Реферат: Робоча програма навчальної дисципліни експериментальна психологія (шифр І назва навчальної дисципліни)Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Філософський факультет

Кафедра психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


______________________________

“______”_______________20____ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_____________ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ _______________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____________6.030102 – психологія_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності _____________Психологія _____________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________Психологія____________________________________

(назва спеціалізації)

факультету, відділення_________Філософський факультет Відділення психології_______

(назва інституту, факультету, відділення)


^ Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


ЛЬВІВ – 2009

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Психологія», спеціальності «Психологія». – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 18 с.


Розробник: асистент кафедри психології Михальчишин Г.Є.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_______________________________________________________________________


Протокол № ___ від “____”________________20____ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (Грабовська С. Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20____ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20____ р. Голова _______________( ____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Михальчишин Г.Є., 2009.

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009.
^ Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)лекціїсемінарсоко-практичні

Денна

1

2

2

3
87

34


17

36
1


-

-

-


8

Заочна

1

2

2

3
30

1416

1

-

-

-


8
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

6.030102 – психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

«Психологія»


Курсова робота -

Семестр

Загальна кількість годин -

2, 3-й

1,2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3, 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


34

14 год.

^ Практичні, семінарські

53

16 год.

Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: іспит
^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Експериментальна психологія – напрям в історії психології, що ґрунтувався на експериментальному вивченні психіки – таке визначення дається в психологічному словнику під ред. В. І. Войтко. Але термін “Експериментальна психологія” часто визначають по-різному. Наприклад, під експериментальною психологією розуміють дисципліну, яка займається теоретичним аналізом головного дослідницького методу психології – експерименту. Або як систему методів та методик, які застосовують в дослідженнях з психології.

Ми підтримуємо погляд психологів на те, щоб визначити “експериментальну психологію” як дисципліну, яка займається проблемою методів психологічного дослідження.

Даний курс “Експериментальної психології” вчить студентів оволодівати методологічними основами психологічного дослідження, розуміти і виділяти характеристики емпіричних методів, організовувати психологічний експеримент, вміти застосовувати експериментальні плани, контролювати зміннні та інше.


Мета – на основі теоретичних знань з курсу студнти мють виявити уміння здійснювати психологічне дослідження, опираючисьна на основні і додаткові методи дослідження.


Завдання –

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історію розвитку експериментальної психології, особливості застосування методів наукових психологічних пошуків, структуру психологічного дослідження.

вміти:

спланувати психологічне дослідження,

провести і проаналізувати пілотажне дослідження,

здійснити основне психологічне дослідження, проаналізувати і інтерпритувати результати.

Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх знань з курсів «Вступ до психології», «Загальна психологія», «Статистичний аналіз результатів психологічних досліджень».


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

(денна форма)


3.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Модуль 1^ Експериментальна психологія як наука.

2

Експериментальна психологія як парадигма

Метод і методологія

Класифікації методів психологічного дослідження

2

^ Метод спостереження в психології.

6

Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування.

2

^ Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні. Бесіда, як метод в психологічних пошуках2

Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях

2

^ Тренінги в психологічних дослідженнях. Методи практичної психології.

2

Тестування в психологічних дослідженнях

2
Модуль 2

^ Психологічний експеримент (вступ)

2

Змінні експерименту

2

Вплив експериментальної ситуації на результати експериментувань

2

^ Особливості формування дослідницьких груп для експериментів

2

Плани психологічних експериментувань

2

^ Психологічне вимірювання і експеримент

2

Математичний аналіз та оформлення результатів експериментів

Етика психологічного експерименту

2

^ 3.2.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Модуль 3

^ Спостереження як метод психологічних досліджень

2

Щоденникова форма ведення психологічних спостережень

2

^ Відкрите і приховане спостереження

2

Створення схем спостереження

2

^ Математичний аналіз результатів узгоджень спостережень

2

Тренінг спостережливості

7Модуль 4

^ Асоціативні експерименти

6

Експерименти по дослідженню відчуттів і сприймань

4

^ Експерименти з досліджень пам’яті і уяви, мислення і уваги

6

Аналіз експериментальних досліджень відомих психологів

10

Експерименти і творчість

10
^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

(заочна форма)


3.1. Лекційний курс (заочна форма)


Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годинМодуль 1^ Експериментальна психологія як наука.

Класифікації методів психологічного дослідження

2

Метод спостереження в психології.

4

^ Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування. Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні. Бесіда, як метод в психологічних пошуках.

2

^ Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях

2

Психологічний експеримент. Змінні експерименту. Плани психологічних експериментувань

43.2.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (заочна форма)


Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин


Модуль 1^ Спостереження як метод психологічних досліджень

Щоденникова форма ведення психологічних спостережень

4


^ Відкрите і приховане спостереження

Створення схем спостереження

4


Психологічні експерименти

8
Самостійна роботаСамостійна робота студента денної форми навчання полягає у плануванні оптимального експериментального дослідження (аргументувати вибір плану) на тему:

Гендерні особливості егоцентризму школярів початкової, середньої і старшої школи.

Психологічні особливості відомого цілителя М.

Особливості творчого потенціалу акторки Н.

Вплив нейротизму та стилю виховання на тривожність та почуття провини молодших школярів.

Вплив стилю виховання в школі і сімї на поведінку юнаків і юнок в конфліктних ситуаціях.

Особливості зміни характеру незрячої людини з віком.

Чинники вербальної і невербальної агресії у студентів 2 та 5 курсів.

Вплив тривожності школярів на їхню самооцінку.

Особливості маніпуляційних технік продавців на покупців.

Види таємниць у політиків: психологічний аспект.

Створення планів психологічних досліджень завершується звітом. У звіті слід аргументувати вибір плану, вказати предмет і обєкт,гіпотези та методи дослідження.


Самостійна робота студента заочної форми навчання полягає у

додатковому вивченні таких тем курсу:

Експериментальна психологія як парадигма.Метод і методологія.

Особливості формування дослідницьких груп для експериментів.

Література для конспектування:

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1977.

Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие.-М.,1997.

Дружинин В.Н. Выборочное наблюдение и эксперимент.М.,1977.

Кембпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., 1980

Теорія і практика психологічного дослідження.-К.,19904. Програма навчальної дисципліни
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Лекції ( 1 курс, 2 семестр).

Тема 1. Експериментальна психологія як наука.(Історія виникнення та розвитку) 2 год

Наукове дослідження, його принцип і структура.

Наука – особливий вид діяльності людей. Наукова теорія і її структура. Формування наукової проблеми. Основні напрямки методології наукового дослідження. Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження. Типи наукового дослідження .


^ Тема 2. Експериментальна психологія як парадигма. 2 год

Метод і методологія

Класифікації методів психологічного дослідження

В.Вундт, С.Стівенсон та ін. Про експериментальну психологію як систему всіх знань, отриманих на основі експериментального вивчення поведінки людини і тварин. Експериментальна психологія Фреска і Паже. Експериментальна психологія як система методів та методик, які застосовують в психологічних дослідженнях. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі.

Емпіричні методи в психологічному дослідженні. Особистість психолога-практика та психолога-дослідника. Класифікація методів психологічного дослідження. Загальний аналіз особливостей експерименту та неекспериментальних методів (спостереження, бесіди, тестів..)


Тема 3.4.5. Метод спостереження в психології. 6 год


Історія використання методу спостереження в психології. Принцип використання методу спостереження в психологічних дослідженнях. Види спостережень. Самоспостереження і його проблеми. Об’єкт і предмет спостереження. Цілеспрямоване і нецілеспрямоване спостереження. Особливості гіпотез в психологічних дослідженнях, де основним методом дослідження є метод спостереження. Особистість спостерігача та її вплив на результати досліджень.

Помилки спостерігачів (Вікові статеві професійні та ін. Особливості спостережуваних). Проблеми тренувальних спостережень. Ефект присутності спостерігача. Етичні питання використання методу спостереження. Надійність спостереження. Проблеми валідності. Способи підвищення надійності та валідності. Протокол спостережень.

Проблеми фіксації спостережень. Визначення категорій спостережуваних явищ. Категоріальне та не категоріальних спостереження. Планування спостереження. Схеми спостереження. (Стандартизоване та нестандартизоване спостереження). Проблеми мови в опису спостережуваних явищ. Кількісний та якісний аналіз результатів спостережень.

Проблеми інтепритації результатів спостережень. Узгодженість спостерігачів. НЛП і трактування спостережуваних явищ. Жести, міміка, голос, погляд, життєвий простір, психологічне поле особистості.


^ Тема 6. Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування. 2 год


Постановка проблеми а анкетуванні. Операціоналізація. Підбір груп для

анкетування. Правила побудови анкет. Види анкет. Помилки в анкетуванні психологів-дослідників.


^ Тема 7. Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні.

Бесіда, як метод в психологічних пошуках 2 год


Інтерв’ю, його підготовка, проблема способу проведення. Інтерв’ю та бесіда в психологічному дослідженні. Інтерв’юер в психологічному дослідженні. НЛП і інтерв’ю. Вимоги до запитань. Інтерв’ю в психологічних дослідженнях і консультуванні.

Бесіда. Діалогічна бесіда. Ведення бесіди в проблемній ситуації. Мова і бесіда. Вплив зовнішніх умов на ведення бесіди. Спостереження і бесіда – взаємодоповнюючі методи.


^ Тема 8. Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях

2 год


Історія проективних досліджень. Роршах і його методика. Проективні дослідження Юнга і Фрейда. Види проективних методик. Вимоги до проведення дослідження з застосуванням проективного методу.

Світ малюнку очима психолога дослідника. Вимоги до психологічного дослідження в якому використовуються малюнкові методики. Інструкція для дітей, які малюють свою сім’ю, неіснуючу тварину та ін. Вимоги до опрацювання малюнків досліджуваних у психологічному аналізі та інтерпретації.


^ Тема 10. Тренінги в психологічних дослідженнях. Методи практичної психології. 2 год.


Психологічна корекція. Принципи побудови тренінгів у психології. Особливості застосування тренінгу у дослідженнях.

^ Тема 11. Тестування в психологічних дослідженнях 2 год.


Історія виникнення та впровадження тестів у наукове дослідження. Структура психологічного тесту. Види тестів. Застосування тестових замірів у психологічних дослідженнях та вимоги до опрацювання результатів. Метод аналізу продуктів діяльності. Архівний метод. Герменевтика. Метод тесту. Тестологія. Функції тестів. Види тестів. Тести профпридатності, досягнення, здібності і ін.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Теоретична частина курсу про експеримент

має структуру:


1

^ Психологічний експеримент (вступ)

Суть експериментально-психологічного обстеження. Експеримент і наукова проблема. Гіпотеза. Види експериментів у психології. Історія психологічного експерименту. Особливості психологічних досліджень із застосуванням асоціацій.


Год

2

2

^ Змінні експерименту

Види змінних в експерименті. Характеристика незалежної змінної. Залежна змінна і її особливості. Взаємозв’язок між змінними. Контроль змінних. Експериментатор як незалежна змінна.


2

3

^ Вплив експериментальної ситуації на результати експериментувань

Фактори спілкування, які можуть спотворити результати експериментів. Проблема позитивної само презентації досліджуваних. Методи: “подвійний сліпий дослід”, “введення в оману”, “незалежного вимірювання залежних параметрів”. Проблема досліджуваного в експерименті. Анкетування після експерименту.


2

4

^ Особливості формування дослідницьких груп для експериментів

Ідеальний та реальний експеримент. Характеристики ідеального та реального експерименту. Безмірний експеримент.

Експериментальна вибірка. Стратегія формування експериментальних груп. Порівняльні таблиці різних видів експериментів.

2

5

Плани психологічних експериментувань

Основні експериментальні плани : плани для одної і двох незалежних змінних, факторні плани, планування за методом латинського і греко-латинського квадратів. Планування за методом часових серій. До експериментальні і квазіекспериментальні плани. Експеримент ex-postfacto. Багатомірний експеримент. Крос культурне дослідження.


2

6

Психологічне вимірювання і експеримент

Шкали для психологічного вимірювання. Вимірювання в експерименті. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження.


2

7

Математичний аналіз та оформлення результатів експериментів

Етика психологічного експерименту


2
^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
Практичні роботи

(1 курс, 2 семестр) 17 год.

Тема 1. Спостереження як метод психологічних досліджень 2


Студенти роблять порівняльний аналіз методу спостереження з іншими методами. Пригадують історію методу. Пізнають суть методу самоспостереження. Використовується схема самоспостереження Ассаджолі. Студенти знайомляться з особливостями використання методу самоспостереження у психологічній практиці. Методом самоспостереження вивчається процес згасання негативної емоції “образа”.


^ Тема 2. Щоденникова форма ведення психологічних спостережень 2


Студенти відпрацьовують щоденникові форму запису даних спостереження :

Ведуть щоденник спостереження за стилями спілкування студентів у грі

“Директор викликає Вас в школу”, виявляють домінуючі моделі спілкування та визначають переваги над іншими стилями


^ Тема 3. Відкрите і приховане спостереження 2


Студенти знайомляться з особливостями таких видів спостереження в психології.

Проводять сплановані дослідження.


^ Тема 4. Створення схем спостереження 2


Відбувається знайомство з правилами побудови схем для спостереження. Студенти навчаються виділяти категорії для спостереження. Вчаться самостійно створювати схеми, алгоритми для досліджень методом спостереження.


^ Тема 5. Математичний аналіз результатів узгоджень спостережень 2


Проводиться практичне заняття з процедурою спостереження. Узгоджуються результати. Відбувається математична обробка даних спостереження.


^ Тема 6. Тренінг спостережливості 7


Студенти навчаються бути уважними, активними, зосередженими в процесі наукового спостереження. Вчаться інтерпретації спостережуваних явищ.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.
Практична частина

2 курс – 1семестр


1

Асоціативні експерименти

6 год

2

Експерименти по дослідженню відчуттів і сприймань

4 год

3

Експерименти з досліджень пам’яті і уяви, мислення і уваги

6 год

4

Аналіз експериментальних досліджень відомих психологів

10 год

5

Експерименти і творчість

10год


^ Практичні роботи спрямованні на:

Вимірювання просторового порогу тактильної чутливості (студенти вимірюють просторовий поріг тактильної чутливості на зовнішній частині кисті руки за методом істинних та неістинних випадків за допомогою естезіометра Вебера).

Визначення індивідуальних меж поля зору. На практичному занятті визначається індивідуальні межі поля зору і функціональної асиметрії очей з допомогою периметра Ферстера хроматичної і ахроматичної чутливості.

Дослідження точності локалізації слухових подразнень.

Студентами досліджується точність локалізації подразнень за допомогою визначення місцезнаходження джерела звуку. Студенти удосконалюють процедуру дослідження, проводять нові дослідження.

Дослідження процесів ретро- і проактивного гальмування слідів пам’яті. Студенти проводять дослідження процесів ретро- і проактивного гальмування слідів пам’яті в залежності від степені подібності завчених сумісних матеріалів.

Дослідження особливостей мимовільного і довільного запам’ятовування.

Вільний асоціативний експеримент.

Дослідники фіксують вільну асоціативну реакцію респондента, фіксують дані, роблять аналіз, створюють власне вільне асоціативне дослідження

Ланцюговий асоціативний експеримент.

Дослідники фіксують ланцюгову асоціативну реакцію респондента як некероване спонтанне протікання процесу відтворення змісту свідомості і підсвідомості суб’єкта, фіксують дані, роблять аналіз.

Дослідження довільного і мимовільного запам’ятовування.

На практичному занятті студенти визначають умови, що впливають на продуктивність довільного та мимовільного запам’ятовування, самостійно створюючи процедуру дослідження. Та інші експерименти.


^ 5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

^ Разом – зм. модуль1
^ Усього годин

^ 7. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Спостереження як метод психологічних досліджень

2

2

Щоденникова форма ведення психологічних спостережень

2

3

Відкрите і приховане спостереження

2

4

Створення схем спостереження

2

5

Математичний аналіз результатів узгоджень спостережень

2

6

Тренінг спостережливості

7

7

Асоціативні експерименти

6

8

Експерименти по дослідженню відчуттів і сприймань

4

9

Експерименти з досліджень пам’яті і уяви, мислення і уваги

6

10

Аналіз експериментальних досліджень відомих психологів

10

11

Експерименти і творчість

10


^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Планування психологічних експериментівРазом


^ 9. Методи контролю


Завдання для самоперевіки


1) В експериментах «ex-post-fakto» -

1. в якості впливу виступає нереальна подія в житті досліджуваного.

2. в якості впливу виступає реальна подія в житті дослідника.

3. в якості ситуації не виступає нереальна подія в житті досліджуваного.

4. в якості впливу виступає реальна подія в житті досліджуваного.


2) Виберіть вірне твердження.

1. У квазіекспериментах застосовується рандомізація.

2. У квазіекспериментах не застосовується рандомізація.

3. У квазіекспериментах не застосовується порівняння.

4. Квазіексперименти ідеальні.


3) План «тест-вплив-ретест» має таку особливість як:

1. тестування перед впливом.

2. нерандомізовані групи.

3. квазіексперимент.

4. високу валідність.


4) Вкажіть вірне твердження:

1. наявність кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між змінними.

2. наявність кореляції –достатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між змінними.

3. наявність позитивної кореляції – достатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між змінними.

4. наявність негативної кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними.


5). Експериментальна психологія – це галузь психології, яка вивчає:

1. методи наукового дослідження психології.

2. методи гуманістичної психології.

3. найперші методи дослідження в психології.

4. закони і принци

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


На практичних заняттях студенти проводять практичні роботи, пишуть звіти про виконані завдання. В оцінювання входять і рівень підготовки студента, і активність на практичному занятті, і оформлення звіту, та вчасна його подача викладачу.
^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

91 – 100

5
Відмінно


Зараховано
В

81-89

4
Дуже добре
С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо11. Рекомендована література

1.Асаджиоли Р. Психосинтез. М.,1994

2.Балин В. Д. Теорія и методология психологического исследования.-Л.,1989.

3.Басов М. Я. Избранные психологические произведения.М..:1975.

4.Быков В.В. Методы науки.М.,1972.

5.Выготский Л.С.По поводу статьи К.Коффки «Самонаблюдение и метод психологии». Вместо предисловия: Инструментальный метод в психологии// Собр.соч.: В 6 т. М.,1982

6.Вудвортс Г. Экспериментальная психология.М.,1950.

7.Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.,1988.ч.1

8.Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1977.

9.Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие.-М.,1997.

10.Дружинин В.Н. Выборочное наблюдение и эксперимент.М.,1977.

11.Экспериментальная психология.Вып.!-2//Ред.П.Фресс, Ж.Пиаже.,М.,1966

12.Кембпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., 1980

13.Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.-Київ:

Укрвузполіграф, 1990

14.Мельников В. М. Ям польський Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности.М.,1985

15.Налимов В.В. Теория эксперимента.М.,1971

16.Немов Р.С. Психология.-М.:Просвещение, 1995.

17.Никифоров В. А., Семенов В.Е. метод наблюдения в осциально-психологических исследованиях.-Л.,ЛТУ, 1987.

18.Общая психодиагностика.//Под ред.А.А.Бодалева, В.В.Столина., М.,1987.

19.Общий практикум по психологии: Метод наблюдения.41,42.Под ред.М.Б.Михалевской.-М.,1985.

20.Психодиагностика: теория и практика.М.,1986.

21.Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/ Под общ. ред. А. А. Крылова. – СПб.: Питер, 2000

22.Рамуль К.А.Введение в методы экспериментальной психологии.Тарту, 1963.

23.Роговин М.С. Введение в психологию.М.,1969.

24.Теорія і практика психологічного дослідження.-Київ, 1990

25.Щукин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику.-М.,1993.

26.Файерабенд П. Избранные труды по методологии науки.,М.,1986.


12. Інформаційні ресурси


Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М., 1995.,Андреева Г.М. Лекции по методике конкретных социальных исследований. М., 1972., Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика. М.:REFL book, 1994., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. Л., 1989., Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій.-К.:МАУП, 2003., Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М., 1994., Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию.- Самара: Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2000., Дружинин В.Н. Экспериментальная психология.-СПб.: Питер, 2001., Экспериментальная психология. / Под ред.П.Фресс и Дж.Пиаже. М., 1966. Вып. I и II., Еремов А.А., Бойко В.В. Метод наблюдения в социальной психологии // Методы социальной психологии. Л., 1997. , Кэмпебелл. Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., Прогресс 1980., Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс,2002., Никифоров А.Т., Семенов В.Е. Метод наблюдения в социально-психологических исследованиях. Л., 1987., Общий практикум по психологии: Метод наблюдения /Под ред. М.Б.Михалевской. М., 1985. Ч.2., Петровская Л.А. Наблюдение как метод конкретного социального исследования: Лекции по методике конкретного социального исследования. М., 1972., Солсо Р.С., Джонсон Х.Х., Бил М.К.Экспериментальная психология практический курс. -СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,2001., Теплов Б.М. О методах психологического исследования // Избран.труды. М., 1985. Т.2.; Комінко С. Б., Кучер Г. В. Кращі методи психодіагностики. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005; М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – К.: Вища шк., 2006

Автор _____________________/ Михальчишин Г.Є. /

(підпис) (прізвище та ініціали)

еще рефераты
Еще работы по разное