Реферат: Мета вступного випробування з математики


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.


П Р О Г Р А М А


вступного випробування з

Математики


на освітньо - кваліфікаційний рівень

«бакалавр»


Голова предметної екзаменаційної комісії

зав. кафедри ММАЕ,

к.ф.м.н., доцент Мацкул Валерій Миколайович


____________________________________________


____________________________________________


Одеса 2012
^ Мета вступного випробування з математики Оцінити ступінь підготовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищому навчальному закладі. ^ Завдання вступного випробування з математики полягає
у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників:


будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати пропорції, наближені обчислення тощо);

виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);

будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;

розв’язувати рівняння, нерівності та їхні системи, розв’язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їхніх систем;

знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їхні властивості;

знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми);

розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі та обчислювати ймовірності випадкових подій;

аналізувати інформацію, що подана в графічній, табличній, текстовій та інших формах.
^ Назва розділу, теми

Абітурієнт повинен знати

Предметні вміння та способи навчальної діяльності
^ АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУРозділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ
Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними.

- властивості дій з дійсними числами;

- правила порівняння дійсних чисел;

- ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

- правила округлення дробових чисел і десяткових дробів;

- означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня;

- властивості коренів;

- означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показником, їхні властивості;

- числові проміжки;

- модуль дійсного числа та його властивості.

- розрізняти види чисел та числових проміжків;

- порівнювати дійсні числа;

- виконувати дії з дійсними числами;

- використовувати ознаки подільності;

- знаходити неповну частку та остачу від ділення одного натурального числа на інше;

- перетворювати звичайний дріб у десятковий та нескінченний періодичний десятковий дріб – у звичайний;

- округлювати числа і десяткові дроби;

- використовувати властивості модуля до розв’язання задач

Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки

- відношення, пропорції;

- основна властивість пропорції;

- означення відсотка;

- правила виконання відсоткових розрахунків

- знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відсотка;

- розв’язувати задачі на відсоткові розрахунки та пропорції

Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення

-означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними;

-означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності;

-означення одночлена та многочлена;

-правила додавання, віднімання і множення одночленів та многочленів;

-формули скороченого множення;

-розклад многочлена на множники;

-означення алгебраїчного дробу;

-правила виконання дій з алгебраїчними дробами;

-означення та властивості логарифма, десятковий і натуральний логарифми;

-основна логарифмічна тотожність;

-означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу;

-основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї;

-формули зведення;

-формули додавання та наслідки з них.

-виконувати тотожні перетворення раціональних, ірраціональних, степеневих, показникових, логарифмічних, тригонометричних виразів та знаходити їх числове значення при заданих значеннях змінних
Розділ: ^ РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ
Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їхні системи. Застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до розв’язування текстових задач

-рівняння рівняння з однією змінною, означення кореня (розв’язку) рівняння з однією змінною;

-нерівность з однією змінною, означення розв’язку нерівності з однією змінною;

-означення розв’язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв’язань;

-рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;

-методи розв’язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних, тригонометричних рівнянь

-розв’язувати рівняння і нерівності першого та другого степенів, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них;

-розв’язувати системи рівнянь і нерівностей першого і другого степенів, а також ті, що зводяться до них;

-розв’язувати рівняння і нерівності, що містять степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні вирази;

-розв’язувати рівняння, що містять тригонометричні вирази;

-розв’язувати ірраціональні рівняння;

-застосовувати загальні методи та прийоми (розкладання на множники, заміна змінної, застосування властивостей функцій) у процесі розв’язування рівнянь, нерівностей та систем;

-користуватись графічним методом розв’язування і дослідження рівнянь, нерівностей та систем;

-застосовувати рівняння, нерівності та системи до розв’язування текстових задач;

-розв’язувати рівняння і нерівності, що містять змінну під знаком модуля;

-розв’язувати рівняння, нерівності та системи з параметрами
Розділ: ФУНКЦІЇ
Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їх основні властивості. Числові послідовності

-означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції;

-способи задання функції, основні властивості та графіки функцій, указаних у назві теми;

-означення функції, оберненої до заданої;

-означення арифметичної та геометричної прогресій;

-формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій;

-формули суми n перших членів арифметичної та геометричної прогресій;

-формула суми всіх членів нескінченної геометричної прогресії зі знаменником

-знаходити область визначення, область значень функції;

Досліджувати на парність (непарність), періодичність функцію;

-будувати графіки елементарних функцій, вказаних у назві теми;

-встановлювати властивості числових функцій, заданих формулою або графіком;

-використовувати перетворення графіків функцій;

-розв’язувати задачі на арифметичну та геометричну прогресії

Похідна функції, її геометричний та механічний зміст. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання

-рівняння дотичної до графіка функції в точці;

-означення похідної функції в точці;

-фізичний та геометричний зміст похідної;

-таблиця похідних елементарних функцій;

-правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій;

-правило знаходження похідної складеної функції

-знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в точці;

-знаходити похідні елементарних функцій;

-знаходити числове значення похідної функції в точці для заданого значення аргументу;

-знаходити похідну суми, добутку і частки двох функцій;

-знаходити похідну складеної функції;

-розв’язувати задачі з використанням геометричного та фізичного змісту похідної

Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій

-достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку;

-екстремуми функції;

-означення найбільшого і найменшого значень функції.

-знаходити проміжки монотонності функції;

-знаходити екстремуми функції за допомогою похідної, найбільше та найменше значення функції;

-досліджувати функції за допомогою похідної та будувати їх графіки;

-розв’язувати прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень

Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій

-означення первісної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;

-таблиця первісних функцій;

-правила знаходження первісних;

-формула Ньютона-Лейбніца

-знаходити первісну, використовуючи її основні властивості;

-застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца для обчислення визначеного інтеграла;

-обчислювати площу криволінійної трапеції за допомогою інтеграла;

-розв’язувати найпростіші прикладні задачі, що зводяться до знаходження інтеграла
Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ,

^ ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ
Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Вибіркові характеристики

-означення перестановки (без повторень);

-комбінаторні правила суми та добутку;

-класичне означення ймовірності події, найпростіші випадки підрахунку ймовірностей подій;

-означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення);

-графічна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації

-розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі;

-обчислювати в найпростіших випадках ймовірності випадкових подій;

-обчислювати та аналізувати вибіркові характеристики рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)
ГЕОМЕТРІЯРозділ: ПЛАНІМЕТРІЯ
Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості

-поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;

-аксіоми планіметрії;

-суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;

-властивості суміжних та вертикальних кутів;

-властивість бісектриси кута;

-паралельні та перпендикулярні прямі;

-перпендикуляр і похилаЮ серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої;

-ознаки паралельності прямих;

-теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса

-застосовувати означення, ознаки та властивості найпростіших геометричних фігур до розв’язування планіметричних фігур до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту

Коло та круг

-коло, круг та їх елементи;

-центральні, вписані кути та їх властивості;

-властивості двох хорд, що перетинаються;

-дотичні до кола та їх властивості

-застосовувати набуті знання до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту

Трикутники

-види трикутників та їх основні властивості;

-ознаки рівності трикутників;

-медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості;

-теорема про суму кутів трикутника;

-нерівність трикутника;

-середня лінія трикутника та її властивості;

-коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник;

-теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного трикутника;

-співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

-теорема синусів;

-теорема косинусів

-класифікувати трикутники за сторонами та кутами;

-розв’язувати трикутники;

-застосовувати означення та властивості різних видів трикутників до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту;

-знаходити радіуси кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;


Чотирикутник

-чотирикутник та його елементи;

-паралелограм та його властивості;

-ознаки паралелограма;

-прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості;

-середня лінія трапеції та її властивість;

-вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники

-застосовувати означення, ознаки та властивості різних видів чотирикутників до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту

Многокутники

-многокутник та його елементи, опуклий многокутник;

-периметр многокутника;

-сума кутів опуклого многокутника;

-правильний многокутник та його властивості;

-вписані в коло та описані навколо кола многокутники

- застосовувати означення та властивості многокутників до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту

Геометричні величини та їх вимірювання

-довжина відрізка, кола та його дуги;

-величина кута, вимірювання кутів;

-периметр многокутника;

-формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора

-знаходити довжини відрізків, градусні та радіанні міри кутів, площі геометричних фігур;

-обчислювати довжину кола та його дуг, площу круга, кругового сектора;

-використовувати формули площ геометричних фігур до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту

Координати та вектори на площині

-прямокутна система координат на площині, координати точки;

-формула для обчислення відстані між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;

-рівняння прямої та кола;

-поняття вектора, довжина вектора, колінеарні вектори, рівні вектори, координати вектора;

-додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;

-розклад вектора за двома неколінеарними векторами;

-скалярний добуток векторів та його властивості;

-формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;

-умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами

-знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;

-складати рівняння прямої та рівняння кола;

-виконувати дії з векторами;

-знаходити скалярний добуток векторів;

-застосовувати координати і вектори до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту

Геометричні перетворення

-основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, симетрія відносно точки і відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія);

-ознаки подібності трикутників;

-відношення площ подібних фігур

-використовувати властивості основних видів геометричних перетворень, ознаки подібності трикутників до розв’язування планіметричних задач та задач практичного змісту
Розділ: СТЕРЕОМЕТРІЯ
Прямі та площини у просторі

-аксіоми і теореми стереометрії;

-взаємне розміщення прямих у просторі, площин у просторі;

-ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин;

-паралельне проектування;

-ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин;

-проекція похилої на площину, ортогональна проекція;

-пряма та обернена теореми про три перпендикуляри;

-відстань від точки до площини, від точки до прямої, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими;

-ознака мимобіжності прямих;

-кут між прямими, прямою та площиною, площинами

-застосовувати означення, ознаки та властивості паралельних і перпендикулярних прямих і площин до розв’язування стереометричних задач та задач практичного змісту;

-знаходити зазначені відстані та величини кутів у просторі

Многогранники, тіла і поверхні обертання

-двогранний кут, лінійний кут двогранного кута;

-многогранники та їх елементи, основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда;

-тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, куля, сфера;

-перерізи многогранників та тіл обертання площиною;

-комбінації геометричних тіл;

-формули для обчислення площ поверхонь, об’ємів многогранників і тіл обертання

-розв’язувати задачі на обчислення площ поверхонь та об’ємів геометричних тіл;

-встановлювати за розгорткою поверхні вид геометричного тіла;

-застосовувати означення та властивості основних видів многогранників, тіл і поверхонь обертання до розв’язування стереометричних задач та задач практичного змісту

Координати та вектори у просторі

-прямокутна система координат у просторі, координати точки;

-формула для обчислення відстані між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;

-поняття вектора, довжина вектора, колінеарні вектори, рівні вектори, координати вектора;

-додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;

-скалярний добуток векторів та його властивості;

-формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;

-умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами

-знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;

-виконувати дії з векторами;

-знаходити скалярний добуток векторів;

-застосовувати координати і вектори до розв’язування стереометричних задач та задач практичного змісту


Література

Шкільні підручники:

Бевз Г.П, Бевз В.Г. Математика: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2005.

Бевз Г.П, Бевз В.Г. Математика: 6 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.. – К.: Ґенеза, 2006.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. – Х.: Гімна-зія, 2006.

Янченко Г.М., Кравчук В.Р. Математика: Підручник для 6 класу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006.

Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 7-9 кл. – К.: Школяр, 2002.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10 кл. зага-льноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2002.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2003.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. за-кладів. – Х.: Світ дитинства, 2006

Нелін Є.П., Долгова О.Є. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підруч. для 11 кл. загаль-ноосвіт. навч. закладів. – Х.: Світ дитинства, 2005.


Бевз Г.П, Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Геометрія. Підруч. для 7-9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Вежа, 2004.

Бевз Г.П, Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Геометрія. Підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл.. – К.: Вежа, 2004.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта, 1994.


Посібники

ГусевВ.А., Мордкович А.Г. Математика: Справочные материалы. М., Просвещение, 1988.

Ушаков Р.П. Повторювальний курс математики:Посібник для учнів серед.закладів освіти. – К.: Техніка, 1999.

Симонов А.Я. и др. Система тренировочных задач и упражнений по математике. М.: Просвещение, 1991.

Гап’юк С.Я. та ін. Вступні екзамени в вуз. Тести з математики. Розв’язки. Тернопіль,1994.

Захарченко Ю.О., Школьний О.В. Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО. К.: Генеза, 2008-2011.


Критерії

оцінювання знань абітурієнтів на вступних випробуваннях з математики в ОНЕУ

Тестування

12 задач

Кількість правильно розв’язаних задач
Кількість балів за 100-бальною шкалою

0
100

1
108

2
116

3
124

4
132

5
140

6
148

7
156

8
164

9
172

10
180

11
190

12
200Голова предметної

екзаменаційної комісії з математики В.М.Мацкулеще рефераты
Еще работы по разное