Реферат: Міністерство освіти І науки україниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра інформаційних технологій та систем


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Організація баз даних»


для спеціальності «Комп’ютерна інженерія»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31.08.2010 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Організація баз даних»

^ Назва курсу.

«Організація баз даних»


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Комп’ютерна інженерія.

Код курсу.

[ІІТ] / [Комп._інж._09].[3_3.1_9]

Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

Рік (роки) навчання.

2-й

Семестр / семестри.

4

Кількість кредитів ECTS.

5

Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Крамаренко Тетяна Анатоліївна – асистент кафедри інформаційних технологій та систем (2 корпус, ауд. 2-159, e-mail: t_kramarenko@mail.ru)

^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета дисципліни –– є виведення студентів на рівень професійного користувача БД на комп’ютері, тобто формування знань, умінь та навичок, потрібних для використання найбільш поширених сучасних БД. Вказані уміння дозволять застосовувати комп’ютер як найсучасніший технічний засіб навчання.

^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Основні поняття теорії баз даних (БД). Система управління базами даних (СКБД). Моделі даних. Поняття про елементи бази даних. Реляційна база даних.

14

4

 

 

10

1.2.

Планування і проектування баз даних. Етапи.

Нормалізація баз даних (БД). Аналіз обмежень цілісності, розробка методів їхньої підтримки.

Предметна область і семантика предметної області. Концептуальні засоби описання предметної області

Інфологічна модель предметної області. Даталогічна модель бази даних.

18

8

 

2

8

1.3.

Вибір, обґрунтування архітектури і системи керування базами даних (СКБД). Створення проекту в Power Designer”.

12

2

 

4

6

1.4.

СКБД MS Access. Створення і основні прийоми редагування таблиць у MS Access. Створення бази даних.

Визначення зв’язків таблиць..

9

1

 

2

6

1.5.

Зміни структури і макета таблиць у СКБД MS Access. Сортування та пошук даних.

9

1

 

2

6

1.6.


Створення запитів на вибірку у однотабличній й багатотабличній БД у СКБД MS Access. Прості запити. Запити з умовою відбору. Запити з обчислювальними полями.

10

2

 

2

6

1.7.

Основні відомості про мову SQL. Функції. Визначення даних. Відбір даних з таблиць. Модифікація записів: редагування записів, вставка записів, ліквідація записів. Статичний і динамічний запити.

12

2

 

4

6

1.8.


Вибір даних за допомогою запитів-дій у СКБД MS Access. Перехресні запити.

10

2

 

2

6
^ Другий модуль

0

 

 

 

 

2.1

Створення звітів у СКБД MS Access. Види звітів, засоби створення, структура звітів, редагування, перегляд і друк. Створення форм. Способи створення форм. Використовування Майстра по створенню форм. Створення форм в режимі Конструктора. Управління елементами форми. Розробка складних форм. Побудова діаграм у формах.

15

1

 

4

10

2.2.

Використання макросів у СКБД MS Access. Створення, запуск, редагування.

9

1

 

2

6

2.3.

СКБД Visual FoxPRO. Об’єкти СКБД FoxPRO. Головне вікно програми. Огляд пунктів верхнього меню. Створення проекту

7

1

 

 

6

2.4.

Створення бази даних у Visual FoxPRO. Створення таблиць бази даних. Визначення зв’язків між таблицями. Цілісність даних. Перегляд і заповнення таблиць даними

9

1

 

2

6

2.5.

Створення форм у Visual FoxPro за допомогою майстра. Запуск. Структура форми. Підлеглі форми.

12

2

 

2

8

2.6.

Запити до бази даних у Visual FoxPRO. Створення, збереження, запуск. Списки полів запиту. Угрупування полів. Багато табличні запити.

12

2

 

2

8

2.7.

Створення звітів. Види звітів, засоби створення, структура звітів, редагування, перегляд і друк.

10

2

 

2

6

2.8.

Інформаційні системи і їх ресурси. Основні етапи розробки інформаційних систем.

12

2

 

 

10
загальна кількість годин

180

34
32

114
^ Список рекомендованої навчальної літератури.
В каталозі H:\dopmat\2_KI\Org_DataBase в електронній формі розташовані основні та додаткові матеріали з дисципліни. Інтернет адреса серверу - http://its.lnpu.edu.ua, http://its.luguniv.edu.ua (або у локальній мережі http://192.168.2.44) - використати розділ «^ РЕСУРСЫ КАФЕДРЫ» «СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ» «ВЫЗВАТЬ КОМПОНЕНТ»
Електронні матеріали можливо отримати за адресою серверу піктограма «^ Учебный процесс»-«Эл.библиотека» у підрозділах:

«Библиотека ИТС (для самостоятельного изучения)

«Библиотека ИТС (для специальности Компьютерная инженерии)»

Перелік періодичних видань у електронній формі можливо отримати за адресою серверу розділ «Учебный процесс»-«Эл.журнали»


Основна навчальна література

Омельченко Л.М. Самоучитель VisuslFoxPro 8. / Л. М. Омельченко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 688 с.: ил.

Праг К. Библия пользователя Access + CD. / К. Праг. – М. – СПб., К. : Издательский дом «Вильямс», 1998. – 450 с.

Секреты Access +CD. – СПб. : Издательский дом «Вильямс», 1998. – 200 с.

Харитонова И. А. Microsoft ACCESS 2000: Разработка приложений. / И. А. Харитонова, В. Д. Михеєва. – СПб., 2000. – 832 с.: ил.

Швецов В.И. Базы данных. Учебное пособие. / В.И. Швецов, А.Н. Визгунов, И.Б. Мееров – Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 2004. – 217 с.

Боуман Дж.С., Эмерсон С.Л., Дарновски М. Практическое руководство по SQL (пер. с англ.) Изд. 4-е. – Вильямс, 2002. – 324 с.


Додаткова навчальна література

Избачков Ю.С. Информационные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. – СПб. : Питер, 2006. – 656 с. : ил.

Хомоненко А.Д. Работа с базами данных в C++ Builder. / А.Д. Хомоненко, С.Е. Ададуров. – СПб. : БХБ-Петербург, 2006. – 496 с. : ил.

Методи викладання.

Діяльність студента:

слухання лекцій;

виконання лабораторних робіт;

самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

виконання індивідуальних завдань.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

лабораторні роботи – 30%

самостійна робота (реферат) – 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Поняття, основні визначення, особливості, класифікація і структура інформаційних систем (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Основні етапи створення інформаційних систем, життєвий цикл, методологія і технологія розробки (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Ресурси інформаційних систем. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Реферат. СКБД. Призначення, особливості, можливості, відмінності різних СКБД.

10%
Разом

25%
Мови викладання.

Російська, українська


еще рефераты
Еще работы по разное