Реферат: Правила заміщення в бензольному ядрі Кисневмісні ароматичні сполуки


ПИТАННЯ

для виконання контрольної роботи студентами І курсу, з/ф навчання спец. 7.05030106, 7,05030107 з курсу “Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів”

Контрольна робота №2

1.Теорія будови органічних речовин; насичені вуглеводні, будова, ізоммерія, властивості та значення

2. Ненасичені вуглеводні, буова, ізомерія, номенклатура, властивості, значення

3.Спирти, прості ефіри, їх загальна характеристика

4.Альдегіди і кетони, загальна харакеритстика

5.Ароматичні вуглеводні: бензол, його гомологи, одержання, окислення

6.Правила заміщення в бензольному ядрі

7.Кисневмісні ароматичні сполуки

8.Карбонові кислоти та їх функціональні похідні
ЛІТЕРАТУРА
1.Писаренко А.П. Хавін З.Я. Курс органічної хімії

2.Степаненко Б.Н. Курс органічної хімії

3.Білов Б.І. Лабораторний практикум з органічної хімії
^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 Спец. 7.05030106
Складні ефіри, жири, масла. Класифікація, будова, властивості та значення

Характеристика моносахаридів

Характеристика ди і полісахаридів

Характеристика амінів

Амінокислоти, будова, ізомерія, властивості та значення

Характеристика білків

Гетеродиплічні сполуки, їх загальна характеристикаСпец. 7.05030107
1.Складні ефіри. Жири, масла. Мила та синтетичні миючі засоби

2.Характеристика моносахаридів

3.Характеристика ди та полісахаридів

4.Білки. Поліаміди

5.Характеристика азобарвників

6.Високомолярні сполуки /полімеризація/

7.Високомолярні сполуки /поліконденсація/


^ Викладач: А.С.Антонюк


ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ
з курсу фізичної та колоїдної хімії для студентів І курсу спец. 7.05030106, 7.05030107 з/ф навчання


1.Будова атомів і молекул. Хімічний зв'язок

2. Хараткеристика агрегатних станів речовини: газоподібний, рідкий і твердий

3.Основні поняття і закони термодинаміки

4.Швидкість і механізм хімічних реакцій. Хімічна рівновага

5.Загальні відомості про розчин. Електролітична дисоціація.Іонний добуток води. Водневий показник

6.Предмет колоїдної хімії. Класифікація дисперсних систем

7.Поверхневі явища. Адсорбція та її практичне значення

8.Колоїдні системи /золі/, будова, добування, оптичні та молекулярно-кінетичні властивості колоїдних розчинів

9.Стійкість і коагуляція колоїдних систем

10.Грубодтсперсійні системи. Характеристика емульсій

11.Характеристика пін

12.Порошки, суспензії, аерозолі, їх загальна характеритиска

13.Загальні відомості про високомолекулярні сполуки, добування, властивості та значення /для спец. 7.05030107/

14.Драглі, добування, властивості та значення /для спец 7.05030107/
ЛІТЕРАТУРА
1.Болдирев Л.І. Фізика і колоїдна хімія

2.Ніколаєв л.Л. Фізична хімія

3.Ніколаєв Л.А. Колоїдна хімія


^ Викладач А.С.Антонюк

Запитання для контрольної співбесіди (№3) з дисципліни “Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів” для студентів І – го курсу ВТЕІ КНТЕУ спец. 7.050301 (06, 07) на 2006 – 2007 наавчальний рікОсновні закони термохімії. Який зв'язок між внутрішньою енергією і ентальпією? Визначити теплоту утворення бензолу з еелментів, якщо теплота згорання його дорівнює – 3184 кдж/моль (теплота згорання водню = - 286 кдж/моль, теплота згорання вуглецю = - 393, 5 кдж/моль).

Сформулювати правило фаз Гіббса. Знайти число ступенів свободи для наступної неоднорідної системи: водний розчин з розрахунком того, що у даній системі протікає реакція NaCl2 + 2Na(NO3)2 + 2NaCl

Пояснити залежність еквівалентної електропровідності від розведення. Навести графік цієї залежності. Ступінь дисоціації пропіонової кислоти дорівнює 1,3 % при концентрації розіину 0,12 М. Обчислити константу дисоціації.

Пружність парів над розчином і розчинником. При якій tº буде замерзати розчин пропанолу у воді, якщо кріоскопічна постійна води = 1,86º.

Класифікація дисперсних систем. По дисперсності визначити вид системи:

а) парфумерні тверді креми з розміром часток 5 ммк (мілімікрон)

б) рубінові камені, що містять оксид хрому з розміром часток 0,005 ммк

в) часточки жиру в молоці з розміром часточок2 ммк

Перевести мілімікрони в см.

6. З набору адсорбентів (активоване вугілля, силікагель, каолін) підібрати найкращий адсорбент екстрагування аніліу з водного розчину.

7. Колоїдний розчин одержано в результаті обміну при змішувані рівних об'ємів розчинів А і Б різних концентрацій. Написати і пояснити формулу міцеля золя і схему її будови. Визначити, який з двох електролітів буде мати менший поріг коагуляції для одержання золя. Розчин А – 0,0001 H2S, розчин Б – 0,002Н Ві (ОН)з, електроліти: К2SO4, BaCL2.

8.Грубодисперсні системи: суспензії емульсії, порошки, піни, їх характеристика

9.Адсорбція, види та практичне значення

10.Драглі, добування, властивості, значення. Поняття про тиксотропію і сінерезіс (для спец. 7.05030106)

11.Полімери, добування, властивості, значення (7.05030107)


Викладач А.С.Антонюк


Лекція 1


Предмет загальної, неорганічної та аналітичної хімії. Найважливіші поняття та закони хімії. Класи неорганічних сполук. Періодичний закон та сучасна теорія будови атомів.


Хімія - це наука про перетворення речовин. Вона вивчає склад та будову речовин, залежність властивостей речовин від їх складу та будови, умови та шляхи перетворення одних речовин в інші.

Предметом аналітичної хімії є дослідження хімічного складу речовини. Аналіз може бути якісним та кількісним. Завданням якісного аналізу є визначення присутності елементів в сполуках і хімічних сполук в сумішах. Завданням кількісного аналізу є визначення відносної кількості елементів в сполуках і хімічних сполук в сумішах.

Закон збереження маси встановив Ломоносов Михайло Васильович в 1748 році а в 1756 експериментально його довів. ^ Маса речовин, що вступають в реакцію рівна масі речовин, що утворюються в результаті реакції.

В 1905 році Альберт Енштейн показав зв'язок між масою та енергією, що виражається формулою Е=mc2.

Основи атомно-молекулярного вчення були викладені Ломоносовим в 1741 році. Молекула — найменша частинка речовини, що має її хімічні властивості. Атом найменша частинка елемента, що має його хімічні властивості. Хімічний елемент - вид атомів, що характеризується певною сукупністю властивостей.

Проста речовина, речовина, що складається з будь якого одного елемента. Існують різні прості речовини одного і того самого елемента наприклад червоний і білий фосфор це явище називається алотропією а речовини алотропічними видозмінами.

Закон постійності складу, Закон кратних співвідношень.

^ Співвідношення між масами елементів, що входять до складу даної речовини постійні і не залежать від способу одержання сполуки.

Якщо два елемента утворюють один з одним декілька хімічних сполуки, то маси одного з елементів, що приходяться в цих сполуках на одну і ту ж масу другого відносяться між собою як невеликі цілі числа.

Закон об'мних співвідношень Гей-Люссака.

^ Об'єми вступаючих в реакцію газів відносяться один до одного і до об'ємів газоподібних продуктів, що утворюються як невеликі цілі числа.

Закон Авогадро.

В рівних об'ємах любих газів, взятих при одній і тій самій температурі і при однаковому тиску міститься однакова кількість молекул.

В 1961 році прийнята єдина шкала атомних мас, що вимірюється 1/12 частини маси вуглецю (С).

^ Атомна маса елемента— відношення його маси до 1/12 маси вуглецю. Молекулярна маса

Основи - (за теорією електролітичної дисоціації) речовини, що дисоціюють з утворенням іонів ОН-.

Характерні хімічні властивості - взаємодіють з кислотами, кислотними та амфотерними оксидами з утворенням солей.

КОН+НС1=КС1+Н2О
Са(ОН)2+СО2=СаСОЗ+Н2О
2NaOH+ZnO=Na2ZnO2+H2O

З позиції протонної теорії кислот та основ до основ відносяться речовини, що можуть приєднувати іони Н+, тобто бути акцепторами протонів.

В залежності від числа протонів основ діляться на однокислотні, двокислоіні, а також на сильні (луги) та слабкі.

Солі

Речовини, що дисоціюють на іони але не на іони Н+ і ОН-

Солі бувають середні або нормальні та основні.

KOH+Y2SO4=KHSO4=H2O

Гідросульфат кальцію

Ca(OH)2+H2SO4=CaSO4+2H2O

Mg(OH)2+HCl=Mg(OH)+H2O

Хлорид гідроксомагнію
^ Періодичний закон Д.І. Менделєєва
Властивості простих тіл, а також форми і властивості сполук елементів знаходяться в періодичній залежності від величини атомних мас елементів.

Радіоактивність - виявив в 1896 році Бекерель Дж Томсон 1903 році а потім Резерфорд 1911 встановили будову атома Ядерна модель атома.

Властивості елементів та утворюваних ними простих та складних речовин знаходяться в періодичні й залежності від заряду ядра їх атома.

Квантова теорія світла Планка. Світлова енергія випромінюється та поглинається тілами не неприривно, а дискретно тобто окремими порціями квантами..

Будова атомного ядра по бору.

Постулати Бора.

1.Електрон може обертатися навколо ядра не по любим а

тільки по деяким певним круговим орбітам

2.Рухаючись по орбіті електрон не випромінює світла.

3.Випромінювання відбувається при скачоподібному переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу. При цьому випромінюється або поглинається квант світлової енергії.


Лекція 2


Теорія хімічного зв'язку та будова речовини.

Розчини та теорія електролітичної дисоціації

Хімічний звязок і будова молекул.

При взаємодії між атомами виникає хімічний зв'язок. Умовою утворення

хімічного зв'язку є зменшення потенційної енергії системи атомів, що взаємодіють.

Теорія хімічної будови Бутлерова.

1. Атоми в молекулі з'єднуються один з одним в певній послідовності. Зміна

цієї послідовність призводить до утворення нової речовини.


Лекція 3


Аналітична хімія. Якісний аналіз.

Предметом аналітичної хімії є дослідження хімічного складу речовини. Аналіз може бути якісним та кількісним. Завданням якісного аналізу є визначення присутності елементів в сполуках і хімічних сполук в сумішах. Завданням кількісного аналізу є визначення відносної кількості елементів в сполуках і хімічних сполук в сумішах.

Моль кількість речовини, яка містить число Авогадро атомів, іонів чи молекул. Число Авогадро дорівнює 6,02*1023. Мольна маса речовини виражена в грамах на моль має теж числове значення, що і відносна молекулярна чи атомна маса.

Мольний об'єм всіх газів і пари при нормальних умовах (тиск 760 мм і температура 0 С) однаковий і становить 22,4 л.

Ізотопи

Ізобари.

Еквівалентом складної речовини називається така її кількість, яка взаємодіє без залишку з одним 1 молем атомів водню або заміщає ту ж кількість атомів водню в хімічних реакціях.

^ Закон еквівалентів. Речовини взаємодіють одна з одною в кількостях, що пропорційні їх еквівалентам. Маси (об'єми) реагуючих одна з одною речовин пропорційні їх еквівалентним масам.

Маса 1 еквівалента елемента називається його еквівалентною масою Розділ хімії, що вивчає кількісний склад речовин і кількісні співвідношення (масові та об'ємні) між реагуючими речовинами називається стехіометрією.

Валентність. Закон Авогадро дозволяє визначити число атомів, що входять до складу молекул простих газів. Поняття про валентність було введено в хімію в середині 19 століття. Валентність елемента — це властивість його атомів з'єднуватися з іншими атомами в певних співвідношеннях.

Еківалентна маса елемента рівна мольній масі його атомів поділеній на валентність елемента в даній сполуці


^ Еквівалентна маса_ маса = Мольна_маса_атомів/Валентність


Класи та номенклатура неорганічних речовин.

• Прості

• Складні Прості

• Метали - блиск, ковкість, електропровідність

• Неметали — погано проводять тепло та електричний струм. Складні

• Органічні

• Неорганічні

Неорганічні ділять:


По складу

• 2 елементні (бінарні)

• багатоелементні, кисневмісні)

По хімічним властивостям (або функціональним ознакам в хімічних реакціях

• Кислотно-осповні

• Окисно-відновні

Бінарні

• Оксиди

• Галогеніди (галіди)

• Нітриди

• Карбіди

• Гідриди

Назва має закінчення ид а в дужках проставляють валентність даного елемента в сполуці.

Оксиди

• Солетвірні S02, SO3

• Несолетвірні N20, N0 Солетвірні

• Основні - при реакції з кислотами утворюють солі, з водою утворюють основи.СаО+Н2О=Са(ОН)2.

• Кислотні - при реакції з основами чи основними оксидами утворюють солі SO3, SiO2 (H2SiO3 - одержують опосередковано) SO3 + Н20= Н2 S04

• Амфотерні- утворюють солі при реакції з кислотами та основами АЬО3, ZnO РЮ2,СЮ3.

Несолетвірні N2O, NO.

Пероксиди - по складу являються оксидами , по суті і властивостям являються солями - ВаО2, Н2О2.

Гідроксиди - діляться на:

• Основні - NaOH,

• Кислотні - Н3РО4, HN03

• Амфотерні - Zn(OH)2, A1(OH)3.

Розчинні основи - луги, що дисоціюють з утворенням іонів ОН-.

Кислоти — речовини, що дисоціюють з утворенням іонів Н .

Властивості - реагують з основами та основними і амфотерними оксидами з утворенням солей.

H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O

2HNO3+FeO=Fe(NO3)2+H2O

2HCl+ZnO=ZnCl2+H2O

Класифікують по силі, основності і по наявності кисню в кислоті

По силі

сильні HNO3, H2SO4, HC1.

Слабкі СНЗСООН оцтова кислота Н2СО3 ВУГІЛЬНА КИСЛОТА

За навністю кисню

Кисневмісні - HNO3, H3PO4

Безкисневі - НС1, H2S, HCN


По основності

Одноосновні - НС1

Двохосновні - H2SO4

Трьохосновні - Н3РО4


Викладач А.С.Антонюк
еще рефераты
Еще работы по разное