Реферат: Художньо-естетичний цикл навчальних дисциплін та „основи здоров’Я”


ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ТА „ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я”


Музика та музичне мистецтво. Художня культура


Одним з найважливіших завдань сучасної освіти є духовний розвиток особистості. Вирішенню цього завдання покликані сприяти предмети художньо-естетичного циклу в системі загальної середньої освіти. Зміст предметів художньо-естетичного циклу розкриває перед учнями розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури в контексті світових культуроутворюючих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань. Через предмети художньо-естетичного циклу активізується внутрішній духовний світ учнів, їх почуття та думки, що сприяє розвитку моральних, естетичних, світоглядних ідеалів та формуванню соціальних компетенцій учня. Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього світу, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні.

Особливістю реалізації нового змісту художньо-естетичної освіти в 12-річній школі є упровадження з 2009/2010 навчального року вивчення предмету «Художня культура» в 9-му класі загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів. В методичних рекомендаціях минулих років, а також у листі МОН від 05.11.07 № 1/9-670 приверталась увага до своєчасної підготовки вчителів до навчання цього курсу. Зокрема, наголошувалось на активізації роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо курсової перепідготовки вчителів музичного та образотворчого мистецтва до навчання художньої культури. Також листом МОНУ від 27.01.09 № 1/9-55 місцевим керівним органам освіти рекомендовано під час комплектації педагогічних працівників на 2009/2010 навчальний рік передбачати годинне тижневе навантаження з художньої культури насамперед учителів з музичного та образотворчого мистецтва, зважаючи на мистецьке наповнення змісту предмета.

Головною метою курсу художньої культури в школі є особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, формування в них світоглядних орієнтацій і компетенцій у царині художньої культури, виховання потреби в творчій реалізації і духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури.

Основними завдання курсу в школі є:

збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

опанування учнями художньо-практичних умінь та навичок, формування комплексу художніх компетенцій, що збагачують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу;

виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

У 2009/2010 навчальному році реалізація змісту предмета «Художня культура» в 9-му класі загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися за програмою «Художня культура, 9-11 класи» (авт. Л.Масол, Н. Миропольська), що наявна у збірнику програм з художньо-естетичного циклу для 5-11 класів 12-річної школи (вид. «Перун», 2005 р.). у збірнику також подано орієнтовне календарно-тематичне планування з художньої культури для 9-го класу.

Організовуючи навчально-виховний процес на уроках художньої культури, варто використовувати різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти, зокрема загальні:

метод розповіді та бесіди;

метод наочності;

ігровий метод;

метод порівняння і зіставлення;

метод узагальнення.

та спеціальні:

метод художньо-педагогічної драматургії;

метод драматизації;

метод «зруйнування»;

метод «емоційного заряду»;

метод забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу.

Художня культура як форма образного втілення життя, засіб вираження національної ментальності народу вивчається в школі як культурологічний курс, забезпечуючи естетичні запити учнів та вчителів, і є важливим чинником формування духовного світу особистості, її художньо-естетичного розвитку.

У процесі вивчення художньої культури в 9-му класі відбувається узагальнення мистецьких знань учнів набутих у 1-8 класах, та втілюється ідея пропедевтики культурологічної освіти, що є базовою в старшій профільній школі. Таким чином забезпечується послідовність і наступність змісту художньо-естетичної освіти.

Матеріал 9-го класу систематизовано відповідно до видової, жанрової та стильової специфіки мистецтва, що є основою художньої культури. Зміст програми курсу включає два основні розділи: «Мистецтво в просторі культури» і «Основи художньої культури».

Узагальненню мистецьких знань учнів, набутих у 1-8 класах, присвячено розділ «Мистецтво в просторі культури» (І семестр). Тематична будова розділу передбачає аналіз основних видів мистецтва – візуального (образотворчого), музичного, театрального та екранного і особливостей їх художньо-образної мови. Узагальнює зміст І розділу заключна тема семестру «Поліхудожній образ світу».

Практична діяльність учнів під час вивчення художньої культури в 9-му класі спрямована на формування потреби в спілкування з творами мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їхнього внутрішнього духовно-культурного досвіду. Практичні завдання для учнів можуть бути різноманітними, проте відповідними до особливостей певного виду мистецтва, що розглядається під час вивчення тої чи іншої теми.

Так, засвоєна учнями тема «Види і мова мистецтва» може бути закріплена створенням різноманітних кросвордів за змістом даної теми. Зміст теми «Жанрова палітра музичного мистецтва» спонукає, передусім, до інтерпретації прослуханих музичних творів, визначення особливостей їх образного змісту, жанру і форми, а також до підготовки музичних тематичних вечорів, концертів-вікторин тощо. Тема «Театр як синтез мистецтв» передбачає практичну діяльність у вигляді відвідування театральних вистав, створення театральних масок, ляльок, підготовки театральних афіш, шоу-презентацій, а в контексті вивчення теми «Екранні мистецтва» учні переглядатимуть кінофільми, телепередачі з наступним їх обговоренням, створюватимуть ілюстрації до мальованих мультфільмів тощо. Логічним практичним завданням щодо узагальнюючої теми І семестру «Поліхудожній образ світу» може бути підготовка і проведення диспуту «Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?».

Враховуючи попередній досвід сприймання музичного та образотворчого мистецтва, учні мають усвідомити художню культуру як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості.

Упродовж вивчення теми «Художні напрями та стилі», якій відведено 6 годин навчального часу, учні засвоюють поняття стиль епохи, «національний стиль», «індивідуальний стиль митця». Учні мають навчитися аналізувати, розпізнавати й порівнювати найвідоміші пам’ятки архітектури, музики й живопису різних художніх напрямів, – від античності до мистецтва ХХ-ХХІ століть. На практиці знання щодо стильових особливостей мистецтва можуть бути закріплені шляхом створення композицій у різних художніх стилях і техніках, музичних творів певного стилю, складання словника (таблиці) основних художніх напрямів і стилів.

Зміст теми «Художня культура рідного краю», вивченню якої відводиться 3 години навчального часу, особливий концентруванням навчально-пізнавальної та практичної діяльності учнів на пам'ятках_культури і мистецтва рідного краю. З огляду на особливості культурно-мистецького життя кожного конкретного регіону та можливі способи ознайомлення з ними учнів, шляхи вивчення теми можуть бути різними. Тобто, вчитель може спрямувати діяльність учнів у більш практичний чи теоретичний бік. Зокрема, учням пропонуються відвідування музеїв (краєзнавчих, художніх, меморіальних) та інших закладів культури; складання карти туристичного маршруту «Пам'ятки художньої культури рідного краю», виконання композиції «Вулиця, якою я йду до школи». Формами практично роботи також можуть бути запис і виконання народних пісень, поширених у peгіоні та створення зразків декоративно-прикладного мистецтва з урахуванням регіональних художніх традицій.

Узагальнює зміст курсу художньої культури 9-го класу тема «Полікультурний образ світу», що спрямована на усвідомлення учнями полікультурності суспільства сучасної доби. Під час вивчення теми учні порівнюють особливості музично-танцювального фольклору і національних костюмів різних народів світу й зокрема тих, що проживають в Україні, а також засвоюють поняття «художня картина світу», «художній образ світу».

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 9 класу МОНУ рекомендовано до використання у навчально-виховному процесі три підручники з художньої культури. Кожен із підручників структуровано відповідно до навчальної програми за двома загальними розділами, що включають 12 тем.

У підручнику автора Л.Масол (вид. «Генеза») привертає увагу велика кількість прикладів та ілюстрацій, що репрезентують досягнення національної художньої культури. У підручнику, зокрема завдяки рубриці «Пригадайте!» простежується постійний зв'язок із навчальним матеріалом, засвоєння учнями у процесі вивчення образотворчого (1-7 класи) та музичного (1-8 класи) мистецтва.

У підручнику авторів Н. Назаренко та ін. (вид. «Оберіг») кожна тема починається рубрикою «Поміркуємо разом», тобто запитаннями, що спонукають до роздумів перед засвоєнням тематичного матеріалу. Таким чином реалізується «метод забігання наперед». В кінці кожної теми, крім контрольних запитань і завдань, міститься рубрика «Творча майстерня», яку складають практичні завдання на закріплення змістового матеріалу теми. Зміст навчального матеріалу підручника урізноманітнено узагальнюючими схемами й таблицями. В кінці кожного з розділів автори пропонують тести для самооцінки знань з мистецтва.

В інформаційному просторі мережі інтернет існує велика кількість Web-сайтів, на яких розміщено інформацію, присвячену царині мистецтва. Зокрема, сторінки сайту http://schools.techno.ru/sch1529/mxk.htm (Світова художня культура) призначені передусім для вчителів і містять інформацію щодо використання тих чи інших творів мистецтва у процесі навчання художньої культури, а також щодо етапів розвитку художньої культури.

На сайті http://artclassic.edu.ru/ можна знайти навчально-методичні матеріали з художньої культури, статті про види мистецтва, стилі, епохи, жанри. Зручним на цьому сайті є пошук за автором твору, назвою та періодом його створення

Сайт http://www.classic-music.ru/ містить такі розділи:

композитори (біографії і творчі портрети);

виконавці (диригенти, співаки, піаністи, скрипалі, віолончелісти та ін.);

факти (цікаві та маловідомі факти з життя видатних особистостей):

афоризми (висловлювання видатних особистостей);

інструменти (енциклопедія старовинних і сучасних інструментів);

словник музичних термінів:

наші проекти (кращі сайти про класичну музику).

Викладання курсу «Музичне мистецтво» (5-8 клас) буде здійснюватись відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Б.М. Фільц-керівник авторського колективу, І.М. Бєлова, М.С. Демчишин, Л.М. Масол, О.В. Мільченко, О.В. Лобова, Г.М. Макаренко, А.В. Шевченко, Т.О. Наземнова, Н.І. Міщенко, Л.О. Дорогань, Ю.О. Очаківська.

Чинними в 2009-2010 н.р. залишаються підручники (основні):

Підручник «Музичне мистецтво», 5 клас. Видавництво Перун, 2005р., автори О.В. Волошина; О.В. Мільченко;

Підручник «Музичне мистецтво» 6 клас. Видавництво Перун 2006р., автори О.В. Волошина; О.В. Мільченко;

Підручник «Музичне мистецтво» 7 клас. Видавництво Харків «Оберіг», 2007 р., автори Г.М. Макаренко, Т.О. Наземнова, Н.І. Міщенко, Л.О. Дорогань;

Підручник «Музичне мистецтво», 8 клас, автори О.В. Волошина; О.В. Мільченко, А.В. Шевченко.

Додаткові підручники

Посібник «Вчимося музики» 5 клас. 2002 р. Тернопіль. Видавництво «Богдан».

Посібник «Вчимося музики» 6 клас. 2003 р. Тернопіль. Видавництво «Богдан».

Посібник «Музичне мистецтво» 5 клас. – Видавництво Київ «Школяр» 2005 р., автор О.В. Лобова.

Посібник «Музичне мистецтво» 6 клас. – Видавництво Київ «Школяр» 2006 р., автор О.В. Лобова.

Посібник «Вчимося музики» 7 клас. 2007 р. Тернопіль. Видавництво «Богдан».

Посібник «Музичне мистецтво» 7 клас. Видавництво Харків «Оберіг» 2007 р.

Посібник «Вчимося музики» 8 клас. 2008 р. Тернопіль. Видавництво «Богдан».

Посібник «Музичне мистецтво» 8 клас. 2008 р. Видавництво Харків «Оберіг».

ОІППО розроблено орієнтовне календарно-тематичне планування з предмету «Музика» 1-4 клас та «Музичне мистецтво» 5-8 клас, схвалене вченою радою ОІППО (протокол № 1/11 – 684 від 19.02.04 р.).

Звертаємо увагу на необхідність суворо дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу, оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 5.05.2008 р. № 371.

Особливістю систем оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена багатокомпонентністю змісту мистецької освіти і спрямована на цілісне формування художньо-естетичної культури учнів. Основними видами оцінювання є поточне і тематичне (відповідно до тем конкретної програми, за якою працює вчитель), а також семестрове і річне.

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

Об’єктом поточного оцінювання є знання, судження, досвід творчої діяльності та емоційного ставлення до навколишньої дійсності.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми, його основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків, між ними та засвоєним змістом попередніх тем закріплення знань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування. Інформація отримана на підставі поточного контролю є основною для коригування роботи вчителя на уроці.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Протягом семестру повинно бути виставлено не менше 2-х «тематичних».

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок та навчальної активності школярів.

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік – на основі семестрових оцінок. Коригуванню підлягає лише семестрова оцінка.

В 11-річній школі курси художньої культури та основ естетики вивчаються учнями 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного спрямування за програмами Л.Масол вид. «Навчальна книга - Богдан», 2004 р., та «Основи естетики» (авт. Л.Левчук, О.Оніщенко) вид. «Початкова школа», 2002 р.

Особливістю допрофільної підготовки учнів у галузі шкільної художньо-естетичної освіти є її наскрізність та наступність. Тобто, переважна більшість факультативних курсів та курсів за вибором вивчаються учнями упродовж кількох років і взаємодоповнюють один одного за змістом. Зокрема, підґрунтям допрофільної підготовки учнів основної школи може бути поглиблене вивчення мистецьких дисциплін, що розпочинається в початковій школі. Так, у школах із поглибленим вивченням музики мистецтва відповідно в 1 -8-х (1-7-х класах) рекомендуємо використовувати програма «Музика», 2 години на тиждень (авт. О.Гумінська). Концентричний принцип будови зазначених програм надає можливість повторного та щоразу глибшого опанування їх змісту на різних рівнях навчання. Програми О.Гумінської мають повне навчально-методичне забезпечення: календарно-тематичне планування, музичні хрестоматії та фонохрестоматії з1-го по 8-й клас (вид. «Навчальна книга – Богдан» м. Тернопіль).

Поглиблене вивчення мистецьких дисциплін у початковій школі створює передумови для якісної допрофільної підготовки учнів основної школи, що в подальшому дасть їм можливість свідомо обрати профіль навчання. У старшій школі вивчення обраних учнями факультативних курсів за вибором допомагатиме їм визначитися із вибором майбутньої професії.

Вивчення факультативних курсів та курсів за вибором в основній школі організовується за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів за умови наявності бажання учнів їх вивчати і створення належних умов для їх опанування.

Реалізація допрофільної підготовки учнів сприятимуть збірники програм факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю, сформовані Міністерством освіти і науки України. Збірники видано видавництвом «Ранок» у 2009 році. Пропоновані в збірниках програми можуть використовуватися не лише в спеціалізованих школах, а й у будь-яких загальноосвітніх навчальних закладах для допрофільної підготовки учнів.

За програмами, наявними в збірниках, учні 9-го класу зокрема можуть вивчати такі факультативні курси та курси за вибором, як «Хореографія», «Гра на бандурі» і «Гра на електронних музичних інструментах», «Teaтр». «Хоровий клас», «Музичні ансамблі».

Збірники укладено із програм, розроблених авторами та авторськими колективами з різних регіонів України, у складі яких вчителі, методисти, науковці, зокрема співробітники Академії педагогічних наук України. В окремих програмах враховано досвід організації допрофільного та профільного навчання в конкретних загальноосвітніх навчальних закладах.

У зазначених збірниках представлено більш ніж одну програму з деяких курсів за вибором чи факультативів, як наприклад з хореографії чи декоративно-ужиткового мистецтва, що передбачає різні авторські підходи щодо навчання та різну тривалість вивченнякурсів. Така варіативність надасть учителю можливість обрати програму відповідно до власних поглядів, уподобань та можливостей учнів.

Підвищенню ефективності шкільної художньо естетичної освіти, зокрема поглибленої профільної та позакласної сприятиме використання у навчально-виховному процесі нових методичних та навчально-методичних посібників, виданих у різних областях країни. До уваги вчителів мистецьких дисциплін пропонуються: дитячий альбом «Паперовий літачок» (збірка пісень), авт. М.Назарець, вид. Makrus-studio, смт. Романів Житомирської обл., 2008 р.; «Мій зошит з музики» 1, 2, 3, 4 класи, авт. М. Яскулко, вид. «Ранок-Веста», Харків, 2008 р.; «Хореографія» (методичний посібник», авт. А.Тараканова, «Рідні мелодії та ритми». Українське вокально-хорове мистецтво» (відп. за випуск А.Тараканова), вид. «Букрек», 2007р.; «Матеріали для навчальних занять з художньої культури. 9 клас» (автор-укладач Г.Іванеску), м. Хмельницький, 2008р.

Сайт www.makrus-studio.narod.ru пропонує великий вибір записів вокальної та інструментальної музики, зокрема «мінусівок» пісень (у тому числі дитячих) у різних форматах. Архів сайту постійно поновлюється.

З новими досягненнями в царині культури, мистецтва у мистецькій педагогіці можна ознайомитися на сторінках фахового журналу «Мистецтво та освіта». Журнал друкує інформаційні матеріали, методичні рекомендації та розробки, а також нотні додатки, що покликані допомагати в реалізації змісту освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» в шкільному навчально-виховному процесі.

Водночас, відповідно до наказу МОНУ від 24.12.2007р. №1166 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», наголошуємо на уважному та відповідальному ставленні вчителів до використання різноманітних видань у навчально-виховному процесі.

Інформація щодо рекомендованої міністерством навчально-методичної літератури з дисциплін художньо-естетичного циклу щороку подається в Переліку програм та навчально-методичного забезпечення в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

Як і в минулі роки, вивчення музики в 1-4-х класах здійснюватиметься за програмами авторів О.Ростовського, Л.Хлєбнікової, Р.Марченко, О.Лобової (вид. «Початкова школа»). Причому, тематичний зміст програми О.Ростовського відкриває можливість досягнення цілісності га єдності навчального процесу всього навчального курсу на основі єдиної музично-педагогічної концепції, яку продовжує програма з музичного мистецтва для 5-8 класів 12-річної школи (авт. Б.Фільц та ін.), вид. «Перун». 2005 р.

Альтернативою вивчення автономних предметів «Музичне мистецтво» може бути інтегрований курс за програмою «Мистецтво» (авт. Л. Масол та інші) для 1-4 класів (вид. «Початкова школа», 2006 р.) та 5-8 кл. (вид. «Перун», 2005 p.).

Зміст усіх зазначених вище програм реалізовано в електронних навчально-методичних посібниках видавництва «Контур-плюс» (м.Рівне).

Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу у початковій та основній школі можуть проводитись у різних формах, окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.

З метою підвищення якості шкільної художньо-естетичної освіти слід уникати таких недоліків у навчально-виховному процесі:

недотримання вчителем вимог навчальних програм та їх довільне трактування, зокрема на користь власних мистецьких уподобань або фахової спеціалізації (теоретик, хоровий диригент, інструменталіст, вокаліст тощо);

перенесення вчителем функцій спеціальної мистецької освіти в загальноосвітню школу (зокрема, нав’язування учням спеціальних теоретичних знань, не передбачених шкільними державними стандартами і програмами);

заміна уроків мистецтва репетиціями чергових шкільних свят;

проведення вчителем початкових класів замість уроків музики уроків з інших дисциплін, не фахове й методично неграмотне проведення ним уроків музики.

Ведення журналів:

У класному журналі на кожний предмет або на кожну складову інтегрованого курсу відводиться окрема сторінка. У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали виставляються з кожного виду мистецтва окремо.

Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за вивченою темою та виставляється кожному учню «Тематична» в колонку без дати.

Письмові тематичні перевірки з музики та музичного мистецтва (контрольні, самостійні) не проводяться.

Доцільно пропонувати учням завдання для перевірки знань на вибір.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі поточного і тематичного оцінювання. Можливе коригування семестрового оцінювання (Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОНУ від 03.06.08 № 496).

Річне оцінювання виставляється на основі семестрового, корекції не підлягає.

Рекомендуємо на засіданнях методичних об’єднань у новому навчальному році розглянути такі питання:

Музика та музичне мистецтво – як засіб формування особистості.

Підготовка вчителя музики та музичного мистецтва до оволодіння методикою стимулювання творчих здібностей молодших та старших школярів у процес музичної діяльності.

Естетичне виховання засобами мистецтва творчої особистості учнів.

Реалізація принципу історизму в музичному вихованні учнів.

Формування музично-творчого потенціалу учителя музики та музичного мистецтва.

Пісенна народна творчість як джерело становлення мистецької особистості учнів.
еще рефераты
Еще работы по разное