Реферат: Організація фізичного виховання у навчальних закладах сприяє руховій активностіОрганізація фізичного виховання у навчальних закладах сприяє руховій активності. Вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань у процесі фізичного виховання сприяє зміцненню здоров'я, гармонійному розвитку функцій організму, прищеплює навички здорового способу життя, підвищує працездатність. Найбільш ефективному вирішенню цих завдань сприяють такі види спорту як легка атлетика, спортивні ігри, плавання та інші. Фізичне виховання як навчальна дисципліна включає питання теорії, методики навчання, тренування. Фізичні вправи різнобічно впливають на органи та системи організму, сприяють розвитку витривалості, сили, швидкості, поліпшують рухливість. Набувається запас рухів, що дає змогу оволодіти великою кількістю рухових навичок.

Безпосереднім завданням навчання в процесі фізичного виховання є формування та вдосконалення рухових навичок. Це становить освітній бік фізичного виховання. Разом з цим формування знань, умінь та навичок — єдиний цілісний процес. Одержані про предмет знання служать базою для оволодіння навичками та вміннями, що дає змогу одержувати нові знання. У галузі фізичного виховання знання повинні систематизуватися і відповідати віковим, програмним і спортивно-технічним вимогам підготовки молоді. До відомостей загального характеру належать питання про значення та вплив фізичних вправ, гігієнічних вимог і самоконтролю.

Процес навчання рухових дій має загальні та специфічні особливості. Формування знань та умінь пов'язане із завданням розвитку розумових і фізичних здібностей учнів. Процесу навчання надається виховний характер, бо поряд з вирішенням часткових завдань формується світогляд учнів. Враховується їхні індивідуальна швидкість навчання, вікові особливості та рухові можливості. Навчання передбачає закріплення рухів при оцінюванні їх на точність виконання та вміння реалізовувати набуті навички в умовах змагань. Наявність оздоровчого завдання в процесі фізичного виховання потребує пильного розрахунку навантаження з урахуванням фізичного розвитку учнів, їхньої схильності до реалізації витривалості, сили та швидкості. Тому для досягнення цієї мети заняття будую з урахуванням фізичної працездатності впродовж навчально-тренувального процесу.

Процес навчання і самонавчання характеризується такими рисами:

Навчання має індивідуальний характер, оскільки воно залежить від індивідуальних особливостей людини (характеру і рівня здібностей, загального розвитку та ін.)

Навчання і самонавчання має не зовсім незалежний характер. По-перше, домінує вплив того, хто навчає (вчителя в широкому розумінні цього слова), по-друге, навчання одних осіб іншими відбувається шляхом використання допоміжних засобів (кінограми, навчальні посібники тощо). За відсутності таких засобів учні наслідують приклад вчителя на початку навчання.

Навчання обмежується рамками індивідуальних потреб і здібностей людини.

Процес навчання і самонавчання за певних умов набуває виразної пізнавальної спрямованості та самостійного характеру. При цьому засоби самонавчання підпорядковуються загальнопізнавальній меті, а не суто індивідуальним інтересам; індивідуальні інтереси зливаються з колективними.

Самонавчання характеризується більшою автономністю та вирішенням більш складних завдань. Але у самонавчанні також присутній елемент, що навчає. Його роль зводиться до формування мети, навчання, відбору критеріїв навчання, вправ, засобів, які коструктивно або інструктивно вкладені у проміжні елементи: книжки, програми, методичні посібники, рекомендаціі тощо.

Фізичне виховання безпосередньо пов'язане з оздоровчими завдання, а також з формуванням та вдосконаленням спеціалізованих навичок. Навичка руху — автоматичне виконання рухових вправ. У процесі навчання техніки рухів можна відокремити 5 головних фаз з фізіологічної, психологічної, педагогічної та методичної точки зору:

Створення уявлення про рухові дії та формування настанов на їх використання.

Формування початкового початкового вміння виконання спортивних вправ. Акцентуються стартові та фінальні положення, відпрацьовуються їхня функціональна структура. Дія в цілому виконується скупо і напружено, через надлишок м'язовихх напружень кінематичних ланок: ступні, гомілки, стегна, кисті, плечі та ін. Ці особливості ставлять методичне завдання — оволодіти засадами техніки і загальним ритмом дії. Увага акцентується на амплітудних рухах, що виконуються широко, вільно без надлишкових м'язових напружень. Найважливіші заходи і методи навчання — це усні, звукові форми зовнішніх та внутрішніх установ, з виділенням головних просторових рис структури руху.. Навчання повинно концентруватися у часі, тому що довгі перерви між вправами знижують його ефективність. Але у той же час часті повторення вправ упродовж одного заняття призводять до швидкої втоми, тому що засвоєння нової координації рухів потребує додаткового напруження нервової системи.

Формування вміння досконалого виконання рухової дії. Тут уточнюються елементи вправ, усвідомлюється його характер, виникає зворотній зв'язок, окремі рухи сприймаються детальніше. Великого значення набуває виконання вправ на точність. Згідно з цим методика навчання скерована на відпрацювання деталей рухового акту. Виділяються настанови на внутрішні відчуття, сприймання власних рухів. Перерви між заняттями — не більше двох днів, кількість повторення вправ за одне заняття зростає.

Повне формування навички відповідає етапу закріплення. Виникають характерні риси навички — автоматизм і сталість дії. Формуються часоворитмічні відношення цілісної дії, а автоматизм рухів виникає внаслідок зниження контролю за багатьма деталями, елементами. Важливо добитися високої стабільності засвоєння дій з удосконаленням окремих технічних деталей. Під час занять припускається багаторазове виконання вправ, бажано у стандартних умовах.

5. Підвищення варіаційної навички. Ця стадія є удосконаленням технічної майстерності. Оволодіння додатковими координаційними механізмами підвищує пристосованість навички, можливість скористання нею у будь-яких змінних умовах (напрямок вітру, покриття доріжки, стан втоми тощо) має значення не тільки ступінь закріплення навички, а й практичність, здатність центральної нервової системи до переключення. Коли спортсмени сягає цієї стадії, у нього виникають додаткові спеціалізовані відчуття; почуття доріжки, відштовхування, стрибка, знаряддя. На цьому, більш тривалому етапі треба використовувати засвоєні дії у змінних умовах, удосконалювати техніку з урахуванням індивідуальних рис спортсмена. Особливо важко відпрацювати навички в ускладнених умовах, де потребується прояв найбільших м'язових зусиль; підвищене емоційне збудження; напруження вольових якостей.

Опанування нової техніки рухів базується передусім на руховому досвіді людини, набутому протягом життя. З практики бачимо, що здатність спортсмена до формування рухових дій розвинена тим краще, чим точніше й різнобічніше тренувалася його сенсорна система. Важливою передумовою засвоєння техніки є розпізнавання деталей рухів. Воно базується на порівнянні зовнішньої інформації (мовних завдань, зорових, слухових і тактильних сигналів) з внутрішньою (відчуттям тіла у просторі, утримання рівноваги, відчуття ритму). Якщо зовнішні умови дій задаються за допомогою об'єктивних сигналів (розрахунку довжини бігових кроків, стрибки, кидання, ритму, темпу тощо), то оволодіти діями можна значно швидше. Важливо враховувати і той факт, що оволодіння технікою потребує додаткових зусиль розвитку витривалості, швидкості, сили, вправності, гнучкості. У такому разі за допомогою додаткових зусиль і вправ треба створювати відповідні кондиційні передумови. Тут слід запам'ятати правило: чим більше спеціально-підготовчі вправи відповідатимуть за зовнішньою схожістю та внутрішнім змістом головним діям, тим скоріше та ефективніше їх опановують. При цьому дотримуються таких правил:

оволодіти відразу більш ефективною та раціональною технікою, щоб забезпечити свідоме ставлення до вивчення рухів;

приділяти увагу теоретичному розгляду техніки, щоб забезпечити свідоме ставлення до вивчення рухів;

розвивати рухові здібності, щоб запобігти виникненню помилок у техніці, внаслідок недостатнього розвитку сили, спритності, гнучкості та ін.

здійснювати об'єктивний контроль щодо порушення техніки виконання рухів з метою своєчасного коригування при відхиленні від доцільних параметрів.

Причини виникнення найбільш типових помилок при навчанні техніки є:

неточне уявлення про розучувані рухи;

відсутність або помилкове трактування власного м'язового відчуття;

низький рівень розвитку рухових здібностей;

невеликий запас рухового досвіду;

відсутність самоконтролю при виконанні рухів;

неадекватний контроль за рухами при втомі.

Методика виправлення помилок:

з'ясувати джерело виникнення помилки;

більш глибокий аналіз техніки рухів;

правильно підібрати СПВ;

використовувати зовнішню допомогу;

виконувати окремі елементи з меншою швидкістю;

давати конкретні накази або завдання;

аналізувати свої рухи за об'єктивними показниками;

не наслідувати зовнішню форму рухів;

Отже, процес навчання рухових дій складається з первинного аналізу власних рухів, який дає змогу вести пошук оптимальної структурної та функціональної схеми дій. Реальне втілення її можливе лише при освоєні з високою точністю просторових, часових і динамічних характеристик структури рухів.

План-конспект

уроку ФК для учнів 6 класу

Футбол

Завдання уроку:

Ознайомити з ударом по м'ячу внутрішньою стороною стопи.

Удосконалювати ведення, зупинки та передачі м'яча.

Сприяти розвитку рухових навичок, витривалості та координації.

Виховувати витримку, дисциплінованість, сміливість.

Місце проведення: спортивний зал

Інвентар: м'ячі футбольні, фішки, свисток, секундомір

Част.

уроку

Зміст уроку

Дозу-

вання

ОМВПідго-

товча

частина


до 15 хв.

1. Шикування в одну шеренгу, рапорт чергового, привітання, повідомлення завдань уроку.

1'

. . . . . . . . . .

х

Перевірити присутність учнів, наявність та охайність спортивної форми.

2. Вимірювання ЧСС за 15с.

30с.

Перевірити готовність організму учнів до навантажень

3. Організаційні вправи: повороти на місці.

до 30с.

Слідкувати за дисципліною в класі, чіткістю виконання поворотів.

4. Різновиди ходьби (на носках, руки вгору, кисті стискати та розтискати з силою; на пятках, руки за голову; перекатом з п'ятки на носочок, руки в сторони колові рухи кистями, що стиснуті в кулак; із відведенням рук назад-угору на кожен крок; у напівприсяді, руки за спину, обхопивши лікті;)

до 2'

Виконують учні всіх груп, рухаючись в колону по одному по периметру спортивної зали, дистанція 2-3 кроки. Стежити за положенням правильної постави

5. Різновиди бігу (звичайний, приставними кроками лівим (правим) боком; перехресним кроком, із прискоренням)

до 2'

Стежити за диханням

6. Вправи для відновлення дихання

до 1'

Піднімати руки через гору — вдих, опускати - видих

7. Перешикування в шеренгу по двоє

30с.
8.^ ЗРВ з футбольним м'ячем на місці:

1) В.П. - мяч у руках на рівні грудей. Підкидання мяча вгору та ловіння його обома руками.

2) В.П. - те саме. Підкидання м'яча вгору, плескання у долоні та ловіння його обома руками.

3) В.П. - те саме. Удар мячем об підлогу та ловіння його обома руками.

4) В.П. - те саме. Підкидання м'яча вгору, присідання та ловіння його обома руками.

до 5'

4-6 разів

4-6 разів


4-6 разів

4-6 разівПідкидання на висоту до 1м.


Спину тримати рівно


Руки з мячем піднімаються впред-вгору, відводяться дещо назад за голову, сильним рухом упред-униз мяч спрямовується в підлогу.

Під час присідання торкатися руками пальців ніг


9. Спеціальні бігові вправи (із підніманням стегна, із закиданням гомілки, стрибковий, із прискорення)

до 2'

Положення та робота рук. Регулювати частоту рухів

10. Вправи на поновлення дихання

до 30с.

На місці

11. Вимірювання ЧСС за 15с.
За сигналом вчителя. У нормі —

120-140 ударів за хв.Основна


частина


до 25 хв.

1. Спеціальні вправи футболіста для контролю за м'ячем:

- наступити на мяч правою (лівою) ногою, катати його вперед-назад стопою;

- те саме, але катати мяч ліворуч-праворуч перед собою правою (лівою) ногою;

- те саме, але катати навколо себе ліворуч (праворуч);

- те саме, стрибком змінюючи полож;ення ніг;

- відбивання мяча внутрішньою стороною стопи між правою та лівою ногами

до 5'


4-6 разів

4-6 разів


4-6 разів

4-6 разів

4-6 разів

Урозтіч, не заважаючи одне одному.


Невеликими поштовхами, стопу від м'яча не відривати

Дівчата виконують вправу повільніше

Правою та лівою ногою, ногу дозволяється дещо відривати від мяча

Зміна за сигналом учителя

Невеликими поштовхами

2. Шикування у дві шеренги

до 20с.

Відстань між шеренгами 5м.

3. Передача та прийом м'яча внутрішньою стороною стопи:

- перед тим, як відбити м'яч, перенести вагу тіла з однієї ноги на другу;

- учні виконують передачу, потім переміщуються в інший сектор;

- під різними кутами, м'яч повертається учневі, який його подавав;

- те саме з льоту, один накидає, другий відбиває.

до 6'


В один дотик, спочатку менша відстань, потім збільшити


4. Гра “Три проти одного”5'-6'

Дві трійки учнів розташовуються по обидва боки від лінії. Перд кожною трійкою розташовується захисник. Учасникам неоюхідно передати мяч уперед таким чином, щоб захисник не перехопив його. Кожнгий із захисників залишається на своєму боці. Спочатку захисники грають пасивно, потім активніше

5. Гра “Футбольний слалом”:

обведення 4-х стійок;

удар об стіну;

зупинка відскоку;

обведення навколо вертикальної стійки;

передачею м'яч повертається на лінію старту, а учень на фініш

7'-8'

Поєднати учнів у дві команди, працюють на двоє воріт


Заключ-

на

частина


5 хв.

1. Шикування в одну шеренгу

до 30с.

За зростом біля лінії

2. Вправи на увагу:

- виконання вправ за командою вчителя;

- обертання м'яча на кінчику пальця правої та лівої руки

до 2'

Учні виконують не складні вправи за вчителем (руки вгору, до плечей, на пояс, у сторони), який супроводжує демонстрацію назвами вправ. Демонстрація та назви не завжди збігаются. Попередити учнів, щоб вони виконували словесні команди, а не вправи, що демонструються.

3. Підсумки уроку

до 1'

Відмітити учнів, які на уроці виявили стараність та активність.

4. Вимірювання ЧСС

до 30с.

За сигналом. У нормі — 100-110 ударів за хв.

5. Домашнє завдання

до 30с.

Нахили тулуба: хлопці — 3х20 разів, дівчата — 3х18 разів

6. Організоване залишення спортивної зали

до 30с.

У колону по одномуПлан-конспект

уроку-подорожі з ФК для учнів 7 класу

Легка атлетика

Завдання уроку:

1. Розвивати швидкість у бігу на короткі дистанції.

2. Закріплювати метання малого м'яча способом “із-за спини через плече”.

3. Закріплювати стрибки у довжину з місця

4. Сприяти розвитку рухових навичок, швидкості, спритності та координації.

Місце проведення: спортивний майданчик

Інвентар: м'ячі для метання, скакалки, фішки, естафетні палички, свисток, секундомір

Част.

уроку

Зміст уроку

Дозу-

вання

ОМВ

Підго-

товча


частина


до 15 хв.

1. Шикування в одну шеренгу, рапорт чергового, привітання, повідомлення завдань уроку.

1'


. . . . . . . . . .

х

Перевірити присутність учнів, наявність та охайність спортивної форми.

2. Вимірювання ЧСС.

30с.

Протягом 10с. із наступним множенням на 6. Перевірити готовність організму учнів до навантажень

3. Інформаційне повідомлення вчителя:

- Сьогодні у вас незвичний урок: ми подорожуватимемо Сонячною системою. Її утворюють Сонце, планети зі своїми супутниками, астероїди, метеорити та космічний пил. Планети обертаються навколо Сонця по еліпсах. Давайте спробуємо їх назвати у порядку віддалення від Сонця. (Учні називають: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.)

Сьогодні на уроці ми відвідаємо кожну з планет Сонячної системи. У кожному конкурсі команда-переможець отримає виграшний бал

до 1'

Слідкувати за дисципліною в класі.

4. Повідомлення правил безпеки на уроці

до 30с.

Виконувати вправи за вказівкою вчителя чітко і правильно

5. Ходьба з переходом на біг

до 2'

Спочатку у повільному, потім у середньому темпі.

6. Поєднати учнів у дві групи (команди)

до 1'

У кожній команді визначається капітан. Кожна команда утворює окреме коло, у середині якого розташовується капітан, який демонструє вправи та виконує їх разом із учнями своєї команди

7.^ ЗРВ на місці:

1) В.П. - стоячи на лівому коліні, руки назад, голову схилили на груди. 1 — руки вгору, прогнутися (вдих); 2 — в.п. (видих);

2) В.П. - стійка ноги разом, руки вгору долонями вперед. 1 — зігнути ліву ногу вперед, торкнутися лобом коліна, руки вниз-назад; 2 — в.п.; 3-4 — теж саме з іншою ногою

3) В.П. - упор лежачи. 1 — ліву ногу назад із поворотом тазу, опустити її за правою; 2 — в.п.; 3-4 — теж саме правою

4) В.П. - ноги на ширині плечей, руки на поясі. Нахили тулуба вперед з діставанням на 1 — носочків лівої ноги; 2 — поверхні землі між ступнями ніг; 3 - носочків правої ноги; 4 — в.п.

5) В.П. - ноги на ширині плечей, руки вперед. 1 — носком лівої ноги торкнутися правої руки; 2 — в.п.; 3-4 — теж саме правою ногою.

6) В.П. - ноги на ширині плечей, руки на поясі. 1-4 — колові рухи тулубом ліворуч; теж саме — праворуч.

7) В.П. - О.С. 1 — стрибок вперед на обох ногах; 2 — те саме назад; 3 — стрибок угору; 4 — те саме, ноги в сторони

до 7'

8-9 разів

6-8 разів


6-8 разів


6-8 разів

6-8 разів


3-4 рази


6-8 разів


У повільному темпі


Із великою амплітудою


Ногу в коліні не згинати


Нахили виконуват пружно. Ноги в колінах не згинати


Утримувати рівновагу, руки не опускати


Збільшуючи амплітуду


Руки на поясі

8. Вправи на поновлення дихання

до 30с.

Ходьба на місці з підніманням і опусканням рук

9. Вимірювання ЧСС (протягом 10с. Із наступним множенням на 6)

до 30с.

За сигналом вчителя. У нормі — 120-140 ударів за хв.Основна


частина


до 25 хв.

1. Спеціальні бігові, стрибкові вправи та вправи для метання:

біг з високим підніманням стегна;

багатоскоки;

біг з прискоренням;

багаторазові стрибки у довжину з місця;

імітація метання малого м'яча;

метання малого м'яча з місця;

те саме з 3-5 кроків розбігу;

до 7'
Під час вибігання зі старту звернути увагу на нахил тулуба.

Під час стрибків звернути увагу на м'яке приземлення

Забезпечити безпеку під час метань

2. Естафета “Ми — діти галактики”

1-й етап — Меркурій

- Перше приземлення на Меркурії. Це найближча планета до Сонця. Температура на її поверхні сягає понад 400°С. Для того, щоб потрапити на цю планету, нам необхідно здолати чимало перешкод.

2-й етап — Венера

- Наступна планета нашої подорожі — Венера. За обсягом, масою і силою магнітного поля вона схожа на Землю. Щоб приземлитися на неї, потрібно виконати такі вправи.

3-й етап — Земля

- Наша планета — єдина у Сонячній системі, де є життя. Не забувайте, що ми перебуваємо у космосі і, щоб дістатися до Землі, нам слід докласти чимало зусиль

4-й етап — Марс

- Кожен космонавт мріє побувати на Марсі. У вас з'явилася така можливість. На Марсі відбуваються потужні пилові бурі, що можуть нам перешкодити під час приземлення. Для цього ми повинні підготуватися, виконавши вправи

5-й етап — планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун

- Ці планети мають потужну силу тяжіння, температуру на поверхні — 145-200°С. В їхніх атмосферах багато гелію, аміаку, метану, що легко можуть спричинити вибух. Для того, щоб почуватися на них безпечно, необхідно виконувати вправи дуже обережно.

до 17'Завдання етапу: кожна команда одночасно виконує «човниковий» біг 4х9 м.


Завдання етапу: на старті кожен учасник по черзі виконує 10 стрибків через скакалку, продовжує бігом на 20м. Повертається і передає естафету наступному учасникові.


Завдання етапу: на відстані 30м. напроти кожної команди лежить обруч. Учасники викону.ть біг на відстань 20м., виконують метання м'ячика в ціль (в обруч), повертаються і передають естафету


Завдання етапу: біг на 20м. із естафетною паличкою вперед спиною, назадповернутися звичайним бігом і передати естафетну паличку наступному учасникові


Завдання етапу: хлопці кожної команди долають дистанцію 20м. стрибками у довжину на обох ногах, дівчата — стрибками через скакалку, назад учасники повертаються звичайним бігом.

3. Вимірювання ЧСС

до 30с.

Протягом 10с. із наступним множенням на 6


Заключ-

на

частина

5 хв.

1. Ходьба в колону по одному із завданням на увагу

до 1'

Кожний учень після 4 кроків робить зуптнку, потім те саме після 6 і 8 кроків

2. Шикування в одну шеренгу

до 30с.

За зростом біля лінії

3. Підсумки уроку

до 2'

Оцінити діяльність учнів. Визначити команду-переможця естафети та найактивніших учнів

4. Вимірювання ЧСС

до 30с.

За сигналом. У нормі — 100-110 ударів за хв.

5. Домашнє завдання

до 30с.

Стрибки через скакалку. Стрибки у довжину з місця.

6. Організоване залишення спортивної зали

до 30с.

У колону по одномуПлан-конспект

уроку ФК для учнів 5 класу

Волейбол

Завдання уроку:

1. Удосконалювати стійку волейболіста, способи переміщення по майданчику, розміщення та перехід гравців на майданчику.

2. Навчати передач м'яча обома руками зверху.

3.Сприяти розвитку рухових навичок, швидкісно-силових якостей та координації.

4. Виховувати наполегливість та організованість.

Місце проведення: спортивний зал

Інвентар: волейбольні м'ячі, свисток, секундомір

Част.

уроку

Зміст уроку

Дозу-

вання

ОМВПідго-

товча

частина


до15хв.

1. Шикування в одну шеренгу, рапорт чергового, привітання, повідомлення завдань уроку, інструктаж із правил техніки безпеки

до 2'


. . . . . . . . . .

х

Перевірити присутність учнів, наявність та охайність спортивної форми. Мобілізувати увагу учнів, спрямувати їх на розв'язання завдань основної частини уроку

2. Вимірювання ЧСС.

30с.

Протягом 10с. із наступним множенням на 6. Перевірити готовність організму учнів до навантажень

3. Організаційні вправи на місці

до 30с.

Слідкувати за дисципліною в класі, чіткістю виконання.

4. Різновиди ходьби (на носках, на п'ятках, на внутрішній стороні стопи, на зовнішній, перекатом з п'ятки на носок, у присіді)

до 2'

Виконувати вправи за вказівкою вчителя чітко і правильно. У колону по одному, дистанція 2 кроки. Стежити за поставою.

5. ^ ЗРВ на місці:

1) В.П. - ноги на ширині плечей, руки на поясі. На 1-4 — колові рухи головою ліворуч-праворуч

2) В.П. - ніг те саме, кисті “в замок” перед грудьми. Колові рухи кистями ліворуч-праворуч.

3) В.П. - те саме. Хвилеподібні рухи руками

4) В.П. - те саме. На 1 — виправлення рук вперед із вивертанням кистей зовні; на 2 — в.п. на 3 — теж саме, але руки догори; на 4 — в.п.

5) В.П. - ноги на ширині плечей, руки за головою. 1-2 — повороти тулуба ліворуч; 3-4 — теж саме праворуч;

6) В.П. - ноги на ширині плечей, руки на поясі. Нахили тулуба вперед з діставанням на 1 — носочків лівої ноги; 2 — до підлоги; 3 - носочків правої ноги; 4 — в.п.

ЗРВ в парах:

7) В.П. - стоячи спиною один до одного, кисті зєднанні, руки вгору. 1- крок лівою вперед, прогнутися; 2 — в.п.; 3-4 — теж саме правою ногою;

8) В.П. - стоячи спиною один до одного, руки захоплені під лікті. 1 — нахил тулуба ліворуч; 2 — в.п.; 3-4 — теж саме праворуч;

9) В.П. - обличчям один до одного, широка стійка ноги нарізно, руки вперед, утримуючи партнера за кисті. 1- присід на ліву ногу; 2 — в.п.; 3-4 — теж саме на праву ногу.

до 7'

7-8разів


7-8разів

7-8разів

7-8разів


7-8разів


7-8разів


5-6разів


5-6разів


5-6разів


Із великою амплітудою


Лікті вниз


Працюють лише кисті

у повільному темпі з великою амплітудою


Лікті в сторони, спину тримати рівно


Нахили пружні. Ноги в колінах не згинати


Із великою амплітудою


Із великою амплітудою


Інша нога пряма

6. Різновиди бігу (способи переміщення на майданчику):

звичайний;

приставним кроком лівим, правим боком, вперед, назад;

спиною вперед;

перехресним кроком лівим, правим боком;

із прискоренням

до 2'

Під час переміщення ноги мають бути зігнутими у колінах. Стежити за положенням рук в основній стійці волейболіста7. Вправи на поновлення дихання

до 30с.

Ходьба з підніманням і опусканням рук

8. Вимірювання ЧСС (протягом 10с. із наступним множенням на 6)

до 30с.

За сигналом вчителя. У нормі —

120-140 ударів за хв.Основна


частина


до 26 хв.

1. Переміщення на майданчику:

уздовж сітки боком з імітацією блокування, здійснюючи через кожні 2-3 кроки стрибок угору, руки вверх;

біг до сітки, стрибок вгору з імітацією блока, біг назад спиною вперед, торкнутися задньої лицевої лінії;

до 3'Стрибки якомога вище


2. Розміщення гравці на майданчику по умовних зонах та перехід

до 3'

Вказати на помилки, виправити їх

3. Передачі м'яча обома руками зверху:

руки вверх, передавати м'яч одне одному рухом кистей із кидком у підлогу;

учень здійснює передачу м'яча зверху обома руками вперед партнерові, який ловить м'яч обома руками та передає його назад зверху;

учень здійснює дві-три передачі зверху над собою та партнерові;

учень кидає м'яч партнерові, який повертає йому назад передачею зверху обома руками

13-14'
Під час кидка тулуб нахиляти вперед, руки повинні бути прямими.

Обовязково звернути увагу на роботу ніг (ноги та руки працюють одночасно). Контролювати положення пальців. Передачу здійснювати напруженими пальцями. Підкидати мяч знизу.


4. Рухлива гра “Шість м'ячів”

6-7'

Гравці поділяють на дві команди і розміщаються кожна на своєму майданчику. Гравці намагаються викинути всі 6 м'ячів за межі свого майданчика на бік суперника через сітку. Мячі не повинні перелітати на протилежний бік під сіткою.


Заключ-

на

частина

4 хв.

1. Ходьба в колону по одному із завданням на увагу

до 1'

Вчитель дає команду, наприклад «руки на пояс», а демонструє руки в сторони. Учні повинні виконати словесну команду, а не показ вчителя

2. Шикування в одну шеренгу

до 30с.

За зростом біля лінії

3. Підсумки уроку

до 1'

Відмітити учнів, які виконували вправи найкраще і найстараніше. Похвалити учнів за те, що вони впоралися із завданнями.

4. Вимірювання ЧСС

до 30с.

За сигналом. У нормі — 100-110 ударів за хв.

5. Домашнє завдання

до 30с.

Удосконалювати переміщення в стійці волейболіста

6. Організоване залишення спортивної зали

до 30с.

У колону по одному


22.11.2011р. План-конспект

уроку ФК №30 для учнів 8 класу

Баскетбол

Завдання уроку:

1. Удосконалювати штрафний кидок.

2. Удосконалювати ведення м'яча та кидки в кільце після ведення та подвійного кроку.

3. Удосконалювати вивчені елементи гри, застосування техніко-тактичних дій в умовах навчальної гри.

4. Розвивати швидкість, координацію, силу, спритність

5. Виховувати дисциплінованість, взаємну допомогу.


^ Місце проведення: спортивний зал

Інвентар: м'ячі баскетбольні, свисток, секундомір


Част.

уроку

Зміст уроку

Дозу-

вання

ОМВ

Підго-

товча


частина


13-14хв.

1. Шикування в одну шеренгу, рапорт чергового, привітання, повідомлення завдань уроку.

1'


. . . . . . . . . .

х

Перевірити наявність та охайність спортивної форми.

2. Вимірювання ЧСС за 15с.

30с.

Перевірити готовність організму учнів до навантажень

3. Організаційні вправи: повороти на місці.

до 30с.

Слідкувати за дисципліною в класі, чіткістю виконання поворотів. вказівок при виконанні ЗРВ.

4. Різновиди ходьби (на носках, руки вгору, кисті стискати та розтискати з силою;

на пятках, руки за голову;

перекатом з пятки на носочок, руки в сторони колові рухи кистями, що стиснуті в кулак;

із відведенням рук назад-угору на кожен крок;

у напівприсяді, руки за спину, обхопивши лікті;

із нахилами на кожний крок;)

до 2'

Виконують учні всіх груп, рухаючись в колону по одному по периметру спортивної зали, дистанція 2-3 кроки. Стежити за положенням правильної постави

5. Різновиди бігу (звичайний, приставними кроками лівим (правим) боком; у захисній стійці, перехресним кроком, зміна напрямку за звуковим сигналом)

до 2'

Стежити за диханням,

коліна дещо зігнуті, тулуб нахилений вперед

6. Вправи для відновлення дихання

до 1'

Піднімати руки через гору — вдих, опускати - видих

7. Перешикування в шеренгу по двоє

30с.

Чіткість і узгодженість під час виконання команд

8. ЗРВ на місці

1) В.П. - ноги на ширині плечей, руки на поясі. На 1-4 — колові рухи головою ліворуч-праворуч

2) В.П. - ніг те саме, кисті “в замок” перед грудьми. Колові рухи кистями ліворуч-праворуч.

3) В.П. - те саме. Хвилеподібні рухи руками

4) В.П. - те саме. На 1 — виправлення рук вперед із вивертанням кистей зовні; на 2 — в.п.; на 3 — теж саме, але руки догори; на 4 — в.п.

5) В.П. (у парах)-ноги нарізно, обличчям один до одного, спираючись долонями. Почергові згинання та розгинання рук із опором партнера

6) В.П. - те саме. Штовхання один одного вперед із опором партнера

7) В.П. - ноги нарізно спиною один до одного, узявшись за руки під лікті. Пересування приставними кроками ліворуч і праворуч.

8) В.П. - ноги нарізно, обличчям один до одного, руки на плечах партнера. Намагатися наступити на стопу партнера.

5'-6'

7-8 разів


7-8 разів

7-8 разів

7-8 разів


7-8 разів


7-8 разів


7-8 разів


30с.


Із великою амплітудою


Лікті вниз


Працюють лише кисті

у повільному темпі з великою амплітудою


У повільному темпі


Дозувати зусилля, пересуватися з малою швидкістю.

Вправа для вдосконалення техніки пересування.

Вправа для розвитку навичок пересування по баскетбольному майданчику.


9. Перешикування в одну шеренгуОсновна


частина


26-27хв.

1. СФП:

- біг з прискоренням на 10м. з різних в.п.

- “мала” вісімкадо 2'


до 2'


З упору присівши, з упору лежачи, спиною до напрямку руху.

Вказую на загальні та індивідуальні помилки, шляхи їх виправлення.

2. Кидки м'яча однією рукою від плеча з лінії штрафного кидка


до 5'

У в.п. ноги дещо зігнуті, мяч на пальцях однієї руки. Ця рука зігнута у лікті, що спрямовується у напрямку кидка. Прицілювання відбувається на ближню дугу кошика. Розгинаючи ноги та випрямляючи руки вгору-вперед, гравець спрямовує мяч у кошик. Мяч повинен летіти по дузі, обертаючись назад.

3. Вправи для удосконалення ведення м'яча, кидків в кільце після ведення та подвійного кроку:

а) ведення м'яча на швидкості в інший кінець майданчика, кидок в кільце;

б) перший гравець із колони веде м'яч, виконує подвійний крок із кидком у кошик і біжить в кінець протилежної колони. У цей час перший гравець другої колони біжить підбирати м'яч та передає його гравцеві, який стоїть першим у першій колоні, а сам стає останнім у цю колону;

в) одна з колон знаходиться у куті баскетбольного майданчика та виконує передачі партнерові, який рухається з іншої колони, що знаходиться у центрі майданчика на відстані 8-10м. Гравець цієї колони виконує подвійний крок із кидком у кошик із ходу (без ведення м'яча);до 8'

Під час виконання вправ учні удосконалюють:

1) техніку ведення м'яча (під час ведення учень повинен бачити майданчик; вести м'яч необхідно подушечками пальців);

2) техніку кидка м'яча у кошик після подвійного кроку (після виконання другого кроку учень повинен стрибнути якнайвище, витягнути тулуб разом із руками, виконати кидок кистями рук; рухатися до кошика слід під кутом приблизно 45°);

3) кидок м'яча у кошик у стрибку (стрибати якнайвище, у найвищій точці стрибка за рахунок розгинання руки та кисті випустити м'яч; ліву руку знімати з м'яча в момент початку руху кисті правої руки; після випускання м'яча приземлятися на обидві ноги). Типові помилки:

непогодженість у часі рухів ніг і рук; випускання м'яча до або після найвищої точки; неправильне положення руки, що кидає; неповне виправлення руки, що кидає; відсутність заключного руху кисті;

4. Навчальна гра.8'-9'

Під час гри особливу увагу звернути на дотримання правил гри, правил техніки безпеки, застосування вивчених техніко-тактичних дій. При необхідності зупинити гру, вказати на помилки та шляхи їх виправлення. Учні, які не беруть участі у грі, допомагають у суддівстві.

5. Вимірювання ЧСС за 15с.

до 30с.

ЧСС для учнів основної групи — 43-45 уд/15с.;

підготовчої — 35-40 уд/15с.;Заключ-

на

частина


5 хв.

1. Шикування в одну шеренгу

до 30с.

За зростом біля лінії

2. Вправи для переключення уваги та “погашення” емоційного збудження


до 2'

Учні виконують не складні вправи за вчителем (руки вгору, до плечей, на пояс, у сторони), який супроводжує демонстрацію назвами вправ. Демонстрація та назви не завжди збігаются. Попередити учнів, щоб вони виконували словесні команди, а не вправи, що демонструються.

3. Вимірювання ЧСС за 15с.

до 30с.

Звернути увагу на учнів із підвищеною ЧСС (вище ніж 25 уд/15с.)

4. Підсумки уроку

до 1'

Відмітити учнів, які на уроці виявили стараність та активність.

5. Домашнє завдання

до 30с.

Щоранку виконувтаи ранкову гімнастику, знайти або придумати рухливу гру або естафету з баскетбольним мячем.

6. Організоване залишення спортивної зали

до 30с.

У колону по одномуПлан-конспект

уроку ФК №30 для учнів 8 класу

Баскетбол

Завдання уроку:

Удосконалювати штрафний кидок.

Удосконалювати ведення м'яча та кидки в кільце після ведення та подвійного кроку.

Удосконалювати вивчені елементи гри, застосування техніко-тактичних дій в умовах навчальної гри.

Розвивати швидкість, координацію, силу, спритність.

Виховувати дисциплінованість, взаємну допомогу.

^ Мі
еще рефераты
Еще работы по разное