Реферат: Розділ IГАЛУЗЕВА УГОДА

гірничо – металургійного комплексу України

на 2007-2008 роки

Розділ I
Загальні положення

1.1. Галузеву угоду (далі - Угода) укладено між власниками (роботодавцями)
підприємств, установ, організацій галузі, їх уповноваженими представниками або органами в особі Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України, Федерації металургів України, господарських об’єднань, з однієї сторони (далі – Сторона власників), та профспілкою трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України в особі Центрального комітету ПМГУ (далі – Сторона профспілки), з другої сторони (далі - Сторони).

1.2 Угоду укладено з метою удосконалення виробничих, трудових та соціально-економічних відносин між Сторонами, об’єднання їх зусиль для підвищення ефективності роботи підприємств і посилення соціального захисту працівників.

1.3. Угоду укладено згідно з законодавством України, зокрема, Кодексом законів про працю України, Законами України “Про колективні договори і угоди”, „Про організації роботодавців”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, положеннями Генеральної угоди та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Угода діє безпосередньо і поширюється на всіх працівників, які уклали договори про трудові відносини з підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, незалежно від форм власності і господарювання, а також у частині, обумовленій окремими пунктами, - на осіб, що потребують особливої соціальної підтримки згідно п.6.14.

1.5. Угода залишається чинною у випадках зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого її укладено.

1.6. Жодна із сторін не може в односторонньому порядку призупинити виконання прийнятих на себе зобов’язань протягом встановленого терміну дії Угоди.

1.7. Норми і положення Угоди є обов’язковими для застосування як мінімальні гарантії при укладанні колективних договорів на підприємствах, що знаходяться в сфері дії сторін, які її підписали.

Якщо норми чинного колективного договору підприємства вищі ніж ті, що передбачені цією Угодою, то при укладенні нового колективного договору існуючий рівень соціальних пільг і гарантій є мінімальним.

1.8. Власники підприємств (роботодавці) зобов’язані укладати колективні договори з профспілковими комітетами, які представляють інтереси працівників гірничо-металургійного комплексу України.

1.9. Укладення нових колективних договорів, пролонгація діючих або внесення до них відповідних змін і доповнень проводяться, як правило, до початку нового фінансового року, але не пізніше березня поточного року.

1.10. Загальні збори (конференції) трудових колективів підприємств з укладання колективних договорів проводяться, як правило, не пізніше ніж за 45 діб до проведення загальних зборів акціонерів.

1.11. У випадках, коли колективні договори не укладені у зазначений строк, Сторони вживають необхідні заходи щодо їх укладення та притягнення винних осіб до відповідальності за ухилення від участі в переговорах.

1.12. Раз на півроку власники (роботодавці) і профспілкові комітети звітують своїм трудовим колективам про виконання зобов’язань Угоди і колективних договорів.

1.13. Угода набирає чинності з 1 січня 2007 року і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди в цілому або окремих її положень.


Розділ II

Сприяння розвитку виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості,

запобігання банкрутству підприємств
^ Для сприяння розвитку виробництва


Сторона власників зобов’язується:
2.1. Вживати заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності продукції, збільшення обсягів її виробництва, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств та розглядати результати роботи підприємств на спільних засіданнях сторін.

2.2. Сприяти розвитку внутрішнього ринку споживання продукції гірничо-металургійного комплексу та базових металоспоживаючих галузей.

2.3. Сприяти пріоритетності взаєморозрахунків між підприємствами, науково-дослідними, проектно-конструкторськими організаціями галузі за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги згідно з укладеними договорами.

2.4. Дотримуватися національних стандартів розкриття інформації про основних власників підприємств та про результати господарської діяльності.

2.5. Розглянути можливість запровадження у 2007 році системи стосунків з працівниками згідно з вимогами міжнародного стандарту „Соціальна відповідальність 8000”.

Профспілка зобов’язується:

2.6. Сприяти власникам в реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємств.

2.7. Продовжити практику проведення аналізу господарської діяльності державних підприємств та акціонерних товариств в період підготовки до укладання колективного договору, а також у випадках невиконання положень Галузевої угоди або норм колективного договору.

2.8. Проводити роботу щодо формування у найманих працівників ощадливого ставлення до власності суб’єктів господарювання, раціонального використання ними матеріально-технічних ресурсів, сумлінного ставлення до трудових обов’язків та вимог з охорони праці.

2.9. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни на підприємствах, що перебувають у сфері дії Сторін.


Сторони зобов’язуються:

2.10. Сприяти реалізації Державної програми розвитку та реформування ГМК України на період до 2011року.

2.11. Ініціювати прийняття та сприяти реалізації нормативно-правових актів, рішень і норм колективних договорів, спрямованих на стимулювання інвестицій, активізацію інноваційної діяльності, модернізацію обладнання, запровадження новітніх енергозберігаючих технологій, підвищення виробничого та науково-технічного потенціалу підприємств.

2.12. Здійснювати постійний обмін інформацією про фінансово - економічне і соціальне становище на підприємствах, перспективи розвитку галузі.

2.13. Сприяти забезпеченню пріоритетності внутрішньогалузевих кооперованих поставок за умови своєчасних розрахунків.

2.14. Запрошувати соціальних партнерів для участі в роботі колегії Міністерства, Ради керівників підприємств, президії і пленумів Центрального комітету профспілки металургів і гірників України з розгляду проблем гірничо-металургійного комплексу.

2.15. Сприяти посиленню матеріального заохочення трудящих за економію матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів підприємств.


Для забезпечення продуктивної зайнятості

Сторона власників зобов’язується:

2.16. Не допускати необґрунтованого скорочення робочих місць. Рішення, наслідком якого може бути звільнення працівників або зменшення чисельності персоналу, приймати тільки після попереднього узгодження з первинними профспілковими організаціями підприємств у терміни, передбачені законодавством або колективним договором.

2.17. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі звільнення працівників з ініціативи власника, проводити їх лише за умови попереднього (не пізніше ніж за 3 місяці) письмового повідомлення відповідного профоргану про причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, а також про заходи, які спрямовані на працевлаштування працівників, що підлягають вивільненню.

2.18. Погоджувати з відповідним територіальним комітетом ПМГУ, а за його відсутності – з Центральним комітетом ПМГУ питання одночасного скорочення чисельності більше ніж на 10 відсотків на підприємствах з кількістю працюючих більше 1 тисячі чоловік.

2.19. Надавати працівникам, які одержали не пізніше ніж за 2 місяці попередження про звільнення, вільний від роботи час для пошуку нового місця працевлаштування з оплатою не менше ніж 2/3 тарифної ставки (окладу). Конкретні умови надання такої можливості визначати у колективному договорі.

2.20. Визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та актів законодавства у цій сфері.

2.21. Забезпечити здійснення підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.

2.22. Гарантувати випускникам навчальних закладів всіх рівнів, які навчалися за направленнями підприємств, працевлаштування згідно з договорами, які було укладено між підприємствами і цими закладами.


Профспілка зобов’язується:

2.23. Проводити навчання профспілкових кадрів і активу з питань законодавства про зайнятість населення та дотримання законодавства при скороченні чисельності працівників.

2.24. Проводити правовий всеобуч з трудового законодавства членів профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.


Сторони зобов’язуються:

2.25. Здійснювати постійний контроль за додержанням на підприємствах законодавства про працю.


Для запобігання банкрутства підприємства

Сторона власників зобов’язується:

2.26. У разі виникнення ознак погіршення фінансово-майнового стану підприємства:

2.26.1 - розробляти і невідкладно вживати заходи, спрямовані на недопущення банкрутства;

2.26.2 - розглядати пропозиції профспілкового комітету щодо поліпшення ситуації;

2.26.3 - здійснювати в першочерговому порядку заходи виробничого, організаційно-управлінського характеру і лише у випадку, коли вони не призвели до позитивних зрушень, - вживати заходи, які зачіпають соціально-економічні права та інтереси трудового колективу.

2.27. Доводити до профспілкового комітету інформацію щодо планів проведення на підприємстві: реструктуризації, корпоратизації, приватизації, зміни організаційно-правової форми, власників, перепрофілювання, передачі об’єктів до комунальної власності, можливості порушення справи про банкрутство, санації, часткової зупинки чи ліквідації підприємства та забезпечувати гласність і прозорість при здійсненні зазначених процедур. Проводити з ним попередні консультації з метою опрацювання заходів щодо недопущення або пом’якшення можливих несприятливих соціальних наслідків.

2.28. Забезпечити своєчасне інформування профспілкового комітету про роботу спостережної ради, комісій з реструктуризації, корпоратизації, приватизації підприємства, передачі об’єктів до комунальної власності, а також сприяти участі його представника у роботі цих органів.

2.29. Інформувати профспілковий комітет про розробку проекту реструктуризації підприємства, якщо вона буде зачіпати соціально-економічні інтереси працівників підприємства, та залучати їх представників у робочі групи з розробки таких проектів.

2.30. Запроваджувати на підприємстві, яке було утворено внаслідок реорганізації у будь який спосіб (злиття, приєднання, поділ, тощо) найбільш високі соціальні норми та гарантії серед тих, що діяли до моменту її проведення.

2.31. Не допускати зниження рівня соціальних норм і гарантій, у випадку входження підприємства до холдингової компанії, фінансово-промислової групи, транснаціональної корпорації і набуття ним статусу дочірнього підприємства та підвищувати їх до середнього рівня у материнській компанії, якщо цей рівень вище, ніж той, що існував на підприємстві раніше.


^ Профспілка зобов’язується:

2.32. Сприяти Фонду державного майна України у здійсненні контролю за виконанням власниками приватизованих підприємств інвестиційних та соціальних зобов’язань, які були передбачені договорами купівлі-продажу пакетів акцій.

2.33. У разі порушення справи про банкрутство підприємства:

2.33.1 - контролювати подання до господарського суду заяв працівниками перед якими підприємство має заборгованість з виплати заробітної плати;

2.33.2 - забезпечити подання до суду заяви у встановлений термін, якщо підприємство-боржник має борги з профспілкових внесків;

2.33.3 - забезпечити участь представника профспілкового комітету в роботі зборів та в комітеті кредиторів.


^ Розділ III

Оплата і нормування праці

^ Сторона власників зобов’язується:
3.1. Розробляти самостійно форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з обов’язковим дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною і цією Угодою, та встановлювати їх у колективних договорах.

3.2. Установити на промислових підприємствах:

3.2.1 - мінімальні тарифні ставки робітників промислової діяльності першого розряду з нормальними умовами праці на рівні не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи;

3.2.2. – мінімальні тарифні ставки (оклади) робітників першого розряду непромислових видів діяльності з нормальними умовами праці на рівні не нижче ніж визначено чинною Генеральною угодою;

3.2.3. – мінімальні міжкваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітникам, у разі використання 6-ти і 8-ми розрядних тарифних сіток:


Шестирозрядна тарифна сітка

Розряд

1

2

3

4

5

6

Міжрозрядний коефіцієнт

1,0

1,09

1,20

1,35

1,55

1,81Восьмирозрядна тарифна сітка

Розряд

1

2

3

4

5

6

7

8

Міжрозрядний коефіцієнт

1,0

1,09

1,20

1,35

1,55

1,81

2,07

2,28


3.3. Підвищувати тарифні ставки (оклади) робітників відповідно до підвищення розміру прожиткового мінімуму згідно із чинними законами "Про Державний бюджет України" та "Про оплату праці".

3.4. Установити перелік та мінімальний розмір доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів (окладів) згідно з додатком № 6.

3.5. Збільшувати витрати на оплату праці, враховуючи рекомендації Міністерства праці і соціальної політики України, додаток №7. Конкретні умови та розмір збільшення цих витрат встановлювати у колективному договорі.

3.6. Забезпечити щорічне підвищення середньої заробітної плати в розмірі вище рівня інфляції. Конкретні умови і розмір встановлюються в колективному договорі підприємства.

3.7. Проводити за рахунок коштів підприємства оплату вимушених простоїв, які мали місце не з вини працівника, у розмірі 100 відсотків тарифної ставки встановленого працівнику розряду (окладу), якщо він у цей час перебував на робочому місці.

3.8. Передбачити у колективних договорах підприємств положення про виплату працюючим винагороди за підсумками роботи за рік.

3.9. Виплачувати працівникам підприємств винагороду за вислугу років, якщо це передбачено колективним договором.

3.10. При тимчасовому переведенні працівників за їх згодою на іншу роботу з метою запобігання простою зберігати їм середню заробітну плату на весь час переведення за умови виконання норм виробітку. Працівникам, що не виконують на цій роботі норми виробітку, або переведені на погодинну оплату праці, зберігається встановлена їм тарифна ставка, оклад.

3.11. Здійснювати виплату заробітної плати регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, встановивши конкретні дати у колективному договорі.

3.12. Порядок виплати заробітної плати встановлюється на основі Кодексу законів про працю України та колективного договору підприємства.

3.13. Не допускати випадків заборгованості із заробітної плати.

3.14. При необхідності використовувати:

3.14.1 – мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців до посадового окладу техніка без категорії з урахуванням рекомендацій додатку №1;

3.14.2 - мінімальний посадовий оклад техніка без категорії на рівні не нижче місячної тарифної ставки робітника третього розряду;

3.14.3 – мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій до тарифної ставки робітника першого розряду з урахуванням рекомендацій додатку №2;

3.14.4 – мінімальні коефіцієнти співвідношень тарифних ставок (окладів) робітників промислового залізничного транспорту до тарифної ставки робітника першого розряду з урахуванням рекомендацій додатку №3;

3.14.5 - мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок (окладів) робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника першого розряду з урахуванням рекомендацій додатку №4.

3.15. Установити в науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установах і організаціях:

3.15.1. – мінімальні коефіцієнти міжпосадових співвідношень місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців до посадового окладу техніка без категорії з урахуванням рекомендацій додатку №5;

3.15.2. - мінімальний посадовий оклад техніка без категорії на рівні не нижче місячної тарифної ставки робітника 3 розряду.


Профспілка зобов’язується:

3.16. Проводити навчання профспілкових кадрів і активу з питань оплати та нормування праці, розрахунків вартості робочої сили, індексації грошових доходів, компенсаційних виплат.

3.17. Здійснювати контроль за додержанням на підприємствах законодавства про оплату праці та зобов’язань за колективними договорами. Взаємодіяти з цих питань з органами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики України. Вживати заходи до усунення виявлених порушень.

3.18. Вимагати від власника розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, якщо він порушує законодавство про працю або не виконує зобов’язання Галузевої угоди та колективного договору.


Сторони зобов’язуються:

3.19. Домагатися законодавчого встановлення позачерговості виплати заробітної плати у разі ліквідації підприємства.

3.20. Надавати методичну допомогу з питань оплати праці підприємствам у разі їх звернення.

3.21. Здійснювати постійний контроль за реалізацією зобов’язань колективних договорів, що стосуються оплати праці.


Розділ IV

Робочий час та час відпочинку


Сторона власників зобов’язується:

4.1. Забезпечити додержання встановлених законодавством норм тривалості робочого часу для всіх категорій працівників та облік робочого часу працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.

4.2. Доводити графіки змінності до відома працівників не пізніше як за місяць до введення їх у дію.

4.3. Чергування працівників у вихідні та святкові дні погоджувати з відповідними профспілковими комітетами та компенсувати ці дні у порядку, визначеному колективним договором.

4.4. Не допускати перевищення понад одну годину часу, який витрачається працівником на проведення змінно-зустрічних зборів, переодягання, пересування до робочого місця і в зворотному напрямі.

4.5. Оплачувати працівнику, за умови не здійснення відповідних організаційних заходів, час вимушеного перебування на підприємстві понад одну годину із розрахунку його тарифної ставки (окладу), якщо він не отримує додаткову відпустку за ненормований робочий день.

4.6. Проводити за рахунок коштів підприємства оплату працюючим в день професійного свята “День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості” в подвійному розмірі, якщо це передбачено колективним договором підприємства.

4.7. Надавати працівникам з ненормованим робочим днем щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списком робіт, професій та посад, визначених колективним договором, з урахуванням Орієнтовного переліку, запропонованого Міністерством промислової політики України, додаток №8.

4.8. Надавати працівникам за рахунок коштів підприємства додаткові, понад встановлені законодавством, відпустки за сімейними обставинами, визначивши у колективному договорі умови, термін та порядок їх надання, у разі:

а) шлюбу працівника або його дітей;

б) народження дитини (батькові);

в) смерті рідних по крові та шлюбу (батька, матері, чоловіка, дружини, дитини тощо).


^ Профспілка зобов’язується:

4.9. Здійснювати контроль за додержанням на підприємствах законодавства щодо режиму робочого часу і часу відпочинку. У разі виявлення порушень вносити роботодавцям подання про їх усунення.

4.10. Інформувати Міністерство праці та соціальної політики України, інші органи виконавчої влади про факти порушення законодавства, усунення яких потребує втручання відповідних державних структур.

4.11. Надавати членам ПМГУ безоплатну правову допомогу з питань законодавства про працю, соціального страхування тощо.

4.12. Представляти в необхідних випадках інтереси членів ПМГУ у судових та інших державних органах та при вирішенні спірних питань з роботодавцями.


^ Сторони зобов’язуються:

4.13. Сприяти підвищенню ефективності роботи комісії по трудових спорах.

4.14. Встановлювати в разі необхідності підсумований облік робочого часу, визначивши у колективному договорі обліковий період.


Розділ V

Охорона праці і здоров’я працівників


^ Сторона власників зобов’язується:

5.1. Створювати на всіх підприємствах здорові і безпечні умови праці. Фінансувати виконання робіт з охорони праці в межах, затверджених кошторисами підприємств, погодженими з профспілковою стороною.

Вживати заходи щодо виконання Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2010 роки.

Продовжити роботу щодо перегляду чи розробки нормативних актів з питань охорони праці, у тому числі норм безкоштовного забезпечення працюючих спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Включати до колективних договорів комплексні зобов'язання щодо здійснення заходів з охорони праці, зміцнення здоров'я, профілактики загальної і професійної захворюваності, безоплатного медичного обслуговування працівників і ветеранів праці та забезпечити їх фінансування.

5.5. Забезпечити своєчасне проведення атестації робочих місць з метою розроблення та реалізації організаційних і технічних заходів щодо поліпшення умов праці працівників, а також для визначення їх права на отримання пільг і компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

Встановити витрати на охорону праці в розмірі не менше 0,6% від суми реалізованої продукції та здійснювати ці витрати за погодженням з профспілковим комітетом для поліпшення умов і безпеки праці.

Забезпечити за рахунок коштів підприємств придбання, комплектування, видачу та використання за призначенням сертифікованого спеціального одягу та взуття, засобів індивідуального та колективного захисту, миючих та знешкоджуючих речовин у кількості, яка передбачена діючими нормами та колективним договором.

Звільняти представника профспілки від основної роботи на термін, передбачений колективним договором, із збереженням за рахунок коштів підприємства за ним середнього заробітку у випадках залучення до навчання, участі у проведенні розслідувань нещасних випадків та обстежень стану безпеки і умов праці на підприємствах, які проводяться посадовими особами міністерств, відомств, об'єднань підприємств, місцевих органів Держпромгірнагляду України та профспілкою металургів і гірників України.

Відкликати з ініціативи профспілки своїх представників із складу комісій з розслідування нещасних випадків у разі їх низької компетентності та недостатньої кваліфікації.

Укласти при необхідності договори на:

5.10.1. - додаткове страхування від нещасних випадків працівників, зайнятих на роботах з підвищеним ступенем небезпечності за переліком професій, встановлених колективним договором;

5.10.2. - медичне страхування працівників на умовах, передбачених колективним договором;

5.10.3. - вивчення стану умов праці на робочих місцях, розробку рекомендацій з їх поліпшення з регіональними науково-дослідними інститутами, які займаються питаннями промислової медицини праці. Направляти працівників, що потребують профілактичного лікування, до клінік цих інститутів.

Проводити попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди осіб, які працюють на підприємстві, а також щорічний медичний огляд працівників, які перебувають на диспансерному обліку.

5.12. Оплачувати дні, якщо працівник у робочі дні за графіком його роботи та на підставі офіційного запиту на ім'я керівника підприємства викликається на МСЕК для підтвердження групи інвалідності від трудового каліцтва чи професійного захворювання, у розмірі 100% тарифної ставки встановленого робітнику розряду (посадового окладу).

5.13. При тимчасовій, а також стійкій втраті працездатності, крім випадків, передбачених законодавством, надавати потерпілому за рахунок коштів підприємства одноразову матеріальну допомогу в розмірі, визначеному колективним договором, а також компенсувати йому витрати на лікування при наявності коштів та відсутності договору на медичне страхування або інших відповідних пільг і гарантій.

Щорічно безкоштовно забезпечувати дітей дошкільного та шкільного віку, батьки яких загинули на виробництві, путівками до літніх таборів відпочинку.


Надавати працівникам, які перебувають на диспансерному обліку, за рахунок коштів підприємств путівки для лікування на умовах, передбачених колективним договором.

Надавати сім'ям працівників, загиблих на виробництві, за рішенням комісії з розслідування нещасних випадків, житло поза чергою за умови їх перебування на квартирному обліку.

Надавати профспілці металургів і гірників України інформацію, роз'яснення, відомості, матеріали розслідування нещасних випадків, облікову та звітну документацію щодо виробничого травматизму та професійної захворюваності, а також витрат на охорону праці.

Сприяти профспілці в здійсненні громадського контролю за виконанням власником вимог законодавства з охорони праці та забезпеченням на підприємствах безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, а також виконувати вимоги з усунення виявлених недоліків.

Розглядати подання профспілки та вживати заходи щодо відповідальності та відповідності займаним посадам керівників підприємств та структурних підрозділів при незабезпеченні ними безпечних та здорових умов праці відповідно до вимог законодавства.


^ Профспілка зобов'язується:

5.20. Здійснювати громадський контроль за створенням на підприємствах здорових та безпечних умов праці, станом виробничого середовища, дотриманням вимог законодавства з охорони праці.

5.21. Забезпечити участь представників профспілки у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та у розробленні заходів щодо їх запобігання.

5.22. Проводити навчання профспілкового активу з питань охорони праці, надавати консультації та безоплатну правову допомогу працівникам та сім’ям постраждалих і загиблих на виробництві у вирішенні питань своєчасного і повного відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, а також інших соціальних гарантій відповідно до законодавства та колективного договору.

5.23. Надавати при необхідності допомогу підприємствам, в тому числі засобами індивідуального захисту та спеціальним одягом, за рахунок коштів Фонду охорони праці, який створено при ЦК профспілки металургів і гірників України.


^ Сторони зобов'язуються:

5.24. Вивчити можливість об'єднання частини коштів, які спрямовуються підприємствами на охорону праці, в Фонд охорони праці при ЦК профспілки металургів і гірників України з метою їх концентрації для виконання комплексних заходів з охорони праці, в тому числі для реалізації тих окремих заходів, які не увійшли до Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 – 2010 роки Міністерства промислової політики України.

5.25. Визнавати право працівника на відмову від виконання дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, а також для виробничого середовища чи довкілля.

Визнавати право працівника на відмову від виконання дорученої роботи у разі незабезпечення його з вини власника (роботодавця) спеціальним одягом та взуттям чи іншими засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормами.

За період простою з причин, передбачених пп.5.25 та 5.26 оплачувати працівнику середній заробіток.

Вносити пропозиції до Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення працівників галузі, надання додаткових відпусток, внесення змін і доповнень до діючих Списків №1 та №2 і переліку виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне придбання лікувально-профілактичного харчування.

Домагатися, у разі необхідності, внесення змін до переліку професій, робота на яких дає право на отримання пенсій за віком на пільгових умовах (Списки 1,2), на підставі атестації робочих місць та після погодження з представниками профспілки.

Регулярно, але не рідше одного разу на місяць, розглядати результати комісійних перевірок з питань охорони праці на нарадах у структурних підрозділах та на рівні підприємства.

Проводити разом зі спеціалістами Українського державного науково-дослідного інституту безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості аналіз причин виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах галузі, розробляти заходи щодо їх запобігання і безоплатно надавати відповідну інформацію підприємствам галузі.

Домагатись оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів соціального страхування.

Домагатись внесення змін до "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" щодо проведення розслідувань нещасних випадків, які сталися з працівниками підприємств під час організації і проведення спортивних змагань.^ Розділ VІ


Соціальний захист та задоволення духовних потреб
Сторона власника за рахунок коштів підприємства у порядку та на умовах, передбачених колективним договором, зобов’язується:

6.1. Виплачувати працівнику при виході на пенсію одноразову допомогу в розмірі, залежному від стажу його роботи на підприємстві, але не менше:

при стажі від 7,5 до 15 років - середньомісячної заробітної плати;

від 15 до 20 років - двомісячної середньої заробітної плати;

від 20 і більше років - тримісячної середньої заробітної плати.

6.2. Забезпечити фінансування витрат на:

6.2.1 - утримання в належному стані і використання за призначенням об’єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансі підприємства, та придбання необхідного їм обладнання, лікувальних препаратів, медичної і побутової техніки тощо;

6.2.2 - утримання працівників культури, спорту та інших об’єктів соціально-культурного та побутового призначення, які знаходяться на балансі підприємства;

6.2.3 – художню самодіяльність, гуртки народної творчості, аматорські колективи;

6.2.4 – перевезення працівників та їх дітей до заміських пансіонатів та дитячих оздоровчих таборів;

6.2.5. – придбання путівок для лікування та відпочинку працівників та членів їх сімей.

6.3. Сприяти створенню відповідних умов для проведення на підприємстві спартакіади з масових видів спорту та забезпечувати участь працівників у міських, обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях.

6.4. Зберегти у штатному розкладі посаду спеціаліста з фізкультурної та оздоровчої роботи на підприємстві, де кількість працюючих перевищує 500 чоловік.

6.5. Забезпечувати за рахунок коштів підприємства побутовим паливом працівників, що потребують спеціальної соціальної підтримки. Конкретне коло таких працівників та умови надання цієї пільги визначаються у колективному договорі підприємства.

6.6. Оплачувати витрати на поховання померлих працівників, в тому числі тих, які вийшли на пенсію.

6.7. Передбачати виділення Раді ветеранів підприємства коштів і товарів.

6.8. Виділяти кошти на харчування дітей та виплату заробітної плати персоналу дитячих оздоровчих таборів, а також придбання дитячих новорічних подарунків.

6.9. Сприяти діяльності об’єднань садівників, городників та дачників, які створені підприємством.

6.10. Доводити до відома профспілкового комітету проекти рішень щодо зміни цін і тарифів на послуги, які надаються працівникам виробничими підрозділами підприємства, з метою їх узгодження.

6.11. Організовувати гаряче харчування працівників на виробництві.

6.12. Сприяти здійсненню:

6.12.1 - добровільного медичного страхування працівників;

6.12.2. – додаткового страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та у побуті.

6.13. Вирішувати гендерні питання, передбачені Законом України "Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків".

6.14. Поширювати окремі соціальні пільги та гарантії:

6.14.1 - на непрацюючих інвалідів праці і осіб, які отримали інвалідність у зв’язку з травмою чи профзахворюванням на виробництві;

6.14.2 – на непрацюючих пенсіонерів підприємства;

6.14.3 – на сім’ї працівників, загиблих на виробництві;

6.14.4 - на працівників - членів профспілки, якщо це передбачено колективним договором.


Профспілка зобов’язується:

6.15. Розглянути у 2007 році питання щодо включення у штатний розклад профспілкового комітету, що діє на підприємстві, де чисельність членів профспілки становить понад 3000 осіб, посад фахівця з соціально-економічного захисту та правового інспектора праці.

6.16. Домагатися звільнення від оподаткування податком на додану вартість путівок, які видаються громадянам України, для лікування у санаторно-курортних закладах, розташованих на території України.

6.17. Домагатися забезпечення на період функціонування оздоровчих таборів безкоштовного:

6.17.1. - проведення медогляду дітей та обслуговуючого персоналу;

6.17.2. - здійснення закладами санітарно-епідеміологічної служби лабораторних досліджень води.

6.18. Брати участь у вирішенні питань житлового та побутового обслуговування працівників, сприяти їх виконанню та здійснювати відповідний контроль.

6.19. Здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю нарахування та сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

6.20. Надавати консультаційну та правову допомогу членам ПМГУ у реалізації їх прав, визначених пенсійним законодавством.

6.21. Здійснювати серед працівників та роботодавців інформаційно- роз'яснювальну роботу щодо запровадження недержавного пенсійного забезпечення та участі у "Гірничо-металургійному професійному фонді".

^ Сторони зобов’язуються:

6.22. Здійснювати продаж, передачу, закриття, перепрофілювання, надання в оренду об’єктів соціально-культурного та побутового призначення, які знаходяться у складі підприємства, лише за умови згоди на це трудового колективу підприємства.

6.23. Щорічно спільно розглядати розміри відрахувань на будівництво, придбання житла, пільгові позики для поліпшення житлових умов осіб, які цього потребують, утримання та ремонт житла, надання інших житлово-комунальних пільг за рахунок коштів підприємства та передбачати відповідні зобов’язання у колективному договорі.

6.24. Домагатися змін чинного законодавства щод
еще рефераты
Еще работы по разное