Автоматизовані робочі місця. Загальна характеристика АРМ “Адміністратора”, “Каталогізатора”, “Книговидачі”, “Читача”.

Життєвий цикл інформаційної системи. Фази життєвого циклу: аналіз, проектування, розробка, використання, супроводження. Управління проектами, документація, розвиток АІБС. Розробка методичних матеріалів для забезпечення ефективного функціонування АІБС. Контроль за використанням інформаційної системи читачами і співробітниками бібліотеки. Поступова модернізація системи.

Створення повнотекстових БД (електронних бібліотек) з використанням можливостей АІБС. Надання інтранет та Інтернет доступу до повних текстів документів.


^ Тема 6. Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці

Зміст: Основні поняття і визначення менеджменту електронних ресурсів бібліотеки. Аспекти менеджменту електронних ресурсів. Роль менеджера електронних ресурсів бібліотеки. Організаційні відносини в системі менеджменту електронних ресурсів бібліотеки. Типологія і класифікація електронних ресурсів. Термінологія. Перспективи розвитку і еволюція видів електронних ресурсів. Національні електронні ресурси. Питання взаємозв’язку внутрішніх і зовнішніх електронних ресурсів бібліотеки. Інформаційна безпека і технології зберігання інформаційних ресурсів. Основні форми використання електронних ресурсів. Участь бібліотеки в корпоративних союзах, асоціаціях та консорціумах з метою отримання спеціальних послуг, документів, зменшення витрат на інформаційне обслуговування. Проблема доступу до електронних інформаційних ресурсів. Інформаційні запити як інструмент управління використанням електронних інформаційних ресурсів. Планування розвитку електронних інформаційних ресурсів. Робота у середовищі електронних бібліотек та електронних колекцій документів. Бази даних: типологія та використання (створення, придбання, надання доступу).


^ Тема 7. Веб-сайт бібліотеки: призначення, вимоги.

Зміст: Веб-сайт бібліотеки як складова частина сучасного іміджу бібліотеки. Вимоги до контенту та дизайну веб-сайту бібліотеки. Мапа сайту. Правові та технічні аспекти розміщення на сайті видань бібліотеки, краєзнавчих ресурсів, повних текстів книг. Надання доступу до електронного каталогу бібліотеки. Новітні форми роботи бібліотекарів за допомогою веб-сайту: віртуальна довідка, консультації бібліотекаря у режимі on-line, електронна доставка документів. Організація зворотнього зв’язку з читачами: гостьова книга, форум, чат. Віртуальні виставки. Лічильники відвідувань сайту та окремих його сторінок і розділів. Технології створення власного сайту. Поняття хостингу та безкоштовний хостинг. Реєстрація сайту. Обслуговування сайту. Веб-етика.


^ Тема 8. Методика навчання користувачів роботі з електронними ресурсами

Зміст: Соціологічні дослідження проблем готовності користувачів бібліотеки до роботи з електронними ресурсами. Підходи до формування контингенту користувачів, що можуть проходити навчання. Підходи до організації навчання (індивідуальне, групове). Види індивідуальних та групових занять. Використання індивідуальних методів навчання (консультації, інструктажі, бесіди-настанови). Основні принципи групового навчання (лекції, семінари, практикуми - тренінги, конкурси-заліки). Наочність у навчанні (друковані матеріали, інформація на дошці, путівники, плакати, мультимедіа, мережа). Розробка змісту навчання користувачів бібліотеки. Диференційований підхід до формування груп користувачів за рівнем знань (початковий, середній, достатній, високий). Підходи до організації навчання користувачів з особливими потребами. Дистанційне навчання. Принципи єдності теоретичних і практичних занять, підтримання зацікавленості, орієнтації на базовий рівень знань, формування практичних умінь і навичок. Менеджер навчальних програм у бібліотеці. Функції, планування діяльності, облік та звітність.


Плани аудиторних занять:


Тема 1. Роль Інтернету у глобалізації інформаційного простру та проблеми вільного доступу до інформації


План лекційного заняття:

Доступність інформаційних ресурсів у демократичному суспільстві.

Вільний доступ і обмін інформацією як умова розвитку громадянського суспільства

Інтернет як інструмент покращення якості життя

Бібліотеки та процеси гуманізації і демократизації суспільства.

Принципи інтелектуальної свободи та доступності інформації.

Кодекс етики бібліотечного працівника.


Питання до дискусії:

Впровадження в публічних бібліотеках України принципів інтелектуальної свободи та доступності інформації

Співвідношення аспектів бібліотечної діяльності із запереченням цензури

Вільний доступ до інформації та проблеми інформаційної і електронної рівності

Світові стандарти на бібліотечне обслуговування та можливості їх використання у практиці роботи публічних бібліотек України


Завдання до самостійної роботи:

Познайомитись з законодавчими документами України, стосовно інформації, інформатизації та доступу до інформації:

Закони України "Про інформацію" (1992 р.);

"Про науково-технічну інформацію" (1993 р.);

"Про Національну програму інформатизації" (1998 р.);

Укази Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" (2000 р.);

"Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (2000 р.);

Закон України "Про охорону культурної спадщини" (2000 р.).

Визначити головні риси процесу інформатизації суспільства, інформаційну інфраструктуру сучасного суспільства, роль Інтернету та бібліотек.

Виділити перспективні завдання розвитку інформаційного простру України та шляхи входження України до світового інформаційного простору


Питання для самоперевірки:

Якими є головні риси процесу інформатизації суспільства?

У чому полягає роль Інтернету та бібліотек як складових інформаційної інфраструктура сучасного суспільства?

Якими є чинники формування національного інформаційного простору?

Які міжнародні документи покладено в основу вільного доступу до інформації?

Якими є основні положення Кодексу етики бібліотечного працівника, прийнятого Українською бібліотечною асоціацією?

Що покладено в основу конфіденційності в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні?


Питання для експрес-опитування:

Якими є складові інформаційної інфраструктури сучасного суспільства?

Які документи визначають перспективні завдання розвитку інформаційного простру України?

Якими рисами характеризується глобальне інформаційне суспільство?

Яким чином, на Ваш погляд, держава повинна забезпечувати доступність інформаційних ресурсів у демократичному суспільстві?

Яким чином вільний доступ до інформації сприяє формуванню громадянського суспільства та демократичним процесам?

Яку роль відіграють бібліотеки у процесах гуманізації і демократизації суспільства?

У чому полягають принципи інтелектуальної свободи та доступності інформації?

Якими засобами бібліотеки можуть здійснювати заперечення цензури бібліотечних матеріалів та інформації?


Література до теми

Основна:

Костров А.В. Основы информационного менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

Суспільство та бібліотечна професія: Матеріали конференції учасників навчання Центру з проблеми “Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в демократичному суспільстві” / ДАКККіМ, УБА; Упоряд. І.О.Шевченко, В.К.Скнарь; Наук. ред. В.С.Пашкова.- К., 2001.- 40 с. – (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип..7).

Додаткова:

Копанева В.А. Библиотека и сетевая информация / В.А. Копанева // Вестник книжной палаты. — 2007. - № 2. — С. 31-36.

Костенко Л.Й. Нові інформаційні технології електронних бібліотек // Бібл. вісн. — 2005. — № 6. — С. 25-28. — укр.

Пашкова В.С. Інформаційна політика і бібліотека // Бібліотека і влада: Зб. ст. до Міжнар. наук.-практ. конф. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2000.- С. 15-26.

Пашкова В.С. Маніфест ІФЛА про Інтернет // Публічна бібліотека: місія: (З досвіду різних країн. Погляд методиста) / Уклад.: Цуріна І., Гудимова Н.; Пер. з англ. В.С. Пашкової. – К.: НПБУ, 2004. – С. 41-43.

Пашкова В.С. Роль публічних бібліотек у розвитку електронної Європи: проект PULMAN і Ойраський маніфест // Бібл. планета. – 2003. - № 3. – С. 18-19.

Пашкова В.С. Спільна заява Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) і Міжнародної асоціації видавців (МАВ) про свободу висловлення в INTERNET / Пер. з англ. В.С. Пашкової // Вісн. Книжк. палати. – 2004. - № 4. – С. 17.

Суспільство та бібліотечна професія: Матеріали конференції учасників навчання Центру з проблеми “Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в демократичному суспільстві” / ДАКККіМ, УБА; Упоряд. І.О.Шевченко, В.К.Скнарь; Наук. ред. В.С.Пашкова.- К., 2001.- 40 с. – (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип..7).


Тема 2. Інтернет–доступ як бібліотечна послуга


План лекційного заняття:

Документи, що регламентують діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів.

Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу користувачам до ресурсів мережі Інтернет.

Організація роботи Інтернет-центру у бібліотеці та обслуговування користувачів:

технічне та програмне забезпечення Інтернет-центру,

розробка Правил користування,

послуги центру,

організація вільного доступу до Інтернету,

обслуговування людей з особливими потребами.


План проведення практичного заняття (ділова гра):

Провести консультацію з використання ресурсів Інтернет для користувачів різної вікової категорії та ступенем підготовленості.

Знайти інформацію за конкретним запитом користувача та надати її в потрібному форматі і на необхідному носієві (дискета, диск або флеш-карта).


План проведення круглого столу (додаток 1):

Організація доступу до Інтернет для користувачів бібліотеки.

Інтернет-місце користувача публічної бібліотеки (технічне оснащення, необхідне програмне забезпечення та правила користування).

Бібліотечний Інтернет – сервіс:

Доступ до довідково-бібліографічних ресурсів;

Доступ до повнотекстових БД (у тому числі по передплаті);

Доступ до фактографічних БД;

Соціальні мережі;

Організація консультацій по використанню ресурсів Інтернет.


Завдання до самостійної роботи:

Знайти в Інтернет інформацію про організацію та роботу Інтернет-центрів бібліотек.

Розробити макет Інтернет-центру вашої бібліотеки (визначити провайдера, вид підключення до глобальної мережі та передачі даних у локальній мережі бібліотеки, намалювати схему розміщення комп’ютерів, комунікаційних засобів, мережевого обладнання) та зробити кошторис такого центру (приблизний).

Розробити Правила користування Інтернет-центром за зразком (додаток 2).

Внести доповнення до плану роботи бібліотеки за умови існування Інтернет-центру.


Питання для самоперевірки:

Які документи, що стосуються впровадження Інтернет-доступу як бібліотечної послуги, прийняті ІФЛА?

Які програми та проекти, що були спрямовані на впровадження Інтернет-доступу для користувачів, були реалізовані в Україні?

Що означає поняття “інтернетизовані бібліотеки”? Скільки існує в Україні інтернетизованих бібліотек?

Які обов’язкові умови мають бути відображені у Правилах користування Інтернет-центром публічної бібліотеки?

Яке програмне забезпечення потрібно для роботи за комп’ютером людей з вадами зору? (додаток 3).


Питання для експрес-опитування:

У чому полягає специфіка надання читачам доступу до світової мережі Інтернет як нової бібліотечної послуги?

У яких документах надаються рекомендації щодо покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів (в т.ч. за допомогою Інтернет)?

На що орієнтуються центри публічного доступу до Інтернет у бібліотеках світу?

Які інноваційні форми обслуговування користувачів за допомогою Інтернет-технологій може застосовувати бібліотека?


Література до теми

Основна:

Впровадження Інтернет-послуг у бібліотеках: функціональні зміни: Навчальні матеріали / Укладачі: В.К.Скнарь, О.Шевченко.- К., 2005.- 26 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 17).

Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Збірка статей / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти. – К., 2003. – 100 с.

Організація діяльності центрів публічного доступу до Інтернет у бібліотеках: Збірка матеріалів з досвіду роботи бібліотек України / ДАКККіМ; УБА. Центр безперервної інформ.-бібл. освіти; Упоряд. І.О.Шевченко; Наук. ред. В.К.Скнарь.- К., 2003.- 72 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 15).


Додаткова

Костенко Л.Й. Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках // Бібл. вісн. — 2002. — № 1. — С. 16-18.

Пашкова В.С. «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)» // Добра воля. – 2003. - № 5. – С. 19.

Пашкова В.С. «Інтернет для читачів публічних бібліотек»: проект Посольства США в Україні // Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. – К., 2003. – С. 4-11.

Пашкова В.С. Бібліотечне обслуговування громадян з фізичними та психічними обмеженнями у США // Наукові праці НБУВ. – К.: НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 611-619.

Пашкова В.С. Електронні ресурси, доступні для всіх: проект Посольства США в Україні // Бібл. планета. – 2003. - № 4. – С. 20-21.

Пашкова В.С. Інтернет для читачів публічних бібліотек: електронні ресурси доступні для всіх // Вісн. прогр. шк. обмінів. – 2001. - № 9. – С. 26-27.

Пашкова В.С. Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. / Держ. акад. керів. Кадрів культури і мистецтв, УБА; Редкол.: В.С. Пашкова та ін. – К., 2003. – 100 с.

Пашкова В.С. Нова бібліотечна послуга: надання читачам доступу до Інтернету // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібл.-інформ. середовища: Зб. ст. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 64-68.

Пашкова В.С. Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж: Рек. проекту PULMAN про розвиток Інтернету і завдання б-к // Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. – К., 2003. – С. 26-30.

Пашкова В.С. Нова бібліотечна послуга: надання читачам доступу до Інтернету // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібл.-інформ. середовища: Зб. ст. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 64-68.

Пашкова В.С. Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж: Рек. проекту PULMAN про розвиток Інтернету і завдання б-к // Інтернет-центри в публічних бібліотеках: Зб. ст. – К., 2003. – С. 26-30.

Центри публічного доступу до Інтернет в бібліотеках: Документи і матеріали / ДАКККіМ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; УБА. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 140 с.

Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках: Документи і матеріали / ДАКККіМ, Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва, УБА ; Укладачі В.К.Скнарь, І.О.Шевченко. - К., 2005.- 137 с.- ISBN 966-8683-16-1.

Шевченко І.О. Інтернет у публічній бібліотеці як засіб інформаційного забезпечення органів державної влади // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць .- / ХДАК.- Вип. 16.- Х., 2005.- С. 97 – 103.

Шевченко І.О. Проблема використання інформаційного ресурсу Інтернет читачами бібліотек для юнацтва // Молодь і книга на межі двох тисячоліть: Матеріали міжнарод. конф. (18-20 жовт. 1999р.)/ ДБУ для юнацтва, ДАКККіМ.- К., 2000.- С.73-77.


Тема 3. Інтелектуальна власність та авторське право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря


План лекційного заняття:

Визначення проблеми, термінологія. Завдання авторського права.

Законодавство України з питань авторського права та інтелектуальної власності.

Специфіка проблем інтелектуальної власності і авторського права у сфері електронних публікацій і телекомунікаційних каналів розповсюдження інформації.

Об`єкти авторського права в Інтернеті.


План проведення круглого столу:

Відповідальність бібліотеки і бібліотекаря за дотримання законодавства України з питань авторського права та інтелектуальної власності.

Вирішення питання контенту електронних бібліотечних мереж та взаємодія з власниками авторського права стосовно захищених праць.

Дотримання авторських прав при:

розміщенні інформації на сайті бібліотеки;

наданні послуг електронної доставки документів;

перекладі друкованих видань в електронний вигляд.

Формування об`єднань (консорціумів) для розподілу навантаження і ліцензійних витрат. Договірні обмеження та відповідальність бібліотеки.


Завдання до самостійної роботи:

Закріпити знання, отримані на лекційних заняттях щодо об’єктів інтелектуальної власності та авторського права в мережі Інтернет.

Познайомитись з відповідними статтями Конституції України та Законом України про авторське право i сумiжнi права та з іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності і авторського права (Закони України “Про власнiсть”, “Про кiнематографiю”, “Про телебачення i радiомовлення”, “Про видавничу справу”, “Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм”, інші) та меморандумом ІФЛА з питань авторського права в цифровому середовищі (2000 р.). Переглянути міжнародне законодавство з авторського права

Проаналізувати питання інформаційної етики (права та привілеї користувача, відбір матеріалів, професійна практика, питання доступу, відповідальність працівників, соціальні питання). Визначити основні проблеми авторського права, зокрема для електронних публікацій в мережі Інтернет.

З’ясувати головні проблеми захисту авторського права в дистанційній освіті та шляхи їх вирішення.


Питання для самоперевірки

Дати характеристику об’єктів інтелектуальної власності та їх основних типів в мережі Інтернет.

Назвати основні типи інтелектуальної власності, дати їх характеристику та особливості.

Охарактеризувати сферу інтелектуальної власності; права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.

Особливості впливу комп'ютерних мереж на умови передачі інформації; створення продуктів і послуг інтелектуальної власності.

Дати характеристику правовому простору комп'ютерних технологій, питанням захисту авторських прав в мережі Інтернет.

Назвати основні проблеми авторського права (та захисту інтелектуальної власності) у мережі та можливі шляхи їх розв’язання.

У чому полягають основні положення інформаційної етики?

Характеристика чотирьох основних принципів оцінки легітимного використання електронної публікації в мережі, захищеної авторським правом. Значення повідомлень про захист авторських прав в електронних публікаціях у мережі.

Специфіка проблем авторського права в дистанційній освіті.


Питання для експрес-опитування

Які нормативні акти і закони регулюють питання авторського права та інтелектуальної власності.

Які методи боротьби з піратством в області авторських прав та інтелектуальної власності Ви знаєте?

Що є об’єктами охорони авторського права?

Які існують проблемні питання у сфері захисту авторських прав?

Яким чином мають бути узгоджені цілі обслуговування користувачів бібліотеки з вимогами авторського права?

Основні проблеми авторського права (та захисту інтелектуальної власності) у мережі, їх залежність від систем національного законодавства (досвід США).

Як співвідносяться між собою питання захисту інтелект

^ Тема 6. Менеджмент електронних ресурсів у бібліотеці


План лекційного заняття:

Основні поняття і визначення менеджменту електронних ресурсів бібліотеки.

Аспекти менеджменту електронних ресурсів.

Роль менеджера електронних ресурсів бібліотеки.

Інформаційні запити як інструмент управління використанням електронних інформаційних ресурсів.

Планування розвитку електронних інформаційних ресурсів.


Завдання для інноваційного планування:

Визначить мету створення та використання електронних ресурсів Вашої бібліотеки.

Надайте пропозиції стосовно головних аспектів менеджменту електронних ресурсів Вашої бібліотеки: планування, організації, керівництва, контролю.

Визначить функції менеджера електронних ресурсів Вашої бібліотеки з передбаченням необхідності здійснення консультування, поширення інформації, розподілення ресурсів, контролю, укладання угод, керівництва тощо.

Передбачте основні форми використання електронних ресурсів та участь бібліотеки в корпоративних союзах, асоціаціях та консорціумах з метою отримання спеціальних послуг, документів, зменшення витрат на інформаційне обслуговування.


Завдання до самостійної роботи:

Знайдіть інформацію та вивчить питання щодо розвитку і еволюції видів електронних ресурсів.

Складіть порівняльний аналіз внутрішніх і зовнішніх електронних ресурсів бібліотеки.


Питання для самоперевірки:

Назвіть основні типи і класифікаційні групи електронних ресурсів.

Якими є перспективні напрями розвитку національних електронних ресурсів в Україні.

Що таке внутрішні і зовнішні електронні ресурси бібліотеки і який взаємозв’язок між ними існує?

Що входить до поняття «інформаційна безпека»?

Що таке «електронний документ», «електронна публікація», «електронна бібліотека»?

Що таке «база даних»? Які існують типи баз даних?


Питання для експрес-опитування:

Дайте визначення менеджменту електронних ресурсів.

Назвіть основні функції менеджера електронних ресурсів бібліотеки.

Назвіть основні типи електронних ресурсів бібліотеки.

З чого складаються національні електронні ресурси.

Які існують основні технології зберігання електронних ресурсів бібліотеки.

Якими є основні форми використання електронних ресурсів бібліотеки.

Назвіть основні типи баз даних.


Література до теми

Основна

Библиотечный менеджмент: Дидактическое пособие / М-во культуры РФ; гос. ун-т культуры и искусств; По
еще рефераты
Еще работы по разное