Реферат: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «актуальні проблеми податкового права» для спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА»


для спеціальності «Правознавство»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Київ – 2012

Кафедра економічних та фінансово-правових дисциплін

факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Навчально-наукового інституту права та психології

НАВС


^ Навчально-методичний комплекс

з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА»

для студентів навчально-наукового інституту права та психології


Укладач:

Тігова Т.М., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін


Рецензент:

Кузьменко О.А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС


Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми податкового права» затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово – правових дисциплін від « »_______________2012 р.


ЗМІСТ


1. ВСТУП

^ 2. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

2.1. Пояснювальна записка

2.2. Тематичний план

2.3. Зміст навчальної дисципліни

3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ

^ 4. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Попередній контроль знань студентів

4.2. Поточний контроль знань студентів та розрахунок рейтингової оцінки за змістовний модуль

4.3. Підсумковий контроль та розрахунок рейтингової підсумкової оцінки

^ 5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

6. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДО ДИСЦИПЛІНИ


Вступ.

В силу вступив реформаторський документ – Податковий кодекс України. Податкова система України зазнала суттєвих змін. Вони стосуються не лише загальних питань оподаткування (принципів побудови податкової системи,складу податків і зборів), але і фундаментальних основ ( змінився правовий механізм деяких податків, їх сутнісні характери ти). Нововведення в податкову систему України в кінцевому рахунку вплинуть на податкове навантаження платників податку, змінять бюджетне значення податків.

Навчальна програма дисципліни «Актуальні проблеми податкового права» дає можливість студентам магістратури більш детально ознайомитись з тими змінами, які знайшли місце в Кодексі, дати їм наукову оцінку та визначити перспективи їх внесення в податкове законодавство.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Актуальні проблеми податкового права» у навчальних планах підготовки магістрів становить 72 академічні години.


2. Робоча навчальна програма

2.1. Пояснювальна записка

2.2. Тематичний план

2.3. Зміст навчальної дисципліни

2.1.Пояснювальна записка
Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні у студентів магістратури розуміння суті реформування сфери оподаткування – намагання уряду перетворити податкову систему у зразок справедливості, простоти та ефективності, зняти всі перепони на шляху економічного зростання країни. Одним із стимулів реформи оподаткування завжди виступало бажання спростити процес оподаткування, яке від одного етапу до іншого, від однієї реформи до іншої ускладнювалось, нагромаджуючи безліч додаткових нормативно правових актів, уточнень, доповнень. Завданням Податкового Кодексу України якраз і стало усунення існування безлічи законодавчих актів, що регулювали окремі аспекти оподаткування, протиставляючи їх та ускладнюючи платникам податків сприймати процес оподаткування як одне ціле.
Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення майбутніх магістрів з основами податкової реформи в Україні.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Актуальні проблеми податкового права» магістри за напрямом підготовки «Правознавство» мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог правового регулювання оподаткування та володіти такими основними професійними компетенціями з податкового права:

у професійній діяльності:

- вміння тлумачити положення правових норм податкового права;

- вільна орієнтація в системі податкового законодавства України, у тому числі у міжнародно-правових актах у цій сфері;

- розв’язання теоретичних і практичних завдань з оподаткування;

- використання знань з податкового права як підґрунтя для набуття досвіду в сфері оподаткування;

у науково-дослідній діяльності:

пояснити позитивні сторони Податкового Кодексу, з точки зору ведення бізнесу;

здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з питань оподаткування;

в організаційно-управлінській діяльності:

здатність та готовність до врахування положень нормативно-правових актів при виконанні управлінських функцій;

здатність до організації діяльності суб’єкта господарювання з обов’язковим урахуванням вимог податкового законодавства;

управління діями щодо запобігання виникненню правопорушень у сфері оподаткування;

у консультаційній діяльності:

надання допомоги та консультації працівників з практичних питань оподаткування фізичних та юридичних осіб;

надати консультації щодо взаємовідносин з податковими органами, строків здачі податкової звітності та її заповнення у педагогічній діяльності:

у педагогічній діяльності:

розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань правового регулювання податкових відносин.


В результаті вивчення дисципліни студент магістратури повинен:

Знати:

теоретичні положення податкового права;

систему податкового законодавства;

систему оподаткування в Україні;

основні та додаткові елементи правового механізму податку;

прямі і непрямі податки та їх місце у системі оподаткування;

поняття та склад податкового правопорушення.


Вміти:


відмежовувати юридичні аспекти податків від суто економічних;

чітко визначати структуру й зміст податкових правовідносин, статус, права і обов’язки їхніх учасників;

тлумачити та застосовувати чинне податкове законодавство;

застосовувати нормативно-правові акти податкового законодавства за вирішення практичних ситуацій.

2.2.Тематичний планНазва тем^ Всього год.

з викл

з них:

І.Р.

Сам.робота

Л.

С.

П.

ПМК

Змістовий модуль 1. Реформа податкової системи України та її правове забезпечення.

Тема 1. Реформа податкової системи України та її правове забезпечення.

14

4

2

2

-10

Тема 2. Інститут оподаткування юридичних осіб: новації податкового законодавства України.

20

8

2

2

4
2

10

^ Проміжний модульний контроль I

2

2


2^ Змістовий модуль 2. Характеристика окремих видів податків в Україні. Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС

Тема 3. Інститут оподаткування фізичних осіб: новації податкового законодавства України.

20

6

2

-

414

Тема 4. Адаптація нормативно-правових актів України до законодавства ЄС.

14

2

-

2

-12

^ Проміжний модульний контроль IІ

2

2


2Всього годин

72

24

6

6

8

4

2

46^ 2.3.Зміст навчальної дисципліни
^ Тема 1. Реформа податкової системи України та її правове забезпечення.
Періодизація, формування та становлення податкової системи України. Загальна характеристика податкового права та податкового законодавства. Податковий Кодекс України: його структура, основні положення.

Об’єкт оподаткування; база оподаткування; одиниця виміру бази оподаткування. Ставка податку. Платники податків та зборів, їх права та обов’язки.

Загальнодержавні та місцеві податки України. Пряме та непряме оподаткування. Принципи оподаткування.

Структура податкової служби України та її функції. Адміністрування податків і зборів. Податковий контроль:способи здійснення податкового контролю ( облік платників податків, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби, податкові перевірки); податкова звітність, види податкової відповідальності та їх характеристика, проблеми усунення подвійного оподаткування. Порядок вирішення податкових спорів.


^ Тема 2. Інститут оподаткування юридичних осіб : новації податкового законодавства України.


Податок на прибуток підприємств: елементи податку та правовий механізм його сплати. Нововведення Податкового Кодексу України.

Загальна характеристика майнового оподаткування в Україні. Плата (податок ) за землю. Екологічний податок. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Інші прямі податки з юридичних осіб.

Податок на додану вартість: нововведення ПКУ. Акцизний податок: елементи та механізм оподаткування.


^ Тема 3. Інститут оподаткування фізичних осіб : новації податкового законодавства України.


Податок на доходи фізичних осіб: правовий механізм та елементи податку. Пільги з податку на доходи фізичних осіб.

Особливості оподаткування фізичних осіб – підприємців. Спрощена система оподаткування фізичних осіб-підприємців відповідно до положень Податкового кодексу України.


^ Тема 4. Адаптація нормативно-правових актів України до законодавства ЄС.


Критерії формування податкової політики в правовій державі, наукові основи побудови раціональної податкової системи; аналіз податкових систем високорозвинених країн з ринковою економікою (Німеччина, Франція, США); поняття подвійного оподаткування; шляхи і методи усунення подвійного оподаткування; міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування; вільні економічні зани; податкові гавані (офшорні зони); норми та стандарти Європейського Союзу в галузі оподаткування; Національна рада з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.


^ 3. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ. ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль 1.Реформа податкової системи України та її правове забезпечення


Тема 1. Реформа податкової системи України та її правове забезпечення.

Лекційне заняття – 2 год

Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота –10 год.


План лекції

1. Зміст та завдання реформування податкової системи в Україні. Загальні та перехідні положення Податкового Кодексу.

2.Структура податкової системи України. Характеристика змін її елементів.

3.Адміністрування податків, зборі (обов’язкових платежів). Загальні та перехідні положення.


Питання для обговорення на семінарському занятті:

1.Податкова система України : еволюція змін. Аналіз загальних та перехідних положень Податкового Кодексу.

2.Загальнодержавні та місцеві податки в Україні: зміст, бюджетне значення та строки введення в дію.

3.Зміни в елементах податкової системи України. Державна податкова служба. Податковий контроль. Податкові перевірки. Податкова відповідальність.


^ Перелік ключових понять теми:

Податкова система, правовий механізм податку,загальнодержавні та місцеві податки, податок , збір,, плата, рентні платежі,податкова вимога, податковий борг, податкова застава, податкове повідомлення-рішення, пов’язані особи, пеня, штраф,податкова порука, простий вексель, податкове зобов’язання, податковий агент, податковий кредит, роялті, дериватив, податкові закони, адміністрування податків, податкова перевірка, податкова звітність.


^ Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до семінарського заняття слід поновити знання з дисципліни «Податкове право» та звернути увагу на те, що податкове право є складним інститутом права, складовою такої галузі права як фінансове право, необхідно запам’ятати визначення вказаних термінів і понять, якими оперує податкове право. Слід відзначити, що важливим моментом податкового права є усвідомлення безумовності податкових правовідносин, широке застосування імперативних (однозначних, що не припускають вибору) норм податкового права з метою формування бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів за рахунок доходів і майна платників податків. Зверніть увагу на аналіз прав та обов’язків суб’єктів податкових правовідносин, підстави їх виникнення, зміни і припинення.

З прийняттям Податкового Кодексу в науковий обіг введено багато новий понять. Слід звернути увагу на розділ 1 ст.14 ПК та вивчити термінологію процесу оподаткування, а також розділ П, що об’єднує норми адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів).


Теми рефератів і доповідей:

Податковий Кодекс – його значення та завдання в реформуванні податкової системи України.

Податковий кодекс : його зв'язок з іншими законодавчими актами України.

Нововведення в термінологію процесу оподаткування.

Аналіз принципів побудови податкової системи України.

Перехідні положення Податкового Кодексу України.

Контролюючі органи та органи стягнення в Україні: правове забезпечення їх діяльності та розмежування функцій..

Податкова звітність: вимоги до її подання та розрахунок.

Оскарження рішень податкових органів.

Облік платників податків.

10.Інформаційно – аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби.

11.Податкові перевірки : їх види та порядок проведення.

12.Відповідальність за порушення податкового законодавства.

13.Значення податків у стимулюванні виробництва та вирішенні соціальних питань.


Питання для самоконтролю:

1.Поняття «податкова система» та її складові.

2.Податкове законодавство. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами.

3.Загальнодержавні податки в Україні.

4.Місцеві податки в Україні.

5.Основні засади податкового законодавства України.

6.Правовий механізм податку: його зміст відповідно до Податкового кодексу.

7.Контролюючі органи та органи стягнення в податковій системі України.

8.Види податкової звітності.

9.Здійснення обліку платників податків: порядок та перелік документів.

10.Види податкових перевірок та їх оформлення.

11.Види податкової відповідальності: фінансові санкції.


Завдання до самостійної роботи:

1. Занотуйте визначення ключових понять та категорій до теми.

2. Визначте джерела податкового права України та класифікуйте їх.

3. Визначте структуру Податкового Кодексу. Класифікуйте розділи Податкового Кодексу України відповідно їх належності до Загальної та Особливої частини податкового права.

4. Перелічить податки та збори, що введені Податковим Кодексом та назвіть строки їх введення в дію. Які податки та збори виключені з переліку податкових платежів, а які залишилися незмінними?

5. Проаналізуйте взаємозв’язок Податкового кодексу та Конституції України.

6. Перелічить спеціальні податкові закони, що втратили свою чинність з прийняттям Податкового Кодексу України.

7.Розмежуйте функції покладені на контролюючі органи та органи стягнення України в сфері оподаткування.

8.Які нормативні акти з прийняттям Податкового кодексу продовжують свою дії ? Назвіть період їх дії.

9.Наведіть приклади податкової відповідальності за ті чи інші правопорушення в сфері оподаткування(на власний вибір) : фінансової, адміністративної, кримінальної.

10. Дайте відповіді на тестові завдання до теми 1.


Тестові завдання:


1.Правовий механізм податку являє собою:

а) сукупність елементів , що визначає його сутність, законодавчо закріплена за ним;

б) нормативно правові акти, що визначають порядок стягнення податку та його розрахунок;

в) складний інститут права.


2.Податковим Кодексом України закріплюються такі фінансові платежі:

а) податок, плата, внесок, мито, збір;

б) податок, плата, мито, збір;

в) податок, плата, мито, збір,фіскальна монополія.


3.До загальнодержавних податків України відносять:

а) єдиний податок;

б) екологічний податок;

в) податок на нерухоме майно відмінне від від земельної ділянки.


4.До місцевих зборів відносять:

а) збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності;

б) збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

в) збір за спеціальне використання води.


5.Великий платник податку відповідно до норм Податкового Кодексу це:

А) юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень;


Б) юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за півроки перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень;


В) юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує один мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень;


6. Податкова порука це:

а) допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;

б) видана банком гарантія погашення податкового боргу платника податків. Податковою порукою гарантується погашення грошового зобов'язання, що входить до складу податкового боргу, якщо нарахування такого грошового зобов'язання оскаржується платником податків в адміністративному або судовому порядку.

в) сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений Податковим Кодексом строк.


7. Податкова правоздатність це :

а) здатність суб’єкта податкових правовідносин мати право та обов’язки у сфері податкової діяльності;

б) здатність суб’єкта податкових правовідносин реалізувати податкові права та обов’язки;

в) встановлена нормами податкового права здатність бути носієм та реалізовувати юридичні права та обов’язки в сфері оподаткування.


8. Які з перелічених норм слід віднести до норм особливої частини податкового права?

а) норми, що регулюють вид відповідальності за порушення податкового законодавства;

б) норми, що регулюють способи усунення подвійного оподаткування;

в) норми, що регулюють строки сплати прямих та непрямих податків підприємств.


9. Податковий контроль здійснюється шляхом :

а) ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби; перевірок та звірок ;

б) податкових перевірок та звірок ; 

в) звіркою податкової звітності з попередніми даними бухгалтерського обліку.


10. Конституція України встановлює:

а) пріоритет міжнародних угод над нормами національного податкового законодавства;

б) пріоритет норм національного податкового законодавства над міжнародними угодами;

в) рівність норм міжнародних угод та норм національного податкового законодавства.


Рекомендовані джерела інформації до теми № 1: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 11¸12, 14, 15, 16, 17, 19, 30].


^ Тема 2. Інститут оподаткування юридичних осіб : новації податкового законодавства України.


Лекційне заняття – 2 год.

Семінарські заняття – 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

Самостійна робота – 10 год.


^ План лекції

1. Пряме та непряме оподаткування юридичних осіб в податковій системі України: види прямих та непрямих податків їх співвідношення та бюджетне значення.

2. Податок на прибуток підприємств. Зміна елементів правового механізму податку відповідно до Податкового Кодексу.

3.Інші прямі податки з юридичних осіб : особливості їх справляння відповідно до норм Податкового кодексу(плата за землю, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, єдиний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки).

4.Непряме оподаткування юридичних осіб. ( Податок на додану вартість. Зміна елементів правового механізму податку відповідно до Податкового Кодексу Акцизний податок. Зміна елементів правового механізму податку відповідно до Податкового Кодексу.)


^ Питання для обговорення на першому практичному занятті:

1. Податковий та бухгалтерський облік, їх гармонізація щодо розрахунку податку на прибуток підприємств. Нововведення в елементи правового механізму податку на прибуток підприємств.

2. Інші прямі податки з юридичних осіб : особливості їх справляння відповідно до норм Податкового кодексу(плата за землю, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, єдиний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки)

3.Розв’язок ситуаційних та практичних завдань оподаткування та звітності юридичних осіб прямими податками.


Питання для обговорення на другому практичному занятті:

1. Нововведення Податкового Кодексу, щодо нарахування та сплати непрямих податків: податок на додану вартість, акцизний податок.

2.Порядок обчислення податку на додану вартість. Податкове зобов’язання. Податковий кредит. Бюджетне зобов’язання. Податкова накладна. Декларація про сплату податку на додану вартість.

3. Порядок обчислення акцизного податку. Визначення об’єкту оподаткування та види ставок податку.


^ Перелік ключових понять теми:

податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок, доходи від операційної діяльності, комісійні доходи, доходи від операцій лізингу, неприбуткові установи, собівартість, витрати операційної діяльності, комісійні витрати, прямі матеріальні витрати, амортизація, загальновиробничі витрати, основні засоби, податкове зобов’язання, податковий кредит, бюджетне відшкодування, автоматичне бюджетне відшкодування акцизи, підакцизні товари, податковий вексель, адволорні ставки.


^ Методичні вказівки.


При вивченні теми та підготовці до семінарських та практичних занять особливу увагу слід звернути на те, що в Україні юридичні особи сплачують як прямі так і непрямі податки. Необхідно засвоїти переваги і недоліки прямого і непрямого оподаткування підприємницької діяльності, види даних податків їх основні характеристики. Зверніть увагу на зміну у схемі визначення об’єкту оподаткування прибутку підприємств. Остання передбачає визначення оподаткованого прибутку шляхом зменшення суми доходів на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Таким чином слід розібратися у структурі формування доходів і витрат підприємств. Згадати категорію «собівартість». Особливе місце при розрахунку даного податку надається порядку визначення пільг. Система пільг, що визначена в Податковому кодексі розгалужена і включає значну кількість підприємств, що мають право їх застосувати. Слід зазначити, що даний вид податку є основним для підприємств України та має велике фіскальне значення.

Щодо непрямих податків, то в першу чергу, слід засвоїти їх класифікацію. Непрямі податки (податки на споживання) існують у формі специфічних (індивідуальних) та універсальних акцизів. Визначте поняття універсального та індивідуального акцизу та їх відмінність. Особливу увагу приділіть різновиду непрямого податку – податку на додану вартість. Слід засвоїти поняття податковий кредит, податкове зобов’язання, бюджетне відшкодування, автоматичне відшкодування ПДВ.


^ Теми рефератів і доповідей:

Порівняльна характеристика прямих та непрямих податків в Україні: їх види та значення.

Порядок визначення доходів підприємства, що підлягають оподаткуванню та їх склад.

Оптимізація податкових платежів на підприємстві.

Особливості визнання витрат подвійного призначення при визначенні оподатковуваного прибутку.

Амортизація її об’єкти та методи нарахування.

Передумови введення та історія становлення ПДВ в Україні. Правовий механізм ПДВ.

Історія введення і становлення акцизного податку в Україні. Недоліки та переваги індивідуальних акцизів.

Плата за землю. Правовий механізм податку.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: правовий механізм .

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.


Питання для самоконтролю:


1. Правова природа прибуткових податків.

2. Місце податку на прибуток у системі податків та зборів України.

3. Основні елементи правового механізму податку на прибуток підприємства.

4. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.

5.Податкові пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств.

5. Місце непрямих податків у податковій системі України.

6. Принципи розмежування прямих та непрямих податків.

7. Правове регулювання податку на додану вартість.

8. Значення в обчисленні ПДВ понять «податкове забов’язання», «податковий кредит», «бюджетне відшкодування». Право на бюджетне відшкодування.

9. Об’єкт оподаткування та податкова база ПДВ.

10. Податкові пільги при справлянні ПДВ.

11. Відмінність ПДВ від акцизного податку.

12.Індивідуальни й акциз в Україні.

13.Поняття «підакцизні товари».

14.Юридичні особи платники єдиного податку.


Завдання до самостійної роботи.


1. Занотуйте визначення ключових понять теми.

2. Визначте порядок складання декларацій про сплату податку на прибуток підприємств.

3. В структурно-логічну схему визначення податку на прибуток підприємства, внесіть дані господарської діяльності умовного підприємства.

4. Складіть баланс підприємства (форма 1 фінансової звітності). Дайте характеристику майнового стану умовного підприємства за складеним балансом.

5. Дати визначення та навести приклади необоротних та оборотних активів підприємства.

6. Визначити об’єкти амортизації та пояснити методи її нарахування.

7.Перелічити інші (крім податку на прибуток підприємств) прямі податки з юридичних осіб зазначених в Податковому Кодексі України.

8.Плата за землю. Елементи правового механізму.

9.Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: правовий механізм .

10.Податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки: правовий механізм.

11. Визначити порядок заповнення та подання податкової декларації з ПДВ.

12. Надати порівняльну характеристику індивідуальних та універсальних акцизів в Україні. Визначити їх фіскальне значення.


13. Надати письмово відповіді на наступні питання:

А) Підприємство, працюючи за спрощеною системою оподаткування, орендує земельні ділянки державної власності для здійснення підприємницької діяльності. Чи повинно підприємство при цьому сплачувати орендну плату за землю?

Б) Підприємство – платник фіксованого сільськогосподарського податку має у користуванні земельні ділянки (оформлено договір оренди та державний акт на постійне користування землею), на яких розташовано об'єкти нерухомості, що використовуються підприємством для птахівництва (вирощування, переробка, збут), а також земельні ділянки у межах населеного пункту, на яких розташовано адміністративну будівлю, в якій перебувають орган управління підприємства, бухгалтерія, маркетингові та інші служби.

Як оподатковуються земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які використовуються підприємством?

В) Протягом звітного кварталу підприємство, що займається ремонтом будівель, закупило 3 ксерокси вартістю -4300 грн., комп’ютер – 7500 грн., здійснило підписку журналу з бухгалтерського обліку для працівників бухгалтерії та журналу «Здоров’я» для відвідувачів , які чекають на оформлення замовлення; надало позику підприємству-постачальнику сировини в розмірі – 15 тис. грн..

Поясніть, які з перелічених витрат підприємства можна віднести на собівартість, а які необхідно зробити за рахунок прибутку? Обгрунтуйте відповідь.


14.Ситуаційне завдання :

Активи юридичної особи – платника податку, що мала податковий борг , у порядку і на умовах, установлених законодавством, були передані контролюючим органом у податкову заставу. Але юридична особа – боржник уклала угоду податкової поруки із банком-резидентом у нотаріально посвідченому порядку.

Відповідно до змісту угоди, банк брав на себе зобов’язання перед податковим органом відповідати за належне виконання платником податків обов’язку стосовно погашення податкового боргу, відповідно до законодавства.

Податковий орган відмовив у реєстрації такої угоди між банком і платником податків, посилаючись на положення про заборону будь-якої поступки з податкового боргу платника податків третій особі.

Чи правомірні дії податкового органу? Яке рішення в даному випадку буде правомірним та відповідатиме вимогами Податкового Кодексу України ?


15. Практичні завдання:

А) Визначити суму витрат, які підприємство може включити до собівартості виробленої продукції при визначені об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємства.

Вихідні дані.

За оподатковуваний період підприємством здійснено такі операції:

- перераховано кошти постачальнику за комплектуючі на суму 5000 грн.;

- оприбутковано комплектуючих на суму 5000 грн.

Б) Підприємство Альфа є платником ПДВ і виробляє продукцію із сировини, яку закуповує на іншому вітчизняному підприємстві. Вартість сировини та матеріалів становить 8 млн. грн. разом з ПДВ. Із цієї сировини за рік виробляється 5000 одиниць продукції, яка потім реалізується на вітчизняному ринку. Роздрібна ціна за одиницю продукції становить 2300 грн.

Визначити, який розмір ПДВ повинно сплатити підприємство, якщо воно не має податкових пільг.

16.Опрацюйте тестові завдання до теми 4.


Тестові завдання:


1. До платників податку на прибуток відносяться:

а) установи, що мають дипломатичні привілеї;

б) Національний банк України;

в) підприємства кримінально – виконавчої системи;

г) юридичні особи, які проводять господарську діяльність;

д) все перелічене.


2. Для визначення об’єкту податку на прибуток підприємств платнику податку необхідно в обов’язковому порядку вести облік:

а) податковий;

б) бухгалтерський;

в) фінансовий;

г) господарський.


3. Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств визначаються на підставі:

а) декларації;

б) первинних бухгалтерських документів;

в) бухгалтерського балансу.


4. Сума штрафів, неустойки, пені, отриманих підприємством за рішенням суду:

а) відносять до складу доходів підприємства, що підлягають оподаткуванню;

б) не відносять до складу доходів підприємства, що підлягають оподаткуванню;

в) відносять на собівартість продукції.


5. Плата за землю є (виберіть найбільш повну відповідь):

а) прямим, особистим фінансовим платежем до місцевого бюджету;

б) прямим, реальним, загальнодержавним, закріпленим пропорційним податком;

в) прямим, особистим фінансовим платежем до державного бюджету.


6. Яке з наведених тверджень є помилковим ?

а) дохід від реалізації товарів визначається за датою переходу покупцеві права власності на даний товар;

б) додана вартість це різниця між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництва і реалізацію;

в) малоцінні необоротні матеріальні активи не підлягають амортизації;

г) доходи від страхової діяльності оподатковуються за окремою схемою відмінною від загальної при оподаткуванні прибутку підприємства.


7. Собівартість – це:

а) синтетичний показник, що характеризує витрати підприємства на виробництво продукції;

б) синтетичний показник, що характеризує витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції ;

в) синтетичний показник, що характеризує величину понесених підприємством матеріальних витрат на виробництво продукції.


8. Термін «амортизація» може бути застосований до:

а) нематеріальних активів;

б) основних фондів;

в) обігових активів.


9. За нульовою ставкою оподатковуються ПДВ операції з:

а) імпорту товару;

б) експорту товару;

в) продажу книг вітчизняного виробництва.


10. В основі встановлення середніх ставок плати (податку) за землю лежить:

а) поділ земельних ділянок на сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;

б) поділ земельних ділянок в залежності від чисельності населення в населених пунктах де вони знаходяться.

в) розмір особистого доходу особи – власника земельної ділянки.


Рекомендовані джерела інформації до теми № 4: ( 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30)

[


Тема 3.Інститут оподаткування фізичних осіб: новації податкового законодавства України.


Лекційне заняття – 2 год.

Семінарське заняття -

Практичне заняття – 4 год.

Самостійна робота – 14 год.


^ План лекції:

1. Еволюція законодавства України щодо оподаткування фізичних осіб. Порівняльна характеристика розділу ІУ Податкового кодексу та Закону України «Про оподаткування доходів фізичних осіб».

2. Зміни правового механізму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) :

2.1.Платники податку: фізична особа – резидент, фізична особа – нерезидент.

2.2. Об’єкт оподаткування , його визначення. База оподаткування.

2.3.Ставки податку.

2.4.Податкова знижка. Особливості її нарахування .

2.6.Податкова соціальна пільга: зміст, розмір,розрахунок.

3. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів: спадщини, надання нерухомості в оренду, продажу (обміну) нерухомості, роялті, дивідендів, процентів, дарунків тощо.


Питання для обговорення на першому практичному занятті:

1.Еволюційні зміни законодавства України щодо оподаткування фізичних осіб за загальною та спрощеною системою оподаткування.

2. Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб. Характеристика основних та додаткових елементів податку.

3. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів: спадщини, надання нерухомості в оренду, продажу (обміну) нерухомості тощо.


Питання для обговорення на другому практичному занятті:

1. Под
еще рефераты
Еще работы по разное