Реферат: Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-методичний відділ

Науково-педагогічна лабораторія "Пошук"


ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ

В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Каталог


Європейська кредитно-трансферна система


Рівне 2011

УДК 001.895(085)

ББК Ч21я1

О-72

Відповідальний редактор С.М.Гончаров, професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент АПН України, член-кореспондент УЕАН


^ О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011. - 164 с.


У каталозі представлено освітні інновації, які розроблено і впроваджено у навчальний процес науково-педагогічними працівниками Національного університету водного господарства та природокористування з метою вдосконалення навчальних технологій у системі вищої освіти.


УДК 001.895(085)

ББК Ч21я1

О-72


© Навчально-методичний відділ, 2011

© Науково-педагогічна лабораторія "Пошук", 2011

© НУВГП, 2011

"Освітніми інноваціями є вперше створені,

вдосконалені або застосовані освітні,

дидактичні , виховні, управлінські системи,

їх компоненти, що суттєво поліпшують

результати освітньої діяльності"

Із "Положення про порядок здійснення

інноваційної освітньої діяльності"


^ ВСТУПНЕ СЛОВО

Вирішення проблем підвищення якості освіти нерозривно пов’язано зі зростанням інтелектуальної культури викладачів, рівня їхньої педагогічної майстерності, розробкою та використанням нових технологій навчання, що відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи.

Нові освітні технології мають відповідати основним принципам якісного оволодіння системою знань, творчої особистісно орієнтованої спрямованості процесу навчання; сприяти демократизації партнерської взаємодії всіх учасників навчального процесу, розвиткові наукового характеру освіти.

Оволодіння системою сучасних наукових знань передбачає насичення навчальних програм результатами вітчизняних наукових і професійних досягнень, широке впровадження у навчальний процес матеріалів науково-дослідних розробок, залучення студентів до виконання наукових проектів і програм навчальних закладів.

Зміни в культурному та економічному житті суспільства ставлять гранично чіткі вимоги щодо формування професійно компетентної і соціально підготовленої особистості. Йдеться про перехід від вербальної передачі знань до вмотивованого залучення студентів до активної участі в технологічному ланцюжку "викладач-колектив-окрема особистість", що відповідає європейським стандартам освіти.

Відповідаючи на нові виклики життя, ми говоримо не про навчання, а про формування фахівця як професіонала, творця, організатора, людини з демократичним, високогуманним, державницьким світоглядом.

З огляду на актуальність проведення інноваційної політики в системі освіти, публікація каталогу «Освітні інновації в НУВГП» є доцільним і цілком вчасним заходом, що передбачає виявлення та поширення новаторського досвіду, цікавих педагогічних та наукових розробок у системі освіти. У запропонованому каталозі дістали відображення різні за рівнем інноваційні розробки. Автори розробок – відомі педагоги НУВГП, професори, науковці і молоді дослідники. Але знаковим є вже те, що їхній творчий доробок слугуватиме піднесенню всієї освітньої справи в нашому університеті та поза його межами.

Значення каталогу не вичерпується узагальненням інформації про новаторські методи викладання, розроблені та впроваджені в педагогічну практику НУВГП. Володіння цією інформацією не тільки збагатить педагогічний досвід, а й активізує науково-педагогічний колектив НУВГП щодо урізноманітнення технологічних і методичних рішень, пошуку нових зразків педагогічної майстерності, професіоналізму, сприяння самовираженню учасників навчального процесу і матиме наслідком підвищення якості вітчизняної освіти.

Участь у формуванні каталогу інноваційних розробок вплине на рейтинг кафедр і викладачів, свідчитиме про внесок у впровадженні сучасних новаторських методів навчально-виховної діяльності.

Зосередження інформації про творчі здобутки педагогічної практики в одному виданні дасть змогу професорсько-викладацькому складу кафедр НУВГП зорієнтуватись у виборі запропонованого досвіду організації навчального процесу, використання досягнень, впроваджених у системі освіти. Дуже важливим є те, що успіхи, досягнуті викладацьким колективом конкретної кафедри, стануть надбанням усього навчального закладу, а відтак стимулюватимуть активізацію творчої інноваційної діяльності педагогічних колективів інших кафедр.


^ З повагою, Василь Гурин,

ректор НУВГП, доктор технічних наук,

професор, заслужений діяч науки

і техніки України


Розділ 1


^ ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1. Удосконалення методів викладання навчальних дисциплін

1.2. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів


^ 1.1. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


Назва та автори розробки. Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процесу: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 451с.

^ Гончаров Станіслав Михайлович, к.т.н., професор кафедри економіки підприємства, Гурин Василь Арсентійович, д.т.н., професор, ректор НУВГП.

Мета розробки. Забезпечення якості підготовки фахівців за технологіями та стандартами Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу для формування компетенцій фахівців для ринкової економіки України.

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття, навчальні та виробничі практики, самостійна робота студентів, система оцінювання знань.

^ Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): розроблено і запропоновано нетрадиційні технології навчання, які відповідають вимогам ЄКТС щодо забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців з економіки управління та технічних напрямів для ринкової економіки в умовах її глобалізації.

Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): стосується усіх напрямів підготовки фахівців за існуючим переліком без будь-яких обмежень.

^ Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: для усіх навчальних дисциплін окрім мистецьких.

Використовується в навчальному процесі з 2005 року.

Анотація розробки (основний зміст розробки): Навчально-методичний посібник знайомить викладачів ВНЗ України з технологіями навчання, які можуть бути використані в Європейській кредитно-трансферній системі (ЕCTS), що дозволить зробити процес навчання студентів сучасним, ефективним і цікавим. Найбільша увага приділена інтерактивним, сугестивним та взагалі креативним методам та технологіям навчання, які розроблено або модифіковано в науково-педагогічній лабораторії «Пошук» НУВГП розробки якої відповідають європейським та вітчизняним стандартам ЄКТС/ECTS, міжнародним стандартам якості ISO 9001:2008.

^ Характеристика інноваційності розробки: ексклюзивна, оригінальна аналогів якої для технічних та галузевих університетів в Україні немає, що підтверджується трьома золотими та трьома срібними медалями Міжнародної виставки «Сучасна освіта України» в різних номінаціях за 2005-2011 рр.
^ Публікації за темою розробки:
1. Гончаров С.М. Основи педагогічної праці: Навч. посібник. – Рівне, РДТУ, 2001. – 256с.

2. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес. – Рівне: НУВГП, 2005. – 142с.

3. С.М.Гончаров. Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2005. – 266 с.

4. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навч.-метод. посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172с.

5. Гончаров С.М. Кейс-метод в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2006. – 35с.

6. Гончаров С.М., Костюкова Т.А., Губницька О.М. та інші. Креативні методи навчання в КМСОНП. Рівне: НУВГП, 2007. – 116с.

7. Гончаров С.М. Сугестивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навчально-методичний посібник. Рівне: НУВГП, 2008. – 118с.

8. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методологічні аспекти: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2008. – 626 с.

9. Гончаров С.М., Гурин В.А. Методи та технології навчання в Кредитно-трансферній системі організації навчального процесу: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 452с.

10. Гончаров С.М., Сапсай Г.І. Освітній маркетинг: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 252с.

Форма розповсюдження інноваційної розробки: Навчально-методичні посібники на паперових носіях з грифами вченої ради НУВГП та МОНМС України, стенди університету на Міжнародних виставках, Internet (http: //nuwm.rv.ua) персональний сайт С.М.Гончарова.

^ Керівник розробки та контактні телефони:

Гончаров С.М., к.т.н., професор. Тел.роб. (0362) 22-25-31 та 9-34 (внутр.) – кафедра, 8-40 (внутр.) – науково-педагогічна лабораторія «Пошук».


^ Назва та автори розробки. Креативні методи навчання в КМСОНП. Рівне: НУВГП, 2007. – 116с.

Гончаров Станіслав Михайлович, к.т.н., професор кафедри економіки підприємства, Костюкова Тамара Андріївна, зав. відділом навчальних технологій та системних досліджень навчально-методичного відділу, Губницька Ольга Миколаївна, зав. відділом організації методичного забезпечення навчального процесу навчально-методичного відділу.

^ Мета розробки. Підвищення якості підготовки фахівців за вимогами Болонського процесу за рахунок запровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів творчих (креативних) ексклюзивних методів та технологій навчання, що дозволить виконати умови європейських стандартів освіти за вимогами ECTS та ISO 9001:2008.

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття, самостійна робота студентів, курсове та дипломне проектування при підготовці бакалаврів та магістрів для будь-якої галузі ринкової економіки.

^ Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): розроблено і запропоновано для використання в навчальному процесі креативні (творчі) технології навчання, які підвищують ступінь засвоєння навчальної інформації під час практичних та семінарських занять в умовах ECTS, що дозволяє підвищити рівень їх засвоєння на 10-15% у порівнянні з традиційними методами та технологіями навчання.

Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): стосується усіх напрямів підготовки бакалаврів та магістрів за існуючим переліком без будь-яких обмежень за спеціальностями.

^ Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: для усіх навчальних дисциплін без будь-яких обмежень.

Використовується в навчальному процесі з 2005 року.

Анотація розробки (основний зміст розробки): Навчально-методичний посібник пропонує використовувати при проведенні практичних та семінарських занять кейс-технології, які є провідними в навчальному процесі найкращих (за рейтингами) університетів світу. Зокрема – це кейси: „Концепція”, „Масштаб”, „Жіллет”, „Ксерокс”, „Банк” тощо. Окрім цього представлено: технологія „Мозковий штурм”; технологія „Оксфордські дебати” тощо. Приділено місце: методу генерування ідей; симуляції; інтеграційним іграм; методу групового навчання тощо.

^ Характеристика інноваційності розробки: модифікаційна, оригінальна для технічних та галузевих вищих навчальних закладів, що підтверджується нагородами Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні» за номінацією „Інноваційні технології навчання у вищій школі” (2007р., 2009р., 2011р.).
^ Публікації за темою розробки:
1. Креативні методи навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навч.-методичний посібник/ за ред. проф. С.М. Гончарова. – Рівне: НУВГП, 2007. – 116с.

2. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методологічні аспекти: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2008. – 626 с.

3. Гончаров С.М., Гурин В.А. Методи та технології навчання в Кредитно-трансферній системі організації навчального процесу: Навч.-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 452с.

Форма розповсюдження інноваційної розробки: Навчально-методичні посібники на паперових носіях, презентації НУВГП на міжнародних виставках за номінацією „Інновації у вищій освіті України”, Internet (http: //nuwm.rv.ua) персональний сайт С.М.Гончарова.

^ Керівник розробки та контактні телефони:

Гончаров С.М., к.т.н., професор. Тел. роб.(0362) 22-25-31 та 9-34 (внутр.).


Назва та автори розробки. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навч.-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172с.

^ Гончаров Станіслав Михайлович, к.т.н., професор кафедри економіки підприємства.

Мета розробки. Забезпечити рівень підготовки фахівців для ринкової економіки Європейського простору вищої освіти за вимогами ECTS/ЄКТС, що підвищить рівень конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринках праці України та ЄС.

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: лекційні, практичні, та лабораторні заняття що забезпечують стандарти ECTS на зазначені форми проведення навчального процесу.

^ Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): розроблено, апробовано і запропоновано для використання в навчальному процесі міжособистісні (інтерактивні) форми та технології навчання, що ґрунтуються на основах взаємної співпраці викладача та студентів, зворотних зв’язків між ними, які забезпечують взаємозбагачуючу систему передачі навчальної інформації.

Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): для усіх напрямів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за існуючими переліками без будь-яких обмежень.

^ Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: для усіх навчальних дисциплін для існуючого переліку.

Використовується в навчальному процесі з 2005 року у відповідності до вимог Болонського процесу та ECTS.

^ Анотація розробки (основний зміст розробки): Навчально-методичний посібник знайомить викладачів вищих навчальних закладів зі сценаріями проведення практичних, семінарських та лабораторних занять з різних навчальних дисциплін технічного та гуманітарного напрямів з використанням таких інтерактивних технологій навчання, як робота в парах, робота в малих групах. Детально описані технології колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань та оцінювання діяльності студентів на інтерактивному занятті.

^ Характеристика інноваційності розробки: модифікаційна, ексклюзивна та оригінальна для технічних вищих навчальних закладів, що підтверджується нагородами міжнародних виставок-конкурсів, де вони демонструвалися (2005р., 2007р., 2009р.).
^ Публікації за темою розробки:
1. Гончаров С.М. Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005. – 268 с.

2. Гончаров С.М. Дидактичні основи кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172с.

3. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навч.-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172с.

4. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методологічні аспекти: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2008. – 626 с.

5. Гончаров С.М., Гурин В.А. Методи та технології навчання в Кредитно-трансферній системі організації навчального процесу: Навч.-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 452с.

Форма розповсюдження інноваційної розробки: Монографії, навчально-методичні посібники, стенди НУВГП на міжнародних виставках-конкурсах, Internet (http: //nuwm.rv.ua) на персональному сайті С.М.Гончарова.

^ Керівник розробки та контактні телефони:

Гончаров С.М., к.т.н., професор. Тел.роб. (0362) 22-25-31 та 9-34 (внутр.).


Назва та автори розробки. Сугестивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навч.-методичний посібник. Рівне: НУВГП, 2008. – 118с

^ Гончаров Станіслав Михайлович, к.т.н., професор кафедри економіки підприємства.

Мета розробки. Використання підсвідомих можливостей студентів для набуття професійних компетенцій при вивченні навчальних дисциплін, самостійної роботи над ними та набуття креативності в умовах глобалізації для ринкової економіки України.

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота студентів над вивченням навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського циклів.

^ Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): розроблено нетрадиційні (ексклюзивні) технології навчання, які дозволяють студентам засвоїти значно більший обсяг навчальної інформації, ніж це можливо за традиційним навчанням, завдяки залученню невикористаних можливостей людського мозку та свідомості.

Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): стосується усіх напрямів підготовки бакалаврів та магістрів без будь-яких обмежень за спеціальностями.

^ Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: для усіх навчальних дисциплін без будь-яких обмежень.

Використовується в навчальному процесі з 1996 року.

Анотація розробки (основний зміст розробки): Навчально-методичний посібник пропонує викладачам університету та іншим ВНЗ України декілька сугестивних технологій навчання, зокрема: технологія навчання з використанням гіпнопедії; технологія навчання з використанням релаксопедії; технологія навчання з використанням сугестопедії; технологія навчання з використанням прийомів психокорекції студентів. розкриваються можливості запропонованих технологій для умов ECTS, які допоможуть викладачу вищої школи зробити процес навчання ефективнішим, змістовнішим та більш цікавішим.

^ Характеристика інноваційності розробки: авторська, оригінальна, ексклюзивна для технічних та галузевих вищих навчальних закладів. Аналогів в Україні не має, що підтверджується нагородами міжнародних виставок-конкурсів за номінацією «Інноватика у вищій школі».
^ Публікації за темою розробки:
1. Гончаров С.М. Технологія навчання студентів економічних спеціальностей з використанням конспектів опорних сигналів та психологічної корекції. – Рівне, УДУВГП, 1997. – 34с.

2. Гончаров С.М. Основи педагогічної праці: Навч. посібник. – Рівне, РДТУ, 2001. – 256с.

3. Гончаров С.М. Сугестивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Навчально-методичний посібник. Рівне: НУВГП, 2008. – 118с.

4. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: методологічні аспекти: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2008. – 626 с.

5. Гончаров С.М., Гурин В.А. Методи та технології навчання в Кредитно-трансферній системі організації навчального процесу: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 452с.

Форма розповсюдження інноваційної розробки: Навчально-методичні посібники на паперових носіях, презентації НУВГП на міжнародних виставках, Internet (http: //nuwm.rv.ua) персональний сайт С.М.Гончарова.

^ Керівник розробки та контактні телефони:

Гончаров С.М., к.т.н., професор. Тел. роб.(0362) 22-25-31 та 9-34 (внутр.).


Назва та автори розробки. Комплексне виїзне заняття на виробництві.

Гнєушев Володимир Олександрович, к.т.н., доцент, Стріха Володимир Андрійович, к.т.н., ст.викладач, Пастухов Олександр Васильович, ст.викладач, Рибак Ігнат Іванович, ст.викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин.

^ Мета розробки. В умовах діючого виробництва ознайомити студентів з технологічним процесом видобування фрезерного торфу паливного призначення та його головними характеристиками.

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: лабораторно-практичне комплексне заняття з одержанням вихідних даних на виробництві і подальшим їх опрацюванням в камеральних умовах і підбиттям підсумків на практичних заняттях.

^ Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): студенти в реальних умовах діючого виробництва власноручно виконують необхідні вимірювання, створюють базу даних для подальших розрахунків, сприймають інформацію комплексно, спираючись на попередньо вивчені предмети (Процеси сушіння, Гірничі машини, Основи теорії транспорту, Основи гірничого виробництва тощо).

Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): 6.050301 Гірництво.

^ Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка:

«Технології відкритої розробки корисних копалин», «Гідротехніка та протипожежне водопостачання».

^ Використовується в навчальному процесі з 2008 навчального року.

Анотація розробки (основний зміст розробки): Виїзне комплексне заняття має на меті ознайомлення студентів 3 курсу з технологічним процесом видобування фрезерного торфу паливного призначення, а власне:

зі складом і будовою елементів осушувальної мережі та гідротехнічних споруд;

з порядком визначення дотримання технологічних вимог щодо умов осушення;

з визначенням об’єму земляних робіт при спорудженні осушувальної мережі;

з методикою визначення товщини розстилу фрезерного торфу;

з будовою технологічних майданчиків і визначенням коефіцієнта використання виробничих площ;

зі складом операцій з видобування фрезерного торфу;

зі схемами роботи технологічного обладнання.

Конкретно перелік питань, що підлягають опрацюванню в перебігу заняття, а також методики виконання замірів та розрахунків викладені в трьох окремих лабораторно-практичних журналах.

Тривалість заняття становить 4 години. Заняття складається з ознайомлювальної (екскурсійної) та експериментальної частин. Ознайомлювальну частину проводить начальник дільниці „Смигаторф” (за попередньою домовленістю) спільно з викладачем (доцент Стріха В.А.). Експериментальні роботи проводяться під керівництвом принаймні двох викладачів (доцент Стріха В.О., старший викладач Рибак І.І.) за участю зав. лабораторією кафедри А.Музичук.

Для виконання програми заняття академгрупа ділиться на дві підгрупи. Кожна підгрупа отримує по три лабораторно-практичних журнали, в яких викладені методики виконання спостережень і замірів, таблиці для фіксування вихідних даних, методики обробки результатів.

Матеріальне забезпечення кожної роботи (інструменти, оснастка та ін.) зазначається в журналах.

Перед виїзним заняттям студенти заздалегідь ознайомлюються зі змістом і порядком виконання спостережень і вимірювань.

Під час проведення виїзного заняття рекомендується фотографування об’єктів досліджень для наступного використання у навчальному процесі.

Обробка результатів, лабораторний аналіз відібраних проб, детальні розрахунки значень показників виконуються в камеральних умовах, в лабораторії кафедри розробки родовищ корисних копалин.

Аналіз результатів виїзного заняття здійснюється на заняттях з дисципліни „Технології відкритої розробки корисних копалин”, „Гідротехніка і протипожежне водопостачання”, де обговорюються одержані показники та підбиваються остаточні підсумки.

^ Характеристика інноваційності розробки: авторська – впровадження оригінальних ідей, форм, методів навчання.
^ Публікацій за темою розробки немає.
Форма розповсюдження інноваційної розробки: ситуаційні задачі.

Керівник розробки та контактний телефон:

^ Гнєушев В.О., к.т.н., доцент. Тел. 9-21, 6-44 (внутр.).


Назва та автори розробки. Моделююча вправа „Суспільний вибір”.

Гронтковська Галина Еразмівна, к.е.н., доцент, Нікитенко Дмитро Валерійович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Мета розробки. Активізація пізнавальної та навчальної діяльності студентів під час практичних занять на основі їх участі у діловій грі, яка імітує реальну ринкову ситуацію.

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: практичні заняття.

Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): перевага моделюючої вправи полягає у забезпеченні активного залучення студентів у процес здобуття знань, одержання яких є результатом аналізу ринкової ситуації, безпосередніми учасниками якої стали студенти.

Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент».

Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: „Мікроекономіка”.

Використовується в навчальному процесі з 2008 року.

^ Анотація розробки (основний зміст розробки): під час практичного заняття студенти досліджують поведінку учасників політичного ринку на основі моделювання голосування виборців (ролі яких виконують студенти) з метою прийняття рішень щодо державного фінансування конкретних суспільних проектів.

Моделююча вправа дозволяє студентам з’ясувати склад та мотивацію учасників політичного ринку, зрозуміти механізми прийняття політичних рішень на основі застосування фундаментального принципу раціональності поведінки економічних суб’єктів, практично з’ясувати транзитивність особистих і нетранзитивність суспільних уподобань, виявити джерела неспроможності держави – неможливості забезпечити ефективний розподіл і використання суспільних ресурсів.

^ Характеристика інноваційності розробки:

1. Модифікаційна – пов’язана з удосконаленням відомих методик.

2. Комбінаторна – полягає у поєднанні нових та відомих ідей.
^ Публікацій за темою розробки немає.
Форма розповсюдження інноваційної розробки: методичні вказівки.

Керівник розробки та контактні телефони:

Гронтковська Г.Е., к.е.н., доцент. Тел. 9-58, 7-72 (внутр.).


^ Назва та автори розробки. Моделююча вправа „Фабрика піци”.

Гронтковська Галина Еразмівна, к.е.н., доцент, Нікитенко Дмитро Валерійович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

^ Мета розробки. Активізація пізнавальної та навчальної діяльності студентів під час практичних занять на основі їх участі у діловій грі, яка імітує реальну ринкову ситуацію.

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: практичні заняття.

Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): перевага моделюючої вправи полягає у забезпеченні активного залучення студентів у процес здобуття знань, одержання яких є результатом аналізу виробничої ситуації, безпосередніми учасниками якої стали студенти.

Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент».

Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: „Мікроекономіка”.

Використовується в навчальному процесі з 2004 року.

Анотація розробки (основний зміст розробки): Під час практичного заняття студенти моделюють ситуацію процесу виробництва в короткостроковому періоді, особливістю якого є фіксована кількість капіталу (ножиці, фломастери, стіл, на якому працюють учасники експерименту) при можливості змінювати кількість праці – число самих учасників виробництва „піци”. У процесі поступового збільшення кількості працівників і нарощування обсягу виробництва фіксується і заноситься в таблицю інформація про загальний випуск (сукупний продукт), продуктивність праці та граничний продукт.

Студенти, які виконували ролі реальних персонажів (працівників, яких наймала „фабрика піци”) повинні узагальнити події, що відбулися під час гри, проаналізувати одержані результати виробництва, зробити висновки, порівняти моделюючу вправу з процесами, що відбуваються в реальному світі.

^ Характеристика інноваційності розробки:

1. Модифікаційна – пов’язана з удосконаленням відомих методик.

2. Комбінаторна – полягає у поєднанні нових та відомих ідей.
^ Публікацій за темою розробки немає.
Форма розповсюдження інноваційної розробки: методичні вказівки.

Керівник розробки та контактні телефони:

Гронтковська Г.Е., к.е.н., доцент. Тел. 9-58, 7-72 (внутр.)


^ Назва та автори розробки. Мультимедійна технологія проведення лекційних занять будівельно-технологічного напрямку.

Дворкін Леонід Йосипович, д.т.н., професор, Бордюженко Олег Михайлович, к.т.н., доцент, Житковський Вадим Володимирович, к.т.н., доцент, Гарніцький Юрій Васильович, к.т.н., доцент, Лушнікова Наталія Валеріївна., к.т.н., доцент, Ніхаєва Людмила Іванівна, ст.викладач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства.

^ Мета розробки. Максимальна активізація сприйняття студентами матеріалу лекції при використанні засобів візуального відображення інформації.

Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: лекції.

Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): використання даної технології проведення лекцій сприяє більш ґрунтовному засвоєнню дисципліни, забезпечує можливість структуризації знань та полегшує подальше їх відтворення на практиці.

^ Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): 6.060101 «Будівництво».

Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: „В’яжучі речовини”, „Будівельне матеріалознавство”, „Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання”, „Архітектурне матеріалознавство”, „Будівельні матеріали з промислових відходів”, „Процеси і апарати у виробництві будівельних матеріалів і виробів”, „Технологія опоряджувальних, теплоізоляційних і гідроізоляційних матеріалів”, „Технологія стінових керамічних та автоклавних виробів”.

^ Використовується в навчальному процесі з 2008 навчального року.

Анотація розробки (основний зміст розробки): для забезпечення лекційного курсу з дисциплін „В’яжучі речовини”, „Будівельне матеріалознавство”, „Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання”, „Архітектурне матеріалознавство”, „Будівельні матеріали з промислових відходів”, „Процеси і апарати у виробництві будівельних матеріалів і виробів”, „Технологія опоряджувальних, теплоізоляційних і гідроізоляційних матеріалів”, „Технологія стінових керамічних та автоклавних виробів” використовується комп’ютерне та мультимедійне забезпечення (презентації в форматі PowerPoint).

Презентаційні матеріали чітко структуровані по темам занять, містять в собі загальнотеоретичні дані, приклади практичного характеру, необхідні схеми, креслення, зображення, відеоматеріали.

^ Характеристика інноваційності розробки: комбінаторна – полягає у поєднанні нових та відомих ідей.
^ Публікації за темою розробки:
1. Дворкін Л.Й., Бордюженко О.М. Будівельне матеріалознавство: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2006. – 178 с.

2. Дворкін Л.Й. В’яжучі речовини: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2007. – 259 с.

3. Бордюженко О.М., Шестаков В.Л. Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.: Ч.1. Технічна термодинаміка. Процеси і апарати для високотемпературної обробки матеріалів. – Рівне: НУВГП, 2008. – 224 с.

4. Бордюженко О.М. Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Навчальний посібник: Ч.2. Процеси сушіння, випалу і плавлення. Теплова обробка виробів з бетону і залізобетону. – Рівне: НУВГП, 2010. – 230 с.

5. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В. Архітектурне матеріалознавство: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2007. – 214 с.

6. Шестаков В.Л. Технологія стінових керамічних та автоклавних матеріалів: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008.

Форма розповсюдження інноваційної розробки. Дана інноваційна розробка може бути розповсюджена на електронних носіях або розміщена в мережі Інтернет для онлайн-перегляду. Останній варіант дозволяє використовувати розробку в дистанційній формі навчання.

^ Керівник розробки та контактний телефон:

Дворкін Л. Й., д.т.н., професор. Тел. 7-18, 7-41- внутр.

Назва та автор розробки. Графічно-модульна композиція організації навчального процесу.

^ Євреєнко Юрій Павлович, к.т.н, доцент кафедри гідроенергетики та гідромашин.

Мета розробки. Формування навичок опанування понятійного та технологічного апарата дисципліни та трансформації його у навчальну діяльність..

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: у курсовому та дипломному проектуванні, самостійній роботі студента.

Переваги розробки порівняно з традиційними технологіями (методами навчання): можливість самостійної роботи при виконанні курсового та дипломного проектування.

^ Напрям підготовки, для якої призначена розробка (за переліком напрямів підготовки та спеціальностей): 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси)

Навчальна дисципліна, для якої призначена розробка: „Насосні станції”.

^ Використовується в навчальному процесі з 2009 навчального року.

Анотація розробки (основний зміст розробки): основою інноваційної технології є створення інформаційного поля на одному планшеті, що включає:

графічне зображення конструкції;

послідовність операцій виконання розрахунків;

напрямок виконання навчальної діяльності в символьній формі;

лінії зв’язку між назвою параметрів та їх зображенням на рисунку.

Характеристика інноваційності розробки: авторська – впровадження оригінальних ідей, форм, методів навчання.
^ Публікації за темою розробки:
1. Євреєнко Ю.П. Графічно-модульна композиція при вивченні технічної дисципліни. – «НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА», НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ, Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції., спец. Випуск. №2, Грудень – 2009, с. 59 - 66.

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу „Насосні станції” (метод „Графічно-модульна композиція”) студентами за напрямом підготовки 6.060103 стаціонарної форми навчання. – (цифровий вигляд).

Форма розповсюдження інноваційної розробки. Методичні вказівки.

Керівник розробки та контактний телефон:
^ Євреєнко Ю.П., к.т.н, доцент. Тел. дом. (0362) 23-69-98.


Назва та автори розробки. Інтерактивний комплекс з навчальної дисципліни Облік і звітність підприємств.

^ Зубілевич Світлана Яківна, к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту.

Мета розробки. Повне навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни (робоча програма, конспект лекцій, контрольні питання, завдання для практичних занять, тести множинного вибору, розрахункова робота, комплексні контрольні завдання для іспиту).

^ Сфера використання – форма організації навчальної діяльності: лекції, практ
еще рефераты
Еще работы по разное