Реферат: Передмова

Передмова
Iнформатизацiя агропромислового комплексу України створює умови швидкого впровадження сучасних технологiй у виробництво, прийняття оптимальних управлiнських рiшень, ефективного функцiонування ринкових i фiнансово-кредитних механiзмiв та пiдтримання мiжгалузевих зв’язкiв. Якiсна новизна задач управлiння потребує вiд технологіій рiвникiв i спецiалiстiв АПК володiння сучасними методами рийняття рiшень iз застосуванням iнформацiйних тенологiй, створення та використання iнформацiйно-довiдкових систем.

Курс “Основи інтерактивних комп`ютерних технологій” відноситься до циклу дисциплiн, що пов’язані з використанням обчислювальної комп'ютерної технiки у виробничому процесі. Знання курсу дає змогу розв’язувати питання iнформатизацiї агропромислового комплексу на основi збору, збереження i обробки економiчної iнформацiї з застосуванням комп’ютерiв та обчислювальних мереж.

Метою курсу є засвоєння студентами системних уявлень про мережеві технології, процеси створення серверних компонетів та основ організації сучасних WEB-серверів..

Базою для набуття є освоєння матерiалу попередньіх курсів : “Інформатика і комп'ютерна техніка”,”Економічна кібернетика” та “Введення в спеціальність”.

Для досягнення мети навчального курсу доцiльно застосовувати елементи модульно-рейтингової системи органiзацiї навчального процесу з поточним i пiдсумковим контролем.


В результатi вивчення дисциплiни студенти повиннi опанувати:

поняття про інформацію та інтерактивність форм подання інформації.

поняття про мову програмування WEB-сторінок – HTML;

поняття про пасивні елементи електронних документів;

поняття про активні елементи електронних документів;

засвоїти навички створення інформаційної композиції;

засвоїти навички створення та настройки активних компонентів WEB-сторінок

одержати навички роботи із електронним текстом;

одержати навички роботи іх зображеннями;

одержати навички створення активних елементів WEB-сторінок;

одержати навички роботи з основами CGI-скриптів

ознайомитись з основами використання Java-аплетів в WEB-сторінках;


Студенти повиннi вмiти:

компонувати інформацію для майбутньої її подачі в електронному вигляді

створювати гіпертекстові електронні документи.

оперувати активними і пасивними елементами WEB-сторінок

застосовувати CGI-скрипти в активних електронних документах

застосовувати Java-аплети в WEB-сторінках.
^ Мета вивчення курсу

Iнформатизацiя агропромислового комплексу України створює умови швидкого впровадження сучасних технологiй у виробництво, прийняття оптимальних управлiнських рiшень, ефективного функцiонування ринкових i фiнансово-кредитних механiзмiв та пiдтримання мiжгалузевих зв’язкiв. Якiсна новизна задач управлiння потребує вiд керiвникiв i спецiалiстiв АПК володiння сучасними методами прийняття рiшень iз застосуванням iнформацiйних тенологiй, створення та використання iнформацiйно-довiдкових систем.

Курс “Основи інтерактивних комп'ютерних технологій” направлений на вивчення дисципліни, пов’язаної із розробкою та використанням серверних Internet-технологій, а саме – розробці інтерактивних електронних документів. Знання курсу дає змогу розв’язувати питання iнформатизацiї систем агропромислового комплексу із застосуванням комп’ютерiв та комп'ютерних мереж.

Метою курсу є засвоєння студентами системних уявлень про формалізацію представлення інформації, її декомпозицію, ознайомлення із методами та принципами створення електронних документів, їх структурою, а також ознайомлення з основами клієнт-серверних технологій..

Базою для набуття знань є освоєння матерiалу попереднiх курсiв “Інформатика і комп'ютерна техніка”,”Економічна кібернетика” та “Введення в спеціальність”.


Основними завданнями курсу є засвоєнння студентами:


основ демпозиції інформації;

основ мови програмування гіпертекстових документів – HTML;

набуття навичок створення інтерактивних документів;

основ використання серверних технологій при роботі із гіпертекстовими документами;

одержання базових знань щодо використання скритпів в електронних документах;


^ Предмет курсу


Предметом курсу є набуття студентами практичних навичок щодо побудови електронних інтерактивних документів та використання цих технологій в інформаційних системах на пiдприємствах АПК.


^ Зв'язок з іншими предметами


Базою для набуття знань є освоєння матерiалу попереднiх курсiв “Інформатика і комп'ютерна техніка”,”Економічна кібернетика” та “Введення в спеціальність”.


^ Введення в предмет.


Предмет і зміст курсу. Зв'язок з іншими дисциплінами. Народно-господарське значеня iнформатизацiї виробництва.


1.Види та технології створення сучасних електронних документів.


Поняття про електронний документ. Історія розвитку технологій електронних документів. Властивості електронних документів. Сучасні види електронних документів. Поняття про інтерактивність. Текстові інформаційні технології (TXT, RTF, DOC, PDF). Властивості текстових документів. Графічні інформаційні технології (BMP, JPEG, GIF, PNG). Поняття про растрову і векторну графіку. Властивості графічних файлів. Гіпертекстові технології (DOC, HTML). Пасивні гіпертекстові елементи та їх властивості. Активні гіпертекстові елементи та їх властивості.


2. Програми для роботи із електронними документами..


Основи і властивості текстових редакторів. MS Word, Оpen Office, Note Pad. Проглядач документів Acrobat Reader. WEB-браузери. Класифікація. MS Internet Explorer та його меню.


3.Основи мови програмування гіпертекстових документів - HTML.


Структура HTML-документів. Теги як основа мови HTML. Властивості тексту. Теги управління властивостями тексту. Форматування абзаців. Методи вирывнювання тексту. Теги створення гіперпосилань. Поняття міток. Відносні та абсолютні гіперпосилання. Зображення в документах. Методи обтікання текстом зображень. Спискі та їх властивості. Таблиці. Властивості таблиць. Форматування HTML-документів за допомогою таблиць. Стилі. Форматування документів з використанням стилів (технології CSS). Кнопки, як елементи управління інтерактивними документами. Форми. Призачення форм та їх властивості. Метатеги, їх класифікація та призначення.


3.Гіпертекстові редактори.


Поняття, властивості і призначення гіпертекстових редакторів. Класифікація гіпертекстових редакторів (MS Word, MS Front Page, Mozilla Composer, Blue Fish, Quanta Plus, Screem).


4. Редактори зображень.


Растрові зображення. Векторні зображення. Анімовані зображення. Банери. Поняття, властивості і призначення редакторів зображень. Класифікація редакторів зображень. Поняття про конструювання зображень. Панелі інструментів редакторів зображень. Шари зображень в конструкторі. Головне меню і режими редактора зображень PhotoShop. Формати файлів зображень та їх властивості.


5. Основи серверних інформаційних технологій.


Файлові сервери. Організація файлового сервера учбової комп'ютерної мережі ВДАУ Novel Netware. Сервери баз даних. WEB-сервери. Основи організації та роботи WEB-серверів. Каталоги WEB-серверів та їх призначення. Організація WEB-сервера intranet мережі ВДАУ. Основи функціонування WEB-серверів. Поняття про захист інформацїї на серверах.


6 . Поняття про скрипти.

Динамічні електронні документи. Інтерактивні електронні документи та їх властивості. Поняття про скрипт. Принцип виконання скриптів на WEB-серверах. Використання скриптів для створення інтерактивних документів. Приклади застосування скриптів в WEB-листуванні, пошукових системах, системах опитування, WEB-управлінні даними, WEB-магазинах. Перспективи серверних технологій.
еще рефераты
Еще работы по разное