Реферат: Формат опису модуля


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


Назва модуля: Управлінський облік

Код модуля: ОА_6040_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: VІІ

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 год. (кредитів ЕCTS – 5)

аудиторні години – 64 (лекції -32, практичні – 32)

Лектор – кандидат економічних наук, доцент Партин Г.О., практичні заняття проводить старший викладач Ясінська А.І.

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: суть, мету та завдання управлінського обліку, методи калькулювання собівартості продукції, методику складання і узгодження бюджетів, організацію та контроль за виконання бюджетів.

уміти: організувати систему управлінського обліку на підприємстві; систематизувати облікову інформацію, для інформаційного забезпечення прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень; формувати внутрішню управлінську звітність.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: економіка підприємства, бухгалтерський облік

кореквізит: фінансовий облік, економічний аналіз

Зміст модуля: Суть, мета і завдання управлінського обліку. Основи організації управ­лінського обліку на підприємстві. Класифікація витрат та методи дослід­жен­­ня їх поведінки. Облік витрат та методи каль­кулю­вання собівартості про­дук­ції. Система обліку і калькулювання за нормативними вит­ратами. Аналіз взаємо­зв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку. Аналіз реле­вантної інфор­мації при прий­нятті управлінських рішень. Планування, бюд­жету­вання і контроль витрат. Організація обліку за центрами відповідальності та трансферне ціноутворення.

Рекомендована література:

Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007.-303 с.;

Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: Монографія. - К.: УБС НБУ, 2008.- 219 с.;

Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І. Управлінський облік: Навч.- метод. посіб.- К.: Знання, 2006.- 235 с.;

Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. – Тернопіль: Астон, 2005. – 288 с.;

Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

Форми та методи навчання:

форми – денна, заочна, екстернат,

методи - лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (20 %): розв’язування задач, усне опитування

Підсумковий контроль (80%, екзамен): модульний і семестровий контроль.

Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное