Реферат: Кочубейник Ольга Миколаївна. Трансформація уявлень про Яонцепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях: дис канд психол наук: 19. 00. 01 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни. К., 2003


Кочубейник Ольга Миколаївна. Трансформація уявлень про Я онцепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях: дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003.


Анотація до роботи:

Актуальність дослідження. Актуальність поставленої проблеми зумовлюється необхідністю уточнення статусу поняття “Я”-концепції у крос-культурних дослідженнях. Експансія методології євро-американської психології в інокультурні студії спричинила уніфікацію процесу інтерпретації експериментальних матеріалів, що зумовило втрату культурно-національної специфіки досліджуваних феноменів та зазначилося на адекватності їх інтерпретацій.

У науковій літературі існує певна строкатість щодо змісту і засобів досліджень поставленої проблеми, зокрема розуміння “Я”-концепції як предмета психологічного дослідження і “Я”-концепції як психологічного феномену (Р. Бернс, В.В. Столін, І.І. Чеснокова, А.В. Захарова, І.С. Кон, С.Д. Максименко, М.Й. Боришевський, Т.М. Титаренко, В.О. Татенко).

Останнім часом спостерігається інтенсивний розвиток міжнаціональної взаємодії в інформаційній, культурній, економічній та політичній сферах. Ефективність цих процесів передбачає адекватне сприймання суб‘єктами взаємодії один одного, розуміння ними своєрідності самосвідомості кожного, а отже, потребує досягнення глибшого міжкультурного контакту. Водночас, на відміну від очевидних успіхів методологічного плану, вивчення основних етапів розвитку самого методу крос-культурного порівняння поки що залишається поза увагою.

Аналіз стратегій крос-культурного підходу поданий у роботах Г.С. Тріандіса, Д. Хофстеда, Т.С. Лебра; особливе місце у такому контексті мають роботи, спрямовані на вирішення так званої etik-emik дилеми (В. Лонера, А.Давідсона) та визначення функцій крос-культурного аналізу як такого (Д.У. Беррі).

Проте увага дослідників зосереджується на широкому феноменологічному полі, а не самих схемах ведення крос-культурного порівняння. Необхідність осмислення наявного досвіду застосування стратегій крос-культурного аналізу у дослідженнях “Я”-концепції як загальнопсихологічного явища та її змін як наслідку такого застосування зумовила вибір теми цього дослідження “Трансформація уявлень про “Я”-концепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях”.

Дисертаційне дослідження виконувалося в межах теми дослідження лабораторії історії психології “Психологія ІІ тисячоліття в Україні: закономірності становлення та спрямування розвитку” (№ 0100U000633).

^ Об’єктом дослідження є процес трансформації уявлень про “Я”-концепцію в крос-культурних психологічних дослідженнях.

Предметом дослідження є погляди на “Я”-концепцію особистості, що виникли у межах у крос-культурних студій.

^ Мета дослідження. На базі аналізу руху психологічної думки щодо “Я”-концепції особистості визначити підстави та простежити етапи трансформації наукових поглядів на згаданий феномен, яка відбулася при переході від загальнопсихологічних до крос-культурних психологічних досліджень.

^ Аналіз літератури з досліджуваної проблеми дозволив сформулювати такі основні гіпотези дослідження:

1. Джерелом активного розвитку крос-культурних досліджень “Я”-концепції є трансформація наукових уявлень про її ендемічність та універсальність.

2. Диференціація за цією ознакою визначає особливості інтерпретації “Я”-концепції у крос-культурних дослідженнях.

^ Відповідно до мети та гіпотез визначено такі завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз сучасних напрямків дослідження феномену “Я”-концепції у крос-культурних психологічних дослідженнях.

2. Простежити логіку змін інтерпретаційних схем аналізу “Я”-концепції та їхні етапи.

3. Визначити особливості теоретичних засад вивчення феномену “Я”-концепції у євро-американських та східних дослідженнях.

4. Розкрити методологічну сутність трансформації уявлень про ендемічність та універсальність “Я”-концепції.

^ Теоретико-методологічними засадами дослідження є уявлення про “Я”-концепцію як сукупність самонастанов (Р. Бернс, І. Кон), про складеність “Я”-концепції (Р. Бернс, М. Розенберг), про “Я”-концепцію як результат соціалізації та соціально-психічної адаптації особистості до типових умов її життєдіяльності (А. Налчаджан), про форми та етапи розвитку соціальної (Х. Теджфел, Дж. Тернер, В.А. Ядов, В.С. Агеєв) та особистісної (Е. Еріксон, Дж. Мід, Д. Марсія, А. Ватерман) ідентичностей, а також положення про індивідуалізм-колективізм як метафактор дихотомії культур (Х. Хофстед, Г. Тріандис, М. Бонд, Д. Трафімофф), концепція культурного інсценування (Л.Г. Іонін), ідея динамізму взаємопобудови культури та психіки (Г. Юнг, Г. Лебон, М. Кітаяма, Р. Шведер).

^ Методи дослідження: Для вирішення поставлених завдань та перевірки поставлених гіпотез була розроблена програма дослідження, реалізація якої передбачала застосування комплексу теоретичних методів: порівняння, систематизація, узагальнення тощо.

^ Наукова новизна дослідження полягає у тому, що простежено трансформацію уявлень про ендемічність та універсальність феномену “Я”-концепції, що відбувалася у психологічних дослідженнях. Вперше предметом спеціального теоретичного дослідження обрано вивчення феномену “Я”-концепції як психічної реальності у перетині з культурологічними дослід-женнями, що дозволило систематизувати крос-культурні студії “Я”-концепції на підставі виокремлення двох стратегій: дивергентної та конвергентної. Розкрито зміст та специфіку виокремлених стратегій.

Дістало подальшого розвитку положення про залежність між теоретичними підходами до “Я”-концепції та специфікою усталених у західних та незахідних культурах понять про особистість.

Доповнено уявлення про взаємозумовленість типу культури та специфіки перебігу психічних процесів у “Я”-концепції та механізми, завдяки котрим досягається співвідповідність між імпліцитно присутніми у культурі вимогами щодо еталону особистості та “Я”-концепцією окремого індивіда.

^ Теоретичне значення дослідження полягає у розкритті сутності трансформації уявлень про ендемічність та універсальність феномену “Я”-концепції у психологічних дослідженнях, що дозволяє адекватно інтерпретувати дані та уникнути західної методологічної експансії в інокультурні дослідження “Я”-концепції; у виокремленні двох стратегій у крос-культурних дослідженнях “Я”-концепції, розкритті їхньої специфіки; у створенні періодизації крос-культурних досліджень “Я”-концепції.

^ Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження допомагають систематизувати крос-культурні дослідження з “Я”-концепції та заповнити прогалини у вивченні зміни інтерпретаційних схем “Я”-концепції стосовно культури. Вони можуть стати підґрунтям для рішення проблеми адаптації психологічних методик до крос-культурних досліджень. Результати дослідження були використані під час підготовки навчальних програм та спеціальних курсів із циклу гуманітарних дисциплін (психології особистості та етнопсихології).

^ Особистий внесок автора у працю, що написана у співавторстві, полягає у створенні інформаційної бази типології змінних та розробці теоретичних засад аналізу стратегій крос-культурного дослідження “Я”-концепції.

^ Апробація результатів дослідження здійснювалась шляхом доповідей на конференціях та семінарах: на методологічному семінарі Академії педагогічних наук України “Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія” (Київ, 1998 р.), на Третій всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна – країни Сходу в ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій” (Київ, 2001), на VI Костюківських читаннях “Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку” (Київ, 2003 р.) і на засіданнях лабораторії історії психології ім. В.А. Роменця та лабораторії загальної та етнічної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

^ На захист виносяться положення:

1. Криза розшарування базових понять у психології, що була спричинена західною методологічною експансією в інокультурні студії, зумовила появу не лише нових методів дослідження, але й нових напрямків у дослідженні зумовленості “Я”-концепції чинниками культури. Рушієм сучасних крос-культурних досліджень “Я”-концепції є трансформація наукових уявлень про ендемічність та універсальність досліджуваного феномену.

2. Аналіз зумовленості “Я”-концепції чинниками культури на сучасному етапі крос-культурних досліджень здійснюється у межах двох стратегій (конвергентної та дивергентної), що розрізняються за фактом визнання одиничності або множинності типів “Я”-концепції стосовно культури.

3. Роботам, виконаним у межах конвергентної стратегії, властива констатація спільного для всіх культур типу “Я”-концепції, проте дія культурних чинників зазначається на перерозподілі функціонального домінування підструктур та асинхронності їхнього розвитку.

4. Роботи, виконані у межах дивергентної стратегії, стверджують існування різних форм “Я”-концепції, а саме: відмінності у соціалізації та соціально-психічній адаптації особистості до типових умов її життєдіяльності (культури загалом) призводять до виникнення якісно різних форм “Я”-концепції, різниця між якими знаходить вираз насамперед в особливостях перебігу мотиваційних, емоційних, когнітивних процесів, що обслуговують “Я”-концепцію особистості.

5. Трансформація уявлень про “Я”-концепцію у психологічних дослідженнях (відмова від пошуку пан-культурної моделі, натомість визнання множинності її форм) сприяло введенню у розгляд чинниками становлення “Я”-концепції змінних різного рівня, що збагатило банк даних та створило новий спосіб аналізу її онто- та філогенези.

Зміст та результати роботи відображені у 12 публікаціях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. Робота містить два малюнки. Загальний обсяг роботи – 183 сторінки комп‘ютерного тексту та бібліографії, яка має 380 найменувань.


еще рефераты
Еще работы по разное