Реферат: Авторські права на текст програми "Трудове навчання, 5-12 кл." належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми


УВАГА!


Авторські права на текст програми “Трудове навчання, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/62-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 01.07.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.


5—9 класи


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Трудове навчання — загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі “Технологія”.

Предмет має на меті формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпечення умов для їх професійного самовизначення, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці, здійснення допрофесійної та професійної підготовки за їхнім бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технологія”, концепції трудового навчання і креслення, базового навчального плану середніх навчальних закладів освіти, згідно з якими на вивчення даного предмета відводиться по 1 годині у 5, 6, 9 класах і по 2 години — у 7 і 8 класах.

Реалізація змісту цих програм повинна забезпечувати розв’язання таких завдань:

формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунiкаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці;

створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів;

формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної бо-

ротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Структура програми трудового навчання учнів у 5—9 класах міської школи включає “Вступ” і п’ять розділів: “Проектування виробів”, “Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів”, “Електротехнічні роботи”. Теми першого, другого і третього розділів програми забезпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів: виконання електротехнічних робіт у побуті, вибір об’єкта технологічної діяльності; обґрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці; нескладні маркетингові дослідження. Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів не лише до практичної технологічної діяльності, а й до проектної та дослідницької. Акцент у роботі учнів переноситься саме на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свiдомо обирати ті чи інші технологічні процеси й технічні засоби.

З метою цілеспрямованої підготовки школярів до трудової дiяльності, формування у них певних умінь та навичок раціонального ведення домашнього господарства у програмах для 5—9 класів передбачено такі розділи “Раціональне ведення домашнього господарства”, “Технологія вирощування рослин”, “Технологія догляду за тваринами”. Зміст цих розділів включає основи культури харчування, електротехнічні роботи у побуті, озеленення приміщення і території, виготовлення побутових виробів на традиціях українського декоративно-ужиткового мистецтва, ознайомлення з основними технологіями вирощування рослин та догляду за птахами та тваринами.

У 7 і 8 класах, де відповідно до базового навчального плану відводиться по 2 години щотижнево на вивчення предмета, передбачене обов’язкове виконання учнями творчих проектів. Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, розробку конструкції, технології, виготовлення і оцінку. Разом з цим здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції.

Проекти учні можуть розробляти індивідуально, у складі груп або колективно цілим класом з розподілом певних частин проекту. Об’єкти проектування повинні бути посильними для учнів відповідних вікових груп і суспільно корисними.

Після завершення проекту у кожному класі учні здійснюють його публічний захист. Форма захисту учнівських проектів може бути різною: організація шкільної виставки або учнівської наукової конференції, демонстрація моделей, вистава лялькового театру, проведення українських вечорниць, ярмарку-продажу тощо.

У процесі виконання проектів можуть бути застосовані різні види технологій: обробки конструкційних матеріалів, електроніки, інформаційних технологій, графічних і дизайнерських робіт, технології ремонтно-оздоблювальних робіт, технології сільського господарства і міського озеленення, домашньої економіки, підприємництва, народних ремесел тощо.

Такий широкий спектр вибору технологій, які застосовуються при виконанні проектів створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів усіх типів навчально-виховних закладів відповідно до їхніх нахилів, бажань, навчально-матеріальної бази, виробничого оточення, регіональних традицій, народних художніх промислів тощо.

Для реалізації диференційованого навчання передбачено два основні варіанти програм: для дівчат та хлопців.

Для класів сумісного навчання хлопців і дівчат може застосовуватися один із вказаних варіантів або їх поєднання.

З метою забезпечення допрофільної підготовки школярів, свiдомого вибору учнями профілю навчання, а також урахування відповідного матеріально-технічного і кадрового забезпечення шкіл зміст трудового навчання у 7, 8, 9 класах може базуватися на тих виробничих технологіях, які складають основу профільної підготовки старшокласників відповідної школи (технології поліграфічного виробництва, сільського господарства, ювелірного, вишивального, радіоелектронного, шкіргалантерейного виробництва тощо).

Реалізація інваріантного змістового ядра трудового навчання школярів 5—9 класів, яке закладене у всі представлені варіанти програм, є обов’язковим.

На основі орієнтовних тематичних планів учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизується обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати, що приблизно 25 % навчального часу відводиться на теоретичне навчання і 75 % — на виконання практичних робіт.

Трудове навчання створює сприятливі умови для професійного самовизначення учнів, сприяє розвитку технічної творчості та конструкторських здібностей, морально-вольових якостей, культури праці. На заняттях у процесі вивчення теорії і на практиці учні ознайомлюються з різними професіями, у них формується інтерес до професії. Вчитель має систематично стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, фіксувати результати спостережень, брати активну участь і допомагати педагогічному колективу у вивченні особистості школяра.

Особливу увагу слід звертати на знання і точне дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму. Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичною роботою з методичною літературою. Велике значення при цьому має постійний, систематичний контроль за виконанням учнями вимог, що ставляться до них.

Оцінювання якості трудової підготовки здійснюється у двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити у процесі усного чи письмового опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання лабораторно-практичних і практичних робіт. Тому критерії оцінювання навчальних досягнень учнів носять комплексний характер. До них належать:

— рівень передбачених програмою теоретичних знань та умінь застосовувати ці знання в практичній роботі;

— уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

— дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу);

— уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

— рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції;

— дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігiєнічних вимог;

— дотримання норм часу на виготовлення виробу;

— рівень самостійності у процесі організації й виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т. п.), виявлення елементів творчості.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з трудового навчання


Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. З постійною допомогою вчителя виконує тільки фрагменти практичних завдань. Виготовлений виріб (виконана робота) повністю не відповідає якісним показникам. Учень допускає значні відхилення від установлених вимог при виконанні більшості технологічних операцій та прийомів роботи. В організації робочого місця є постійні суттєві порушення. Систематично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
2

Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно висловити думку. Практичні завдання виконує лише з допомогою вчителя. Виготовлений виріб (виконана робота) повністю не відповідає якісним показникам. Переважна частина робіт виконана з помилками в прийомах роботи та технологічних операціях. В організації робочого місця є значні відхилення прийнятих вимог. Систематично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігiєнічних вимог.
3

Учень відтворює менше половини навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні завдання. Виготовлений виріб (виконана робота) містить велику кількість грубих відхилень від установлених якісних показників. Значна частина робіт виконана з помилками в прийомах роботи та технологічних операціях. В організації робочого місця є значні відхилення від прийнятих вимог. Періодично допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

II. Середній

4

Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Практичні завдання виконує під керівництвом вчителя. Виготовлений виріб (виконана робота) містить багато суттєвих відхилень від установлених якісних показників, проте можливе їх виправлення. Майже половина технологічних операцій виконується з помилками у прийомах і способах роботи. Є незначні порушення в організації робочого місця.

В окремих випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
5

Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. З допомогою вчителя може відтворити значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та проаналізувати її, зробити висновки. Під час виконання практичних завдань робота містить суттєві відхилення від встановлених якісних показників, але виріб може бути використаний за призначенням. Частину технологічних операцій виконує з помилками у прийомах і способах роботи. Є незначні недоліки в організації робочого місця. В окремих випадках допускаються окремі порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
6

Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Виготовлений виріб (виконана робота) має окремі відхилення від якісних показників. Виконує практичну роботу з певною кількістю помилок у прийомах та технологічних операціях. В окремих випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог, а також недоліки в організації робочого місця.

ІІІ. Достатній

7

Учень виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. З епізодичною консультацією вчителя застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією. Виготовлений виріб (виконана робота) достатнього рівня якості, але має окремі відхилення від установлених вимог. Правильно виконує переважну більшість технологічних операцій, є несуттєві відхилення в прийомах і способах роботи. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
8

Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал в стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією. Виготовлений виріб (виконана робота) хорошого рівня якості, але є незначні відхилення від встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
9

Учень правильно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Самостійно застосовує знання для виконання практичних завдань. Користується всіма видами конструкторсько-технологічної документації, що передбачена програмою. Виготовлений виріб (виконана робота) хорошого рівня якості, але є несуттєві відхилення від встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах норм визначеного часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

ІV. Високий

10

Учень володіє глибокими, міцними знаннями і здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності. Виявляє елементи творчого підходу в проектуванні, конструюванні, моделюванні та виготовленні виробів. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує зразкову організацію праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.
11

Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, виявляє творчий підхід у проектуванні, конструюванні, моделюванні та виготовленні виробів. Користується різними видами конструкторсько-технологічної документації, використовує додаткові джерела інформації. Правильно і впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.
12

Учень має системні знання, виявляє здатність приймати творчі рішення у виконанні теоретичних і практичних завдань. Вільно володіє різними видами конструкторсько-технологічної документації, вміє самостійно розробляти окремі її види. Систематично користується додатковими джерелами інформації. Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Самостійно і систематично забезпечує зразкову організацію праці й робочого місця, дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.


Враховуючи невеликий обсяг часу на вивчення предмета, а також специфіку трудового навчання, яке передбачає поточне оцінювання учнів на кожному уроці, години на тематичне оцінювання можуть не виділятися.


Інваріантна складова програми
5—9 класи


Усі варіанти програм для учнів міської та сільської шкіл, окремого і сумісного навчання хлопців і дівчат включають єдину інваріантну складову, яка інтегрована до змісту програм. Зміст інваріантної частини подано нижче. Назва тем і послідовність їх вивчення в окремих класах і варіантах дещо змінюється і уточнюється, залежно від змісту, який вивчається.


5 клас


Поняття про технологію. Технологія як перетворююча діяльність. Основні види технологічної діяльності у побуті.

Використання знарядь праці у процесі технологічної діяльності. Поняття про техніку. Техніка у побуті.


^ Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

Об’єкти технологічної діяльності: одяг, машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини.

Види інформаційних джерел про техніку та технології: телебачення, радіо, Інтернет, журнали, газети, підручники, довідники, каталоги, альбоми тощо. Спеціалізовані видання про техніку та технологію.

Метод фантазування у створенні нових об’єктів технологічної діяльності. Історичні приклади передбачення наукових відкриттів, винайдення нових видів техніки, виробів тощо.


^ Художнє конструювання

Загальні відомості про проектування виробу, етапи проектування, види проектної документації (ескіз, технічний опис, макет, креслення, лекала та шаблони).

Поняття про показники якості виробу: можливість використання за призначенням (функціональність); краса і привабливість (естетичність); зручність у використанні (ергономічність); легкість виготовлення (технологічність); невеликі витрати на виготовлення (економічність). Необхідність їх урахування у процесі проектування виробів.

Художнє конструювання як складова процесу проектування. Правила виконання ескізу виробу. Зображення форми і кольору різних виробів.

Відомості про українські національні традиції в оздобленні виробів.


^ Технічне конструювання

Поняття про технічний рисунок, креслення як види проектної документації. Основні правила оформлення креслень (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення). Креслярський інструмент. (Повторення знань, отриманих у початковій школі.) Вихідні дані для побудови креслення виробу (відповідно до обраної технології). Побудова креслення. Моделювання. Виготовлення лекал, шаблонів.


^ Конструкційні матеріали та їх вибір

Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів: деревина, метал, глина, скло, пластмаси, папір, картон, тканина тощо. Натуральні (природні) матеріали. Загальні відомості про технологію їх отримання (на прикладі одного із матеріалів).

Основні фактори, що враховують при виборі конструкційних матеріалів.


Техніка

Відомості з історії розвитку техніки. Основні види техніки.

Ручні знаряддя праці як вид технічних об’єктів. Їх використання у сучасних технологічних процесах у побуті й на виробництві. Типові знаряддя праці для ручної обробки різних конструкційних матеріалів (ножиці, голка, молоток, ножівка тощо).

Техніка безпеки під час роботи ручними знаряддями праці.

Механічні знаряддя праці. Їх переваги у порівнянні з ручними знаряддями праці. Техніка безпеки під час користування механічними знаряддями праці.

Машина як вид техніки. Основні різновиди машин. Роль машин у сучасному господарстві. Поняття про будову машини. Типові та спеціальні деталі. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.


^ Види технологічних процесів. Розмічання. Різання

Загальні відомості про способи отримання деталей заданої форми із різних конструкційних матеріалів: різання, штампування, лиття, ліплення. Особливості процесу різання різних матеріалів.

Правила розмічання деталей виробів для вирізання.

Організація робочого місця для ручної обробки матеріалів різанням. Знаряддя праці для ручної обробки матеріалів різанням. Правила і прийоми різання матеріалів.


^ Монтаж виробів

Відомості про механічні способи з’єднання деталей із різних конструкційних матеріалів (зв’язуванням, зшиванням, скручуванням, склеюванням, за допомогою гвіздків, заклепок, гвинтів тощо). Ручні знаряддя праці для з’єднання матеріалів. Організація робочого місця. Прийоми роботи. Техніка безпеки у процесі монтажних робіт.


^ Оздоблення виробів

Відомості про види оздоблення виробів із різних конструкційних матеріалів (різьблення, вишивання, лакування, випалювання, художній розпис тощо). Ручні знаряддя праці для оздоблювальних робіт.

Загальні відомості про українські народні традиції в оздобленні виробів.


^ Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності

Поняття про методи контролю якості виробу.

Особливості оцінювання виробів за допомогою органів чуття: зору, дотику, нюху, слуху, смаку. Вибір того чи іншого методу контролю.

Візуальний метод оцінювання об’єкта праці. Чистота і акуратність виготовленого виробу.

Вимірювання лінійних розмірів предметів.

Поняття про витрати. Визначення витрат на виготовлення виробу.


6 клас


Основні галузі народного господарства: промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво, зв’язок. Приклади технологій, що застосовуються в різних галузях господарства (сільське господарство — технології обробітку ґрунту, вирощування рослин; машинобудівна промисловість — автомобілебудування, літакобудування, суднобудування; зв’язок — радіо, телебачення, мобільний зв’язок; будівництво — технології житлового будівництва, промислових об’єктів, доріг тощо).


^ Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

Технічний опис об’єкта технологічної діяльності.

Метод комбінування у створенні нових об’єктів.


^ Художнє конструювання

Історичні відомості про розвиток форм різних виробів: одягу, машин, меблів тощо. Базова форма. Моделі-аналоги.


Технічне конструювання

Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне). Поняття про прямокутне проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини. Креслення деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної). Професія кресляр.


^ Конструкційні матеріали та їх вибір

Відомості про властивості конструкційних матеріалів: геометричні (ширина, довжина, товщина), механічні (міцність, розтяжність, пластичність, зминальність тощо), оптичні (блиск, прозорість, колір), технологічні (опір різанню, обсипальність тощо).

Урахування властивостей матеріалів у процесі їх вибору для виготовлення виробів.


Техніка

Поняття про механізми в машинах. Механізми для передачі обертального руху (пасова, зубчаста). Передатне число. Механізми для перетворення обертального руху в поступальний і навпаки.

Поняття про кінематичну схему. Основні умовні позначення на кінематичних схемах (вал, вісь, зубчасте колесо, пас, гвинт тощо).


^ Види технологічних процесів. Розмічання. Різання.

Поняття про розкладку. Економна розкладка деталей виробу на матеріалі. Використання відходів матеріалів.

Відомості про застосування механічних знарядь праці для різання матеріалів.

^ Монтаж виробів

Поняття про схему монтажу виробу.

Механічні знаряддя праці для з’єднання матеріалів. Їх переваги над ручними.


Оздоблення виробів

Особливості технологічних процесів оздоблення. Використання різних матеріалів для оздоблювальних робіт (лак, фарби, нитки для вишивання тощо).

Відомості про механічні знаряддя праці для виконання оздоблювальних робіт.


^ Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності

Оцінка геометричних розмірів об’єкта праці. Вимірювальні інструменти для контролю і оцінки геометричних розмірів деталей виробів. Поняття про дійсний розмір і номінальний. Особливості вимірювання геометричних розмірів деталей із різних матеріалів.


7 клас


Промисловість як галузь матеріального виробництва. Види промисловості.


^ Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

Застосування у проектуванні методу фокальних об’єктів (перенесення властивостей випадково обраних явищ та об’єктів на об’єкт, який вдосконалюється).


^ Художнє конструювання

Об’ємне проектування. Поняття про макет. Види макетів.

Урахування сучасних тенденцій і національних традицій у процесі проектування виробів. Робота дизайнера.


^ Технічне конструювання

Проеціювання на три площини проекцій. Аналіз форми предмета за його кресленням. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів виробу на кресленні.

Відомості про побудову креслень деталей виробів, які мають складну просторову форму. Муляжний і розрахунково-графічні методи як основні методи конструювання промислових виробів складної форми (одягу, головних уборів, взуття, меблів тощо). Їх переваги й недоліки. Професія конструктор.


^ Конструкційні матеріали та їх вибір

Відомості про способи покращення властивостей натуральних матеріалів. Захист різних конструкційних матеріалів від негативного впливу кліматичних та інших факторів (фарбування, лакування, просочування різними речовинами тощо). Особливості використання та догляду за виробами із натуральних матеріалів.


Техніка

Електрифіковані знаряддя праці. Їх переваги у порівнянні з ручними і механічними знаряддями праці. Загальна будова електричного приводу машини (на прикладі швейної машини, верстата).

Техніка безпеки під час користування електрифікованими знаряддями праці. Економне використання електроенергії у процесі роботи.


^ Види технологічних процесів. Розмічання. Різання

Відомості про електрифіковані знаряддя праці для різання матеріалів.


Монтаж виробів

Поняття про багатоваріантність способів монтажу виробів. Принципи відбору схеми монтажу. Технологічна документація на виконання монтажних робіт.

Електрифіковані знаряддя праці для з’єднання матеріалів. Їх переваги перед ручними і механічними знаряддями праці.


^ Оздоблення виробів

Короткі відомості про види оздоблення різних матеріалів без допоміжних матеріалів (різьблення, випалювання, мереження тощо).

Використання електрифікованих знарядь праці для оздоблювальних робіт. Їх переваги перед ручними і механічними.


^ Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності

Поняття про естетичну оцінку об’єкта праці, її складові.

Поняття про економічну оцінку виробу. Собівартість виробу.


8 клас


Відомості про основні базові технології: механічні, хімічні, біологічні, енергетичні, інформаційні


^ Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

Використання методу ідеальності у проектуванні.


Художнє конструювання

Комбінаторика у художньому конструюванні. Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні й статичні форми. Рівновага. Фактура матеріалу. Передача фактури матеріалу на ескізі.

^ Технічне конструювання

Поняття про розрізи та перерізи як складові проектної документації. Правила виконання перерізів та розрізів. Графічне зображення матеріалів на перерізах. Відмінність між розрізом та перерізом.


^ Конструкційні матеріали та їх вибір

Поняття про матеріали хімічного походження (штучні, синтетичні). Їх переваги і недоліки у порівнянні із натуральними матеріалами. Відомості про способи отримання штучних і синтетичних матеріалів. Їх вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище.

Техніка

Загальна будова, принцип дії і призначення електричного двигуна. Паспортні дані колекторних двигунів. Технічний догляд за двигунами.


^ Види технологічних процесів. Розмічання. Різання

Відомості про ефективні способи механічного різання матеріалів на сучасному виробництві.


Монтаж виробів

Відомості про монтажні операції у виробничих технологічних процесах. Відмінності монтажних робіт у побутових і виробничих технологічних процесах.


^ Оздоблення виробів

Відомості про регіональні особливості оздоблення виробів в українських національних традиціях.


Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності

Поняття про екологічну оцінку процесу і об’єкта праці. Вплив техніки і технологій на природу і людину.

Поняття про ергономічну оцінку виробу.


9 клас


Перспективи розвитку та вдосконалення технологій. Відомості про автоматизацію, комп’ютеризацію технологічних процесів, застосування промислових роботів.


^ Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

Відомості про теорію розв’язання винахідницьких задач та її застосування у процесі проектування нових виробів, обладнання, технологічних процесів тощо.


^ Художнє конструювання

Біоформи в художньому конструюванні. Основні методи дизайнерської біоніки.

Особливості виконання моделей і макетів із різних матеріалів (пластиліну, пінопласту, паперу, картону, текстильних матеріалів, деревини тощо).


^ Технічне конструювання

Основні відомості про складальне креслення як вид проектної документації (призначення, специфікація, номери позицій тощо). Особливості виконання складальних креслень. Деталювання за складальними кресленнями.

Початкові відомості про креслення різних видів з’єднань конструкційних матеріалів.

Застосування комп’ютерної техніки у роботі конструктора.


^ Конструкційні матеріали та їх вибір

Загальні відомості про нові види матеріалів, їх властивості. Нові способи отримання матеріалів.


Техніка

Поняття про автомати та автоматику. Застосування автоматичних приладів на виробництві та в побуті. Класифікація сучасних автоматичних приладів.

Загальні відомості про застосування комп’ютерної техніки у сучасних технологічних процесах.


^ Види технологічних процесів. Розмічання. Різання

Відомості про сучасні немеханічні способи розмічання та рiзання матеріалів (лазерне, плазмове тощо). Використання комп’ютерної техніки для забезпечення процесів розмічання і різання.


^ Монтаж виробів

Відомості про сучасні немеханічні способи з’єднання матеріалів. Їх застосування для монтажу виробів із різних конструкційних матеріалів.


^ Оздоблення виробів

Відомості про використання сучасної комп’ютерної техніки для оздоблювальних робіт.


Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності

Сучасні методи контролю і оцінки технічних і технологічних об’єктів. Використання комп’ютерної техніки для контролю і оцінки об’єктів.


5-й клас


Навчання дівчат

Тематичний план

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ
Узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у початковій школі про найпоширеніші професії, об’єкти праці, матеріали, інструменти. Ознайомлення зі змістом програми у 5 класі. Завдання предмета трудового навчання.
Поняття про технологію. Технологія як перетворююча діяльність. Основні види технологічної діяльності у побуті: приготування їжі, прання, виготовлення одягу, ремонт квартири тощо.


Характеризує технологію як перетворюючу діяльність;
наводить приклади технологічної діяльності у побуті;
розпізнає і називає види побутової техніки;
дотримується правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні.
Використання знарядь праці у процесі технологічної діяльності (ножиці, голка, швейна машина, збивачка, міксер, щітка, пилосос і т. д.). Поняття про техніку. Техніка у побуті. Правила внутрішнього розпорядку в майстерні. Правила безпечної праці.
^ Практична робота. Ознайомлення із обладнанням майстерні
Вивчення правил внутрішнього розпорядку в майстерні та загальних правил безпечної праці. Ознайомлення із обладнанням майстерні.
6
1

Розділ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБІВ
Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності
Об’єкти технологічної діяльності: одяг, машини, книги, меблі тощо. Вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини.
Види інформаційних джерел про техніку та технології: телебачення, радіо, Інтернет, журнали, газети, підручники, довідники, каталоги, альбоми тощо. Спеціалізовані видання про техніку та технологію.
Постільна і столова білизна як об’єкт технологічної діяльності. Види постільної і столової білизни.
Метод фантазування у створенні нових об’єктів технологічної діяльності. Фантазування з метою створення нових об’єктів. Історичні приклади передбачення фантастами наукових відкриттів, винайдення нових видів техніки, виробів тощо.
^ Практична робота. Застосування методу фантазування
Ознайомлення з інформаційними джерелами про техніку і технології (журналами, альбомами, підручниками тощо). Застосування методу фантазування з метою створення нових об’єктів (вибір об’єкта, перенесення його у фантастичні умови, уявлення фантастичного образу і відтворення його на папері).Розпізнає об’єкти технологічної діяльності, спеціалізовані видання про техніку і технології;
обґрунтовує вибір об’єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини;
називає види інформаційних джерел про техніку та технології, види постільної, столової білизни;
застосовує метод фантазування у створенні нових об’єктів;
здійснює пошук інформації в підручниках, журналах, альбомах тощо;
уявляє і відтворює фантастичний образ об’єкта на папері.

1

^ Тема 1.2. Художнє конструювання виробів
Поняття про показники якості в
еще рефераты
Еще работы по разное