Реферат: План Вступ Об’єктивні ознаки розбою > 1 Об’єкт та предмет розбою Об’єктивна сторона розбою Суб’єктивні ознаки розбою > 1 Суб’єктивна сторона розбоюПлан


Вступ

1. Об’єктивні ознаки розбою

1.1 Об’єкт та предмет розбою

Об’єктивна сторона розбою

2. Суб’єктивні ознаки розбою

2.1 Суб’єктивна сторона розбою

2.2 Суб’єкт розбою

3. Кваліфікуючі ознаки розбою

4. Розмежування розбою від насильницького грабежу та вимагання

Висновки


Вступ


Зниження рівня життя багатьох громадян нашої країни призвели до загострення кримінологічної ситуації в цілому, зокрема, до зростання посягань на чуже майно. Злочини проти власності та боротьба з ними перетворилися на одну з найактуальніших проблем сучасної юридичної практики.

Сучасний стан насильства в України є соціально негативним явищем перехідного періоду. Найбільш суспільну небезпечність становлять насильницькі злочини проти власності із застосуванням насильства. В умовах соціальних, економічних, політичних реформ насильство у складах корисливих посягань на власність набуває дедалі більше негативних кількісних і якісних характеристик, організованих форм, елементів кримінального професіоналізму. Злочинці для досягнення своїх корисливих цілей найчастіше застосовують насильство. Форми такого злочинного насильства достатньо різноманітні. Аналіз кримінальних справ, інформаційно-довідкових матеріалів правоохоронних груп, які вчиняють насильницькі злочини проти власності. Такі злочини у більшості випадків вчиняються з особливою жорстокістю, знущанням над особою.

Зазначене вище обумовлює необхідність віднесення кримінально-правового попередження злочинів проти власності із застосуванням насильства до найбільш важливих напрямів діяльності правоохоронних органів. Такі злочини становлять підвищену суспільну небезпеку, оскільки одночасно спричиняють шкоду власності і життю чи здоров’ю особи. За останні роки кількість посягань на чужу власність значно збільшилась.

Саме у зв’язку цим особливу актуальність набувають проблеми ефективної боротьби з насильницькими посяганнями на власність із застосуванням насильства [13,с.88].

Розбій – це один з видів злочину проти власності який відносяться до числа, по-перше, досить небезпечних, а по-друге, досить добре вивчених способів такого роду злочинів. На підтвердження цього можна навести той факт, що визначення розбою в Кримінальному кодексі України (ст.187КК) практично не відрізняється від того формулювання, що містилося Кримінальному кодексі України 1960р.

Метою даної курсової роботи є повний аналіз розбою як одного з видів складу злочину проти власності, найбільш проблемних питань, що існують в теорії кримінального права при кваліфікації такого виду злочину.

У даній роботі було подано загальну характеристику розбою як однієї з форм розкрадання, виявлено його основні риси і способи здійснення. Оскільки розбій є різновидом розкрадання, тобто корисливого посягання на чужу власність, йому властиві всі ознаки цього діяння, які і будуть розглянуті в роботі, а саме: що являють собою об’єктивні ознаки розбою, вказані родовий та безпосередній об’єкти даного виду злочину. Неабияку увагу зосереджено на обов’язкові ознаки злочину. Зазначено те, що поняття майно, що дається в цивільному праві, різниться від поняття майна в кримінальному праві та характеризуються спеціальними ознаками. Щодо об’єктивної сторони, то вона проявляється у вчиненні певних дій, про які детально розповідається у першому розділі. Досить чітко розписано головні ознаки, вказано на момент закінчення злочину.

У другому розділі описані суб’єктивні ознаки. Зазначено, що розбій вчиняється у формі прямого умислу і наявністю корисливого мотиву. Розглянуто, що обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони розбою є мета, з якою здійснюється напад, вказаний суб’єкт злочину.

Третій розділ характерний тим, що після описання основних ознак складу злочину в ньому проаналізовані кваліфікуючі ознаки розбою.

Потім згідно з Кримінальним кодексом України і коментарями до нього, представлено ті характерні риси, які відрізняють розбій від інших форм розкрадання. Розібрано ознаки кваліфікованого розбою, знання яких необхідно для правильної юридичної оцінки вчиненого злочину.


^ Об’єктивні ознаки розбою


Серед інших форм корисливо-насильницьких посягань на охоронювані кримінальним законом цінності та різні сфери життєдіяльності людей розбій є одним із найнебезпечніших злочинів. Це зумовлено тим, що при розбої до порушених майнових благ додається посягання на особу.

Питання кримінально-правової характеристики розбою розглядалися в роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як М.І. Бажанов, Г.М. Борзенков, В.О. Владимиров, Л.М. Кривоченко, Г.А. Крігер, П.С. Матишевський, В.С. Сташис, В.П. Тихий, І.С. Тишкевич та ін.

Усі ознаки об’єктивної сторони складу злочину з точки зору їх описання (закріплення) в диспозиціях статей Особливої частини КК України прийнято підрозділяти на дві групи: обов’язкові (необхідні) та факультативні. До обов’язкових ознак відносять діяння у формі дії чи бездіяльності, до факультативних – суспільно небезпечні наслідки, місце, час, обстановку, спосіб і засоби вчинення злочину.

Поділ на обов’язкові та факультативні ознаки можливі лише тоді, коли йдеться про ознаки об’єктивної сторони складу злочину, тобто про сукупність ознак, сформульованих у законі[12, с.140-141].

Ознаки, які характеризують об’єктивну сторону розбою, прямо вказані у диспозиції даної кримінально-правової норми. Згідно ст.187 КК України до таких ознак відносяться: протиправність, виїмка та обернення чужого майна у руки винного чи інших осіб, а також спричинення шкоди власнику. Крім цього розбій характеризується нападом, поєднаним з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я.

Таким чином можна виділити наступні об’єктивні ознаки розбою:

Викрадення чужого майна; Напад; Насильство, небезпечне для життя і здоров’я особи або загроза такого насильства [16, с.60].


^ 1.1 Об’єкт та предмет розбою


Найбільш небезпечною з насильницьких форм розкрадання майна в КК України є розбій. При вчиненні такого розкрадання виникає намір заволодіти чужим майном шляхом застосування до потерпілого небезпечного насильства або через погрозу застосування такого насильства [13, с.88]. у частині 1 ст. 187 КК України розбій визначається як «напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або погрозою застосування такого насильства» [2,ст.187].

Розглядаючи дане питання слід звернути увагу на те, що родовим об’єктом таких злочинів є відносини власності, тобто правовідносини, що виникають між власником майна і всіх інших членів суспільства (не власниками) із приводу володіння, користування і розпорядження приналежним йому майном.

Для того, щоб чітко з’ясувати на що безпосередньо посягають злочинці при вчиненні розбою, необхідно звернутися до поняття «власність». Власність є економічною основою життя суспільства та виявляється у відносинах між людьми з приводу матеріальних та інших благ. Ці відносини полягають у належності благ одним особам і відчуженні від них інших осіб. Належність або привласнення матеріальних та інших благ є сутністю відносин власності.

Право власності є юридичним вираженням, формою закріплення економічних відносин власності. Право власності охоплює правові норми, що закріплюють, регулюють і захищають стан належності матеріальних та інших благ конкретним особам – фізичним, юридичним. У сукупності вони складають право власності в об’єктивному розумінні як єдиний комплексний інститут права.

Право власності в суб’єктивному розумінні – це міра можливої поведінки власника, конкретний вираз відносин власності у повноваженнях суб’єкта права власності.

Розбій є одним з найпоширеніших і найнебезпечніших видів злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне із найбільш цінних соціальних благ – право власності [11, с.119]. Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має паво володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним [1, ст.41]. Передбачення в одному розділі Особливої частини КК України відповідальності за всі посягання на власність незалежно від їх форми, забезпечує всім суб’єктам пава власності однаковий кримінально-правовий захист.

Оскільки КК України 1960р. встановлював окремо відповідальність за заволодінням державним, колективним, індивідуальним майном, то безпосередній об’єкт грабежу залежав від форми власності. Згідно із Конституцією України всі суб’єкти права власності рівні перед законом (ч.4 ст.13). однією з гарантій рівності захисту всіх форм власності є відповідальність за злочини проти власності, що передбачені (в межах розділу VІ Особливої частини КК України) незалежно від того, на яку форму власності було вчинене злочинне посягання. Отже безпосереднім об’єктом розбою є право власності на майно[11, с.120].

Як ми бачимо, важливе значення для визначення природи розбою, для з’ясування характеру і ступеня його суспільної небезпеки має встановлення об’єкту цього злочину.

Суспільна небезпечність злочинного діяння залежить від того, наскільки цінним і важливим є порушене ним благо, а також наскільки серйозною може виявитись шкода, яка причиняється цьому благу.

Розбій посягає одночасно на два об’єкти – соціальну чи особисту власність та особу. Така направленість розбою обумовлена самою сутністю цього злочину, яка складається з цілі злочинця заволодіти соціальним чи особистим майном через застосування насильства до потерпілого.

Лише при наявності посягання на ці два об’єкти можна визнавати в діях винного склад розбою.

В юридичній літературі обговорювалась думка, що об’єкти, на які посягає розбій, не являються рівноцінними і що у зв’язку з цим один з них є головним, а інший має другорядне значення.

М.П. Михайлов, наприклад, стверджує, що більш важливим з цих двох об’єктів розбою є особистість. Цю позицію поділяє в своїй монографії і М.Б. Гугучіяю. Призначення особистості головним об’єктом розбою, за думкою названих авторів витікає з того, що згідно закону одне створення небезпеки для життя чи здоров’я потерпілого складає закінчений склад розбою, в той час як факт заволодіння майном не має кваліфікаційного значення.

Нам здається, що в наш час спір про порівняльну цінність об’єктів розбою не має практичного значення. У системі діючого Кримінального Кодексу цьому злочину відведено місце в главі, яка передбачає злочини проти власності громадян. При цьому законодавець виходить з того, що вирішальне значення в даному складі злочину має ціль заволодіння чужим майном. Посягання ж на особу при розбої виступає як засіб заволодіння чужим майном. Цінність і важливість цього об’єкту законодавець врахував при визначенні конструкції складу розбою.

Називаючи об’єктом розбою власність, треба мати на увазі суспільні відносини по розподіленню матеріальних благ, посягання на які виражається у порушенні гарантованої державної, кооперативної чи суспільної організації чи окремій особі можливості за своїм розсудом розпоряджатися майном, яке їй належить.

Направленість розбою проти суспільних відносин власності виражається конкретно в посяганні на соціальне чи власне майно, яке являється матеріальним вираженням цих суспільних відносин.

В результаті розбійного посягання на особу порушуються суспільні відносини, які гарантують недоторканість життя або здоров’я членів соціального суспільства. Посягання на ці два суспільні відносини виражаються або у вчиненні реальної шкоди здоров’ю, чи в створенні небезпеки для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу [5, с.8-10].

Отже основний безпосередній об’єкт злочину – це суспільні відносини в сфері власності, а додатковий обов’язків безпосередній об’єкт розбою – життя або здоров’я потерпілого[6, с.181].

Особливе значення при вчиненні таких злочинів має їх предмет. Предметом є речі матеріального світу, на які безпосередньо впливає винний, здійснюючи злочинне посягання на об’єкт. Майно, як предмет злочинів проти власності із застосуванням насильства має певні обов’язкові ознаки фізичного, економічного й юридичного характеру. До фізичних ознак належить те, що вказані речі завжди матеріальні, є частиною матеріального світу. За відсутності фізичної ознаки не можуть бути предметом майнових злочинів із застосуванням насильства ідеї, погляди, прояви людського розуму.

Юридичними ознаками майна як предмета розбою є те, що по-перше, таке майно повинно бути чужим для винного, по-друге, воно як правило, має належати на праві власності, по-третє, воно не повинно виступати предметом злочинів, відповідальність за які передбачена іншими розділами Особливої частини КК України. Чужим слід визнавати майно, яке не перебуває у власності чи законному володінні винного.

Предметом злочинів проти власності із застосуванням насильства може бути як рухоме, так і нерухоме майно: житлові будинки, квартири, засоби виробництва, транспортні засоби, грошові кошти, монетарні метали, предмети домашнього господарства, продуктивна робоча худоба, насадження на земельній ділянці, вироблена продукція, акції, деякі інші цінні папери, а також інше майно споживчого і виробничого призначення [11, с.120].

Неоднозначно вирішується серед науковців питання з приводу віднесення до предмета насильницьких злочинів проти власності предметів, які повністю або частково вилучені із цивільного обороту. Одні вчені вважають, що предмети, вилучені з цивільного обороту, не можуть бути предметами злочину проти власності, оскільки, щоб бути такими, річ повинна мати вартість, через що вона здатна брати участь у цивільному обороті. Прихильники іншої точки зору вважають, що до майна як до предмета злочинів мають бути віднесені предмети, які вільно обертаються у цивільному обороті, та предмети, вилучені з обороту.

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів проти власності із застосуванням насильства зберігаються незалежно від того, вилучені чи не вилучені предмети із цивільного обороту. Предмети, вилучені із цивільного обороту, хоч і характеризуються особливими умовами, але мають свою визначену вартість. Такі обмежені умови обертання подібних матеріальних предметів зумовлені особливою цінністю, важливістю їх для держави і тим, що у разі вільного обертання таких предметів збільшується ступінь і характер суспільної небезпеки злочинів. Підтвердженням такого підходу є наявність у КК України спеціальних норм про відповідальність за викрадення або вимагання предметів, повністю або частково виключених із цивільного обороту. Так, ст.262 КК України передбачає кримінальну відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів[11, с.120].

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009р п.2 визначає, що «предметом злочинів проти власності є майно, яке має певну вартість і є чужим для винної особи: речі(рухомі й не рухомі), грошові кошти, цінні метали, цінні папери, тощо, а також право на майно та дії майнового характеру, електрична та теплова енергія» [4, п.2].

Розбій, як і інші форми викрадення, відноситься до категорії предметних злочинів.

Предметом злочину під час викрадення, та і взагалі при розбої, найчастіше являється річ матеріального світу, тобто, посягаючий предмет, який можна взяти руками, захопити. Разом з тим, різні вчені покладають в це поняття різну суть.

Так, під предметом викрадення Ю.І. Ляпунов розуміє товарно-матеріальні цінності, які володіють економічними властивостями та їх грошовим вираженням – ціною, а також гроші, як особливий товар, який являє собою всезагальний еквівалент будь-якого іншого майна. Л.Д.Гаухман під власністю в ролі предмета викрадення розуміє матеріальний предмет, створений суспільно необхідним трудом, який має матеріальну цінність та певну вартість, який являє собою рухому або нерухому річ, і яка являється чужою для винного.

Це можуть бути будь-які носії цінності, які володіють або фізичними (речі, будь-яке майно) або економічними (гроші, цінні папери) ознаками. Майно при розбої, як і при інших формах викрадення, повинно бути саме чужим, тобто не належати винному.

Не може бути предметом викрадення людина у зв’язку з тим, що людина взагалі не може бути предметом злочину, а також об’єктом злочинного посягання: у випадку викрадення людини об’єктом буде її фізична свобода, а не відносини власності. Однак Н.І. Коржанський, відстоюючи точку зору на суспільні відносини як об’єкт злочину, вважав, що зміни суспільних відносин в результаті злочинного посягання можливе «опосередковано, шляхом впливу на реальні, матеріальні предмети, речі, людей, бо прямо, безпосередньо, шляхом розірвання суспільного зв’язку». Основою для класифікації способів впливу на об’єкт злочину, на його думку, мажуть слугувати властивості матеріального об’єкта-предмета впливу: 1) предмет живого світу (люди); 2) предмет неживого світу (речі, матеріальні об’єкти). [16, с.59-60].

Цінність майна, на посягання якого направлений розбійний напад, може бути різною.

При цьому, не рідко буває так, коли шляхом застосування насильства, небезпечного для життя і здоров’я потерпілого, злочинець заволодіває майном, яке має досить не значну вартість. Особливе значення це має місце тоді, коли злочинець здійснює розбійний напад на громадян, котрих випадково зустрів в момент випадкового виникнення злочинного умислу, або незабаром після цього. В таких випадках злочинець частіше всього невідомо, яке майно має при собі потерпілий, і при здійсненні нападу він виходить з наміру заволодіти будь-якими речами, котрі будуть виявлені у потерпілого.

У зв’язку з розглядом питання про предмет посягання на власність у юридичній літературі неодноразово висловлювалась думка, що предметом цих посягань не повинні визнаватись документи та речі, котрі не являють собою матеріальної цінності, але дають право на отримання суспільного або власного майна (наприклад, доручення, квитанція на багаж, який здали на зберігання, номерки гардеробу). Сторони цієї думки вважають, що виїмку таких документів слід розглядати у ролі готування до злочинної діяльності, так як самі документи виступають лише засобом, за допомогою якого злочинець в результаті отримає майно. Хоча при розбійному посяганні певні документи не втрачають свого значення як засіб заволодіння майном, однак, оскільки законодавець визнає розбій закінченим з моменту здійснення насильства, насильницький спосіб, до якого звертається злочинець, щоб заволодіти цими документами, дає підстави розцінювати діяння винного як закінчений злочин, а не готування до нього.

Не можна угледіти розбій у тих випадках, коли насильство застосовується з метою заволодіння документами власного немайнового характеру. Такого роду діяння повинні кваліфікуватися за відповідними статтями кримінального кодексу, котрі передбачають відповідальність за злочини проти особи, в залежності від характеру умислу винного і тієї конкретної шкоди, яка заподіяна інтересам особи.

Предметом розбою може бути лише державне, суспільне або власне майно громадян, тобто таке майно, у відношенні з яким, у винного нема не дійсного, не запропонованого права розпоряджатися як своїм власним [5, с.10-12].

Отже, предметом розбою закон називає майно – ручі матеріального світу, яким притаманні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру[3, с.473].


^ 1.2 Об’єктивна сторона розбою


У навчальній літературі зазначається, що об’єктивна сторона складу злочину – це сукупність передбачених законом про кримінальну відповідальність ознак, які характеризують зовнішній прояв суспільно-небезпечного діяння, що посягає на об’єкти кримінально-правової охорони, а також об’єктивні умови цього посягання. Усі ознаки об’єктивної сторони складу злочину з точки зору їх описання в диспозиціях статей Особливої частини КК прийнято підрозділяти на дві групи: обов’язкові та факультативні. До обов’язкових ознак відносять діяння у формі дії чи бездіяльності, до факультативних – суспільно небезпечні наслідки, причинний зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановку, спосіб і засоби вчинення злочину.

Поділ на обов’язкові та факультативні ознаки можливий лише тоді, коли йдеться про ознаки об’єктивної сторони складу злочину, тобто про сукупність ознак, сформульованих у законі.

Особливості будь-якого злочину знаходять своє вираження в зовнішніх проявах злочинної діяльності. Сукупність ознак, якими характеризуються ці зовнішні прояви злочинів прийнято йменувати об’єктивною стороною складу злочину.

Об’єктивна сторона розбою полягає в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Насильство має реальний характер: здатне придушити волю потерпілого і примусити його передати майно винному [12, с. 140-141].

Таке визначення розбійних діянь створює уявлення, що одночасні вказівки законодавця на «напад» і «насильство» обумовлено відмінностями цих понять. Тому в юридичній літературі, присвяченій дослідженню розбою, прийнято давати визначення кожного з цих понять окремо.

В науковій літературі, яка застосовується різноманітні визначення поняття «напад». Так, В.А. Владіміров, аналізуючи викрадення, шляхом розбою, визначає сутність нападу в його складі як активна та раптова для потерпілого агресивна дія, яка створює реальну загрозу негайного та неминучого застосування насильства над особою, яка підверглася нападу, з метою заволодіння майном.

Дещо інше визначення поняття «нападу» пропонує Г.А. Кригер: «Напад при розбої, являє собою раптовий насильницький вплив на потерпілого, який може бути як відкритим, тобто потерпіла особа усвідомлює раптовий і ніким не помітний вплив на потерпілих, котрі й самі не можуть усвідомлювати факту нападу» [15, с. 96-97].

Слід зауважити, що одні автори взагалі не дають визначення розбійного нападу і не розкривають склад цього поняття, а інші напад фактично заміняють поняттям насильства, що являється найменшою мірою, неточним, бо така заміна не виражає самої суті нападу, що являє собою активні дії, які створюють реальну загрозу застосування насильства, але ще не саме насильство.

Будучи активним протиправним діянням, направленим на заволодіння чужим майном, розбійний напад створює реальну небезпеку застосування фізичного насильства до потерпілого, якщо він намагатиметься супротивляться вилученню майна. Напад являється потенціальним насильством. Вагомою ознакою нападу являється далі те, що прихована в ньому небезпека насильства реалізується шляхом фізичного впливу нападаючого на потерпілу особу, тобто воно повинно бути поєднане з таким насильством, котре реалізується або мускульним зусиллям нападаючого, саме його власною фізичною силою, або шляхом використання засобів насильства.

Не можна не вказати на те, що характерною рисою нападу є те, що в ньому можлива протяжність в часі, а іноді і у просторі. Напад – це процес, який починається в момент створення реальної небезпеки застосування насильства і закінчується разом з заволодінням майном та нападом, в силу досягнення винним його злочинної мети, погрози саме застосування насильства. Отже, до тих пір, поки злочинець не вилучив майно і не отримав можливості заволодіти викраденим, не побоюючись більше супротивляння, або не відмовився від злочину, його діяння продовжуються залишатися нападом, які реально приховують в собі небезпеку насильства. Хоча юридично розбій визнається закінченим з моменту початку нападу, поєднаним з насильством, або погрозою його застосування, фактично він закінчується лише тоді, коли злочинець, на його думку, остаточно придбав владарювання над викраденою річчю і може вже не побоюватись протидіянь майном зі сторони потерпілого або інших осіб.

Сказане дозволяє зробити висновок, що напад – це поняття, яке не тотожне поняттю насильства. Саме тому закон говорить про напад, поєднаний з насильством. Цей висновок підтверджується і тим, що напад може бути застосовано до одного, а насильство до іншого. Наприклад, якщо нападаючий вимагає від жінки гроші, погрожуючи негайно розправитися з її дитиною, не викликає сумнівів, що діяння винного створюють розбійний напад, поєднаний з насильством. З цього випливає, що розбійний напад – це активне протиправне діяння, яке створює реальну загрозу негайного застосування насильства до потерпілого, небезпечного для його життя або здоров’я, скоєне з метою заволодіння власним майном.

Форма нападу – прихована або відкрита – не являється суттєвою ознакою розбійного нападу. Сутність розбою полягає в тому, що злочинець у процесі нападу застосовує насильство з метою таким шляхом заволодіти його майном, що і обумовлює завищену небезпечність розбою порівняно з іншими злочинами проти власності [9, с. 80-82].

У пункті 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями » від 23.12.2005 р. №13 під нападом озброєної банди розуміються дії, спрямовані на досягнення злочинного результату шляхом застосування насильства до потерпілого чи створення загрози його застосування. Такий напад вважається здійсненим і в тих випадках, коли члени банди не застосовували зброї, яка була в їх розпорядженні.

Що ж слід розуміти під кримінально-правовим поняттям «насильство» як способом вчинення злочинів проти власності? Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує «насильство» як застосування фізичної сили до кого-небудь; застосування сили для досягнення чого-небудь; примусовий вплив на когось. Тлумачний словник юридичних термінів під «насильством» розуміє фізичний чи психічний вплив однієї людини на іншу. Протиправність насильства зумовлюється тим, що воно порушує гарантоване Конституцією України право людини на особисту недоторканість.

Незважаючи на розмаїття думок з цього приводу, більшість науковців погоджується з такими ознаками насильства: його протиправність і суспільна небезпечність; активний характер поведінки, умисний характер; вплив на організм іншої особи, вплив проти її волі; здатність заподіювати шкоду здоров’ю або життю людини.

Незважаючи на те, що різні визначення насильства містять різні ознаки, всі вони мають одну загальну ознаку – сутність насильства полягає у фізичному або психічному впливі на іншу людину. Слід зазначити, що поняття «насильство» є досить складним, оскільки в кримінальному праві виступає в різних значеннях. Відповідно до кримінального закону, застосоване при розбої насильство є небезпечним для життя чи здоров’я. Під насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, слід розуміти заподіяння їй легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння [13, с. 90].

У співвідношенні з законодавчим визначенням розбійного нападу з метою заволодіння майном громадян повинно супроводжуватися застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілого. Поняття «фізичне насильство» має три різні види впливу на потерпілого:

Вплив на тілесну недоторканість, здоров’я або життя людини;

Обмеження свободи особи;

Вплив на внутрішні органи потерпілого без порушення цілісності тканини організму.

Під фізичним насильством першого виду розуміється будь-який вплив факторів зовнішнього світу на організм людини, на його тілесну недоторканість (від спричинення фізичної болі і до найбільш інтенсивного його виду – вбивства).

Застосовуючи насильство, яке виражається у впливі на тілесну недоторканість, здоров’я або життя потерпілого, винний звертається до використання як своєї мускульної сили, так і зброї або інших предметів насильства. Насильство цього виду може бути застосовано і завдяки використанню тварин; можливе застосування насильства саме використанням різних їдких рідин.

Другий вид насильства – обмеження свободи, воно може розглядатися як елемент розбою лише при умові, що воно поєднане саме з впливом на організм потерпілого (зв’язування, насильницьке закриття в замкнутому приміщенні, закриття рота і тому подібне). Ці діяння носять насильницький характер бо нападаючий при їх виконанні впливає на тілесну недоторканість потерпілого. Саме ці фізичні зусилля нападаючого лишають потерпілого можливості надати супротивляння заволодінню майном, придушують його свободу. У тому випадку, якщо насильницьке позбавлення свободи являє собою небезпеку для життя або здоров’я потерпілого, воно складає елемент розбою, в іншому випадку насильницьке позбавлення свободи є ознакою насильницького грабежу.

Третім видом насильства являється фізичний вплив на внутрішні органи людини без порушення його тілесної недоторканості, наприклад, отруєння. Такий вид насильства, не поєднаного з нападом, не може складати ознаки розбою. Як правило потерпілий приймає отруйні або інші сильнодіючі речовини в результаті обману зі сторони винного, який має намір таким способом прибираємо в особі потерпілого перепону на шляху до майна. У юридичному відношенні подібні діяння майже не відрізняються від насильницького позбавлення свободи, при якому також відсутній напад. Та обставина, що заволодіння майном з застосуванням отруйних і тому подібних речовин являє собою значну суспільну небезпечність, повинно знайти відображення у кваліфікації діянь винного не лише як крадіжки або грабежу, але і грабежу.

Отже фізичне насильство можна визначити як суспільно небезпечний, протиправний, активний вплив на організм людини, який являє собою небезпеку для життя або здоров’я, скоєне проти його волі і застосоване у ролі засобу заволодіння чужим майном [9, с. 83-85].

Насильство при розбої може виражатися в погрозі застосування насильства, небезпечного для життя і здоров’я потерпілого у випадку якщо він не передасть майно або не дасть згоди на його вилучення. Погроза насильством являється засобом впливу на психіку потерпілого і направлена на те, щоб примусити потерпілого підкоритися злочинним вимогам.

Обов’язковою ознакою психічного насильства при розбої є необхідність такого сприйняття потерпілим застосованої до нього погрози, коли вона уявляється йому здійсненою насправді. Ефективність погрози, яка сприймається потерпілим як реальної, не стає меншою при відсутності об’єктивних ознак, необхідних для її виконання. У зв’язку з цим розбій утворює і така погроза, яка хоча об’єктивно і не може бути реалізована, але яку потерпілий вважає у майбутньому реалізованою.

Визнання подібного роду погрози розбійним посяганням може бути обумовлено тим, що по ступеню впливу на психіку потерпілого погроза макетом або іншими предметами, які володіють зовнішньою схожістю зі зброєю, рівноцінна погрозі справжньою зброєю, а це означає, в тій же мірі, що і використання справжньої зброї, допомагає досягненню злочинного результату.

Для того щоб визнати, що застосоване злочинцем психічне насильство виразилося у порозі небезпечним для життя і здоров’я насильством, не обов’язково, щоб ця погроза виражалась у демонстрації зброї або заміняючи її предметів. Важливо лише встановити, що в тій обстановці, у котрій було скоєно злочин, така погроза могла впевнити потерпілого, що злочинець готовий вчинити над ним розправу. Психічне насильство при розбої може виражатися в погрозі зґвалтування, застосованим в цілях заволодіння майном потерпілої. Така погроза по ступені ефективності може бути прирівняна до погрози тяжкою шкодою, так як може оказати настільки сильний вплив на свідомість потерпілої, що вона сама передасть злочинцю потрібне майно.

Насильство може бути застосоване не лише по відношенню до власника майна або осіб, яким майно передане у володіння, користування або під охорону, але також і у відношенні до інших осіб, які випадково з’явилися на місті скоєння злочину, і які намагаються чинити опір виїмки чужого майна [5, с. 18-21].

Цілком зрозуміло, що будь-яке, навіть саме незначний розлад здоров’я обумовлює деяку небезпеку для життя потерпілого. Однак говорячи про поняття розбою о насильстві, небезпечним для життя, законодавець має на увазі таке насилля над потерпілим, яке створює безпосередньо загрозу його життю.

Таким насильством являються спроба задушення, викидання зі значної висоти, виштовхування на ходу з поїзда або інших транспортних засобів і деякі інші насильницькі дії. Навіть якщо в результаті такого насильства, застосованого з метою заволодіння чужим майном, і не причиняється шкоди здоров’ю потерпілого, скоєне повинно кваліфікуватися як розбій, оскільки у цих випадках реальна небезпека для життя потерпілого в момент застосування насильства неминуча.

У зв’язку із з’ясуванням поняття насильства виникає зацікавленість питання про кваліфікацію випадків заволодіння чужим майном шляхом застосування до потерпілого одурманюючих речовин. В теорії кримінального права це питання вирішується по-різному. А.А.Піонтновський і деякі інші автори висловлюють думку, що не може бути складу розбою в діяннях злочинців, які дають своїй жертві одурманюючу речовину, щоб, користуючись неусвідомленим станом потерпілого, викрасти його майно. Таке рішення цього питання обумовлюється тим, що у випадках застосування одурманюючих речовин відсутнє усвідомлення потерпілим факту застосування над ним насильства.

Іншу точку зору висловлюють А.Ч.Ігнатов та М.Б.Гугучія. на їхню думку, будь яке застосування одурманюючих речовин до потерпілого з метою заволодіння його майном повинно розглядатися як розбій. Ця позиція являється найбільш вірною. Стосовно діючого кримінального законодавства ця точка зору уточнюється тим, що для кваліфікації подібних діянь, як розбою, необхідно, щоб застосовуючи злочинцем одурманюючі речовини були небезпечними для життя або здоров’я потерпілого. Застосування впливу на потерпілого шляхом застосування сильних одурманюючих або отруйних речовин по тяжкості шкідливості, яку може бути причинено здоров’ю потерпілого, не відрізняється від застосування небезпечного для здоров’я фізичного насильства.

Що ж стосується відсутності усвідомлення потерпілим факту застосування по відношенню до нього одурманюючих речовин, то і ця обставина не може виключити відповідальності за розбій. У судовій практиці не рідко бувають такі випадки, коли злочинець, розраховуючи застати потерпілого зненацька і тим самим забезпечити більшу надійність досягнення злочинної мети, скоює напад із засади, по відношенню до сплячих, нетверезих та інших осіб, неспроможних с силу яких-небудь причин застосувати опір. І хоча у всіх цих випадках також відсутнє усвідомлення потерпілим того,що відбувається, ті ж автори не відмовляються від того, що такі діяння повинні кваліфікуватися як розбій.

Більш обережним підходом до кваліфікації діянь повинен мати місце в тих випадках, коли безпорадний стан потерпілого досягається шляхом споювання його алкогольними напоями. Відповідальність за розбій у подібних випадках може наступати лише тоді, коли потерпілого змусили вжити алкоголь насильно (наприк
^ 2. Суб’єктивні ознаки розбою


Ознаками суб’єктивної сторони є вина, мотив та мета злочину.

Вина – обов’язкова ознака суб’єктивної сторони будь-якого злочину. Без вини не може бути суб’єктивної сторони складу злочину, а значить і кримінальної відповідальності. У діючому КК України передбачені дві форми вини: умисел і необережність[6, с
еще рефераты
Еще работы по разное