Реферат: Виконання завдань І взаємодії структурних підрозділів, а також регулює основні питання функціонування Луцької міської ланки Волинської територіальної підсистеми2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 08 серпня 2011 року № 366


П О Л О Ж Е Н Н Я

про Луцьку міську ланку Волинської обласної

територіальної підсистеми єдиної державної системи

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

техногенного та природного характеру


1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1.1. Положення визначає принципи створення Луцької міської ланки Волинської обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, основні завдання, склад сил і засобів, порядок виконання завдань і взаємодії структурних підрозділів, а також регулює основні питання функціонування Луцької міської ланки Волинської територіальної підсистеми.

1.2. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- ланка територіальної підсистеми – складова частина територіальної підсистеми;

- сили і засоби ланки територіальної підсистеми – аварійні формування, а також спеціалізовані штатні, позаштатні підрозділи служб, підприємств, установ з їх оповіщенням, які призначені або плануються до залучення для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах території міста;

- надзвичайна ситуація – порушення нормативних умов життя і діяльності людей на об’єкті або на території, спричинені аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та значних матеріальних втрат;

- реагування на надзвичайні ситуації – скоординовані дії підрозділів ланки територіальної підсистеми щодо реалізації планів дій (аварійних планів), уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації, з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров’ю людей;

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів

3

щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків.

1.3. Основна мета створення ланки територіальної підсистеми в місті є забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

1.4. Завданням ланки територіальної підсистеми є:

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади, наявних сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- навчання населення поведінці та діям у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- накопичення і аналітичне опрацювання інформації про загрозу і можливість виникнення надзвичайних ситуацій;

- підготовка інформаційних матеріалів з питань захисту населення і території міста від можливих наслідків надзвичайних ситуацій;

- створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне його інформування про наявну обстановку і вжиті заходи;

- захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, що стались, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

- здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення, сприяння проведенню акцій гуманітарного спрямування;

- підготовка обґрунтованих звернень до обласної державної адміністрації щодо переведення конкретних надзвичайних ситуацій до загальнодержавного рівня з метою отримання необхідної допомоги.


^ 2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛАНКОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ПІДСИСТЕМИ


2.1. Ланка територіальної підсистеми має органи управління щодо розв’язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили і засоби, резерви матеріальних і фінансових ресурсів, систему зв’язку та інформаційного забезпечення.

2.2. Координуючими органами ланки територіальної підсистеми є:

- міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі міська комісія);

- комісії з питань надзвичайних ситуацій потенційно-небезпечних об’єктів (далі об’єктова комісія).


4

2.3. Міська та об’єктові комісії (залежно від рівня надзвичайної ситуації) забезпечують безпосереднє керівництвом реагуванням на надзвичайну ситуацію або на загрозу її виникнення.

2.4. Положення про комісії та їх персональний склад затверджується:

- міську – рішенням виконавчого комітету міської ради;

- об’єктову – рішенням керівника відповідного об’єкта.

2.5. Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення є міська рада і управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, що здійснюють свої функції у відповідності з додатком, а на об’єктовому рівні – керівництво підприємств, установ та організацій, а також спеціалісти з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

2.6. Систему повсякденного управління ланкою територіальної підсистеми складають служба оперативного реагування міської ради і чергові служби підприємств, установ та організацій (додається).


^ 3. СИЛИ І ЗАСОБИ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ПІДСИСТЕМИ


3.1. До складу сил і засобів міської ланки територіальної підсистеми входять сили і засоби міських формувань, міських структур ланки територіальної обласної підсистеми єдиної державної системи подвійного підпорядкування, а також недержавні формування, які залучаються для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в межах міста (перелік сил та засобів додається).

3.2. Сили і засоби військових частин Збройних Сил України, які дислокуються на території міста, у виняткових випадках залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Законом України “Про надзвичайний стан”. Сили і засоби МВС України, Державної прикордонної служби України залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у межах, що не суперечать законодавству України.

3.3. За розпорядженням міського голови, наказами керівників підприємств, установ та організацій на базі існуючих спеціалізованих служб і підрозділів (медичних, ремонтних та інших) утворюються позаштатні спеціалізовані формування, призначені для проведення окремих видів невідкладних робіт у процесі реагування на надзвичайні ситуації.

3.4. Громадські об’єднання можуть брати участь у виконані робіт, пов’язаних із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації.

3.5. Інформаційне забезпечення функціонування ланки територіальної підсистеми здійснюється:

- управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста;

- інформаційними службами підприємств, установ та організацій і потенційно небезпечних об’єктів із залученням засобів зв’язку.


5

^ 4. РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАНКИ ОБЛАСНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ


4.1. Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, за рішенням виконавчого комітету міської ради, у межах конкретної території може існувати один з таких режимів функціонування ланки обласної територіальної підсистеми:

- режим повсякденної діяльності – при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії та епіфітотії);

- режим підвищеної готовності – при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (з отриманням прогнозованої інформації щодо можливості виникнення надзвичайної ситуації);

- режим діяльності у надзвичайній ситуації – при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них;

- режим діяльності у надзвичайному стані – запроваджується на окремих територіях у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України “Про надзвичайний стан”.

4.2. Основні заходи, що реалізуються ланкою обласної територіальної підсистеми:

а) у режимі повсякденної діяльності:

- ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них території;

- забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- організація навчання населення методів і користування засобами захисту, правильних дій у цих ситуаціях;

- створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

- здійснення цільових видів страхування;

- оцінка загрози виникнення надзвичайної ситуації та можливих її наслідків;

б) у режимі підвищеної готовності: здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:

- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

- посилення роботи, пов’язаної з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;


6

- розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціонування об’єктів економіки;

- приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів та залучення додаткових сил, уточнення планів їх дій і переміщення у разі необхідності в район можливого виникнення надзвичайної ситуації;

- проведення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації;

- запровадження цілодобового чергування членів міської чи об’єктової комісії (залежно від рівня надзвичайної ситуації);

в) у режимі діяльності у надзвичайній ситуації:

- здійснення міською комісією у межах її повноважень безпосереднього керівництва функціонуванням міської ланки обласної територіальної підсистеми;

- організація захисту населення і території;

- організація роботи, пов’язаної з локалізацією або ліквідацією надзвичайної ситуації, із залученням необхідних сил та засобів;

- визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація;

- організація робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об’єктів економіки і об’єктів першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

- здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглій до них території;

- інформування вищих органів управління щодо рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на цю ситуацію, оповіщення населення та надання йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах, які склалися.

г) у режимі діяльності у надзвичайному стані:

здійснення заходів, передбачених Законом України “Про надзвичайний стан”.


^ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ І СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ


5.1. Ланка територіальної підсистеми фінансується за рахунок державного та міського бюджетів, позабюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, страхових фондів та інших джерел.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створюються:

на місцевому рівні:

- місцевий резерв фінансових ресурсів - відповідно до законодавства;

на об’єктовому рівні:

- запаси матеріальних та фінансових ресурсів – за рахунок власних коштів державних підприємств, установ та організацій;


7

Обсяги матеріальних та фінансових ресурсів визначаються розпорядженням міського голови та органу.

5.2. Якщо для локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації необхідні матеріальні та фінансові ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості, міська або об’єктова комісії звертаються за допомогою до обласної комісії, яка, приймаючи рішення щодо надання необхідної допомоги, бере на себе відповідальність за координацію дій або керівництво роботою з ліквідації цієї ситуації.

5.3. У разі нестачі матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайної ситуації місцевого, регіонального або загальнодержавного рівня зазначені ресурси за клопотанням міської ради можуть бути виділені у встановленому законодавством порядку з обласного, загальнодержавного матеріального резерву і резервного фонду Кабінету Міністрів України.


^ 6. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ПІДСИСТЕМИ


6.1. Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку в межах території міста здійснюються на основі відстеження змін навколишнього природного та техногенного середовища і відповідних документів, які регламентують порядок і методику цього планування.

6.2. Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами. Залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на загрозу виникнення конкретної надзвичайної ситуації.

Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію або загрозу її виникнення є збереження життя та здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат. З цією метою вживаються дієві заходи для захисту житла, дошкільних, навчальних і медичних закладів, місць постійного перебування людей, вирішення питань термінової евакуації населення з території, на яку може бути поширена небезпечна дія наслідків прогнозованої надзвичайної ситуації.

6.3. План реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації з визначеними джерелами фінансування робіт затверджується міським головою, керівниками державних підприємств, установ та організацій.

6.4. З метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації і максимально можливого зменшення втрат

проводиться планування дій у рамках міської ланки територіальної підсистеми відповідно до планів взаємодії на місцевому та об’єктових рівнях.

Обсяг і зміст цих заходів визначаються з дотриманням вимоги необхідної достатності і максимально можливого використання наявних сил і засобів.


8

6.5. Основну частину робіт, пов’язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують аварійні формування чи підрозділи потенційно небезпечного об’єкта з наданням їм необхідної допомоги з боку структурних підрозділів МНС, МВС, ЗСУ.

6.6. Організаційно-методичне керівництво плануванням дій ланки територіальної підсистеми здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

6.7. На управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради покладається:

- забезпечення оперативного планування в рамках ланки територіальної підсистеми;

- збирання, оброблення і доведення до виконавців інформації, необхідної для цілей планування і управління, включаючи інформацію про стан і потенційну небезпеку об’єктів і природних явищ, потенційну загрозу, оцінку ризику (з урахуванням прогнозованих і фактичних метеорологічних, сейсмічних та інших обставин).


^ 7. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЛАНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ З ОБЛАСНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ


7.1. З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного і ефективного реагування організується взаємодія органів управління та підпорядкованих їм сил, а саме:

- визначаються місцеві органи управління, які взаємодіють при виникненні надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил і засобів реагування на надзвичайну ситуацію;

- погоджується порядок спільних дій сил реагування на надзвичайну ситуацію і визначення основних завдань, місця, часу і способу їх виконання;

- розв’язуються питання всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюються органами управління з питань надзвичайних ситуацій та підпорядкованих їм силам, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами;

- визначається порядок приведення в готовність та організації управління спільними діями органів повсякденного управління і сил в процесі виконання завдань.

7.2. Залежно від обставин, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організується між міськими та відомчими органами управління та їх силами під керівництвом міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич


Кирилюк 24488

9


Додаток до п.2.5

Положення про Луцьку міську ланку

Волинської обласної територіальної

підсистеми єдиної державної системи

запобігання і реагування на надзвичайні

ситуації техногенного та природного

характеру


^ ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

МІСЬКОЇ ЛАНКИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ

І РЕАГУВАННЯМ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ


Управління економіки, фінансів та бюджету міської ради:

- забезпечення створення страхових і фінансових резервних фондів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації;

- прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій;

- проведення роботи з організації цільових видів страхування, утворення страхових резервів.

2. Управління капітального будівництва, містобудування та архітектури, департамент житлово-комунального господарства:

- забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації у процесі будівництва та інженерного захисту населення;

- проведення розрахунків шкоди, заподіяної на території міста внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт;

- організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об’єктах;

- забезпечення участі сил і засобів підпорядкованих формувань у виконанні спеціальних, будівельно-монтажних і проектних робіт на території впливу надзвичайних ситуацій;

- контроль якості проведення відбудовчих робіт.

3. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення:

- виконання функцій постійного органу управління міської ланки обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи;

- координація діяльності органів виконавчої влади, інших учасників реалізації планових заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;


10

- управління силами і засобами, залученими для ліквідації надзвичайних ситуацій у місті;

- організаційно-методичне управління плануванням дій міської ланки обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи;

- контроль функціонування локальних систем оповіщення, а також за підготовкою формувань для реагування на надзвичайні ситуації;

- підготовка звітів міському голові та управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації про реалізовані заходи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

4. Управління охорони здоров’я міської ради, санітарно-епідеміологічна станція м. Луцька та Луцького району:

- організація і координація робіт з надання термінової медичної допомоги постраждалому населенню в осередках надзвичайних ситуацій. Медичне забезпечення евакуаційних заходів;

- спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідеміологічної обстановки у місті. Організація оперативного контролю та визначення ступеня забруднення в осередках надзвичайних ситуацій;

- організація роботи, пов’язаної із запобіганням, виявленням і припиненням порушення вимог санітарно-епідеміологічної безпеки і охорони здоров’я населення міста, створення резерву медичного майна і лікарських засобів, підтримання його на належному рівні.


Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич


Кирилюк 244886


11

Додаток до пункту 2.6.

Положення про Луцьку міську ланку

Волинської обласної територіальної

підсистеми єдиної державної системи

запобігання і реагування на надзвичайні

ситуації техногенного та природного

характеру


Перелік

чергових служб міста
з/п

Назва підприємства, організації, на базі яких створена чергова служба

Номери

телефонів

1

2

3

Пожежної охорони

1

Спеціалізована державна пожежна частина № 1

101 25-25-46

Охорони громадського порядку

2

Луцький міський відділ УМВС України у Волинській області

102 24-22-95

Швидкої медичної допомоги

3

Станція швидкої медичної допомоги

103 23-40-20

Газового господарства

4

ПАТ «Волиньгаз»

104

Водопровідно-каналізаційної мережі

5

КП «Луцьводоканал»

15-53 25-55-55

Тепломережі

6

ДКП «Луцьктепло»

72-72-90, 72-51-39

Електромережі

7

Луцька міська філія ВАТ «Волиньобленерго»

24-22-00
8

Група оперативного реагування міської ради

15-80 72-36-24,

77-79-80, 72-60-25Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич


Кирилюк 244886

12

Додаток до пункту 3.1

Положення про Луцьку міську ланку

Волинської обласної територіальної

підсистеми єдиної державної системи

запобігання і реагування на надзвичайні

ситуації техногенного та природного

характеру


Перелік

сил та засобів
з/п

На базі яких організацій (об’єктів) створено форування

Назва формування

К-сть

особо

вого складу

Техніка

Примітка

Автомо

більна

Спеці

альна

1

2

3

4

5

6
1

Управління охорони здоров’я міської ради

На базі міських лікувально-профілактичних закладів

Спеціалізованих бригад – 10,

бригад швидкої медичної допомоги-10 екіпажів

47


40
10


10
2

Луцький міський відділ УМНС України в Волинській області

СДПЧ № 1

Пожежних відділень -8

33
13
3

Оповіщення і зв’язок

Центр телекомунікацій

них послуг Волинської філії ВАТ “Укртелеком”

Аварійно-відновлюваль

ні ланки -3


30


3


1
4

Тепломережі

ДКП «Луцьктепло»

Аварійно-ремонтні ланки - 4

30

2

3
5

Водопровідно-каналізаційної мережі
КП «Луцькводоканал»

Аварійно-ремонтні ланки - 2

8

2

2


13

1

2

3

4

5

6

7

6

Охорона громадського порядку

Луцький міський відділ УМВС України у Волинській області

Оперативна група

6

17

Енергопостачання

Луцька міська філія ВАТ «Волиньобленер

го»

Аварійно-ремонтні ланки - 4

27

1

4Газопостачання
ПАТ «Волиньгаз»

Аварійно-ремонтні ланки - 3

26

1

4


Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич


Кирилюк 244886


Перший заступник

міського голови С. Кравчук


Заступник міського голови Л. Соколовська


Заступник міського голови В.Байцим


Начальник юридичного відділу М. Мартіросян


Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення Ю. Кирилюк


Заступник начальника

загального відділу М. Михальчук

еще рефераты
Еще работы по разное