Реферат: Зацвердзіць прыкладаемую праграму выхавання дзяцей І падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-2010 гады
Аб праграме выхавання дзяцей

і падлеткаў у Астравецкім раёне

на 2006-2001 гады


Астравецкі раённы Савет дэпутатаў РАШЫЎ:


Зацвердзіць прыкладаемую праграму выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-2010 гады.

Кантроль за выкананнем праграмы выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-20 гады ўскласці на намесніка старшыні выканкама (Свілла В.З.).


^ ПРАГРАМА ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ I ПАДЛЕТКАЎ

У АСТРАВЕЦКІМ РАЁНЕ НА 2006-2010 ГАДЫ


РАЗДЗЕЛ 1

Агульныя палажэнні


Праграма выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006-2010 гады (далей - Праграма) распрацавана на аснове Праграмы выхавання дзяцей і навучэнскай молодзі ў Гродзенскай вобласці на 2004 - 2008 гады, распрацавана ў адпаведнасці з Законом Рэспублікі Беларусь «Аб адукацыі».

Праграма вызначае змест выхавання дзяцей і падлеткаў у сучасньгх умовах на тэрыторыі Астравецкаго раёна, накірункі рэалізацыі прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы выхавання, з'яўляецца метадычнай асновай арганізацыі выхаваўчай дзейнасці.

3. Праграма зарыентавана на павышэнне сацыяльнага статуса адукацыйна – выхавальных устаноў, абнаўленне зместу і структуры выхавання на аснове айчынных традыцый і сучаснага вопыту, забеспячэнне адзінства адукацыйнага і выхаваўчага працэсаў, аб'яднанне ўсіх зацікаўленых структур для рашэння сацыяльна – педагагічных праблем выхавання, інтэграванасць дзяржаўнага, грамадскага і сямейнага выхавання.


РАЗДЗЕЛ 2

Мэты, задачы і прынцыпы дадзенай праграмы


4. Мэтай дадзенай Праграмы з'яўляецца забсспячэнне неабходных метадычных, арганізацыйных, кадравых, інфармацыйньгх і іншых умоў для далейшага развіцця выхаваўчых сістэм ва ўстановах адукацыі раёна, упарадкаванне іх дзейнасці, якая будзе спрыяць развіццю сацыяльнай і культурнай кампетэнтнасці асобы, яе самавызначэння ў соцыуме, фарміраванню чалавека - грамадзяніна, сем'яніна, спецыяліста - прафесіянала.

5. Задачы дадзенай Праграмы:

далейшае павышэнне сацыяльнага статуса выхавання ў сістэме адукацыі Астравецкага раёна;

канкрэтызацыя стратэгіі мясцовай улады і органаў кіравання, накіраванай на інтэграцыю ўсіх зацікаўленых структур для рашэння сацыяльна - педагагічых праблем выхавання;

развіццё выхаваўчьгх функцый устаноў адукацыі, расшырэнне складу суб'ктаў выхавання, каардынацыя іх намаганняў, расшырэнне ўзаемадзеяння сям'і і ўстаоў адукацыі;

удасканаленне вьгхаваўчай прасторы адукацыйна - выхаваўчых устаноў;

актьгўнае ўкараненне ў педагагічную практыку сучасньгх тэхналогій у сферы выхавання;

абнаўленне зместу ідэалагічнага, грамадзянскага, патрыятьгчнага, этычнага выхавання;

аказанне дапамогі сям'і ў рашэнні праблем у выхаванні дзяцей, развіццё псіхолога -педагагічнай асветы бацькоў на дыферэнцыраванай аснове;

арганізацыйнае і метадычнае забеспячэнне дзейнасці ва ўстановах адукацыі грамадскіх аб'яднанняў «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі» і «Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя»;

актывізацыя дзейнасці аддзела адукацыі па стварэнню сістэмы псіхолага – педагагічнай і медыка - сацыяльнай рэабілітацыі дзяцей і падлеткаў;

павышэнне прафесійнага ўіроўню кіравання працэсам выхавання; забеспячэнне ўзаемадзеянпя сістэмы адукацыі раёна з іншымі сацыяльнымі інстытутамі;

выкарыстанне ў поўнай меры выхаваўчага патэнцыялу вучэбнага працэсу;

умацаванне статуса класнага кіраўніка;

актуалізацыя праблемы прафілактыкі проціпраўных дзеянняў дзяцей і падлеткаў.

6. Прынцыпы арганізацыі выхавання:

сацыяльна - культуралагічны прынцып - асэнсаванне нацыянальна - культурпых традыцый, выхаванне адказнасці за лёс Беларусі, цікавасці да гісторыі развіцця культуры свайго народа;

прындып гуманізму – прыюпше і зацвярджэнне непаўторнасці жыццёвага шляху кожпага дзіцяці, падтрымка яго імкненняў да самарэалізацыі;

прынцып варыятыўнасці – прыняцце разнастайнасці выхаваўчага асяроддзя з улікам зместу,формаў, метадаў выхавання, свабоды выбару пры абавяковым захаванні нормаў. правіл і маральных запаведзяў грамадства;

прынцып крэатыўнасці – творчы падыход да арганізацыі працэсу выхавання;

прынцып эфектыунасці сацыяльнага ўзаемадзеяння – бесперапынны працэс выхавання ад дзіцячай дашкольнай установы да вышэйшай навучальнай установы;

прынцып канцэнтрацыі выхавання – дапамога дзіцяці, падлетку ў засваенні сацыяльнага і культурнага вопыту і свабодным самавызначэнні ў сацыяльным акружэнні, у станаўленні іх як грамадзян, сем'янінаў і прафесіяналаў.


РАЗДЗЕЛ 3

Асновы педагагічнай падставы функцыянавання і развіцця выхавання ў Астравецкім раёне. Раённыя выхаваўчыя прыярытэты


7. Дашкольная адукацыя фарміруе пэўную суму ведаў, развівае базавыя здольнасці асобы, яе сацыяльныя і культурныя навыкі, асновы экалагічна мэтазгодных паводзін, здаровага ладу жыцця.

Задачы дашкольнай адукацыі:

захаванне сеткі дашкольных устаноў. фарміраванне іх новых відаў;

авалоданне сучаснымі праграмамі і тэхналогіямі, якія задаюць новы змесг навучання і выхавання;

распрацоўка і ўкараненне ў практыку дзейнасці дашкольных устаноў адукацыйных праграм і тэхналогій па развіцці сацыяльнай і культурнай кампетэнцыі дзяцей. фарміраванні ў іх камунікатыўных навыкаў. паводзін, якія адпавядаюць мэтам дашкольнага выхавання.

8. Цэнтральным звяном сістэмы адукацыі, выхавання і развіцця дзіцяці з'яўляецца агульнаадукацыйная школа.

Арганізацыя працэсу выхавання ў агульнаадукацыйных школах раёна ажыццяўляецца на аснове далейшага павышэння статуса выхавання. абнаўлення ідэалагічнага суправаджэння выхаваўчай работы, стымулявання разнастайнасці выхаваўчых сістэм, метадаў. каардынацыі сямейнага і грамадскага выхавання. Задачы выхавання:

фарміраванне выхаваўчай сістэмы. якая змяшчае ў сябе цэласнасць вучэбна -выхаваўчага працэсу. павышэнне выхаваўчага патэнцыялу навучання. маніторынг выхаванасці вучняў. ідэалагічнага суправаджэння выхаваўчага працэсу;

фарміраванне накіраванасці асобы, якая вызначае адносіны чалавека да з'яў, што адбываюцца ў свеце і нашай краіне. культурнай і навуковай спадчыпы. разумення чалавекам сябе. свайго мссца ў грамалстве;

умацаванне ілэаяагічнага зместу вучэбных занягкаў і мерапрыемстваў;

стварэнне належных умоў для развіцця і пашырэння пазітыўнага дзіцячага і маладзёжнага руху ў раёне;

умацаванне здароўя дзяцей сродкамі здароўезберагаючых тэхналогій, фізкультуры і спорту;

павышэпмс ролі псіхолага - сацыяльнай службы ў фарміраванні школьных і класных калектываў, індывідуальнай рабоцс з дзецьмі, забсспячэнні прафілактыкі асацыялыных паводзін падлеткаў;

расшырэнне ўмоў для ўдзелу сям'і ў выхаваўчым працэсе, развіцці бацькоўскіх грамадскіх аб'яднанняў, прыцягнснне бацькоў да ўдзелу ў кіраванні ўстановай.

9. Спецыфіка вучэбна - выхаваўчага працэсу ў Цэнтры карэкцыйна - развіваючага навучання і развіцця, у дзіцячым сацыяльным прытулку прадугледжвае:

ажыццяўленне комплексных дынамічных карэкцыйна - развіццёвых мер;

распрацоўку і рэалізацыю праграм з улікам інтэлектуальных і фізічных магчымасцей дзіцяці;

рэкамендацыі псіхолагаў і ўрачоў;

мэтанакіраванае прыцягненне сям'і ў працэс выхавання;

пераадоленне цяжкасцей у сацыяльнай адаптацыі дзяцей, фарміраванне ў іх камунікатыўных і працоўных навыкаў;

сацыяльную рэабілітацыю дзяцей, падрыхтоўка іх да жыцця ў грамадстве. далучэнне да канкрэтнай працы.

10. Мэтай пазашкольнага выхавання і навучання з'яўляецца:

развіццё матывацыі дзяцей да пазнання і творчасці, садзейнічанне асобаснаму і прафесійнаму самавызначэнню выхаванцаў, іх адаптацыі да жыцця ў дынамічным грамадстве, далучэнне да здаровага ладу жыцця, змястоўная арганізацыя вольнага часу;

скарачэнне прасторы дэвіянтных паводзін, вырашэнне праблемы занятасці дзяцей і падлеткаў сацыяльна значнай дзейнасцю;

падтрымка і развіццё творчасці вучняў.

11. Прыярытэтныя напрамкі выхавання ў Астравецкім раёне:

станаўленне светапоглядных асноў асобы;

выхаванне грамадзянска - патрыятычнай і маральна - этычнай культуры;

ідэалагічнае суправаджэнне выхаваўчай работы;

працоўнае і эстэтычнае выхаванне;

развіццё калектывізму і навыкаў самакіравання, фарміраванне актыўнай жыццёвай пазіцыі;

псіхолага-педагагічная прафілактыка і карэкцыя адхілення ў асобасным развіцці;

фарміраванне ў дзяцей і падлеткаў патрэбнасці ў здаровым ладзе жыцця;

выхаванне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;

узаемадзеянне з сям'ёй, дыферэнцыраваны падыход да арганізацыі работ; бацькамі, выхаванне сем'яніна;

арганізацыя канікулярнага адпачынку дзяцей і падлеткаў;

развіццё пазашкольнага выхавання і навучання.


РАЗДЗЕЛ 4

Этапы рэалізацыі праграмы


2006 год - «Лідэр». Этап прадугледжвае развіцце вучнёўскага самакіравання ў школах, у дзейнасці дзіцячых і маладзёжных аб'яднанняў; пашырэнне ва ўстановах адукацыі Астравецкага раёна грамадскіх аб'яднанняў «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». «Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя». "Беларуская маладзёжпая грамадская арганізацыя выратавальнікаў – пажарных;

2007 год - «Сям'я». Этап пакіраваны на павышэнпе ўвагі да праблем сям'і. яе выхаваўчага патонцыялу. пошук новых шляхоў прыцягнення бацькоў да кіравання вучобна - выхаваўчым працосам. новых падыходаў да асвсты бацькоў;

2008 год - «Наш двор». Этап прадупіеджеае арганізацьно работы з дзецьмі па месцы жыхарства, стварэнне сацыяльна - псдагагічных комплексаў;

2009 год - «Здаровы лад жыцця». Этап прысвсчаны павышэншо зацікаўленасці ўстаноў адукацыі да фарміравання ў дзяцей. падлеткаў патрэбнасці ў збсражэнні свайго псіхічнага і фізічнага здароўя;

2010 год - «Патрыёт». Этап прысвечапы патрыятычнаму выхаваншо дзяцсй і
падлеткаў, правядзенню мерапрыемстваў, прысвечаных 65-годдзю Псрамогі
савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.


РАЗДЗЕЛ 5

Рэалізацыя дадзенай праграмы


12. Рэалізацыя дадзенай праграмы забяспечыць:

далейшае павышэнне статуса выхавання ва ўстановах адукацыі ўсіх тыпаў на аснове шырокай грамадскай згоды;

стварэнне ўмоў прыярытэтнасці выхавання ў працэсе адукацыі;

адзінства навучання і выхавання як двух узаемазвязаных кампанентаў у сістэме адукацыі Астравецкага раё'на;

стварэнне ўмоў для карэкцыі існуючых і распрацоўкі новых праграм выхавання ва ўстановах адукацыі з улікам этнакультурных фактараў і другіх асаблівасцей мікрараёна;

стварэнне нарматыўна - арганізацыйных, упраўленчых умоў для павышэння эфектыўнасці выхавання дзяцей і падлеткаў, фарміравання чалавека -грамадзяніна, патрыёта, здольнага да стваральнай працы, абароны Айчыны. се.м'яніна, дастойнага прадстаўніка свайго народа.

13. Галоўнай крыніцай фінансавання дадзенай Праграмы з'яўляюцца сродкі раённага бюджэта ў рамках выдзеленых асігнаванняў. Дадатковымі крыніцамі з'яўляюцца сродкі, якія будуць атрыманы ад пазабюджэтнай дзейнасці.


Мерапрыемствы па рэалізацыі Праграмы выхавання дзяцей і падлеткаў у Астравецкім раёне на 2006 - 2010 гады^ Змест і формы дзейнасці

Тэрмін

выканання

Адказныя за

выкананнс

^ 1 Станаўленне светапоглядных асноу асобы:

1.1. фарміраванне ў дзяцей дашкольнага ўзросту маральных уяўленняў і вопыту маральных адносін да прыроды, людзей, прадуктаў працы;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

1.2. развіццё ў дзяцей і падлеткаў каштоўнасных адносін да прыроды, чалавека; арыентацыя іх на асэнсаванне дружбы, сыноўняга, даччынага, сяброўскага абавязку, чалавечай годнасці; выпрацоўка ў маладых людзей станоўчых адносін да сістэмы жыццёвых каштоўнасцей, сэнсу жыцця;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі


1.3. фарміраванне ў выхаванцаў нормаў. прынцыпаў паводзін і дзейнасці ў сістэме "чалавек - прырода - грамадства - праца -выгворчасць"; сіетэматызацыя ў іх поглядаў, перакананняў, прынцыпаў дзейнасці ў сістэме "чалавек - асяроддзе - соцыум -грамадства", "чалавек - вытворчасць - кар'ера - праііа''. "Індывід -развіццё' - самаразвіццё' асобы"; інфармаванне молодзі аб сучасных вытворчых, эканамічных. сацыялыіых працэсах у грамадстве;

2006-2010г.г.

Установы адукацыі

1.4. абагульненне вопыту работы педагогаў па праблемах фарміравання ў падлеткаў светапоглядных асноў;

2006-2010г.г.


Раенны вучэбна метадычны кабінет

1.5. арганізацыя работы з вучнямі:

- філасофскія сталы:

«Лес у руках чалавека», «Жыццё, смерць, бсссмяротнасць», «Мараль і права, сумлепне і закон»;

- даследаванні па праблсме:

«Праблемы молодзі ўчора, сёння, заўтра»;

- дыскусіі на тэмы:

«Маральнасць і палітыка, сумленне і ўлада: мэты і сродкі»,

«Маральная пропаведзь і тэорыя маршіі»,

«Быццё вызначае свядомасць»,

«Сэнс жыцця: трактаваіше паняцця сёння, у мінулым і будучым»;

- Сакратаўскія гутаркі:

«Даччын, сынаў абавязак і чалавечая годнасць»,

«Жыццёвыя каштоўнасці: погляд праз стагоддзі»,

«Прафесіянальная праца як сродак самавыражэння».

- гутаркі:

«Часдумаць палітычна», «Жыццё пражыць па-сапраўднаму»,

«Я гляджу на сябе», «Я ствараю сябе»;

- абарона фантастычных праектаў:

«Хачу бачьшь нашу школу (вёску, горад)...»,

«Высокае званне - чалавек»;

- навукова - практычныя канферэнцыі:

«Найбольш значныя падзеі і яркія асобы XX стагоддзя»,

«Пісьменнікі і кампазітары - песняры мужнасці і доблесці»,

«Спартыўны бляск Беларусі»,

«Навуковы патэнцыял Айчыны на дабрабыт народу»;

- дыспуты:

«Калі твая праўда нясе зло», «Лёс Радзімы - мой лёс». «Што патрэбна чалавеку для шчасця»;

- карэкцыйна - развіваючыя заняткі па выхавшшю маральных якасцей асобы: адказнасць, дабрата, дружба, праблема выбару; - заняткі:

«Дыядогі аб маралі», «Этыка і этыкет». «Чалавек - мысліцель і творца»;

- акцыі: «Чыстас слова». «Малым рэкам - наш вялікі клопат».

2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2007 г

2009 г

2006 г

2010 г

2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.

Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі
2. Выхаванне грамадзянска-патрыятычнай і маральна-этычнай культуры. Ідэалагічнае суправаджэннс выхаваўчага працэсу:

2.1. каардынацыя ўзаемадзеяння ўдзельнікаў педагагічнага працэсу. джяржаўных і грамадскіх арганізацый. сям'і. Вучняў пазабеспячэпню ўмоў для эфектыўнай выхаваўчай работы ва ўстановах адукацыі, яе ідэалагічнага суправаджэння;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.2. развіццё ў вучняў нацыянальнай самасвядомасці і грамадзянскай пазіцыі, патрыятычных пачуццяў ва ўмовах вучэбнага працэсу, пазаўрочнай дзейнасці навыкаў групаарыентаваных наводзін. міжасабовых нюсгн, лідэрскіх якасцсй. актыўнай асобаснай і сацыяльнай назіцыі;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.3. правядзенне аналізу стану і зместу нагляднай агітацыі, і дзяржаўнай сімволікі ва ўстановах адукацыі;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.4. арганізацыя сустрэч з дэпутатамі, прадстаўнікамі органаў дзяржаўнага ўпраўлення, мясцовых органаў улады па пытаннях ідэалагічнага выхавання вучняў;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.5. выкарыстанне патэнцыялу інфармацыйных і выхаваўчых гадзін для сістэмнага і свасчасовага азнаямлення вучняў з актуадьнымі пытаннямі ўнутранай і знешняй палітыкі;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.6. папулярызацыя сярод молодзі нацыянальных традыцый краіны, населенага пункта, раёна, школы, сям'і;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.7. арганізацыя работы па прыцягненню вучняў у працэс добраўпарадкавання аб'ектаў сацыяльна – культурнага прызначэння, тэрыторыі нассленага пункта, школы;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.8. падтрымка дзіцячых і маладзёжных ініцыятыў, прыцягненне бацькоў і другіх зацікаўленых да ўдзелу ў іх;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.9. арганізацыя маніторынгу стану ідэалагічнага суправаджэння выхаваўчай работы, сістэмы каштоўнасных арыентацый школьнікаў;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі

2.10. арганізацыя і правядзенне:

- раённага конкурсу педагагічных і маладзёжных праектаў «Я - грамадзянін Рэспублікі Беларусь»;

- дэбатаў: «Жыццёвая пазіцыя чалавека: актыўнасць, дзейнасць і пасіўнасць, сузіральнасць»; «Міжнацьшнальныя адносіны і мараль»;

- філасофскіх сталоў: «Актыўны чалавек: свабодны чалавек і раб»; «Лёс, абставіны жыцця і духоўная сіла чалавека»;

- трыбуны лідэра: «Калі не я, то хто?»

- адкрытай кафедры «Грамадзянства і грамадзянская пазіцыя»;

- круглых сталоў: «Патрыятызм учора, сёння, заўтра», «Глабалізацыя і будучае маёй Рэспублікі"»;

- гадзіны аратараў: «Шуканні знакамітых людзей», «Шчасце і сэнс жыцця», «Складаемыя жыццёвага поспеху», «Чалавек як творца жыцця»;

- педмайстэрняў: «Грамадзянінам быць абавязаны», «Мая родная старонка»;

- часоў зносін: «Што самае галоўнае?», «Наша краіна - Беларусь», «Нацыянальныя традыцыі. Што мы ведаем аб іх?»;

- курсаў па выбару, факультатываў: «Гісторыя, Факты. Людзі», «Скарбы маёй краіны». «Астраветчына»;

- клубаў: «Патрыёт», «Палітклуб», «Прэсклуб», «Пазіцыя», «Валанцёр», «Час»;

- раённай ваенна-спартыўнай гульні «Зарніца»;

- тыдняў турызму і краязнаўства;

- работы цімураўскіх і пошукавых атрадаў;

- раённай спартакіяды дапрызыўнай молодзі па мнагабор'ю «Абаронца Айчыны»;

- турыстычных злетаў;

- класных і інфармацыйных гадзін: «Гістарычныя факты і з'явы: суадносіны розных поглядаў»;

- дыскусій: «Лсс Радзімы і мой лес». «Быць у жыцці балельшчыкам ці гуляць самому?»:

- сустрэч з сучаснымі палітычнымі і грамадскімі дзеячамі;

- находаў. экспедыцый па гістарычных месцах рэспублікі;

- цыкла гугарак: «Абаронцы Айчыны», « Гонар за сваю Айчыну», «Павага да сваёй гісторыі», «Трагічны лёс дзяцей вайны і мір дзяцінства», «Зберажы спадчыну»;


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.

2006-2010 г.г.

2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


на працягу усяго перыяду


кожны год


кожны год


кожны год

кожны год

кожны год

кожны год


кожны год

на працягу усяго перыяду

на працягу усяго перыяду

на працягу усяго перыяду

на працягу усяго перыяду


Аддзел і установы адукацыі, грамадскія аб'яднанні "Беларускі Рэспубліканскі Саюз молодзі", "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя". Цэнтр пазашкольнай работы, аддзел па правах молодзі


Установы адукацыі


Установыадукацыі


Установы адукацыі


Аддзел ўстановы адукацыі


Аддзел ўстановы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі


Установы адукацыі

Установы адукацыі

Установы адукацыі

2.11. стварэнне ў кожнай навучалышй установе сістэмы маральнага выхавання як асноны духоўнай сферы жыццядзейнасці праз:

- арганізацыю факультатываў, клбаў, аб'яднанняў «Каштоўнасць маралі і маралыіыя кашкоўнасці»;

- правядзенне спецыяльных заняткаў, трэнінгаў, размоў «Дыялогі аб маралі»:

мараль і духоўнас жыццё грамадства

каштоўныя арыенціры жыцця

маральныя асновы грамадскагажыцця

маральныя пачуцці, прынцыпы, паводзіны і г.д.;2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі, грамадскія аб'яднанні "Беларускі рэспубліканскі Саюз молодзі'', "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя", Цэнтр пазашкольнай работы, аддзел па справах моладзі, упраўленне па працы і і сацыяльнай абароне, камісіяпа справах непаўналетніх

2.12. арганізацыя пастаянна дзейнічаючых рухаў:

«Дом без адзіноты» (шэфства над састарэлымі людзьмі), «Дзсці Гіпакрата» (дапамога хворым), «Клопат», «Давер» (данамога падлеткам, здольным да правапарушэнняў); «Вахты памяці»; «Памятаем і зберагаем» (добраўпарадкаванне помнікаў);


2.13. правядзенне:

- конкурсу “Галасы гісторыі”;

- конкурсаў у рамках Усебеларускай краязнаўчай экепедыцыі "Наш край";

2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі, грамадскія аб'яднанні "Беларускі рэспубліканскі Саюз молодзі'', "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя", Цэнтр пазашкольнай работы, аддзел па справах моладзі, упраўленне па працы і і сацыяльнай абароне, камісіяпа справах непаўналетніх.

Аддзел і установы адукацыі
^ З.Праца як унікальны сродак выхавання чалавека:

3.1. у дашкольных установах:

- фарміраванне станоўчых адносін да працы. Цікавасці да выканання пасільных працоўных заданняў, жадання самастойна дабівацца вынікаў;

- выхаванне акуратнасці, беражлівасці да акаляючага ассяроддзя, прадметаў;

- развіццё ўменняў дапамагаць дарослым, адзін аднаму;

- выкарыстанне сістэматычнага ўдзелу дзяцей у розных відах працы па асабістай ініцыятыве. па просьбе дарослых, аднагодкаў;

- арганізацыя самаабслугоўвання, авалодванне дзецьмі дашкольнага ўзросту культурна-гігіенічнымі навыкамі выканання простых працоўных даручэнняў;

- арганізацыя працы па догляду жывел і раслін;

- арганізацыя гульнёвай дзейнасці, стварэнне ўмоў для развіцця мастацкай творчасці;

2006-2010 г.г.

Аддзел установы адукацыі

3.2. у малодшых школьнікаў:

- фарміраванне сацыяльна- псіхалагічнай гатоўнасці да працы;

- фарміраванне ўмення самастойна, паслядоўна выконваць даручэнні і абавязкі, прымаць удзел у калектыўнай працы, праяўляць ініцыятыву і творчы падыход;

2006-2010 г.г.

Аддзел установы адукацыі

3.3. у падлеткавым узросце:

- развіццс валявых якасцей асобы, умення і навыкаў упраўлення сабой у працэсс працоўнай дзейнасці: фізічных магчымасцей і здольнасцей пры выкананні практычнай дзейнасці;

- фарміраванне творчых адносін да працы, самастойнасці, самадысцыпліны,самакантролю ў працэсе працы:

2006-2010 г.г.


Аддзел установы адукацыі

3.4. у старэйшым школьным узросце:

- фарміраванне ведаў аб асновах сучаснай вытворчасці, асновах прафесіі; выяўленне і развіццё прафесійных інтарэсаў і здольнасцей, грамадска каштоўных матываў выбару прафесіі, падрыхтоўка да прафесійнага самавызначэння;

- фарміраванне новага эканамічнага мыслення;

- арганізацыя калектыўных творчых спраў. работы на прыткольным участку, дзяжурства па школе, працоўных дэсантаў, афармлення кабінетаў;

- увядзенне факультатываў, курсаў:

- «Асновы хатняй эканомікі»;

- «Культура дома і рамонтныя работы»;

- «Асновы выбару прафесіі»;

- стварэнне працоўных аб'яднанняў.

2006-2010 г.г.


Аддзел установы адукацыі

3.5. арганізацыя і правядзенне:

- сустрэч - дыялогаў з эканамістамі, прадпрымальнікамі,

спецыялістамі раённага Цэнтра занятасці;

- тэсціраванне «Прафесійнае вызначэнне»;

- дзелавых гульняў "Бізнес для ўсіх", "Ступені да поспеху", "Біржа працы", "Аукцыён";

- дыспутаў, круглых сталоў, адкрытых кафедр: «Прафесійная праца як сродак самавызначэння», «Формы і спосабы ўдзелу людзей у эканамічнай палітыцы», «Бізнес. Мараль. Этыкет»;

- конкурсаў творчых праектаў;

- конкурсаў даследчых работ: «Праца як аснова жыццядзейнасці чалавека», «Роля працы ў фарміраванні асобы»;

- працоўных атрадаў па рамонту школьнай мэблі,школьных памяшканняў і тэрыторыі;

- працоўных акцый, дэсантаў, конкурсаў;

- экскурсій на прадпрыемствы;

- «Дня прафарыентацыі»; «Кірмашу прафесій".

2006-2010 г.г.


2006-2010 г.г.


Кожны год

2007, 2009г.г.


Летні час


Кожны год

Кожны год

Кожны год

Аддзел установы адукацыі, раённы Цэнтр занятасці


Аддзел установы адукацыі,
4. Развіццё калектывізму і навыкау міжасобасных зносін, фарміраванне актыўнан жыццёвай пазіцыі:

4.1. фарміраванне псіхалагічнай кулыуры асобы вучня:

- садзейнічанне фарміраванню вучэбнага класа як калектыву;

- актывізацыя вучнёўскага самакіравання;

- актывізацыя калектыўнага правядзення вольнага часу;

- напрацоўка традыцый у калектыве:

- вызначэнне лідэраў, дзелавых і міжасабовых адносін у калектыве, дыягностыка ўнутрыкалектыўных адносін;

- забеспячэнне развіцця калектыву, фарміраванне ў кожнага члена калектыву навыкаў узаемадзеяння. саўдзельніцтва;

- арганізацыя жыццядзейнасці ў калектыве, якая стане прасторай самарэалізацыі юнакоў і дзяўчат;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі, грамадскія аб'яднанні “Беларускі рэспубліканскі Саюз молодзі”, “Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя”.

Цэнтр пазашколыіай работы, аддзел па справах моладзі.

4.2. артанізацыя нарматыўнай дзейнасці:

- выпрацоўка кодэксаў гонару, запаведзей адносін, правіл паводзін, статутаў аб'яднанняў;

- арганізацыя работы рознаўзроставых аб'яднанняў;

- падрыхтоўка сумесных канцэртаў, паходаў, акцый. свят малодшых і старэйшых школьнікаў з бацькамі;

2006-2010 г.г.

Аддзел і установы адукацыі, грамадскія аб'яднанні “Беларускі рэспубліканскі Саюз молодзі”, “Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя”.

Цэнтр пазашколыіай работы.

4.3. падтрымка грамадскіх аб'яднанняў "Беларускі рэспубліканскі Саюз молодзі" і "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя", пашырэнне колькасці іх членаў;

2006-2010 г.г.


Аддзел і установы адукацыі

4.4. удасканаленне шляхоў узаемадзеяння з грамадскімі аб'яднаннямі "Беларускі рэспубліканскі Саюз молодзі" і "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя", накіраваных на рэалізацыю дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі;

2006-2010 г.г

Райвыканкам, аддзел і установы адукацыі

4.5. прыняцце мер па падтрымцы раённага савета піянерскай арганізацыі, забеспячэнне арганізацыйнай, фінансавай, метадычнай дапамогі ў яго рабоце;

2006-2010 г.г.

Райвыканкам,

4.6. увядзенне даплат з мясцовага бюджэту старшыні раённага савета грамадскага аб'яднання "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя";

2006 г.

Райвыканкам

4.7. абмеркаванне дзейнасці грамадскага аб'яднання "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя" на савецс аддзела адукацыі і пасяджэннях педагагічных саветаў школ;

Кожны год

Аддзел і ўстановы адукацыі

4.8. арганізацыя дзейнасці педагагічных калектываў школ па падборы, падрыхтоўцы лідэраў, актыву, фарміраванне ў арганізацыі ідэалагічнай асновывы, накірункаў дзейнасці;

Кожны год

Аддзел і ўстановы адукацыі

4.9. арганізацыя, правядзенне, стварэнне:

- раённага піянерскага злёту;

- фестывалю дзіцячых грамадскіх аб'яднанняў;

- сустрэч "Адкрыты мікрафон";

- конкурсу на лепшы праект "Маладзёжная арганізацыя: яе сёння і заўтра";

- школы трэнінга «Я і калектыў»;

- школы лідэра;

- савета актыву;

- інтэлектуальных гульняў;

- школьных лясніцтваў;

- лагера піянерскага актыву "Вясёлка";

- конкурсу «Лідэр года»;

- «Клас года»;

- "Піянер года".

2006, 2008, 2010 г.г.

2007, 2009 г.г.

Пастаянна

2007 г.


Пастаянна

Пастаянна

Пастаянна

Пастаянна

Пастаянна

У летні час

2006,2008 г.г.

2007, 2009 г.г.

2006, 2008, 2010 г.г.

Аддзел і ўстановы адукацыі, грамадскія аб'яднанні "Беларускі рэспубліканскі Саюз молодзі", "Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя".


Цэнтр пазашкольнай работы, аддел па справах моладзі
^ 5. Псіхолага - педагагічная прафілактыка і карэкцыя адхілення ў асобасным развіцці. Фарміраванне ў дзяцей і падлеткаў патрэбнасці ў здаровым ладзе жыцця:

5.1. арганізацыя псіхолага - педагаігічнай падтрымкі і дапамогі дзецям з парушэннямі ў асобасным развіцці і паводзінах у рамка дашкольнай, школьнай і пазашкольнай сфер адукацыі і выхавання, псіхалагічнай і педагагічнай асветы вучняў, настаўнікаў, бацькоў па праблемах дзяцей з парушэннямі ў асобасным развіцці і паводзінах;

2006-2010 г.г.

Адззел іўстановы адукацыі

5.2. правядзенне сацыяльна - педагагічнага і псіхалагічнага кансультавання і карэкцыйнай работы, накіраванай на аказанне дапамогі дзецям у індывідуальным развіцці, самаразвіцці, адаптацыі ў крызісных сітуацыях, прававой адукацыі падлеткаў, педагогаў, бацькоў; аргументаванай прапаганды здаровага ладу жыцця;

2006-2010 г.г.

Адззел іўстановы адукацыі

5.3. арганізацыя сацыяльна - педагагічнага і псіхалагічнага назірання:

- за сацыяльнай і асобаснай сітуапыяй развіцця дзіцяці;

- за выхаваўчым асяроддзем, умовамі сацыялізацыі і жыццядзейнасці падлеткаў;

- за асаблівасцямі псіхалагічнай адаптацыі дзяцсй да зменлівых

умоў жыццядзейнасці, крызісных падзей жыцця;

2006-2010 г.г.

Аддзел і ўстановы адукацыі

5.4. правядзенне сацыялыіа педагагічнай і псіхалагічнай дыягностыкі:

- умоў сацыяльнай і псіхалагічнай адаптацыі падлеткаў і праблем, звязаных з імі;

- асаблівасці матывацыйнай, эмацыянальнай, валявой, і маральнай сфераў асобы і рэгуляцыі паводзін;

- характару міжасобасных сувязей дзіцяці з равеснікамі і старэйшымі;

- сацыяльна - псіхалагічнага мікраклімату ў сям'і, класе;

- узроўню развіцця здольнасцей;

- асаблівасцей педагагічнага ўзаемадзеяння;

2006-2010 г.г.

Аддзел і ўстановы адукацыі


5.5. ганізацыя сацыяльна - педагагічнай карэкцыі і псіхалагічнай дапамогі;

2006-2010 г.г.

Сацыяльна-псіхалагічная служба ўстаноў адукацыі

5.6. арганізацыя кантролю за дынамікай нсіхічнага развіцця дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту з мэтай ранняга выяўлення адхіленняў:

- распрацоўка індывідуальных і групавых праграм сацыялыіа -

педагагічнай і псіхалагічнай работы з дзецьмі;

- стварэнне і аналіз эфектыўнасці рэалізацыі прафілактычных праграм;

2006-2010 г.г.

Сацыяльна-псіхалагічная служба ўстаноў адукацыі

5.7. прадаўжэнне практыкі рэгулярнага разгляду на саветах аддзела, педагагічных саветах устаноў адукацыі пытанняў прафілактыкі проціпраўных паводзін вучняў, работы з неблаганадзейнымі сем'ямі, справаздач спецыялістаў адукацыі аб рабоце па папярэджанні правапарушэнняў і злачынстваў;

2 разы у год

Сацыяльна-псіхалагічная служба ўстаноў адукацыі

5.8 нравядзенне конкурсу мадэляў прафілактыкі проціпраўных паводзін непаўналетніх;

2007 г.

Аддзел установы адукацыі

5.9. абагульненне вопыту работы спецыялістаў адукацыі розных катэгорый па праблемах выхаваўча - прафілактычнай работы

- класных кіраўнікоў

- педагогаў сацыяльных

- педагогаў псіхолагаў;2007 г.

2008 г.

2009 г.

Аддзел установы адукацыі

5.10. арганізацыя змястоўнага вольнага часу дзяцей і падлеткаў у Цэнтры пазашкольнай работы;

На прцягу ўсяго перыяду

Цэнтр пазашкольнай работы

5.11. забеспячэнне для ўсіх падлеткаў абавязковай базавай адуканыі;

На прцягу ўсяго перыяду

Аддзел установы адукацыі

5.12. расшырэнне спецкурсаў па здароваму ладу жыцця;

2006 г.

Установы адукацыі

5.13. арганізацыя эфсктыўнай дзейнасці школ па выкананні дзяржаўных праграм па фарміраванні здаровага ладу жыцця, нацыянальных дзеянняў па папярэджанні п'янства і алкагалізму, наркаманіі, прафілактыцы ВІЧ - інфекцыі;

На працягу ўсяго перыяду

Аддзел і ўстановы адукацыі

5.14. стварэнне сістэмы медыка - санітарнай асветы вучняў і іх

бацькоў па зберажэнні, развіцці і карэкцыі здароўя;

2006-2007 г.г.

Аддзел і ўстановы адукацыі, установы аховы здароўя

5.15. фарміраванне навыкаў ЗЛЖ праз сістэму фізкультурна - аздараўленчых мерапрыемстваў;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

5.16 арганізацыя і правядзенне:

- акцый, месячнікаў, дэкад па прапагандзе ЗЛЖ;

- сумесных з аддзелам па турызму і спорту саветаў і нарад па аналізу стану і шляхоў удасканалення фізічнага выхавання вучняў;

- раённага агляду ўзроўшо фізічнай падрыхтаванасці вучняў школ;

- спартыўна - масавых і фізкультурна – аздараўленчых мерапрыемстваў пад дэвізам «Усе на старт!»;

- спартыўных і аздараўленчых субот у школах, рухомых перапынкаў на свежым паветры;

- абаронна-спартыўных і спартыўна - аздараўленчых лагераў для навучэнцаў дзіцяча - юнацкіх спартыўных школ;

- раённага агляду на лепшую арганізацыю работы па месцы жыхарства падлеткаў;

- трэнінгавых заняткаў «Бяспечныя і адказныя паводзіны»;

- конкурсаў, алімпіяд па прававых ведах;

- урокаў здароў'я;

- агляду - конкурсу на лепшае мерапрыемства па прававому выхаванню;

- калажу «Прычыны правапарушэнняў».

На працягу ўсяго перыяду


На працягу ўсяго перыяду

На працягу ўсяго перыяду

2007 г.


2006-2010 г.г.

На працягу

ўсяго перыяду

2007 г.


2006 г.

Аддзел ўстановы адукацыі, аддзел па турызму і спорту. Цэнтр пазашкольнай работы, камісія па справах непаўналетніх, аддзел па справах моладзі
^ 6.Узаемадзеянне з сям'ёй. Выхаванне сем'яніна:

6.1. аказанне дапамогі бацькам у пошуку аптымізацыі ўздзеяння на дзяцей, стварэнне ўмоў, якія забяспечаць іх інтэлектуальнае і маральнае развіццё, эмацыянальна - псіхічную паспяховасць;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

6.2. сумеснае планаванне і рэалізацыя бацькамі і настаўнікамі выхаваўчых і адукацыйных дзеянняў. накіраваных на развіццё асобы маладога чалавека;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

6.3. арганізацыя педагагічнай адукацыі бацькоў на пытаннях:

- прававых - азнаямленне з асноўнымі падажэннямі сямейнага права;

- гісіхадагічных - фарміравапне наняцця аб асобе дзіцяці, аб этапах яго стапаўлення, аб дыягнасціраваіші і развіцці здольнасцей, узроставых асаблівасцях, аб прынцыпах адносін з дзецьмі і надлеткамі;

- педагагічных - фарміраванне ўяўленняў аб ролі сям'і ў выхаванні дзяцей і яс педагагічнын патэнцыяле, аб асабдівасцях самсйнага выхавання, выхаваўчых ролях бацькі і маці;

- аховы здороўя дзяцей, папярэджання перагрузкі;

- фарміравання ў бацькоў этыкі адносін з дзсцьмі – этыкі партпёрства;

На працягу ўсяго перыяду

Аддзел ўстановы адукацыі

6.4. прыцягненне бацькоў да працы ў гуртках. аб'яднаннях, да арганізацыі сумесных свят, копкурсаў, спаборніцтваў, вядзенню спецкурсаў і семінараў;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

6.5. арганізацыя індывідуальнай работы з кожнай сям'ёй;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

6.6. аказанне адэкватнай падтрымкі і дапамогі бацькам у іх намаганнях пераадолець узнікаючыя праблемы ў выхаванні;

На працягу ўсяго перыяду

Установы адукацыі

6.7. аказанне дапамогі сем'ям, якія аказаліся ў цяжкіх абставінах;

На працягу ўсяго перыяду

Аддзел ўстановы адукацыі

6.8. распрацоўка і дзейнасць сістэмы стымулявання:

а) эфе
еще рефераты
Еще работы по разное