Реферат: Питання для самостійної роботи з дисципліни «Методи прийняття правлінських рішень»


Питання для самостійної роботи

З дисципліни «Методи прийняття правлінських рішень»

1. Керування як функція організованих систем різної природи.
2. Некеровані впливи навколишнього середовища.
3. Зовнішнє оточення як джерело потреб і союзник в ефективній роботі організації.
4. Споживчий вибір і вимоги до продукту розроблюваного рішення.

5. Загальна характеристика перемінних і мета фірми.
6. Організаційно-технологічні компоненти керованих перемінних.
7. Завдання і ресурси організації.
8. Взаємовплив перемінних і закон самозбереження організації.

9. Сутність і поняття управлінського рішення.
10. Загальні підходи до розвитку теорії прийняття управлінських рішень (ПУР).
11. Методологічне забезпечення розробки рішення.
12. Закони і закономірності, що впливають на прийняття рішення.

13. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

  14. Роль людського фактора в ухваленні рішення.
15. Рішення як творчий процес.
16. Психологічні аспекти прийнятих рішень.
17. Неформальні аспекти при розробці рішень.

18. Управлінські рішення в циклі керування.
19. Класифікація управлінських рішень.
20. Засоби і мета.
21. Критерії і класи рішень.
22. Інші методи прийняття рішень.

23. Роль особи, що приймає рішення (ЛПР) у розробці управлінських рішень.
24. Моделі в системі управлінських рішень.
25. База управлінських рішень і закони організації.

26. Поняття про алгоритм прийняття управлінського рішення (УР).
27. Етапи прийняття і реалізації УР.
28. Основні методи визначення цілей керування.
29. Обґрунтування й оцінка варіантів рішення.

30. Інформаційне забезпечення розв’язуваних завдань.
31. Умови і ситуації вироблення рішень.
32. Типи проблем і загальні методи їхнього рішення.
33. Суб’єктивні проблеми розробки і прийняття рішень.

34. Припустимі і оптимальні рішення.
35. Ефективні рішення і безліч Парето.
36. Багатокритерійні завдання і можливі шляхи їхнього рішення.
37. Деякі практичні підходи до вирішення багатокритерійних завдань.
38. Групові рішення і правила більшості.

39. Системний аналіз у прийнятті рішень.
40. Методи дослідження операцій.
41. Теорія масового обслуговування.
42. Методи теорії розкладу.
43. Завдання теорії корисності і підхід Байєса.

44. Лінійне програмування.
45. Нелінійне програмування.
46. Динамічне програмування.
47. Стохастичне програмування.
48. Основи теорії графів і галузь її застосування.

49. Суть теорії ігор і її завдання.
50. Математична теорія ігор з "природою".
51. Застосування апарату теорії ігор для аналізу проблем мікроекономіки.
52. Позиційні ігри.
53. Рефлексивні ігри і підходи в прийнятті рішень.

54. Творчість як основа методів вирішення проблем.
55. Евристичні методи розробки рішень.
56. Побудова сценаріїв розвитку подій при виробленні рішень.
57. Експертні оцінки у виробленні управлінських рішень.
58. Моделі групових методів прийняття рішень.

59. Забезпечення виконання прийнятих рішень.
60. Процес реалізації рішень і його регулювання.
61. Оцінка та ефективність реалізації прийнятих рішень.
62. Показники ефективності управлінських рішень.
еще рефераты
Еще работы по разное