Реферат: В форму поиска на
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на сайте


http://mydisser.com/ru/search.html?srchwhat=.


ЗМІСТ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в сучасних умовах оподаткування є базовим інститутом державного управління, використовується в регулюванні господарської діяльності підприємств з метою забезпечення розвитку пріоритетних напрямків у національній економіці й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Функціональні особливості оподаткування дозволяють застосовувати його не тільки за фіскальним призначенням, але й для впливу на загальнодержавному та місцевому рівнях на умови виробництва товарів і послуг. Важливим виявляється встановлення єдиного критерію оптимального розподілу податкового навантаження, збереження припустимої пропорції податків у відношенні до ВВП.

Податкове регулювання господарської діяльності в Україні перебуває у стані модернізації та вдосконалення, спрямованого на знаходження оптимальної конструкції, яка відповідала б ринковим структурі й інфраструктурі, що склалися, а проблема раціоналізації стає особливо гострою в період трансформації.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Розробка теоретичних основ макроекономічного управління, теорії організації ринкової системи пов’язана з іменами видатних вчених, таких як Алле М., Кейнс Дж., Стігліц Дж., Шумпетер Й. Наукові основи податкового регулювання закладені Беконом Ф., Петті В., Рикардо Д., Смітом А.

Проблеми комплексного державного регулювання, формування національного господарства висвітлені у наукових працях таких вітчизняних та закордонних вчених як Антоненко Л.А., Бабич В.П., Горник В.Г., Даниленко А.І., Дацій Н.В., Карпінський Б.А., Рошило В.І., Туріянська М.М.

Питання оподаткування як складової фінансового механізму економічного розвитку досліджено Багатирем О.Є., Білостоцькою В.О., Вознюком Г.Л., Воронковою О.М., Глущенко В.В., Горським І.В., Загороднієм А.Г., Івановим Ю.Б., Мельником В.М., Соколовською А.М., Шаблістою Л.М.

Однак проблема обґрунтування організації системи оподаткування має подальші перспективи розроблення: необхідно виявити ефекти економічного і соціального характеру, що виникають при здійсненні оподаткування, сформулювати його загальні принципи з урахуванням сучасних тенденцій зміні кон’юнктури ринку, продемонструвати можливості моделювання економічного регулювання в цілому податковими методами. Важливим напрямком розробок є аргументація вибору об’єктів оподаткування, їх доцільності, а також здійснення розрахунків стосовно відповідності величини «податкового тягаря» до можливостей платників. Окрім цього, дотепер актуальним залишається питання рівномірного, «нейтрального» розподілу оподаткування між його суб’єктами.

Необхідність теоретичного обґрунтування й розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення економіко-організаційного процесу оподаткування в системі державного регулювання розвитку національної економіки і зумовила вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в межах тем «Державне регулювання об’єктивно обумовлених процесів відкритої економіки України в умовах глобалізації», номер державної реєстрації 0106U005827, «Інноваційна модель стійкого розвитку науково-технічного та виробничого потенціалу України», номер державної реєстрації 0104U000676.

У зазначених НДР обґрунтовано доцільність державного податкового регулювання національної економіки.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробленні концептуальних підходів з удосконалення податкового регулювання у машинобудівної галузі як визначальній складовій національного господарства держави.

Завдання, у відповідності із зазначеною метою розв’язані у ході дисертаційного дослідження, включають:

узагальнення концептуальних підходів державного податкового регулювання господарської діяльності;

дослідження сучасного стану національної системи оподаткування як складової механізму державного управління;

аналіз механізму податкового регулювання господарської
діяльності;

виявлення особливостей впливу оподаткування на фінансово-економічні показники діяльності платників;

розроблення алгоритму оподаткування з урахуванням фінансових показників підприємств;

обґрунтування прогнозування податкових надходжень з використанням лінійної моделі;

визначення напрямків формування інноваційних процесів у податковому регулюванні.

Об’єктом дослідження є податкове державне регулювання розвитку національного господарства.

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм податкового регулювання в машинобудівній галузі.

Методи дослідження. В дослідженні застосовані як загальнонаукові методи: історичний, системного аналізу, вимірювання, аналогій і узагальнення, порівняння, абстрагування, індукції і дедукції, ідеалізації, формалізації, аксіоматичний і логічний, а також структурний і функціональний підходи й спеціальні: економічного аналізу, математичного моделювання, статистичний, цільового програмування, графічної інтерпретації.

Наукову новизну отриманих результатів визначають такі положення дисертаційної роботи:

вперше:

обґрунтовано і запропоновано категорію “податкової площини підприємства” шляхом виділення двох її складових, які дозволяють реально визначати рівень податкового навантаження;

удосконалено:

визначення принципів податкового регулювання підприємств через співвідношення понять “моделювання рівня оподаткування” та “алгоритму удосконалення податкового регулювання”, які дозволяють формувати інноваційні технології у податковій системі;

економіко-організаційну систему податкового регулювання підприємств, що передбачає комплекс використання як елементів податкового механізму, так і інструментів податкового регулювання;

розроблена методика прогнозування відрахувань податку на прибуток підприємств з урахуванням факторів: часу, виручки, затрат та ставки податку;

обґрунтування принципу “нейтральності” в податковому регулюванні через установлення рівного співвідношення між розміром податків та відповідних економічних показників підприємств;

отримали подальший розвиток:

визначення сутності податків, що сплачуються суб’єктами підприємницької діяльності, як зобов’язання з урахуванням специфічних ознак, притаманних формам примусового відчуження частини створеного на підприємствах продукту у власність держави;

теоретичне обґрунтування сутності функцій оподаткування як впливу на економічне і соціальне середовище в процесі стягнення податкових зобов’язань із застосуванням механізму стимулювання підприємництва діяльності через систему пільг, що включають не господарські одиниці чи групи підприємств, а види діяльності;

алгоритм визначення результативності податкового регулювання, який являє собою регресійну функцію сукупності факторів, що впливають на розмір податку на прибуток.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в дисертації підходи, способи й одержані результати являють собою методичну базу з удосконалення державного податкового регулювання суб’єктів господарювання, що дозволяє через податкові інструменти стимулювати фінансово-виробничу діяльність і забезпечення надходження податкових доходів до бюджетів та цільових фондів.

Розробки та рекомендації автора, що стосуються планування податкових надходжень, удосконалення прогнозування податкових зобов’язань, використовуються в діяльності податкових органів Харківської області, зокрема Державної податкової адміністрації у Харківській області. Окремі положення взято до уваги при формуванні Національного плану документальних перевірок на 1 квартал 2008 р. (довідка про впровадження № 1690/10/10-206 від 25.04.2008 р.).

При формуванні Національного плану документальних перевірок на районному рівні у 3 кварталі 2008 р. Державною податковою інспекцією у Комінтернівському районі м. Харкова застосовувались пропозиції щодо визначення рівня оподаткування шляхом розробки алгоритмів оціночних показників фінансового стану підприємств (довідка про впровадження № 8474/10/23-214 від 06.06.2008 р.).

Основні наукові положення та висновки дисертаційного дослідження стосовно проведення заходів із удосконалення організації оподаткування суб’єктів господарювання в Україні впроваджено у навчальний процес на кафедрі економіки та менеджменту економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна при викладанні курсів «Регіонально-адміністративний менеджмент» та «Бюджетування» (довідка про впровадження № 2105-18/14 від 23.05.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, де наукові положення, розробки та висновки, що стосуються удосконалення податкового регулювання національної економіки, відображають авторський підхід. Внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві, визначено у списку публікацій.

Апробація результатів дослідження. Отримані в процесі дисертаційної роботи основні теоретичні положення, пропозиції й практичні рекомендації доповідалися й обговорювалися на таких міжнародній та всеукраїнських науково-практичних конференціях:

1. Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть» (20 лютого 2003 р., м. Тернопіль).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення» (27–28 жовтня 2006 р., м. Харків.

3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Проблеми економіки, управління та розвитку підприємств в сучасних умовах» (12–13 березня 2008 р., м. Харків).

Публікації. Отримані в процесі дослідження основні наукові результати викладено в 13 наукових роботах загальним обсягом 2,03 д.а., з яких 9 статей обсягом 1,8 д.а. – у фахових виданнях. Шість робіт у фахових виданнях обсягом 1,2 д.а. належить особисто авторові. У статтях, написаних у співавторстві, частка автора становить 0,3 д.а.


^ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Результати дисертаційного дослідження у сукупності вирішують наукове завдання обґрунтування теоретичних напрямків і методологічних підходів до державного податкового регулювання господарської діяльності. Основні висновки полягають у такому:

1. Аналіз розвитку систем оподаткування, зокрема податкового регулювання в Україні, а також у закордонних державах показує, що у ході державного економічного управління доведеться подолати ряд проблем для забезпечення сприятливих умов господарювання вітчизняних товаровиробників і зміцнення позицій національної економіки на світовому ринку. Виявлені такі основні проблеми: недостатня відповідність рівня оподаткування передумові створення стимулів виробництва, які б забезпечували сталий розвиток суб’єктів господарювання і, як наслідок цього, ухиляння від сплати податків; неповна характеристика впливу податків на розвиток економіки; відсутність комплексного програмування використання оподаткування в економічному регулюванні; часті зміни нормативної бази оподаткування за відсутності відповідного економічного обґрунтування; невисока інтенсивність модернізації податкового регулювання.

2. Подано пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення організації податкового регулювання на базі стабілізації фінансового положення суб’єктів господарської діяльності. Визначено і скориговано вплив податків на економічні показники платників, економічні структури та національне господарство країни в цілому. Дослідження містить принципові положення зі стратегії розвитку податкового регулювання з урахуванням загальнодержавний інтересів і результативності секторів економіки. Висвітлено пріоритетні питання формування концепції вдосконалення податкового регулювання, підвищення його ефективності.

3. Аргументовано доцільність застосування у податковому регулюванні інноваційних технологій, які створюються за принципом адаптації до умов господарювання платників, що змінюються, і відповідності сучасним досягненням економічної науки. Запропоновані теоретичні положення сприяють обґрунтованим змінам структури і механізму оподаткування. Новаторський підхід в оподаткуванні надає можливість забезпечити комплексне оновлення методологічної бази регулювання розвитку економіки.

4. Стан економіко-організаційного процесу податкового регулювання переважної більшості вітчизняних підприємств, як показали проведені у роботі дослідження, є незадовільним, а сам процес потребує удосконалення, яке можливе за використання елементів податкового механізму з інструментами податкового регулювання. У роботі показані організаційні дії по забезпеченні функціонування такого механізму.

5. Підґрунтям для визначення податкового навантаження підприємств повинно бути формування податкової площини. В роботі, у зв’язку з цим, під податковою площиною підприємства розуміється сукупність податкових платежів, які передбачені податковою системою України і нарахованих за конкретний звітний період. Податкова площина містить дві складові:

– податкові зобов’язання, які нараховані, але фактично не сплачені до бюджету;

– податкові зобов’язання, які фактично перераховані до бюджету.

Для розрахунку показників податкового навантаження пропонується брати з податкової площини тільки ті податкові зобов’язання, які фактично перераховані до бюджету.

6. У ході дослідження було розроблено методику прогнозування податкових надходжень, що є актуальним в сучасних умовах господарювання.

Для визначення прогнозних значень податкових надходжень, окрім ряду моделей, доцільно використовувати багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз.

На основі розрахунку коефіцієнтів кореляції в процесі дослідження було вибрано фактори, які суттєво впливають на величину податкових надходжень.

7. Встановлено, що податкове регулювання як цілеспрямований вплив на значення (величину) економічних показників господарської діяльності шляхом встановлення, скасування, зміни загальнообов’язкових фіскальних зборів разом із інвестиційною, кредитно-грошовою, валютною політикою мають оздоровити «фінансовий клімат» національного товаровиробництва, що втілюється в аналізі господарської діяльності, податковому прогнозуванні, податковому плануванні, податковому контролюванні, а також формуванні інноваційних технологій.

8. Значну роль у податковому регулюванні мають інноваційні технології і потенціал. Процес формування інноваційних технологій у податковому регулюванні складається з формулювання цілей, визначення плану проведення необхідних заходів, рахування витрат на розробки й ефекту, котрий має бути отриманий, пошуку вихідних даних, проведення дослідження, моделювання, оцінки результатів, пропонування рекомендацій. Інноваційним потенціалом у податковому регулюванні є сукупність наукових, технічних, організаційно-управлінських, фінансових ресурсів податкової системи, структура якої залежить від загального державного устрою й економічної політики, яка здійснюється. Серед основних напрямків інноваційних розробок можна вказати покращання механізму оподаткування, організації податкової служби.

9. У дослідженні для вибору «вектора» вдосконалення податкового регулювання застосовується показник рентабельності по відношенню до витрат, який відображує сукупну дію всіх податків на загальну економічну ефективність платників. Обґрунтовано використання цього показника у розрахунках, пов’язаних із модернізацією у сфері податкових відносин, розробок, які визначають фактичні, максимально можливі і оптимальні пропорції між розміром податків і фінансовими результатами господарської діяльності.

Запропоновані принципи організації податкового регулювання, які представляють собою співвідношення двох блоків: „моделювання рівня оподаткування” та „алгоритму удосконалення податкового регулювання”.

Використання цих принципів дає змогу для послідовного розвитку взаємовідносин підприємств і держави, підприємств і територій, формулювання інноваційних технологій в податковому регулюванні.

11. Положення дисертаційного дослідження відповідають сучасному напрямку трансформації економічних процесів, яка відбувається в країні, охоплюють основні особливості податкового регулювання і державного управління розвитком національного господарства.

1. Аналіз розвитку систем оподаткування та, зокрема, податкового регулювання в Україні, а також у закордонних країнах демонструє, що у ході державного економічного управління мають бути подолані проблеми для забезпечення сприятливих умов господарювання вітчизняних товаровиробників і для зміцнення позицій національної економіки на світовому ринку. Виявлені такі основні проблеми: недостатня відповідність рівня оподаткування створенню умов виробництва, за яких забезпечувався б стійкий розвиток суб’єктів господарювання та, як наслідок цього, ухилення від сплати податків; неповна характеристика впливу податків на розвиток економіки; відсутність комплексного програмування застосування оподаткування в економічному регулюванні; часті зміни нормативної бази оподаткування за відсутності відповідного економічного обґрунтування; невелика інтенсивність модернізації податкового регулювання.

2. Зроблено пропозиції і рекомендації стосовно вдосконалення організації податкового регулювання на базі стабілізації фінансового стану суб’єктів господарської діяльності. Визначено і скореговано дію податків на економічні показники платників, економічні структури та національне господарство країни в цілому. Дослідження містить принципові положення зі стратегії розвитку податкового регулювання з урахуванням загальнодержавних інтересів і результативності приватного сектору економіки. Висвітлено пріоритетні питання щодо формування концепції вдосконалення податкового регулювання, підвищення його ефективності.

3. Аргументовано доцільність використання у податковому регулюванні інноваційних технологій, які створюються за принципом адаптації оподаткування до умов господарювання платників, що змінюються, а також відповідності сучасним досягненням економічної науки. Запропоновані теоретичні положення можуть стати у нагоді при встановленні обґрунтованих змін структури та механізму оподаткування. Новаторський підхід у оподаткуванні дозволить забезпечити комплексне оновлення методичної бази регулювання розвитку економіки.

4. Розроблені рекомендації націлені на приведення оподаткуванні у відповідність до мирових стандартів, пов’язані з оптимізацією державного економічного програмування.

5. Система державного управління розвитком національної економіки має бути доповнена цілеспрямованим податковим регулювання процесів формування відтворювального циклу суб’єктів господарювання, територіального перерозподілу виробничих ресурсів, ефективності здіснення інвестицій у різних видах діяльності. Перехід до ринкових відносин апріорі створює середовище вільної дії факторів виробництва, не спираючись на директивні централізовані плани, при цьому зберігається необхідність державної координації правил встановлення господарських зв’язків і підтримки взаємовигідних міжнародних відносин, у тому числі, встановлення зобов’язуючих норм збирання податків.

6. Податкове регулювання, разом із інвестиційною, інноваційною, промисловою політикою мають скласти єдиний комплекс, що забезпечує економічну безпеку держави. Серед заходів антиінфляційного, дотаційного, стимулюючого характеру значення податків зростає у зв’язку з їх функцією перерозподілу грошових коштів, що є чинником, який впливає на ефективність господарської діяльності. Співставлення величини податків не тільки з їх базами оподаткування, але й із результуючими економічними показниками має стати передумовою планування і моделювання фіскальних зборів. Відповідність рівня оподаткування фінансовому стану платників стає головним критерієм оптимізації величини податків. У дослідженні для вибору «вектору» вдосконалення податкового регулювання використовується показник рентабельності по відношенню до витрат, який відображає дію всіх податків на загальну економічну ефективність платників. Обґрунтовано застосування цього показника для розрахунків по співставленню фактичних, максимально можливих і оптимальних пропорцій між розміром податків і фінансовими результатами господарської діяльності.

7. У роботі узагальнено класифікацію методів визначення «податкового навантаження» на макро- і мікрорівнях, запропоновано використання розрахунку величини коштів, які є для інвестування у суб’єктів господарської діяльності за існуючих показників економічної ефективності і оподаткування. Перевага запронованого розрахунку полягає у можливості оцінки змін фінансових ресурсів, які залишаються у підприємств, під впливом податків.

8. Положення дисертаційного дослідження відповідають сучасному напрямку трансформації економічних процесів, яка відбувається у країні, охоплюють основні особливості податкового регулювання та державного управління розвитком національного господарства.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальные проблемы налоговой политики в условиях модернизации экономики: опыт Украины и Белоруссии : моногр. / [Мельник П. В., Онышко С. В., Верезубова Т. А. и др.] ; под ред. С. В. Онышко. – Ирпень : Нац. ун-т ГНС Украины, 2007. – 396 с.

Алле М. За реформу налоговой системы. Переосмысливая общепризнанные истины / Морис Алле ; [пер. с франц. Т.А. Карлова] ; под ред. И.А. Егорова. – М. : ТЕИС, 2001. – 96 с.

Амоша О. До питання про оцінку рівня податків в Україні / О. Амоша, В. Вишневський // Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 11-19.

Андрущенко В. Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування / В. Л. Андрущенко, Ю. І. Ляшенко // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 36-43.

Барановський О. І. Залучення інвестицій: питання теорії і практики : моногр. / О. І. Барановський, М. М. Туріянська. – Донецьк : «Астро» ПП, 1999. – 276 с.

Бендиков М. А. Инновационный потенциал и модернизация экономики: отечественный и зарубежный опыт / М. А. Бендиков, И. Э. Фролов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 17-37.

Бернар Ив. Толковый экономический словарь : французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология : в 2 т. / Ив Бернар, Жан-Клод Колли. – М. : Международные отношения, 1997– Т. 2. – 1997. – 759 с.

Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 117-128.

Білостоцька В. О. Податкове навантаження в Україні / В. О. Білостоцька, В. І. Островецький // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 75-79.

Білоус В. Т. Аналіз податкових надходжень: проблеми методології / В. Т. Білоус, В. П. Ніколаєв, А. О. Чугаєв. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2003. – 231 с.

Большой экономический словарь / [авт.-сост. Борисов А. Б.]. – М. : Книжный мир, 2006. – 860 с.

Большой экономический словарь / [ред. А. Н. Азрилиян]. – 2-е изд., доп., переработ. – М. : Ин-т нов. эк-ки, 1997. – 864 с.

Бурденко І. М. Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України / І. М. Бурденко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 150-160.

Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические / Фрэнсис Бэкон – М. : изд-во акад. наук СССР, 1954. – 242 с.

Василевська Г. В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г. В. Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 39-43.

Васильева А. Экономический анализ налоговой реформы / А. Васильева, Е. Гурвич, В. Субботин // Вопросы экономики. – 2003. – № 6. – С. 38-60.

Вечканов Г. С. Микро- и макроэкономика : энциклопедич. словарь / Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. – СПб. : Лань, 2000. – 351 с.

Вечканов Г. С. Современная экономическая энциклопедия / Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. – СПб. : Лань, 2002. – 880 с.

Вишневський В. П. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря / В. П. Вишневський, Д. В. Липницький // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 93-10.

Воронкова О. М. Податкове регулювання економічних процесів / О. М. Воронкова // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 40-46.

Воронкова О. М. Податковий процес і напрями його удосконалення / О. М. Воронкова // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 63-67.

Галиця І. Державне регулювання в умовах ринкових відносин / І. Галиця // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 52-58.

Гоббс. Т. Избранные произведения в двух томах : в 2 т. / Т. Гоббс – М. : Узд-во соц.-эк. лит-ры “Мысль”, 1964– Т. 2. – 748 с. 745?

Годме П. М. Финансовое право / Поль Мари Годме. – М. : Прогресс, 1978. – 429 с.

Горник В. Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток промисловості : моногр. / В. Г. Горник, Н. В. Дацій. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 200 с.

Горобінська І. В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності / І. В. Горобінська // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 26-32.

Горский И.В. Налоги в рыночной экономике / Игорь Васильевич Горский. – М. : Анкил, 1992. – 95 с.

Гриньова В. М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємства : моногр. / Валентина Миколаївна Гриньова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 124 с.

Грушко В. І. Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності / В. І. Грушко, Л. О. Кошембар // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 89-97.

Данко І. М. Непрямі податки: їх вплив на фінансово-господарські рішення / І.М. Данко // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 131-135.

Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 роки : затв. Пост. КМУ від 18 квітня 2006 р. № 516 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 16. – С. 136-144.

Доунс Дж. Финансово-инвестиционный словарь / Дж. Доунс, Дж. Гудман. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 586 с.

Економічна енциклопедія : в т. / [] К. : Видавнич. центр “Академія”, Т. 2. – 2001. – 847 с.

Економічний енциклопедичний словник / [ред. Мочерний С. В.]. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

Єременко І. Ф. Комплексна система управління інноваційними процесами / І. Ф. Єременко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 95-99.

Єріс Л. М. Податкове планування як засіб збільшення фінансових ресурсів підприємств / Л. М. Єріс // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 76-86.

Єфименко Т. І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 9-13.

Єфименко Т. І. Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільної злагоди / Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 3-11.

Єфименко Т. І. Податок на прибуток: концепція визначення об’єкта оподаткування / Т. І. Єфименко, Л. Г. Словінська, Ф. О. Ярошенко. – К. : НДФІ, 2004. – 192 с.

Жарко Р. П. Обґрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил / Р. П. Жарко // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 96-99.

Загородній А. Податки, збори, обов’язкові платежі : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк. –2-ге вид., виправл. та доповн. – Львів : Нац. Ун-т «Львівська політехніка» (Інформац.-вид. центр «Інтелект +» Ін-ту післядипломн. освіти), «Інтелект-Захід», 2003. – 192 с.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

Загорський В. С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку : моногр. / Володимир Степанович Загорський. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 288 с.

Загорський В. С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика / Володимир Степанович Загорський. – Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2006. – 304 с.

Захарін А. В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку / А. В. Захарін // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 92-100.

Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства / В. О. Захарченко, С. І. Счасна // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 137-144.

Зінченко О. П. Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії / О. П. Зінченко, В. П. Ільчук // Наука та інновації. – 2006. – № 1. – С. 81-89.

Золотогоров В. Г. Экономика : энциклопедич. словарь / В. Г. Золотогоров. – Мн. : Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. – 720 с.

Зятьковський В. І. Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб / В. І. Зятьковський // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 38-44.

Іванов С. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект / С. Іванов, А. Ковальчук // Банківська справа. – 2006. – № 4. – С. 46-54.

Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий : моногр. / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2006. – 272 с.

Иванов Ю. Б. Налогообложение: терминология законодательных и нормативных актов : словарь-справочник / Ю. Б. Иванов. – Х. : ИНЖЭК, 2003. – 704 с.

Іванов Ю. Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект : моногр. / Ю. Б. Іванов, О. Л. Єськов. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 328 с.

Инвестиции и инновации : словарь-справочник от А до Я / [ред. М. З. Бор, А. Ю. Денисов]. – М. : ДИС, 1998. – 208 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В.]. – К.: Знання України. – 2002. – 336 с.

Исаев А. А. Очерк теории и политики налогов / А. А. Исаев. – Ярославль : Типо-литография Г. Фальк, 1887. – 174 с.

Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління / Каламбет С. В. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. – 304 с.

Каламбет С. В. Податкові аспекти регулювання інвестиційної діяльності підприємств у регіоні / С. В. Каламбет, А. В. Антонов. – Дніпропетровськ : Пороги, 2004. – 170 с.

Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння : моногр. / Борис Андрійович Карпінський. – Львів: Логос, 2005. – 496 с.

Касич А. О. Вплив бюджетно-податкової політики на інноваційно-інвестиційну активність підприємств / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 144-151.

Квасовський О. Р. Проблеми наукової систематизації принципів оптимального оподаткування / О. Р. Квасовський // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 101-112.

Кирова Е. А. Методология определения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты / Е. А. Кирова // Финансы. – 1998. – № 9. – С. 30-32.

Ковалюк О. М. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки / О. М. Ковалюк // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 118-128.

Копилов В. А. Проект державного бюджету на 2007 рік як складова стратегії прискореного економічного зростання / В. А. Копилов // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 3-17.

Короленко В. В. Налогообложение в системе государственного регулирования деятельности предприятий / В. В. Короленко, В. П. Третьяк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Економічна серія. – 2007. – № 786. – С. 79-83.

Короленко В. В. Налогообложение как одно из направлений государственного регулирования экономической эффективности инвестиций / В. В. Короленко // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : Сб. научн. тр. – Тематический выпуск «Технический прогресс и эффективность производства». – 2006. – № 1. – С. 56-61.

Короленко В. В. Оптимизация структуры налогообложения как одно из направлений экономического регулирования / В. В. Короленко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Економічна серія. – 2004. – № 630. – С. 72-77.

Короленко В. В. Податкове регулювання діяльності підприємств як складова національної інноваційної системи / В. В. Короленко // Проблеми економіки, управління та розвитку підприємств в сучасних умовах : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 12-13 бер. 2008 р. : тези доп. – : Х., 2008. – С. 39-40.

Короленко В. В. Принципы налогообложения / В. В. Короленко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Економічна серія. – 2003. – № 580. – С. 132-135.

Короленко В. В. Проблема застосування інноваційного підходу в організації оподаткування / В. В. Короленко, В. П. Третяк // Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення : всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 жовт. 2006 р. : тези доп. – Х., 2006. – С. 501-505.

Короленко В. В. Проблема «нейтральності» оподаткування відносно різних економічних показників / В. В. Короленко, В. А. Крикунова // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. научн. тр. – Тематический выпуск «Технический прогресс и эффективность производства». – 2006. – № 4. – С. 15-20.

Короленко В. В. Проблема урахування впливу оподаткування на економічну ефективність інвестиційного проекту / В. В. Короленко, В. А. Крикунова // Коммунальное хозяйство городов : научн.-техн. сборник. – Серия : Экономические науки. – 2006. – Выпуск 68. – С. 65-70 / М-во образования и науки Украины, Харьковск. нац. акад. гор. хоз-ва ; ред. О. Ф. Кононенко – К. : Техніка, 2006. – 423 с.

Короленко В. В. Проблема учета особенностей хозяйственной деятельности плательщиков при распределении налогового пресса / В. В. Короленко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Економічна серія. – 2001. – № 534. – С. 120-124.

Короленко В. В. Проблема функциональной зависимости налогообложения от величины прибыли, постоянных и переменных издержек, а также объема выпуска продукции / В. В. Короленко // Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. – Серія «Економічні науки». – 2006. – Т. 9. – № 1. – С. 36-39.

Короленко В. В. Уровень налогообложения как один из факторов, определяющих объем финансирования хозяйственной деятельности / В. В. Короленко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Економічна серія. – 2006. – № 719. – С. 79-82.

Короленко В. Экономические принципы налогообложения / В. Короленко // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : міжнародн. наук.-теор. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 20 лют. 2003 р. : тези доп. – Тернопіль, 2003. – С. 283.

Кочетов Н. Об оценке налоговой нагрузки на финансовые потоки предприятий / Н. Кочетов // Общество и экономика. – 2006. – № 9. – С. 149-160.

Крисоватий А. І. Податок на додану вартість в аспекті реформування податків на споживання / А. І. Крисоватий, І. П. Вакулич // Фінанси України. – 2002. – № 6. – С. 10-16.

Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні / Крисоватий А. І. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с.

Крисоватий А. І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії / А. І. Крисоватий // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 4-10.

Кулик В. В. Податки у системі відтворення національної економіки / В. В. Кулик // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 91-97.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко
еще рефераты
Еще работы по разное