Реферат: Ключові терміни І поняття
Ключові терміни і поняття: економічна безпека підприємства; корпоративні ресурси, фінансова складова; інтелектуальна і кадрова складова; техніко-технологічна складова; політико-правова складова; інформаційна складова; екологічна складова; силова складова.

Key terms and concepts : economic security of enterprise; corporate resources, corporate resources, financial constituent; intellectual and skilled constituent; a technique - technological constituent; policy constituent; informative constituent; ecological constituent; power constituent.

Ключевые термины и понятия : экономическая безопасность предприятия; корпоративные ресурсы, финансовая составляющая; интеллектуальная и кадровая составляющая; технико-технологическая составляющая; политико-правовая составляющая; информационная составляющая; экологическая составляющая; силовая составляющая.

АННОТАЦІЯ

У статті розглядається сутність та основні складові економічної безпеки. Детально розглянуті аспекти функціонування системи економічної безпеки підприємств. Визначені завдання, що стоять перед системою забезпечення економічної безпеки підприємств, запропоновані підходи до їх вирішення. Виявлені проблеми оптимізації використання корпоративних ресурсів, що направляються на реалізацію заходів по забезпеченню економічної безпеки підприємств.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается сущность и основные составляющие экономической безопасности. Детально рассмотренны аспекты функционирования системы экономической безопасности предприятий. Определены задачи, стоящие перед системой обеспечения экономической безопасности предприятия, предложены подходы к их решению. Определены проблемы оптимизации использования корпоративных ресурсов, которые направляются на реализацию мероприятий по обеспечению экономической безопасности промышленных предприятий.

ANNOTATION

Еssence and basic constituents of economic security are examined the article. Aspects of functioning of the system of economic security of enterprises considered in detail. Set tasks that stand before the system of providing of economic security of enterprises, offered approach, near their decision. Found out the problems of optimization of the use of corporate resources that head for realization of measures on providing of economic security of industrial enterprises.


Аспірантка:

Н.В. Штамбург

Дніпропетровський університет

економіки та права

імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник:

Ю. Є. Петруня, д-р екон. наук, проф.

^ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економічна безпека підприємства – відносно новий напрямок розвитку економічної науки. Необхідність її постійного забезпечення зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування і досягнення головних цілей своєї діяльності.

Глобалізаційні процеси, розподіл праці й інтеграція до світової економічної системи, відкритість ринків товарів і послуг ведуть практично до ліквідації традиційних політичних і географічних меж в економіці. Отже, питання економічної безпеки стають дедалі актуальнішими і в аспекті національної безпеки.

Поняттю економічної безпеки підприємства та чинникам впливу на діяльність підприємства приділена увага в працях вітчизняних вчених, таких як: О.І. Барановський, І.О. Бланк, О.І. Захаров, П.Я. Пригунов, М. М. Єрмошенко, В.С. Сідак, М.І. Камлик, В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, Шкарлет С.М. та ін.

Метою статті є комплексне дослідження складових економічної безпеки підприємства. Відповідно до встановленої мети, досліджено послідовність створення системи економічної безпеки на підприємстві.

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, найважливішим серед яких вважається рівень економічної безпеки, який визначається станом використання корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства. Цей показник залежить від спроможності керівництва підприємства і спеціалістів (менеджерів) ефективно уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки підприємство повинне проводити роботу по забезпеченню максимальної безпеки основних функціональних складових своєї роботи.

Функціональні складові економічної безпеки підприємства - це сукупність основних напрямів його економічної безпеки, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом [2].

Різні автори виділяють різні складові економічної безпеки підприємства. Зокрема, найчастіше виділяють такі складові: фінансові; інтелектуальні і кадрові; техніко-технологічні; політико-правові; інформаційні; екологічні; силові. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що попри різноманітні підходи до трактування поняття «економічної безпеки» та виділення різних її складових, всі автори однозначно виділяють фінансову складову як одну з основних в системі економічної безпеки як держави в цілому, так і окремого суб’єкта господарювання. Стабільність фінансово-економічного стану підприємства визначає його здатність до гнучкого реагування на зовнішню дію і постійність саме успішного функціонування економічної системи.

Серед найбільш загальних показників економічної безпеки — результати економічної діяльності (здатність підприємства досягти поставленої мети й виконувати власну місію в стратегічному вимірі), продуктивність (співвідношення кількості виробленої продукції до кількості витрачених ресурсів) та ін. Найбільш конкретне уявлення про стан економічної безпеки надають такі характеристики: фінансова стабільність, платоспроможність, маневреність, ліквідність. Типова структура функціональних складових економічної безпеки представлена на рис. 1.

С.М.Ілляшенко стверджує, що до них варто додати також інтерфейсну складову, яка характеризує надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства. Загрозу даній складовій економічної безпеки підприємства становлять можливі непередбачені зміни умов взаємодії (аж до розриву відносин) з економічними контрагентами: постачальниками, торговельними і збутовими посередниками, інвесторами, споживачами і т.д [5].^ Рис.1.Функціональніскладові економічної безпеки підприємства.


Кожна з вищеперелічених функціональних складових економічної безпеки підприємства характеризується власним змістом, набором функціональних критеріїв і способами забезпечення.

Головною причиною необхідності забезпечення економічної безпеки підприємства є завдання досягнення стабільності свого функціонування і створення перспектив росту для виконання цілей бізнесу, що стоїть перед кожним підприємством, відповідно до філософії бізнесу.

Для забезпечення своєї економічної безпеки підприємство використовує сукупність корпоративних ресурсів. ^ Корпоративні ресурси - фактори бізнесу, які використовуються власниками і менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу. Серед них можна виділити: ресурс капіталу, ресурс персоналу, ресурс інформації і технології, ресурс техніки і устаткування, ресурс прав.

а) ресурс капіталу. Дозволяє придбавати і підтримувати інші корпоративні ресурси, які спочатку відсутні у власників цього підприємства, - це акціонерний капітал підприємства у поєднанні з позиковими фінансовими ресурсами;

б) ресурс персоналу. Менеджери підприємства, виробничий персонал і службовці, які впроваджують свої знання, досвід і навички для досягнення цілей бізнесу;

в) ресурс інформації і технології. Інформація, що стосується яких-небудь аспектів бізнесу підприємства, - найбільш цінний і дорогий з ресурсів підприємства. Саме інформація дозволяє підприємству адекватно реагувати на будь-які зміни зовнішнього середовища бізнесу, ефективно планувати і здійснювати свою господарську діяльність;

г) ресурс техніки і устаткування. На основі наявних фінансових, інформаційно-технологічних і кадрових можливостей підприємство придбаває устаткування, необхідне (на думку менеджерів підприємства) і доступне (виходячи з наявних ресурсів);

д) ресурс прав. Включає права на використання патентів, ліцензії і квоти на використання природних ресурсів, а також експортної квоти, права на користування землею. Це дозволяє підприємству залучитися до передових технологічних розробок, не проводячи власних дорогих наукових досліджень, а також отримати доступ до незагальнодоступних можливостей розвитку бізнесу.

Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне для виконання цілей бізнесу, досягається шляхом досягнення основних функціональних цілей його економічної безпеки. У тому числі:

● забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства (організації);

● забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб’єкта господарювання;

● досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством (організацією);

● досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу;

● мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-госпо­дарської діяльності на стан навколишнього середовища;

● якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;

● забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації;

● надійне забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, а також комерційних інтересів [2].

Виконання кожної з вищеперелічених цілей економічної безпеки є істотно важливим для досягнення головної мети підприємства. Детальна розробка і контроль за виконанням цільової структури економічної безпеки підприємства є важливою складовою частиною проблеми.

Найважливішим етапом забезпечення економічної безпеки підприємства (ЕБП) є стратегічне планування і прогнозування його економічної безпеки. На цьому етапі розробляється стратегічний план забезпечення ЕБП, проводиться оперативна оцінка рівня забезпечення і поточне тактичне планування ЕБП. На основі оцінки ефективності заходів по запобіганню збиткам і розрахунку функціональних і сукупного критеріїв ЕБП аналізується її рівень.

На основі оперативної оцінки рівня ЕБП і вироблених рекомендацій по поточному плануванню діяльності підприємства здійснюється оперативне планування фінансово-господарської діяльності підприємства, після чого робиться практична реалізація розроблених планів.

Функціональні і сукупний критерії економічної безпеки підприємства оцінюються на основі інформації, що виникає в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, яка також дозволяє оцінити відхилення від планових значень і аналізувати причини виникнення цих відхилень. Потім виробляються рекомендації по коригуванню набору корпоративних ресурсів, систем стратегічного і поточного планування фінансово-господарської діяльності підприємства, а також системи оперативного управління його діяльністю [2].

Коригування можуть вноситися і в систему планування ЕБП. В цьому випадку треба заново використати описані вище методи планування ЕБП і внести відповідні зміни в господарські плани підприємства і систему їх реалізації. Схематично загальний процес забезпечення економічної безпеки на підприємстві представлений на рис.2. 

Цілі бізнесу
 

 

 

 

 

 

 

Філософія бізнесу 


Корпоративні ресурси

 

 

 

Ресурс капіталу
Ресурс персоналу
Ресурс інформації і технології
Ресурс техніки і устаткування
Ресурс права


Загальностратегічне планування і прогнозування ЕБПФінан-сова складова

Интелектуальна і кадрова


Політико-правоваТехніко-Технологична

Информаційна


ЕкологічнаСилова


Стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємстваЗагальнотактичне планування ЕБПФінан-сова складова

Интелектуальна і кадрова


Політико-правоваТехніко-Технологична

Информаційна


ЕкологічнаСилова


Тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства
Оперативне правління фінансово-господарської діяльності предприємстваФункціональний аналіз ЕБПФінан-сова складова

Интелектуальна і кадрова


Політико-правоваТехніко-Технологична

Информаційна


ЕкологічнаСилова


Загальна оцінка ЕБПРис.2. Загальний процес забезпечення економічної безпеки на підприємстві.


Ресурсно-функціональний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємства є дуже широким. Спроба охопити усі функціональні області діяльності підприємства призводить до розмивання поняття економічної безпеки, а оцінка її рівня за допомогою сукупного критерію економічної безпеки, що "розраховується на основі думок кваліфікованих експертів за приватними функціональними критеріями економічної безпеки підприємства", схильна до значного впливу суб'єктивної думки експертів з різним кваліфікованим рівнем.

Інтеграція показників з використанням будь-якого з відомих підходів, у тому числі і за допомогою питомої ваги значущості показників, як це пропонує Е.Олейников, призводить до зниження точності і достовірності оцінки. Детальна розробка і контроль за виконанням цільової структури економічної безпеки підприємства істотно ускладнюють практичну реалізацію ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємства.

Суб'єктивізм ресурсно-функціонального методу проявляється як в оцінці збитків при визначенні приватних функціональних критеріїв економічної безпеки підприємства, так і в процесі розподілу питомої ваги функціональних складових при розрахунку сукупного критерію економічної безпеки підприємства[4].

В. Забродским запропоновано використати для оцінки економічної безпеки підприємства підхід, що відбиває принципи і умови програмно-цільового управління і розвитку. Відповідно до цього підходу оцінка економічної безпеки підприємства грунтується на інтеграції сукупності показників, що визначають економічну безпеку. При цьому використовується декілька рівнів інтеграції показників і такі методи їх аналізу, як кластерний і багатовимірний аналіз.

Такий підхід відрізняється високою мірою складності аналізу, що проводиться, з використанням методів математичного аналізу. І якщо його використання в дослідницькій області дозволяє отримати достовірні результати оцінки рівня економічної безпеки підприємства, то в практичній діяльності підприємств це дуже скрутно. До того ж - і це відмічає В. Забродский - дуже складною є "оцінка стійкості сукупного інтегрального показника при заданій області його зміни".

Запропонований автором підхід до оцінки стійкості сукупного інтегрального показника дозволяє оцінити рівень економічної безпеки підприємства з позиції математика, а не менеджера.

Виходячи з результатів аналізу найбільш відомих підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, можна зробити висновок, що ці підходи дуже складно використати для оцінки рівня економічної безпеки підприємства в запропонованому трактуванні. У зв'язку з цим потрібний інший підхід до вибору критерію визначення рівня їх економічної безпеки [4].

Виходячи з того, що економічну безпеку підприємства запропоновано розглядати як міру узгодження його інтересів з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, а будь-який інтерес підприємства - як його взаємодію з суб'єктами зовнішнього середовища, в результаті якого підприємство отримує прибуток, то логічно було б припустити, що критерієм економічної безпеки підприємства є отримуваний в результаті взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища прибуток, яким підприємство може вже розпоряджатися на власний розсуд, тобто чистий прибуток. За відсутності прибутку або, більше того, збитках, не можна говорити про дотримання інтересів підприємства і, отже, про те, що підприємство знаходиться в економічній безпеці. Навпаки, в цьому випадку перед підприємством реально стоїть загроза банкрутства. Таким чином, пропонований підхід до вибору критерію економічної безпеки підприємства базується на отриманні підприємством прибутку [4].

Практика свідчить про те, що оцінка рівня економічної безпеки підприємства по усіх функціональних складових на основі статистичних методів обробки інформації сильно ускладнена, оскільки більшість аспектів цієї проблеми украй складно піддаються математичній формалізації, а деякі з них не піддаються і зовсім.

Проте, важливість цієї проблеми для ефективного функціонування підприємства дуже велика, тому оцінювати рівень економічної безпеки підприємства можливо, наприклад, на основі визначення сукупного критерію економічної безпеки підприємства, що розраховується на основі думки кваліфікованих експертів за приватними функціональними критеріями економічної безпеки підприємства.

Відносно промислових і сільськогосподарських підприємств приблизно однакова роль фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємств. В той же час для промислових підприємств істотно вище, в порівнянні з сільськогосподарськими, роль інтелектуальної і кадрової складової, а також системи інформаційного забезпечення (особливо в плані новітньої технологічної інформації і інформації про рух ринків підприємства) виробництва.

При цьому очевидні величезні переваги в значущості екологічної складової для сільгоспвиробників в порівнянні з промисловими підприємствами.

Це викликано тим, що для сільськогосподарських підприємств земля є основним чинником виробництва і екологічна обстановка безпосередньо істотно впливає на результати сільськогосподарського бізнесу, тоді як промислових підприємств екологічні проблеми торкаються тільки через системи штрафних санкцій за забруднення довкілля і екологічні стандарти на продукцію, що випускається.

Треба відмітити і більшу питому вагу для сільськогосподарських підприємств техніко-технологічної складової, що викликано меншою, в порівнянні з промисловістю, значущістю інтелектуального і кадрового чинника економічної безпеки підприємства.

Для торгових підприємств і підприємств, працюючих на фінансових ринках, включаючи банки, на фондових ринках, що здійснюють страхову і інвестиційну діяльність, необхідно відмітити, що в забезпеченні економічної безпеки і ефективного функціонування цих підприємств важливу роль грає інформаційне забезпечення бізнесу, а також чинник фінансової діяльності. Для підприємств, працюючих на фінансових ринках, дуже важливе значення для забезпечення їх економічної безпеки грає рівень персоналу такого підприємства, при цьому як для підприємств, працюючих на фінансових і фондових ринках, так і для торгових вища в порівнянні з промисловими і сільськогосподарськими підприємствами роль силової складової економічної безпеки при меншій значущості для них впливу екологічних проблем [2].

Таким чином, проведений аналіз показує, що для досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки підприємство повинне проводити роботу по забезпеченню максимальної безпеки основних функціональних складових своєї роботи, найважливішою з яких є фінансова складова. Стабільність і невразливість інформаційної, фінансової, технологічної, інших підсистем підприємства є запорукою надійної його захищеності. На нашу думку, будь-які загрози економічної безпеки можуть бути відвернені, і ліквідована можливість виникнення збитків фінансовому положенню підприємств якщо наявні корпоративні ресурси будуть спрямовані виключно на забезпечення економічної безпеки.


ЛІТЕРАТУРА:

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. — К., 2001.- 240с

2. Олейников Е.А. "Основы экономической безопасности". М.-1997 г. -233с

3. Грунин О.А., Грунин С.О. Экономическая безопасность организации СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

4.Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Доронин А.И. Тула: Гриф и К°, 2000. 116с

5. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навчальний посібник. – [2-ге вид., доп. і перероб.] /С.М.Ілляшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220с


РЕЦЕНЗІЯ

на статтю Штамбург Н.В. «Складові економічної безпеки підприємствап»

Стаття написана на актуальну тему. В умовах глобалізації, багато підприємств функціонують в нестабільному економічному середовищі, є збитковими, переживають глибокий спад виробництва і знаходяться в критичному стані. Виникає актуальне завдання внутрішньої самооцінки і прогнозування свого стану, прийняття заходів по забезпеченню економічної безпеки своєї діяльності від різних проявів зовнішнього і внутрішнього походження.
В статті розглядається актуальне питання економічної безпеки підприємств в умовах активної інтеграції української економіки у світову економічну систему.

Проаналізовані методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства і запропонований оптимальний підхід до її оцінки.

Проведене комплексне дослідження складових економічної безпеки підприємства, які залежно від сфери діяльності кожного конкретного підприємства можуть мати різні пріоритети та виміри.

Стаття рекомендується до друку.


Проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної

діяльності Академії митної служби України

доктор економічних наук, професор Петруня Ю.Є.
еще рефераты
Еще работы по разное