Реферат: Фінансовий стан І фінансова стратегія


Бізнес-план. Завод нестандартного обладнання


БІЗНЕС-ПЛАН
Завод нестандартного обладнання
ЗМІСТ
Резюме.
Опис підприємства.
Аналіз ринку
Опис продукту (послуг)
Маркетингова стратегія.
Фінансовий стан і фінансова стратегія.
Організаційний план.
План виробництва.
Фактори ризику.
Заключення.
РЕЗЮМЕ
Опис підприємства.
Закрите акціонерне товариство ” Завод нестандартного обладнання“ засновано згідно з рішенням засновників Протокол № 1 від 31 січня 2003 р.
Місце знаходження підприємства: Україна, 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Січових Стрільців 121.
Засновниками (акціонерами) на момент створення Товариства є юридичні та фізичні особи, визначені Установчим договором Товариства.
В подальшому акціонерами Товариства можуть бути і інші юридичні та фізичні особи, які набули у власність акції Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства, щодо обігу акцій закритих акціонерних товариств.
В разі реалізації акцій одним з засновників Товариства, інші засновники мають першочергове право на придбання акцій Товариства.
Основною метою товариства є підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку на вкладений капітал та використання його у інтересах акціонерів, розвитку Товариства, задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів акціонерів.
Статутний фонд Товариства становить 300 000 грн. Статутний фонд Товариства розподіляється на 3 000 простих іменних акції номінальною вартістю 100 ( сто ) гривень кожна.
Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір свого статутного фонду. Збільшення Статутного фонду може бути здійснене тільки після внесення повністю всіма акціонерами своїх внесків (оплати акцій). Зменшення Статутного фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Рішення Товариства про зміну Статутного фонду набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до установчих документів Товариства.
Аналіз ринку.
Одним з основних видів діяльності підприємства є виробництво нестандартного обладнання (спеціальні верстати, транспортери та нестандартне обладнання для різних галузей господарства).
Даний ринок є специфічним, тому що включає в себе певну групу споживачів. Тобто підприємство керується вимогами споживчого ринку. Враховуючи, що на даний вид діяльності в цьому регіоні немає конкурентів підприємство виступає, як природний монополіст, воно веде політику доступних цін для споживача.
Основними споживачами виступають фізичні і юридичні особи, які використовують нестандартне обладнання.
Отож, у підприємства за 7 років діяльності є вже напрацьована структура ринку (працює на декількох сегментах - поєднуючи їх), що є важливим для проведення маркетингової чи рекламної діяльності.
Підприємство намагається розширити кількість свої замовників, пропонуючи свої послуги на сусідніх регіонах де ще не практикується така продукція. Є вже певні розроблені стратегії по введенню даної продукції. Це дасть змогу розширити обсяг випуску, що в свою чергу потягне збільшення робочих місць, удосконалення устаткування, збільшення прибутку.
^ ОПИС ПРОДУКТУ (ПОСЛУГ)
Виробництво нестандартного обладнання.
На даному секторі ринку (в даному регіоні) немає конкурентів, тому підприємство виступає природним монополістом. Даний вид послуг користується попитом, тому як на даному регіоні зареєстровано більше як кранів різних модифікацій. Є вже напрацьована структура споживачів на даний вид послуг, існує гнучка система знижок.
Дане виробництво проводиться під замовлення. Ми можемо визначити кількість продукту, яку фірма може реалізувати, виходячи із конкретних ринкових умов.
Табл.. Прогноз збуту
№ Інд. Найменування Од. вим. 2004 2005
1 Ксп. Кількість потенційних споживачі Од 4 6
2 Пср Кількість продукту на 1 споживача в рік Грн. 16 000 12 000
3 Спр Сумарний потенціал ринку Грн. 71 000 74 000
4 Кк Кількість конкурентів Од не має не має
5 Чрс Середня частка ринку конкурента Грн. - -
6 Кчр Зайнятий відсоток середньої частки % 97 % 98 %
7 Орз Обсяг очікуваного річного збуту* тис. грн. 62 70,5

* Розрахунок обсягу очікуваного річного збуту


Виходячи з даних розрахунків підприємству потрібна більш досконала маркетингова політика і проведення рекламних компаній.
До одного з основних показників також треба віднести витрати на продукт чи послугу. Для порівняння розвитку виробничих потужностей пропонуємо елементи витрат на виробництво товару.
За 2001 рік :
За 2002 р:
Як бачимо різко збільшились амортизаційні відрахування відносно інших витрат, це спричинено певними стратегічними заходами підприємства.
Ціни на продукцію визначаються по калькуляції.
^ МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
Маркетингова стратегія передбачає собою вивчення ринку, споживача, конкурентів і продукції або послуги, яку ти надаєш.
Виробництво нестандартного обладнання.
Даний вид послуг користується попитом на даному регіоні, через свою специфічність (потрібна відповідна кваліфікація персоналу). Враховуючи той фактор, що у даному секторі конкурентів немає підприємство виступає природним монополістом. Це дає можливість подальшого розвитку даної діяльності, удосконалення і розширення.
Проведемо прогноз ССМЗ на дану продукцію :
Сильні сторони : На даний момент часу В майбутньому
Статус на ринку Підприємство виступає природним монополістом на даному сегменті ринку тому це дозволяє забезпечити стабільний ріст прибутку, і розвитку підприємства. При виході нових підприємств з аналогічною продукцією підприємство залишає свої позиції, тому що встигло найти довіру в постійних споживачах.
Продукція Для випуску нестандартного обладнання потрібні висококваліфіковані кадри, які в підприємства вже є в наявності. У можливих конкурентів немає практики і досвіду роботи на даному секторі ринку.
Слабкі сторони : На даний момент часу В майбутньому
Споживачі. На даному регіоні займаються діяльністю невеликі фабрики і заводи, що є основними споживачами. Але враховуючи їх масштаби підприємство використовує свої потужності не на 100 %. Планується вводити нові технології.

Отож робимо висновок, що на даному етапі діяльності підприємство робить великий вклад в дослідження ринку, виробляючи відповідні стратегії. Це дає змогу стабілізувати діяльність і спрогнозувати певні фактори, які б могли вплинути на величину прибутку, чи обсяг реалізації.
^ ФІНАНСОВИЙ СТАН І ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ
Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів.
Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.
Показники інтенсивного розвитку – якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріаломісткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.
Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.
Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.
Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:
а) визначення динаміки показників інтенсифікації;
б) визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва;
в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;
г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів;
д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.
Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну таблицю.
Таблиця № 1 Характеристика показників інтенсифікації виробництва (за звітній рік взято 2002 р.)
Показники Минулий
рік Звітний
рік Відхилення, %
1. Валова продукція в співставних цінах 67,9 69,8 102,8
2. Промислово-виробничий персонал 25 25 100
3. Фонд оплати праці з нарахуваннями 30,0 34,0 113,0
4. а) Основні виробничі фонди
б) Амортизація 1915,4
93,7 2048,3
104,2 107,0
111,2
5. Оборотні засоби 34,8 35,6 102,3
6. Матеріальні затрати 6,9 7,3 105,8
7. Продуктивність праці 1 2,71 2,8 103,3
8. Продукція на 1 грн. оплати праці 2 2,26 2,2 88,0
9. Матеріаловіддача 3 9,8 9,6 98,0
10. а) Фондовіддача 4
б) Амортизацієвіддача 5 0,035
0,72 0,034
0,67 97,0
93,0
11. Оборотність оборотних коштів (кількість оборотів) 6 1,9 2,0 105,0
Розрахунки наведені за минулий рік.


В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала 103,3%, зарплатовіддача – 88%, матеріаловіддача – 98%, фондовіддача основних виробничих фондів – 97%, оборотність засобів – 105%.
За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат.
Таблиця № 2 Зведений аналіз показників інтенсифікації.
Види ресурсів Динаміка якісних показників коефіцієнт Приріст(-) спад(+) ресурсів на 1% приросту продукції, % Частка впливу на 100% приросту продукції

Екстенсивних факторів Інтенсивних факторів
1.Промислово-виробничий персонал
2. Оплата праці
3. Матеріальні затрати
4. а) ОВФ
б) Амортизація
5. Оборотні засоби. 1,03
0,88
0,98
0,97
0,93
1,05 0
0,21
0,4
0,25
- 0,22
0,48 0
21
40
27
122
48 100
79
60
75
22
52
Комплексна оцінка всесторонньої інтенсифікації.
0,96
0,86
86
14

У звітному році відбулося збільшення обсягу виробництва на 2,8%. Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання амортизації повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1%спаду продукції на 22%. Також спостерігається зростання деяких видів ресурсів на 1% спаду виробництва таких як: промислово-виробничого персоналу (він залишився незмінним) , оплати праці на 21%, матеріальних витрат на 40%, основних виробничих фондів на 25%, оборотні засоби на 48%. Дані таблиці свідчать про раціональне використання всіх видів ресурсів підприємства.
Для подальшої оцінки використання ресурсів і підтвердження зробленого висновку проведемо розрахунок частки впливу інтенсивності і екстенсивності на спад об’ємів виробництва.
В статистиці для кількісної оцінки ролі окремих факторів використовують індексний метод. Вплив кількісних факторів визначається діленням темпу росту на результативний показник і множенням на 100%.
Для комплексної оцінки всесторонньої інтенсифікації проведемо розрахунки на сукупні ресурси.
Однозначну оцінку всесторонньої інтенсифікації можна отримати з допомогою зведення різних показників в єдиний інтегральний показник, або з допомогою узагальнюючого показника, який вбирає в себе якісні характеристики часткових показників.
Для розрахунку динаміки сукупних затрат просумуємо затрати по всіх ресурсах:
Минулий рік — 30,0+1915,4+34,8+6,9=1987,1 (тис. грн.)
Звітний рік — 34,0+2048,3+35,6+7,3=2125,2 (тис. грн.)
Динаміка сукупних затрат визначається як відношення затрат звітного року до базового:
1987,1 / 2125,2=1,069
Співставленням динаміки продукції і динаміки сукупних ресурсів визначається динаміка якісних показників:
1,028 / 1,069=0,96
дані свідчать, що якісне використання ресурсів погіршилося на 4%.
Приріст сукупних ресурсів на 1% приросту обсягів виробництва дорівнює 6,9 : (28)=0,86 що свідчить про неповне використання ресурсів.
Відповідно частка екстенсивних факторів на 100% приросту продукції – 86% і інтенсивних факторів – 14%. З проведених розрахунків можемо зробити висновок, що спостерігається покращення інтенсифікації виробництва і свідчить про: раціональне але не повне використання технологій на підприємстві чи сировинних ресурсів.
Узагальнюючим показником всесторонньої інтенсифікації для умов підприємств виступає рівень загальної рентабельності.

як відношення балансового прибутку(БП) до основних виробничих фондів (ОВФ) та нормованих оборотних засобів (НОЗ).
- мінусове значення у зв’язку з збитковістю підприємства на сьогоднішній день.
Зі знаком мінус, тому що підприємство збиткове.

як бачимо з розрахунків на кінець звітного року рентабельність підприємство покращилась на 2,9 %.
Щоб визначити вплив факторів на зміну рентабельності проведемо факторний аналіз за елементами затрат:
, де
МЗ – матеріальні затрати на виробництво;
ЗП – витрати на оплату праці;
Рр – виручка від реалізації за мінусом ПДВ і акцизного збору;
В – відрахування на соціальні заходи;
А – амортизація;
ІВ – інші витрати.
Вплив факторів на зміну рентабельності (по кожному фактору окремо)
-0,00466

За даними даної таблиці можна спостерігати зменшення рентабельності за рахунок зміни всіх елементів затрат, за винятком ОВФ, оборотних засобів і відрахувань на соціальні заходи, зміна яких привела до збільшення рентабельності. В основному зниження рентабельності відбулося за рахунок зміни амортизації, а також таких статей витрат як заробітна плата, матеріальні затрати і інші витрати.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що становище підприємства більш менш стабільне. З одного боку на підприємстві збільшився обсяг виробництва продукції на 2,8%, зріс рівень рентабельності. Все це веде до покращення фінансового становища підприємства але для більш рішучих дій необхідно розробляти кращі форми організації виробництва, раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, впроваджувати нові технології і т.п.
Заплановано кількісне і якісне збільшення обсягу виробленої продукції, робіт і послуг :
Діаграма.

Одним з основних завдань підприємства є збільшення витрат на маркетингову діяльність, на рекламу і на модернізацію устаткування. Це дасть можливість стабілізувати свою діяльність, і привернути увагу нових споживачів, тобто майбутнє захоплення нових сегментів ринку.
Також збільшення асортиментності продукції призведе до збільшення об’ємів виробництва, що в свою чергу призведе за собою збільшення робочих місць.
Враховуючи ту специфіку, що підприємство на даний момент часу є збитковим, варто розрахувати точку беззбитковості.
У період 2002 р. на 67,9 тис. грн. Виробленої продукції припадало :
Валового доходу – 76,5 тис. грн
Валових витрат – 77,5 тис. грн.
^ ДИВІТЬСЯ ДОДАТОК 1
Отож за теперішніх умов підприємство подолає беззбитковість при обсягах 75 тис. грн. Враховуючи щорічне вий ріст обсягу випуску продукції в середньому на 2 тис. грн. Для виходу на такий рівень потрібно 2,5 року.
Але при зменшенні собівартості послуг і продукції, зменшення постійних витрат (перехід на єдиний податок), зменшаться валові витрати, звідки і отримаємо іншу точку беззбитковості.
Отож заплановані показники на 72,2 тис. грн. послуг і продукції.
Валовий прибуток (незмінний) – 78,0 тис. грн.
Валові витрати – 79,2 тис. грн.
^ ДИВІТЬСЯ ДОДАТОК 2
Отож на графіку видно, що точки беззбитковості підприємство досягає при обсязі – 74,0 тис. грн., а це приблизно - 1,5 року.
Як бачимо запланована фінансова стратегія є ефективною для подальшого розвитку підприємства. Вона забезпечить стабілізацію, збільшення робочих місць і росту чистого прибутку.
^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН.
Важливу роль у діяльності підприємства відіграє структурний склад персоналу. В основу був покладений підбір працівників в напрямку діяльності підприємства з перспективною значного розширення, надання комплексних послуг в будівництві.
Станом на 01.06.2003 на підприємстві працює 24 чоловік : 2 керівники 12 спеціалістів і 12 робітників.
Враховуючи обсяги зростання виробництва у 2003-2004 рр. Чисельність працівників буде зростати і досягне на кінець 2004 року – 26 чол., це потягне за собою обладнання нових робочих місць. Динаміка зростання чисельності працівників підприємства і кількості робочих місць наведено в таблиці.
Категорії 2002 р. 2003 р. 2004 р.
1. Керівники. 2 2 2
2. Спеціалісти. 16 12 12
3. Робітники. 15 10 12
Всього: 33 24 26

Не маловажну роль відіграє освітянський та віковий склад персоналу.
Розподіл працівників за освітою та віком.
Показник 2002 р. 2003 р. 2004 р.
1. Освіта:
- вища
- с/спеціальна
- середня
12
6
15
9
5
10
9
5
12
2. Вік:
- до 30 років
- до 40 років
- до 50 років
- більше 50
4
6
15
8
2
4
11
7
4
4
11
7

^ ПЛАН ВИРОБНИЦТВА.
Виробництво організоване в приміщенні площею 1152 кв. м. Побутові приміщення займають 288 кв. м.
Всі приміщення розміщені компактно. Підприємство розташоване поруч із залізничною віткою і при необхідності можна отримувати матеріали та відвантажувати готову продукцію залізницею без значних додаткових витрат.
Власними силами проведено капітальний ремонт приміщення та покрівлі. Працівники забезпечуються високоякісним інструментом. Для розширення обсягів виробництва запущено стрічкову пилораму. Виробничі площі і кваліфіковані кадри дають змогу нарощувати обсяги виробництва і послуг. Головне завдання у виробничому плані – завершити формування цілісного майнового комплексу, створення повного технологічного циклу.
Працівники забезпечені високоякісним професійним інструментом, відповідним устаткуванням.
Регулярно проводяться заходи з підвищення кваліфікації, техніки безпеки, культура виробництва.
Маючи значний контингент замовників від приватних осіб до найбільших підприємств і установ міста ми готові і маємо можливість значно розширити кількість і обсяг виконання будівельних робіт і послуг по обслуговуванню населення з мінімальними витратами на виконання замовлень.
В наступній таблиці наведено кількість обладнання на сьогоднішній день і запланована кількість обладнання на наступні періоди:
Групи обладнання 2003 р. 2004 р.
Металорізальне 23 23
Ковальсько-пресорне 2 2
Електрогазозварювальне 1 1
Транспорт 3 3
Інше 1 1

^ ФАКТОРИ РИЗИКУ
Потенційними ризиками являються комерційні, фінансові ризики і ризики, пов’язані з форс-мажорними обставинами.
Комерційні ризики пов’язані з реалізацією продукції на ринку (зменшення розмірів ринку, платоспроможності споживачів, появою нових конкурентів і т.д.).
Міри по зниженню :
вивчення кон’юнктури ринку;
раціональна цінова політика
реклама і т.д.
Фінансові ризики викликаються інфляційними процесами, коливанням курсу національної валюти і т.д. Вони можуть бути знижені за рахунок створення системи фінансового менеджменту.
Ризики, пов’язані з форс-мажорними обставинами – це ризики, які обумовлені не передбачуваними ситуаціями (стихійні лиха, забастовки і т.д.).
^ ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РИЗИКІВ
Вид ризику Вага ризику Середня імовірність настання ризику % Негативний вплив на очікуваний прибуток.
Непередбачені витрати, в тому числі через інфляцію 0,05 30 0,015
Невчасне виготовлення товару 0,05 20 0,01
Недобросовісність персоналу 0,05 10 0,005
Зміна попиту 0,05 10 0,005
Поява альтернативного продукту 0,05 0 0
Зниження цін конкурентів 0,05 5 0,0025
Збільшення виробництва у конкурентів 0,05 5 0,0025
Ріст податків 0,05 10 0,005
Неплатоспроможність споживачів 0,05 10 0,005
Ріст цін на сировину і матеріали 0,05 20 0,01
Залежність від постачальників 0,05 60 0,0325
Нестача оборотних засобів 0,05 20 0,01
Загроза забастовки 0,05 10 0,005
Відношення міської влади 0,05 5 0,0025
Зношення устаткування 0,05 60 0,03
Нестабільна якість сировини 0,05 20 0,01

ВСЬОГО 0,15

Ймовірність зриву – 15 %

ЗАКЛЮЧЕННЯ
Як висновок можна сказати, що підприємство є стабільне, хоча і збиткове. І в даний момент часу воно тільки нарощує свої об’єми, а перереєстрація тільки пришвидшить його розвиток і дасть можливість більш конкретніше маніпулювати своїм розвитком.
В майбутньому особливий наголос можна зробити на маркетинговій діяльності. Тобто більш докладніше дослідити платоспроможність споживача, зробити деякі висновки для розробки більш конкретних і гнучких стратегій.
еще рефераты
Еще работы по разное