Реферат: За переліком дисциплін програми підготовки магістрів з економіки підприємства дисципліна "Управлінський облік" має код п-05 І викладається в обсязі 1,5 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу


Опис кредитного модуля (дисципліни)

П-05 “Управлінський облік”


Статус кредитного модуля (дисципліни) за вибором навчального закладу

Лектор Хринюк Олексій Сергійович, доцент

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економіки і підприємництва


І. Загальні відомості

Згідно з навчальним планом підготовки магістра зі спеціальності “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Управлінський облік” відноситься до вибіркової частини програми, циклу професійної та практичної підготовки.

^ Управлінський облік — це підсистема об­ліку, пов'язана із забезпеченням менеджменту підприємства обліковою ін­формацією для використання у плануванні, контрольних діях і в прийнятті управлінських рішень.

Предметом управлінського обліку є витрати виробництва, собівартість про­дукції, її калькулювання та виявлення відповідних резервів .

Об’єктом дисципліни “Управлінський облік” є облікова інформація, що характеризує витрати підприємств, форми та методи її систематизації, узагальнення та використання в процесі управління витратами підприємств.

Дисципліна “Управлінський облік” базується на таких фундаментальних та професійно-практичних дисциплінах як “Бухгалтерський облік”, “Фінанси під­приємств”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансова діяльність суб'єктів госпо­дарювання”, “Фінансовий менеджмент” та інші.

За переліком дисциплін програми підготовки магістрів з економіки підприємства дисципліна “Управлінський облік” має код П-05 і викладається в обсязі 1,5 кредитів ECTS.

ІІ. Розподіл навчального часуСеместр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

^ Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ютерний практикум

10

П-05

1,5/54

14

8

6

26

1

РР

залікІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Головна мета вивчення дисципліни “Управлінський облік”– розкрити зміст і надати теоретичні знання щодо сутності процесу формуванням собівартості продукції стосовно центрів витрат і сфер відповідальності, організації та методики обліку та виробити у студентів практичні навички визначення собівартості продукції та пошуку резервів зниження витрат і зростання прибутку суб’єктів господарювання.

Основними завданнями дисципліни є:

розкриття основних понять управлінського обліку;

визначення сутності та методологічних основ управлінського обліку на підприємстві;

вивчення теоретичних засад облік витрат на підприємстві;

набуття навичок вибору методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

навчання студентів виявленню особливостей обліку витрат на підприємстві, використання нормативно-правових документів в сфері управління витратами на підприємстві.


IV. Зміст кредитного модуля (дисципліни)


^ РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


Тема 1.1. Мета, зміст та організація управлінського обліку.

Роль обліку в управлінні собівартістю продукції. Сутність, за­дачі та функції управлінського обліку. Предмет і об'єкти управлінського обліку. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку. Схеми організації управлінського обліку за різних систем обліку.


^ Тема 1.2. Класифікація і поведінка витрат.

Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат і доходів. Класифікація витрат за різними ознаками. Характеристика основних видів витрат. Ха­рактер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.


^ РОЗДІЛ 2. СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ


Тема 2.1. Система обліку і калькулювання за повними ви­тратами.

Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об'єкти витрат і об'єкти калькулювання. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання. Характеристика і сфера застосування простого, позамовного, попередільного та нормативного методів обліку і калькулювання.


^ Тема 2.2. Система обліку і калькулювання за змінними витратами.

Можливість використання методу калькулювання неповної собівартості. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту. Особ­ливості розвинутого директ-косту, його переваги і можливості.


^ Тема 2.3. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами.

Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу.

Організація нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуля­цій.Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм і управління за ними.


^ РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА КОНТРОЛЬ.


Тема 3.1. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв'язку «витрати — обсяг — прибуток». Методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток». Визначення точки беззбитковос­ті. Графічні методи аналізу.


^ Тема 3.2. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень.

Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень.

Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального з них. Використання аналізу «витрати — обсяг — прибуток» у процесі прийняття рішень. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень.


^ Тема 3.3. Бюджетування і контроль.

Сутність і функції бюджету. Види і форми бюджетів, їх загальна харак­теристика.

Порядок складання і призначення окремих видів бюджетів. Методика і техніка контро­лю за виконанням бюджетів.

^ Тема 3.4. Облік і контроль за центрами відповідальності.

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльнос­ті центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Функції та ме­тоди визначення трансфертних цін


^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Повноцінне оволодіння студентами тем навчальної дисципліни відбувається під час аудиторних занять, індивідуальної та самостійної роботи згідно з навчальним планом.

Важливе місце відводиться самостійній роботі студенті, яка в рамках Болонського процесу розглядається як один із найважливіших елементів нових освітніх технологій.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентами під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять.

^ Основна література з кредитного модуля Управлінський облік”
Назва видання

Місце знаходження

1.

Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. — К.: Лібра, 2003. -704 с.


Кафедра

2

Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С.Управлінський облік: Навч.посібн/За ред В.М.Добровського.-К:КНЕУ, 2005.-278 с.


Національна бібліотека України ім. Вернадського

3

Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.: Учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 1017 с.


Національна бібліотека України ім. Вернадського

4

Лень В.С. Управлінський облік: Навч.посібн.-К.:Знання-Прес, 2003.-287.


Національна парламентська бібліотека України

5

Лишиленко О.В.Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник.-Київ:Вид-во”Центр навчальної літератури”, 2004.-254 с.


Кафедра

6

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні №16 „Витрати”: Затв.наказом МФУ від 31.12.1999 р.№318. К.: Компас, 2000.


НТБ

7

Управлінський облік / Дон Р. Хенсен, Мерієн М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков. / Пер. з англ. — К.: Міленіум, 2002. — 974 с.


Національна парламентська бібліотека України

8

Управленческий учет: Учеб.пособие/Под ред.А.Д.Шеремета.- М.:ФБК-Преса, 1999.-512 с.


Національна парламентська бібліотека України


Викладач призначає щотижневі індивідуальні консультації для того, щоб студенти змоги з’ясувати всі проблемні питання стосовно даної дисципліни.


VI. Мова

Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською.


^ VII. Характеристика індивідуальних завдань

В процесі викладання дисципліни “Управлінський облік” передбачено виконання розрахункової роботи. Метою РР є поглиблене вивчення окремих тем курсу, оволодіння методичними положення калькулювання собівартості продукції на підприємстві. При цьому студенти використовують матеріали, що були отримані під час проходження практики та в результаті виконання дипломної роботи бакалавра. Процес виконання роботи дає студенту можливість проявити вміння, знайти та відібрати необхідний матеріал з літературних та інших джерел, проаналізувати та систематизувати його. В ході виконання роботи необхідно розкрити методику калькулювання собівартості продукції на підприємстві.


VIII. Методика оцінювання

^ 1. Методика оцінювання базується на визначенні рейтинга студента та в подальшому його переведенні в традиційну оцінку та оцінку ECTS.

2. Рейтингова шкала з дисципліни (R) складає – 100 балів.

3. Рейтингова оцінка студента з дисципліни (RD) складається з балів, що він отримує за:

1) оцінку поточної успішності (Rc) :

а) відповіді на практичних заняттях;

б)контрольні завдання на практичних заняттях;

в) комп”ютерний практикум;

г)модульну контрольну роботу;

д) розрахункову роботу;

допущені порушення (- Rsш);

виконання творчих завдань(+ Rsз).


^ 4. Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.

4.1.Оцінка поточної успішності (Rc) :

4.1.а. Відповіді на практичних заняттях.

Ваговий бал – 3. Кількість відповідей на практичних заняттях – три (за умови, що на одному занятті опитуються 5 студентів при максимальній чисельності групи 15 осіб – (9*5ст) / 15 = 3 відповіді). Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 6 балів - 3 х 3 = 9 балів .

Рівні оцінювання складають:

за надану правильну відповідь – 3 бали ;

за відповідь з незначними помилками – 2 бали;

за відповідь із значними помилками – 1 бал;

за відсутність відповіді – 0 балів.


4.1.б. Завдання на практичних заняттях.
^ Ваговий бал – 5. Кількість практичних занять – 9. Максимальна кількість балів за всі практичні завдання дорівнює 45 (5 балів х 9) балів.
Рівні оцінювання складають:

за самостійне виконання завдання на практичному занятті без помилок – 5 балів ;

за виконання завдання без помилок при методичній допомозі – 3 бали;

за виконання завдання з помилками при методичній допомозі –1 бал;

за невиконання завдання – 0 балів.


4.1.в. Комп”ютерний практикум.
^ Ваговий бал – 6. Кількість комп”ютерних практикумів – 4. Максимальна кількість балів за всі комп”ютерні практикуми дорівнює 24 ( 6 балів х 4) бали.
Рівні оцінювання складають:

за повне виконання практикуму без помилок – 6 балів;

за виконання роботи з незначними помилками – 4 бали;

за виконання роботи з сутєвими помилками – 2 бали;

за невиконання роботи – 0 балів.


4.1.г. Модульна контрольна робота (МКР).

Ваговий бал модульної контрольної роботи – 5. Максимальна кількість балів за МКР 5 балів х 1 = 5 балів.

Контрольна робота проводиться у вигляді тестових завдань, кожне складається з десяти запитань, за кожну правильну відповідь нараховується по 0,5 бали.


4.1.д. Розрахункова робота

Ваговий бал - 17 балів. Рівні оцінювання складають:

за виконання теоретичної та аналітичної частини роботи у повному обсязі за заданою темою- 15...17 балів;

за виконання теоретичної та аналітичної частини роботи у неповному обсязі – 10...14 балів;

за виконання однієї із частин роботи – 6...9 балів;

за невиконання роботи - 0 балів.

Оцінка допущених порушень(- Rsш) .

За допущені порушення учбової дисципліни студенту нараховуються штрафні бали, які відраховуються від його рейтингових оцінок. Штрафні бали (- Rsш) встановлено за:

відсутність на лекціях чи на практичних заняттях без поважних причин – мінус 1 бал;

несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) представлення контрольного завдання - мінус 3 бали;

несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) представлення РР- мінус 5 балів;

порушення дисципліни на занятті - мінус 1 бал.


^ 4.3. Оцінка виконання творчих завдань(+ Rsз).

За виконання творчих завдань з дисципліни встановлено заохочувальні бали:

предствлення огляду наукових праць по тематиці дисципліни:

0,2 бали за одні тези доповіді;

0,5 бали за одну статтю;

виконання завдань з удосконалення дидактичних матеріалів на практичне заняття з дисципліни - 2 бали;

виконання завдань з удосконалення МКР із дисципліни - 3 бали;

виступ на науковому гуртку із доповіддю з тематики даної дисципліни – 0,75 бала;

виступ на олімпіаді чи конференції із доповіддю з тематики даної дисципліни – 1 бал;

підготовка та опублікування тез доповіді за тематикою дисципліни – 2 бали;

підготовка та опублікування статті за тематикою дисципліни – 5 балів.
Оцінка залікової контрольної роботи (співбесіди (Rз) .

Відповідь на заліку складає 40% від рейтингової шкали оцінок. Максимальна кількість балів дорівнює 100 * 0,4=40 балів.
^ При оцінюванні студента використовуються такі критерії:
правильна відповідь на одне запитання 13 –14 балів;

несутєва неточність у відповіді на запитання – мінус 2 бали;

суттєва неточність у відповіді на запитання – мінус 5 балів;

неповна відповідь – мінус 8 балів;

відсутність відповіді – мінус 13 балів.


Виходячи з розміру шкалиRз = 40 балів критерії залікового оцінювання з визначенням рівнів такі:

дано повні відповіді на всі питання або є окремі несуттєві неточності – 34...40 балів (відмінно);

дано відповіді, але присутні суттєві неточності – 25...33 балів (добре);

неповні відповіді на запитання – 16...24 балів (задовільно);

відсутність відповіді хоча б на два запитання - 15 балів і нижче (незадовільно).


^ 5. Розрахунок рейтингів та рейтингової оцінки RD.

5.1.Сума вагових балів контрольних заходів поточної успішності протягом семестру (Rc) складає стартовий рейтинг:

Rc = 9+ 45+ 24+5 + 17 = 100 балів.


5.2. Сума штрафних балів (- Rsш) не має перевищувати 0,1 Rc, тобто максимально складе 0,1 * 100= 10 балів.

5.3. Сума заохочувальних балів (+ Rsз) не має перевищувати 0,1 Rc, тобто максимально складе 0,1 * 100= 10 балів.

5.4.Залікова складова шкали (Rз) дорівнює 40% від R і буде дорівнювати:

Rз= Rc * ( 0,4 / ( 1 – 0,4)) =40 балів.


5.5. Рейтингова шкала з дисципліни складає:


R= Rc + Rз=60 + 40 = 100 балів.


5.6. Рейтингова оцінка студента з кредитного модуля формується із суми балів поточної успішності (Rc), отриманих штрафних балів (- Rsш), отриманих заохочувальних балів (+ Rsз), а в разі набрання менше 0,6 Rc - відповіді на заліку (Rз):

R= Rc - Rsш + Rsз + Rз .

^ 6. Умови проміжної атестації та допуску до диференційованого задіку.

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації студент повинен мати не менше ніж 17 балів ( при максимальній оцінці 9+5*4+6*2+5=46 бали).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації студент повинен мати не менше ніж 23 балів (при максимальній оцінці 5*5+6*2+17=54 балів).

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування всіх практичних завдань та контрольних робіт, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 40% від Rc, тобто 100 * 0,4= 40 балів.


^ 7.Заключна оцінка студента.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:RD = Rc + Re

Оцінка ECTS

Традиційна

95...100

А

Відмінно

85 ...94

B

Добре

75 ...84

C

65 ...74

D

Задовільно

60..64

E

RD< 60

Fx

Незадовільно

rc<40 балів або не виконані інші умови допуску до заліку

F

Не допущений

RD≥60
ЗарахованоСтуденти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60), мають змогу отримати оцінку “зараховано” “автоматом”. Студенти, які набрали протягом семестру кількість балів, рейтинг яких складає RD< 60 зобов”язані виконувати залікову контрольну роботу (співбесіду) з метою отримання оцінки «зараховано» та складання заліку.


IX. Організація

Організація навчання проходить в групах у відповідності до розкладу занять, встановленого деканатом.

Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.

40>
еще рефераты
Еще работы по разное