Реферат: Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі


Назва модуля Теорія телетрафіку та системи масового

обслуговування

Код модуля ТК_6030_С01

Тип модуля обов’язковий

Семестр 5

Обсяг модуля загальна кількість годин – 180, кредитів ЄКТС – 5 аудиторних годин – 80 (лекцій 48, лабораторних 32, модульний контроль – 4)

Лектор старший викладач Бурачок Р. А.

Результати навчання У результаті вивчення модуля студент повинен:

ознайомитися з сучасними методами та способами розрахунку основних параметрів телекомунікаційних мереж та систем, навчитися проектувати системи пакетної та канальної комутації для цифрових телекомунікаційних мереж.

Спосіб навчання аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі

пререквізити: Фізика. Основи теорії імовірності і математичної статистики. Теорія електрозв’язку.

кореквізити: Теоритичні основи телекомунікаційних мереж. Оптичні та радіоканали телекомунікацій. Телекомунікаційні системи та мережі.

Зміст навчальної модуля

Потоки викликів і їх характеристики. Пуасонівські потоки. Потоки з простою післядією, повторними викликами, обмеженою післядією. Тривалість обслуговування. Потік звільнень. Навантаження. Основні параметри і розрахунок навантаження. Характеристики якості обслуговування. Моделі Ерланга і Енгсета Повнодоступний пучок. Системи з втратами, очікуванням і повторними викликами. Неповнодоступний пучок, системи з втратами. Ланки Маркова. Формула Літтла. Типи систем масового обслуговування Аналіз і оптимізація комутаційних систем. Аналіз часів доставки повідомлень в мережах з комутацією пакетів та каналів. Аналіз систем масового обслуговування з пріоритетами. Дисципліни обслуговування. Модель розрахунку середнього часу очікування. Відкриті і замкнуті однорідні експоненційні мережі. Алгоритми обчислення характеристик мережі. Аналіз телекомунікаційних систем та мереж складної структури.

Рекомендована література

Лившиц Б.С. и др. Теория телетрафика - М.: Связь, 1979 - 223с.

Корнышев Ю.Н. и др. Теория телетрафика - М.: Радио и связь, 1996. - 270с.

Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. Теория распределения информации. - М.: Радио и связь, 1985. - 184с. Шнепс М.А. Системы распределения информации. Методы расчета. - М.: Связь, 1979. - 344с.Штермер Х. и др. Теория телетрафика. - М.: Связь, 1971. - 320с.

Лившиц Б.С., Фидлин Я.В. Системы массового обслуживания с конечным числом источников. - М.: Связь, 1968.Ионин Г.Л., Седол Я.Я. Статистическое моделирование систем телетрафика. –М.: Радио и связь, 1982. –182с.

Г. П. Башарин Лекции по математической теории телетрафика. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2004.

В. В. Крылов, С. С. Самохвалова Теория телетрафика и ее приложения. – С.-П.: БХВ-Петербург, 2005.

В. В. Поповський і ін. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем. Харків: „Компанія СМІТ”, 2006.

Ионин Г.Л., Седол Я.Я. Таблицы вероятностных характеристик полнодоступного пучка при повторных вызовах. - М.: Наука, 1970.

Форми та методи навчання лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання

Поточний контроль 40% – письмові звіти з лабораторних робіт (30%), контрольні роботи та домашні завдання (20%)

Підсумковий контроль 60% – іспит (письмові тести та усне опитування)

Мова навчання українська
еще рефераты
Еще работы по разное