Реферат: Беларуская мова І літаратура


БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА


У 2006/2007 навучальным годзе ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, будзе прадоўжаны пераход на 12-гадовы тэрмін навучання і новы (абноўлены) змест моўнай і літаратурнай адукацыі, на ўвядзенне профільнага навучання на старшай ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Па новых і ўдасканаленых праграмах і падручніках будуць працаваць V–Х’ класы ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.

З гэтага навучальнага года будзе ажыццяўляцца пераход на Тыпавы вучэбны план устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі (узровень агульнай базавай адукацыі), у VI класах.

Асноўнымі мэтамі і задачамі навучання беларускай мове і літаратуры ў школе ў гэтым навучальным годзе з’яўляюцца:

павышэнне якасці ведаў вучняў па беларускай мове і літаратуры;

на аснове ведаў пра заканамернасці сістэмы беларускай літаратурнай мовы фарміраванне ў вучняў лінгвістычнага мыслення, якое з’яўляецца істотнай часткай іх гуманітарнага мыслення;

выпрацоўка ўмення карыстацца ведамі аб сістэме мовы для паляпшэння арфаграфічнай, пунктуацыйнай і маўленчай пісьменнасці;

фарміраванне асноўных камунікатыўных уменняў і навыкаў, якія забяспечваюць актывізацыю маўленчай дзейнасці вучняў у розных жыццёвых сітуацыях;

папаўненне лексікі вучняў;

развіццё канструктыўна-сінтаксічных уменняў і навыкаў;

развіццё і ўдасканаленне вуснай і пісьмовай мовы вучняў;

фарміраванне ў вучняў чытацкіх інтарэсаў, прывіццё навыкаў самастойнага чытання; развіццё эстэтычнага густу;

фарміраванне самастойнага і творчага падыходу ў асэнсаванні літаратурных твораў на ўзроўні праблематыкі, разумення аўтарскай канцэпцыі жыцця і асобы;

выхаванне асобы вучня з глыбока гуманістычным і дэмакратычным светапоглядам, самастойным мысленнем, з развітым, высокакультурным пачуццём нацыянальнай і асабістай самапавагі, асобы інтэлектуальнай і духоўна багатай.

Пры арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу па беларускай мове і літаратуры ў 2006/2007 навучальным годзе трэба кіравацца наступнымі нарматыўнымі дакументамі:

Закон Рэспублікі Беларусь “Аб адукацыі” ад 29 кастрычніка 1991 г. // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. – 2002. – № 37, 2/844;

Закон Рэспублікі Беларусь “Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь»” ад 13 ліпеня 1998 г.;

Палажэнне аб установе, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2004. – № 16;

Пастанова Міністэрства адукацыі ад 17 снежня 2003 г. № 74 “Аб зацвярджэнні Тыпавога вучэбнага плана для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі (узровень агульнай базавай адукацыі)” // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2004. – № 2;

Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2006 г. № 109 “Аб зацвярджэнні вучэбнага плана ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, на 2006/2007 навучальны год” // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2006. – № 7;

Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2003 г. № 519 “Адзіны моўны рэжым установы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі” // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2004. – № 2;

Пастанова Міністэрства адукацыі ад 29 сакавіка 2004 г. “Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 24 мая 2002 г. № 21 «Аб зацвярджэнні дзесяцібальнай шкалы і паказчыкаў ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі»” // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2004. – № 8;

Пастанова Міністэрства адукацыі ад 16 снежня 2004 г. № 76 “Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Правілы атэстацыі, пераводу, арганізацыі выпускных экзаменаў і выпуску вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі” // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2005. – № 2;

Пералік падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, якія прыгодны для выкарыстання ў школьных бібліятэчных фондах у 2006/2007 навучальным годзе // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2006. – № 11;

Інструктыўнае пісьмо Міністэрства адукацыі “Аб атэстацыі вучняў, якія прыступілі да вывучэння беларускай мовы і літаратуры не з пачатку сістэматычнага курса” // Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 1998. – № 5.

У адпаведнасці з вучэбным планам устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, на 2006/2007 навучальны год на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў школах з беларускай і рускай мовамі навучання адводзіцца наступная колькасць гадзін:


V–Х’ класы ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 12-гадовым тэрмінам навучання (5-дзённы вучэбны тыдзень)


Вучэбны прадмет

Колькасць гадзін у тыдзень па класах

V

VI

VII

VIII

IX

X’

1. Беларуская мова

3

3

2

2

2–4

2–4

2. Беларуская літаратура

1/2

2/1

2

2/1

½–3

½–3


IХ–ХI класы ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацы,і з 11-гадовым тэрмінам навучання (5-дзённы вучэбны тыдзень)

Вучэбны прадмет Колькасць гадзін у тыдзень па класах


Х

XI

1. Беларуская мова
2–4 1–3 1–3
2. Беларуская літаратура
2–4 2-4-5 2-4-5
На вывучэнне беларускай мовы і літаратуры ў школах з беларускай і школах з рускай мовамі навучання прадугледжана аднолькавая колькасць вучэбнага часу.
Пры выкладанні беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 12-гадовым і 11-гадовым тэрмінамі навучання з беларускай і рускай мовамі навучання неабходна кіравацца наступнымі праграмамі.
^ Па беларускай мове:

Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. V–X класы. Базавы, павышаны, паглыблены ўзроўні. – Мн.: НІА, 2006.

Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання. Беларуская мова. V–X класы. Базавы, павышаны, паглыблены ўзроўні. – Мн.: НІА, 2006.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. IV–V класы (выкарыстоўваецца ў V–VI класах) 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы; V–XI класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы. – Мн.: НМЦэнтр, 2002.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання. Беларуская мова. IV–V класы (выкарыстоўваецца ў V–VI класах) 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы; V–XI класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы. – Мн.: НМЦэнтр, 2002.

Для даведкі: у IX класах школ з беларускай і школ з рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання выкарыстоўваюцца адзіныя праграмы і падручнікі па беларускай мове (для базавага і павышанага ўзроўняў – адна праграма, для паглыбленага ўзроўню – іншая).

^ Па беларускай літаратуры:

Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання. Беларуская літаратура. V–X класы. Базавы, павышаны, паглыблены ўзроўні. – Мн.: НІА, 2006.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай і рускай мовамі навучання (Нацыянальнага інстытута адукацыі). Беларуская літаратура. IV–V класы 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы; V–XI класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы. – Мн.: НМЦэнтр, 2002.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай і рускай мовамі навучання (Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта). Беларуская літаратура. IV–V класы 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы; V–XI класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы. – Мн.: НМЦэнтр, 2002.

Праграма выкарыстоўваецца толькі ў класах устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 11-гадовым тэрмінам навучання. Міністэрствам адукацыі прынята рашэнне аб аб’яднанні двух творчых калектываў (Нацыянальнага інстытута адукацыі і Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта) і стварэнні адзінай праграмы па беларускай літаратуры.

Праграма па беларускай літаратуры для VIII–XI класаў з профільным і паглыбленым вывучэннем беларускай літаратуры ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 11-гадовым тэрмінам навучання. – Мн.: НМЦэнтр, 2003.

Праграма па беларускай літаратуры для IX–Х класаў (базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні) устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. – Мн.: НМЦэнтр, 2005.

Настаўнік мае права творча паставіцца да акрэсленай у праграмах па беларускай мове і літаратуры колькасці гадзін на вывучэнне асобных раздзелаў ці тэм. Настаўніку дазваляецца размяркоўваць гадзіны, якія выдзяляюцца на абмеркаванне самастойна прачытаных твораў, на вучнёўскую літаратурную творчасць, рабіць адпаведны адбор твораў з ліку прапанаваных. Па жаданні настаўніка творы з рубрык “Для чытання і вывучэння” і “Для чытання і абмеркавання” могуць быць перанесены з адной у другую або нават заменены іншымі з пераліку твораў для пазакласнага чытання, якія адпавядаюць тэме.

У праграме па беларускай мове можна пераразмяркоўваць колькасць гадзін на вывучэнне граматычнай тэорыі і на пісьмовыя работы. Настаўнік памятае пра тое, што абавязковая колькасць гадзін на пісьмовыя работы вызначана ў Адзіным моўным рэжыме ўстановы, якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.

^ Для даведкі: у 2006/2007 навучальным годзе ў IX–Х’ класах школ з беларускай і школ з рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання прадугледжана наступная колькасць абавязковых кантрольных работ:

IX клас:

дыктанты –3;

пераказы – 2;

тэставая работа –1.

X клас

дыктанты – 3;

пераказы – 2;

тэставая работа – 1;

класныя сачыненні па беларускай літаратуры – 2.


^ Навучальна-метадычнае забеспячэнне па беларускай мове і літаратуры да 2006/2007 навучальнага года

Пачынаючы з 1998 года ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, абнаўляецца змест адукацыі па ўсіх школьных прадметах. З гэтай мэтай наладжана работа па стварэнні новых навучальна-метадычных комплексаў і ў першую чаргу якасных падручнікаў, падручнікаў новага пакалення, якія адпавядаюць новым дыдактычным і агульнапедагагічным патрабаванням. Дзякуючы сумесным намаганням вядучых вучоных нашай краіны, настаўнікаў, метадыстаў ствараюцца новыя падручнікі па беларускай мове і літаратуры, а таксама абавязковыя і дадатковыя кампаненты да іх.

Для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 12-гадовым тэрмінам навучання

^ Беларуская мова Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі
Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

V клас

Васюковіч Л.С. і інш.

Беларуская мова (для школ з рускай мовай навучання)

НМЦэнтр

2001, 2002

Красней В.П., Лаўрэль Я.М.

Беларуская мова (для школ з беларускай мовай навучання)

Народная асвета

2001, 2002

VI клас

Красней В.П., Лаўрэль Я.М.

Беларуская мова (для школ з беларускай мовай навучання)

Народная асвета

2002, 2003

Малажай Г.М. і інш.

Беларуская мова (для школ з рускай мовай навучання)

НМ Цэнтр

2002, 2003

VII клас

Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш.

Беларуская мова для школ з беларускай мовай навучання

НІА

2003, 2004

Малажай Г.М. і інш.

Беларуская мова для школ з рускай мовай навучання

НІА

2003, 2004

VIII клас

Валочка Г.М.,

Язерская С.А.

Беларуская мова (для школ з беларускай мовай навучання)

НІА

2004, 2005

Малажай Г.М., Чалюк Н.М.

Беларуская мова для школ з рускай мовай навучання

НІА

2004, 2005

IX клас

Антанюк Л.А. і інш.

Беларуская мова (базавы і павышаны ўзроўні)

НІА

2005

X клас

Протчанка В.У., Протчанка В.П.

Беларуская мова (базавы і павышаны ўзроўні)

НІА

2006

Тамашэвіч Т.І., Тамашэвіч З.П.

Беларуская мова (паглыблены ўзровень)

НІА

2006^ Вучэбна-метадычныя дапаможнікі
Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

V клас

Валочка Г.М. і інш.

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове. 4–9 класы

Аверсэв

2005

Васюковіч Л.С. і інш.

Беларуская мова ў 4 класе (для школ з рускай мовай навучання)

НМЦэнтр

2003

Калядзіч Н.С.

Беларуская мова. 5 клас. Заданні на картках

Экаперспектыва

2004

Кананенка Т.М.

Тэсты і кантрольныя работы па беларускай мове. 4 клас

Аверсэв

2003, 2005

Красней В.П, Лаўрэль Я.М.

Тэсты па беларускай мове. 4 клас

Сэр-Віт

2002

Красней В.П, Лаўрэль Я.М.

Дыдактычныя матэрыялы па беларускай мове. 4 клас

Народная асвета

2002

Красней В.П., Лаўрэль Я.М.

Беларуская мова ў 4 класе (для школ з беларускай мовай навучання)

Народная асвета

2002

Міхайлаў П.А. і інш.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове. 5–6 класы

Аверсэв

2004, 2005

Пад рэд. Міхайлава П.А.

Беларуская мова. 5 клас. Дыктанты, пераказы, пераклады

Аверсэв

2004

Солахаў А.В.

Займальны матэрыял па беларускай мове. 4 клас

Лексіс

2004

Сушко М.А., Саматыя І.М.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове. 5–9 класы (з дадатковымі заданнямі і адказамі)

Аверсэв

2005

Тумаш Г.В.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 5 клас (для школ з рускай мовай навучання)

Аверсэв

2005, 2006

Цыбульская С.І.

Рознаўзроўневыя заданні для тэматычнага і паўрочнага кантролю па беларускай мове. 5 клас (для школ з рускай мовай навучання)

ТэтраСістэмс

2004

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання)

Сэр-Віт

2005

VI клас

Валочка Г.М.

Навучанне перакладу ў школе

НМЦэнтр

1999

Валочка Г.М. і інш.

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове. 4–9 класы

Аверсэв

2005

Ермаловіч А.В.

Сачыненні-апісанні: тэорыя і практыка навучання

Чатыры чвэрці

2005

Кавалевіч З.М.

Вывучэнне лічэбніка ў школе

Народная асвета

2000

Красней В.П, Лаўрэль Я.М.

Тэсты па беларускай мове. 5–6 класы

Сэр-Віт

2002

Красней В.П, Лаўрэль Я.М.

Дыдактычныя матэрыял па беларускай мове. 5 клас

Народная асвета

2005

Красней В.П., Лаўрэль Я.М.

Беларуская мова ў 5 класе (для школ з беларускай мовай навучання)

Народная асвета

2003

Малажай Г.М. і інш.

Беларуская мова ў 5 класе (для школ з рускай мовай навучання)

НМЦэнтр

2003

Міхайлаў П.А. і інш.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове. 5–6 класы

Аверсэв

2005

Пад рэдакцыяй Міхайлава П.А.

Беларуская мова. 6 клас. Дыктанты, пераказы, пераклады

Аверсэв

2005

Рэпенка І.У.

Тэставыя заданні па беларускай мове. 5–7 класы

Экаперспектыва

2002

Саўко У.П.

Развіццё маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі

Беллітфонд

2000

Сушко М.А.,

Саматыя І.М.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове. 5–9 класы (з дадатковымі заданнямі і адказамі)

Аверсэв

2005

Тумаш Г.В.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 6 клас (для школ з рускай мовай навучання)

Аверсэв

2004, 2005, 2006

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання)

Сэр-Віт

2005

Цыбульская С.І.

Тэматычны і паўрочны кантроль па беларускай мове. 6 клас (для школ з рускай мовай навучання)

ТэтраСістэмс

2005

VII клас

Валочка Г.М.

Навучанне перакладу ў школе

НМЦэнтр

1999

Валочка Г.М.

Дзеяслоў і яго формы. Дыдактычны матэрыял

Экаперспектыва

2003

Валочка Г.М. і інш.

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове. 4–9 класы

Аверсэв

2003, 2005

Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М.

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 7 клас

НІА

2006

Валочка Г.М.,

Лаўрэль Я.М.

Беларуская мова ў 7 класе (для школ з беларускай мовай навучання)

НІА

2006

Ермаловіч А.В.

Сачыненні-апісанні: тэорыя і практыка навучання

Чатыры чвэрці

2005

Леўкіна Л.Ф.,

Тумаш Г.В.

Рабочы сшытак па беларускай мове. 7 клас

Аверсэв

2005, 2006

Малажай Г.М. і інш.


Беларуская мова ў 7 класе (для школ з рускай мовай навучання)

НІА

2003

Міхайлаў П.А. і інш.

Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове. 7 клас

Аверсэв

2004, 2005

Пад рэд. Міхайлава П.А.

Беларуская мова. 7 клас. Дыктанты, пераказы, пераклады

Аверсэв

2006

Саўко У.П.

Развіццё маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі

Беллітфонд

2000

Сердзюкова С.Р.

Тэставы кантроль па беларускай мове. 7–9 класы

Аверсэв

2006

Сушко М.А., Саматыя І.М.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове. 5–9 класы (з дадатковымі заданнямі і адказамі)

Аверсэв

2005

Цыбульская С.І.

Рознаўзроўневыя заданні для тэматычнага і паўрочнага кантролю па беларускай мове. 7 клас (для школ з рускай мовай навучання)

ТэтраСістэмс

2004

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання)

Сэр-Віт

2005

VIII клас

Валочка Г.М. і інш.

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове. 4–9 класы

Аверсэв

2003, 2005

Валочка Г.М.

Навучанне перакладу ў школе

НМЦэнтр

1999

Валочка Г.М., Язерская С.А.

Беларуская мова ў 8 класе (для школ з беларускай мовай навучання)

НІА

2004

Ермаловіч А.В.

Сачыненні-апісанні: тэорыя і практыка навучання

Чатыры чвэрці

2005

Малажай Г.М., Красней В.П.

Алімпіяды па беларускай мове

Аверсэв

2001, 2004

Малажай Г.М., Чалюк Н.М.


Беларуская мова ў 8 класе (для школ з рускай мовай навучання)

НІА

2004

Міхайлаў П.А. і інш.


Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове. 8 клас

Аверсэв

2005

Саўко У.П.

Развіццё маўлення школьнікаў пры вывучэнні марфалогіі

Беллітфонд

2000

Сердзюкова С.Р.

Тэставы кантроль па беларускай мове. 7–9 класы

Аверсэв

2006

Сушко М.А., Саматыя І.М.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове. 5–9 класы (з дадатковымі заданнямі і адказамі).

Аверсэв

2005

Тумаш Г.М.

Рабочы сшытак па беларускай мове, 8 клас (для школ з рускай мовай навучання)

Аверсэв

2005, 2006

Хмялеўская А.У.

Тэматычны кантроль па беларускай мове. 8 клас

Сэр-Віт

2005

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання)

Сэр-Віт

2005

IX клас

Бадзевіч З.І., Саматыя І.М.

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 9 клас.

НІА

2006

Валочка Г.М.

Навучанне перакладу ў школе

НМЦэнтр

1999

Валочка Г.М. і інш.


Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове. 4–9 класы

Аверсэв

2005

Ермаловіч А.В.

Сачыненні-апісанні: тэорыя і практыка навучання

Чатыры чвэрці

2005

Саматыя І.М.

Беларуская мова ў 9 класе (базавы і павышаны ўзроўні)

НІА

2006

Сердзюкова С.Р.

Тэставы кантроль па беларускай мове. 7–9 класы

Аверсэв

2006

Сушко М.А., Саматыя І.М.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове. 5–9 класы (з дадатковымі заданнямі і адказамі)

Аверсэв

2005

Хмялеўская А.У.

Тэматычны кантроль па беларускай мове. 9 клас

Сэр-Віт

2005

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання)

Сэр-Віт

2005

X клас

Валочка Г.М.

Навучанне перакладу ў школе

НМЦэнтр

1999

Ермаловіч А.В.

Сачыненні-апісанні: тэорыя і практыка навучання

Чатыры чвэрці

2005

Лаўрэль Я.М.

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 10 клас (базавы і павышаны ўзроўні).

НІА

2006

Пад рэд. Міхайлава П.А.

Беларуская мова. 9 клас. Дыктанты, пераказы, пераклады

Аверсэв

2004

Протчанка В.У.

Вывучэнне сінтаксісу складанага сказа ў 9 класе

Народная асвета

2003

Протчанка В.У.

Тэсты па беларускай мове. 9 клас

Сэр-Віт

2002

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы

Сэр-Віт

2005

Слоўнікі

Бардовіч А.М. і інш.

Школьны марфемны слоўнік беларускай мовы

Аверсэв

2004, 2006

Бардовіч А.М. і інш.

Словаўтваральны слоўн ік беларускай мовы

Белнавука

2000

Бардовіч А.М. і інш.

Школьны словаўтваральны слоўнік беларускай мовы

Аверсэв

2006

Булыка А.М.

Руска-беларускі слоўнік для школьнікаў

Аверсэв

2003, 2004, 2006

Булыка А.М.

Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў

Аверсэв

2001–2004

Булыка А.М.

Арфаграфічны слоўнік для школьнікаў

Аверсэв

2000


^ Для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 11-гадовым тэрмінам навучання
^ Беларуская мова Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі
Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

IX клас

Гардзей Н.М. і інш.

Беларуская мова (для школ з рускай мовай навучання)

НМЦэнтр

2000, 2002

Протчанка В.У.

Беларуская мова (для школ з беларускай мовай навучання)

Народная асвета

1999, 2002

X клас

Гваздовіч Г.А. і інш.

Беларуская мова для школ з беларускай мовай навучання.

Народная асвета

1999, 2002

Несцяровіч В.І. і інш.

Беларуская мова. 10–11 класы (для школ з рускай мовай навучання)

Народная асвета

1999

XI клас

Гваздовіч Г.А. і інш.

Беларуская мова для школ з беларускай мовай навучання

Народная асвета

1999, 2004

Несцяровіч В.І. і інш.

Беларуская мова. 10–11 класы (для школ з рускай мовай навучання)

Народная асвета

1999^ Вучэбна-метадычныя дапаможнікі
Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

IX клас

Валочка Г.М.

Навучанне перакладу ў школе

НМЦэнтр

1999

Валочка Г.М. і інш.

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове. 4–9 класы

Аверсэв

2005

Лаўрэль Я.М.

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 9 клас (для школ з рускай мовай навучання)

Народная асвета

2002

Малажай Г.М.

Зборнік тэкстаў для пераказаў. 9–11 класы

Аверсэв

2001

Малажай Г.М., Красней В.П.

Алімпіяды па беларускай мове

Аверсэв

2001, 2004

Пад рэд. Міхайлава П.А.

Беларуская мова. 9 клас. Дыктанты, пераказы, пераклады

Аверсэв

2004

Протчанка В.У.

Вывучэнне сінтаксісу складанага сказа ў 9 класе

Народная асвета

2003

Протчанка В.У.

Тэсты па беларускай мове. 9 клас

Сэр-Віт

2002

Сердзюкова С.Р.

Тэставы кантроль па беларускай мове. 7–9 класы

Аверсэв

2006

Сушко М.А., Саматыя І.М.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове. 5–9 класы (з дадатковымі заданнямі і адказамі)

Аверсэв

2005

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання)

Сэр-Віт

2005

Цыбульская С.І.

Прыкладныя рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове. 9 клас

ІВЦ Мінфіна

2004

Шахаб В.В.

Дыдактычны матэрыял па беларускай мове. 9 клас (для школ з беларускай мовай навучання)

НМЦэнтр

2002

X клас

Малажай Г.М.

Зборнік тэкстаў для пераказаў. 9–11 класы

Аверсэв

2001

Малажай Г.М.

Беларуская мова. Дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання

Аверсэв

2004, 2005

Малажай Г.М., Красней В.П.

Алімпіяды па беларускай мове

Аверсэв

2001, 2004

Новікава Г.Д.

Беларуская мова. 10–11 класы. Рознаўзроўневыя заданні і тэсты

Лексіс

2004

Пад рэд. Міхайлава П.А.

Беларуская мова. 10–11 класы. Пераказы

Аверсэв

2004

Сіўковіч В.М.

Беларуская мова ў пытаннях і адказах

УніверсалПрэс

2005

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання)

Сэр-Віт

2005

XI клас

Малажай Г.М.

Зборнік тэкстаў для пераказаў. 9–11 класы.

Аверсэв

2001

Малажай Г.М.

Беларуская мова. Дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання

Аверсэв

2004, 2005

Малажай Г.М., Красней В.П.

Алімпіяды па беларускай мове

Аверсэв

2001, 2004

Новікава Г.Д.

Беларуская мова. 10–11 класы. Рознаўзроўневыя заданні і тэсты

Лексіс

2004

Пад рэд. Міхайлава П.А.

Беларуская мова. 10–11 класы. Пераказы

Аверсэв

2004

Сіўковіч В.М.

Беларуская мова ў пытаннях і адказах

УніверсалПрэс

2005

Цыбульская С.І.

Беларуская мова. 5–11 класы. Кантрольныя работы (для школ з рускай мовай навучання).

Сэр-Віт

2005

Слоўнікі

Бардовіч А.М. і інш.

Школьны марфемны слоўнік беларускай мовы

Аверсэв

2005

Бардовіч А.М. і інш.

Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы

Белнавука

2000

Бардовіч А.М. і інш.

Школьны словаўтваральны слоўнік беларускай мовы

Аверсэв

2006

Булыка А.М.

Руска-беларускі слоўнік для школьнікаў

Аверсэв

2001–2003, 2005

Булыка А.М.

Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў

Аверсэв

1999–2004

Булыка А.М.

Арфаграфічны слоўнік для школьнікаў

Аверсэв

2000^ Беларуская літаратура

Для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 12-гадовым тэрмінам навучання


Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

V клас

Цітова Л.К.

Беларуская літаратура. 4 (5) клас

Народная асвета

2001, 2002

VI клас

Бельскі А.І., Цітова Л.К.

Беларуская літаратура. 5 (6) клас

Народная асвета

2002, 2003

VII клас

Лазарук М.А., Логінава Т.У.

Беларуская літаратура. 6 (7) клас

Мастацкая літаратура

2003, 2004

VIII клас

Слесарава І.М., Лазарук М.А., Русілка В.І.

Беларуская літаратура. 8 клас

Мастацкая літаратура

2006

IX клас

Пад рэд. Рагойшы В.П.

Беларуская літаратура. 9 клас (паглыблены ўзровень)

Мастацкая літаратура

2006

Рагуля А.У., Кушнярэвіч В.В., Гарадко Г.С.

Беларуская літаратура. 9 клас (базавы і павышаны ўзроўні). В 2 ч.

Мастацкая літаратура

2006

X клас

Пад рэд. Бугаёва Д.Я.

Беларуская літаратура. 9 клас.

Народная асвета

2001


^ Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

V клас

Герцык А.В.

Літаратура народаў свету ў школе

ТАА "Новыя веды"

2006

Лявонава П.І.

Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры. 5 клас

ТэтраСістэмс

2005

Руцкая А.В.

Пазакласная работа па беларускай літаратуры

Мастацкая літаратура

2000

Смыкоўская В.І.

Беларуская літаратура ў 4 (5) класе

Народная асвета

2003

Цітова Л.К.

Ветразі. Кніга для пазакласнага чытання

Полымя

2000

VI клас

Герцык А.В.

Літаратура народаў свету ў школе

ТАА "Новыя веды"

2006

Логінава Т.У.,

Лясун Л.І.,

Мароз Т.І.

Беларуская літаратура ў 5 (6) класе

Юніпрэс

2003

Лявонава П.І.

Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры. 6 клас

ТэтраСістэмс

2005

Руцкая А.В.

Пазакласная работа па беларускай літаратуры

Мастацкая літаратура

2000

Смыкоўская В.І.

Рознаўзроўневыя заданні

Аверсэв

2005

VII клас

Герцык А.В.

Літаратура народаў свету ў школе

ТАА "Новыя веды"

2006

Лазарук М.А., Логінава Т.У., Сігаева А.Р.

Вытокі. Кніга для пазакласнага чытання

Народная асвета

2000

Логінава Т.У., Мароз Т.І.

Беларуская літаратура ў 7 класе

Сэр-Віт

2005

Лявонава П.І.

Беларуская літаратура. 7 клас. Тэставыя і тэматычныя заданні

ТэтраСістэмс

2005

Пашук В.П.

Беларуская літаратура. 7 клас. Заданні для тэматычнага кантролю

Лімарыус

2003

Руцкая А.В.

Пазакласная работа па беларускай літаратуры

Мастацкая літаратура

2000

VIII клас

Герцык А.В.

Літаратура народаў свету ў школе

ТАА "Новыя веды"

2006

Карухіна В.А., Лявонава П.І., Слесарава І.М.

Урокі беларускай літаратуры ў 8 класе

Мастацкая літаратура

2006

Лявонава П.І.

Беларуская літаратура. 8 клас. Тэставыя і тэматычныя заданні

ТэтраСистэмс

2005

Лявонава П.І., Слесарава І.М.

Ад роднае зямлі

Універсітэцкае

2000

Руцкая А.В.

Пазакласная работа па беларускай літаратуры

Мастацкая літаратура

2000

IX клас

Верціхоўская В.У., Верціхоўская М.І.

Вывучэнне творчасці Ф.Скарыны ў школе

Аверсэв

2006

Герцык А.В.

Літаратура народаў свету ў школе

ТАА "Новыя веды"

2006

Коўтун В.М.

Стала песняю ў народзе (вывучэнне творчасці Цёткі)

Народная асвета

2000

Кушнярэвіч В.В.

Дрэва вечнасці

Мастацкая літаратура

2005

Лявонава П.І., Цвірко Л.Я.

Беларуская літаратура ў пытаннях і адказах. 9 клас

УніверсалПрэс

2006

Ляшук В.Я.

Вывучэнне творчасці Адама Міцкевіча ў школе

Аверсэв

2003, 2006

Навуменка І.Я., Мароз Т.І.

Вывучэнне творчасці М.Багдановіча ў школе

Белнавука

2001

Рагуля А.У., Кушнярэвіч В.В.

Беларуская літаратура ў 9 класе

Мастацкая літаратура

2006

Руцкая А.В.

Пазакласная работа па беларускай літаратуры

Мастацкая літаратура

2000

X клас

Адамовіч Г.Я.

З крыніц сусветнай літаратуры
1998

Бельскі А.І.

Сучасная беларуская літаратура

Народная асвета

1997

Бельскі А.І.

Сучасная літаратура Беларусі

Аверсэв

2000

Бельскі А.І.

Краса і смутак

Мастацкая літаратура

2000

Васючэнка П.В.

Сучасная беларуская драматургія

Мастацкая літаратура

2000

Герцык А.В.

Літаратура народаў свету ў школе

ТАА "Новыя веды"

2006

Грамадчанка Т.К.

Школьныя творы. Кароткі змест і аналіз
2005, 2006

Дзіско У.А., Кушнярэвіч В.В.

Беларуская літаратура: хрэстаматыя. 9 клас

Народная асвета

2001

Ішчанка Г.М.

Вывучэнне творчасці У.Караткевіча ў школе

Аверсэв

2002, 2005, 2006

Крот М.С.

Жывыя старонкі мінулага

Народная асвета

1997

Лявонава Е.А.

Плыні і постаці

Крыніца

1998

Лявонава Е.А.

Агульнае і адметнае: Творы беларускіх пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнай літаратуры

Мастацкая літаратура

2003

Ляшук В.Я.

Вывучэнне творчасці А.Міцкевіча ў школе

Аверсэв

2003, 2006

Максімовіч В.А.

Шыпшынавы край: старонкі беларускай літаратуры 30-х гадоў ХХ стагоддзя

ІВЦ Мінфіна

2002

Мушынская Т.Ф.

Беларуская літаратура 20–40-х гадоў ХХ стагоддзя

Народная асвета

2000

Руцкая А.В.

Пазакласная работа па беларускай літаратуры

Мастацкая літаратура

2000


Для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з 11-гадовым тэрмінам навучання

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі

Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

IX клас

Бугаёў Д.Я. і інш.

Беларуская літаратура. 9 клас

Народная асвета

2001

Гарадко Г.С. і інш.

Беларуская літаратура. 9 клас

Асар

2000

X клас

Лазарук М.А., Івашын В.У.

Беларуская літаратура. 10 клас

Мастацкая літаратура

2001

Ляшук В.Я. і інш.

Беларуская літаратура. 10 клас

Мастацкая літаратура

2002

Рагойша В.П. і інш.

Беларуская літаратура. 10 клас

Народная асвета

2002

XI клас

Ляшук В.Я. і інш.

Беларуская літаратура. 11 клас

Мастацкая літаратура

1999

Мішчанчук М.І. і інш.

Беларуская літаратура. 11 клас

Універсітэцкае

1999,2001


^ Вучэбна-метадычныя дапаможнікі

Аўтары

Назва

Выдавецтва

Год выдання

IX касс

Адамовіч Г.Я.

З крыніц сусветнай літаратуры
1998

Асташонак Л.В. і інш.

Кніга для пазакласнага чытання ў 9 класе

Юнацтва

2001

Бельскі А.І.

Сучасная беларуская літаратура

Народная асвета

1997

Бельскі А.І.

Сучасная літаратура Беларусі

Аверсэв

2000

Бельскі А.І.

Краса і смутак

Мастацкая літаратура

2000

Васючэнка П.В.

Сучасная беларуская драматургія

Мастацкая літаратура

2000

Гарадко Г.С.

Родная літаратура ў 9 класе

Асар

2000

Герцык А.В.

Літаратура народаў свету ў школе

ТАА "Новыя веды"

2005

Дзіско У.А., Кушнярэвіч В.В.

Беларуская літаратура: Хрэстаматыя. 9 клас

Народная асвета

2001

Крот М.С.

Жывыя старонкі мінулага

Народная асвета

1997

Лявонава Е.А.

Плыні і постаці

Крыніца

1998

Максімовіч В.А.

Шыпшынавы край: старонкі беларускай літаратуры 30-х гадоў ХХ стагоддзя

ІВЦ Мінфіна

2002

Мушынская Т.Ф.

Беларуская літаратура 20–40-х гадоў ХХ стагоддзя

Народная асвета

2000

Руцкая А.В.

Пазакласная работа па беларускай літаратуры

Мастацкая літаратура

2000

X клас

Верціхоўская В.У.,

Верціхоўская М.І.

Вывучэнне творчасці Скарыны ў школе

Аверсэв

2006

Коўтун В.М.

Стала песняю ў народзе (вывучэнне творчасці Цёткі)

Народная асвета

2000

Лазарук М.А. і інш.

Беларуская літаратура: Хрэстаматыя. 10 клас

Мастацкая літаратура

2002

Ляшук В.Я.

Беларуская літаратура. Тэсты. 10 клас

Аверсэв
<
еще рефераты
Еще работы по разное