Реферат: Державної адміністрації від " 20 " травня 2011р


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління

з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи Сумської обласної

державної адміністрації

від “ 20 ” травня 2011р. №72


П О Р Я Д О К


складання та подання запитів на публічну інформацію в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сумської обласної державної адміністрації


Запитувач має право звернутися до управління із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі його управлінської діяльності чи знаходиться у володінні управління незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково вказується:

1) ім’я (найменування) запитувача;

2) поштова адреса або адреса електронної пошти, номер телефону, якщо такий є:

3) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо:

4) підпис і дата за умови подання запиту у письмовій формі.

Запити щодо надання публічної інформації приймаються в управлінні за адресою: вул. Шевченка, 9, м. Суми у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00).

Запити можуть подаватися на вибір запитувача:

- усно (безпосередньо в каб. № 27)

- телефоном за № 27-31-05

- факсом за № 27-23-49

- електронною поштою за спеціальною адресою.

- письмово за адресою: вул. Шевченка, 9, м. Суми, 40009.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не в змозі подати письмовий запит особисто, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію, та надає копію запиту особі, яка його подала.


З метою максимального спрощення процедури подання запиту запитувач може використовувати форму інформаційного запиту (форма додається).

1. При необхідності відповідальна особа сектору контролю управління надає запитувачам консультації в частині оформлення запиту.

2^ . Відповідь запитувачу надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на поштову або електронну адресу, факсом або телефоном).

3. ^ Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

4. Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

5. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

6. У разі, коли управління, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

7. Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, управління має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з вказівкою на причини незадоволення запиту у визначений законом термін і строк, у який запит буде задоволено.

8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді в управлінні, мають право на підставі ст. 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” звернутись до Сумської обласної державної адміністрації або до адміністративного суду України та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст.15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача;
еще рефераты
Еще работы по разное