Реферат: С. Г. Давтян " " вересня 2010 року

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

Начальник Центру ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України

С.Г. Давтян

" " вересня 2010 року


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


короткотермiнового тематичного семiнару
«Абетка демократичного врядування (шляхи удосконалення форм і методів управлінської діяльності)»


підвищення кваліфікації

перших заступників голів районних державних адміністрацій АР Крим,

Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей,

кадрового резерву на ці посади


^ 4 - 8 жовтня 2010 року


Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, Генуезька, 22, ауд. 212


Одеса – 2010 рік


Короткотерміновий тематичний семінар для перших заступників голів районних державних адміністрацій АР Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, кадрового резерву на ці посади за темою: «Абетка демократичного врядування (шляхи удосконалення форм і методів управлінської діяльності)» проводиться на виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади на 2010 рік, погодженого листом Міністра Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №71446/2/1-09.


Навчально-тематичний план семінару розроблений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 02.07.2009р. № 4520/52-09, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.


Нормативний термін занять складає 36 годин.


Багатоаспектність функцій і завдань, що реалізуються органами державної влади у різноманітних сферах, актуалізують необхідність отримання професійної підготовки та її постійного оновлення відповідно до потреб економічного та соціального розвитку країни, становлення громадянського суспільства.

Формування громадянського суспільства та перехід до ринкової економіки зумовлюють особливі вимоги до рівня компетентності, організованості, активності, цілеспрямованості, професіоналізму державних службовців, вимагає нової організації та принципів управління.

Про необхідність забезпечення реалізації реформ висококваліфікованими кадрами, наголосив Президент України Віктор Федорович Янукович на засіданні Ради регіонів 24.06.2010 р., а Указом від 12 серпня 2010 року №806/2010 «Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики» з метою визначення основних напрямів та пріоритетних завдань щодо формування та реалізації державної кадрової політики, спрямованих на досягнення якісно нового рівня кадрового забезпечення в усіх сферах державного управління, постановив:

1. Підтримати ініціативу Ради регіонів щодо винесення на громадське обговорення проекту Стратегії державної кадрової політики на 2011 - 2020 роки (далі - проект Стратегії).

2. Кабінету Міністрів України:

1) організувати громадське обговорення проекту Стратегії, узагальнення за участю провідних учених і фахівців пропозицій, що надходитимуть у процесі обговорення, та забезпечити до 20 жовтня 2010 року з урахуванням висловлених під час громадського обговорення пропозицій остаточне доопрацювання проекту Стратегії профільними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади із залученням державних наукових установ;

2) підготувати та внести до 1 листопада 2010 року в установленому порядку проект указу Президента України про затвердження Стратегії державної кадрової політики на 2011 - 2020 роки, передбачивши систему заходів, спрямованих на реалізацію її положень;

3) опрацювати у тримісячний строк питання щодо утворення в установленому порядку провідної наукової установи з питань державної кадрової політики та проблем державного управління.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям сприяти проведенню громадського обговорення проекту Стратегії.


^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ВИКЛАДЕНІ В ПРОЕКТІ

СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Державна кадрова політика - це стратегія держави з формування й раціонального використання кадрового потенціалу суспільства.

^ Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

^ Державне управління - управлінська діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Державний службовець України - особа, що перебуває у публічно-правових відносинах з державою Україна і займає в органі виконавчої влади або іншому державному органі, в тому числі їх апараті посаду державної служби для здійснення покладених на неї державою функцій і повноважень.

^ Державна галузева кадрова політика - складова державної кадрової політики, яка базується на державних пріоритетах з урахуванням галузевих особливостей та потреб і відповідних ресурсів.

^ Державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.

^ Кадрова робота - діяльність суб'єктів державної кадрової політики, органів управління та кадрових служб підприємств, установ, організацій, спрямована на забезпечення реалізації принципів, цілей і завдань, які визначаються кадровою політикою. У вузькому значенні – документальна фіксація подій в управлінні персоналом організації.

^ Людський потенціал - сукупність професійно підготовлених членів суспільства, які працюють, застосовуючи свої знання та уміння, у різних сферах суспільного життя.

^ Механізм реалізації державної кадрової політики — комплекс правових норм, принципів, засобів, що забезпечують раціональний добір, підготовку, використання та розвиток людського потенціалу у різних сфер діяльності.

^ Механізм формування кадрової політики — сукупність дій суб'єктів, спрямованих на розбудову системи управління людськими ресурсами та формування її потенційних можливостей.

^ Об'єкт державної кадрової політики - комплекс відповідних правових норм, принципів, форм, методів і засобів, що забезпечують ефективність формування, розвитку, використання кадрів.

^ Об'єкт державної кадрової політики України у сфері державного управління — працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що мають статус державних службовців або посадових осіб місцевого самоврядування, на діяльність яких спрямований керівний вплив суб'єктів кадрової політики.

^ Об'єкти кадрової політики – людський потенціал, кадрова робота, інститути та механізми соціального партнерства.

Паспортизація посад державних службовців – процес встановлення видів робіт, які виконуються державним службовцем на певній посаді.

Персонал - це основний штатний склад працівників, що виконують функції та завдання, визначені посадовою інструкцією, з метою досягнення поставлених перед ним цілей.

^ Посадові особи місцевого самоврядування — це особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

^ Предмет державної кадрової політики - це суспільні відносини щодо формування, відтворення, розвитку, утримання та використання персоналу.

Принципи кадрової політики - сформульовані на основі вітчизняного і зарубіжного досвіду правила, покладені в основу діяльності суб'єктів з розробки і реалізації кадрової політики держави, відомства, установи, організації, підприємства тощо.

^ Програма швидкого зростання fast track в системі державної служби – комплекс заходів з професійного розвитку державних службовців, які створюють умови для пришвидшеного просування по службі.

^ Професійна група – сукупність представників однієї професії, об’єднаних схожими знаннями та навичками, відчуттям ідентичності з професією та з іншими її представниками незалежно від галузі, в межах якої вона реалізується, і на цій основі об’єднаних єдиною професійною культурою, вираженою у системі притаманних лише цій групі цінностей, норм і ролей.

^ Професіоналізм персоналу — здатність працівників, які мають необхідний набір навичок, знань, цінностей, підходів та особистих якостей, що проявляються у їх поведінці, виконувати види робіт, що входять до компетенції займаних ними посад.

^ Профілі професійних компетенцій для посад державних службовців – набір навичок, знань, цінностей, підходів та особистих якостей, які проявляються у поведінці державного службовця, що сприяє досягненню успішних результатів діяльності на певній посаді.

^ Профілі професійної компетенції лідерства – це набір компетенцій та пов'язаної з ними поведінки, що безпосередньо стосується функцій лідерства, які вже виконуються або мають виконуватися у майбутньому на державній службі.

^ Публічна служба – державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.

Служба в органах місцевого самоврядування України – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Соціальний діалог – процес встановлення та узгодження позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин.

^ Соціальне партнерство - система колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів

^ Суб'єкти державної кадрової політики - носії визначених у правовому полі повноважень, прав та обов'язків щодо вироблення та реалізації державної кадрової політики (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, профспілки, асоціації роботодавців, громадські організації та інші).

^ Суб’єкти державної кадрової політики у сфері державного управління - Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, керівники центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій.

^ Трудовий потенціал - сукупна суспільна спроможність здійснювати різні види трудової діяльності, яка характеризується чисельністю працездатного населення, станом його здоров'я, його освітнім та кваліфікаційним рівнем, системою цінностей і моральним станом.

^ Управління персоналом - практична діяльність, спрямована на визначення потреб організації у персоналі з урахуванням наявного кадрового складу, забезпечення організації якісним персоналом, регулювання процесів його раціонального використання, забезпечення організаційних, економічних та соціальних умов для ефективної та продуктивної роботи з метою досягнення цілей організації.


Керівникам і заступникам керівників мають бути притаманні всі загальні якості лідера – особистісні (інтелектуальні здібності, творче мислення, активність, впевненість, наполегливість, вміння передбачати, переконувати, прагнення до успіху, комунікативність тощо) і професійні (аналітичні здібності, професійні знання, висока загальна культура, постійне прагнення до отримання нових знань), що виділяють лідера з поміж інших людей і зумовлюють його призначення і головну функцію – налаштування команди і позитивний особистий вплив на вирішення спільних завдань.

Державні службовці повинні уявляти сучасну картину світу, розуміти проблеми, тенденції, перспективи міжнародного розвитку, знати, що відбувається в адміністративно-управлінській науковій галузі, досконало володіти сучасними методами управління, глибоко аналізувати політичні та економічні процеси, бути здатними працювати в умовах ринкової економіки, конкурентного міжнародного оточення, забезпечувати довготривалий та ефективний економічний та соціальний розвиток України.

Згідно з вимогами наказу Головного управління державної служби України від 1 листопада 2006 року № 363 «Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців» державний службовець повинен:

- знати Конституцію України, закони України “Про державну службу" та “Про боротьбу з корупцією”, а також вимоги нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу;

- вміти вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- аналітично мислити, розуміти сучасні проблеми менеджменту, технологію адміністративної роботи, бути здатним продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою,
а службовці, які за характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані
з формуванням та здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

Обов'язковими для державних службовців різних категорій є такі загальні вимоги, а саме для керівників структурних підрозділів органів державної влади та органів самоврядування:

- вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;

- здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Спеціалісти різних категорій повинні вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України, ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.^ Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших навчальних

закладів , керівники структурних підрозділів органів публічної влади Одеської області, які залучені до навчального процесуАнісімов

Володимир Іванович
начальник відділу роботи зі зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної адміністрації;


Балабаєва

Зінаїда Василівна
професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, професор;


Бурлаченко

Тетяна Володимирівна
начальник відділу кадрової роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації;


Волошенков

Дмитро Борисович
заступник голови Одеської обласної державної адміністрації;


Гансова

Емма Августівна
профессор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук;


Голинська

Олеся Володимирівна^ старший викладач кафедри економічної та
фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Давтян

Степан Гургенович

заступник директора – начальник Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


^ Долгіх

Наталія Прокопівна
старший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, третейський суддя постійно діючого третейського суду;


Зінченко

Марина Анатоліївна
начальник Одеського головного фінансового управління облдержадміністрації;Корнаєва

Влада Олегівна
завідувач сектору протоколювання нарад, колегій апарату Одеської обласної державної адміністрації;


Ковалевська

Тетяна Юріївна

професор кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор філологічних наук;


Козинський

Сергій Михайлович
доцент кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук;


Козуліна

Світлана Олександрівна
доцент кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Кривцова

Валентина Михайлівна
завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України;


^ Крупнік

Андрій Семенович
начальник управління внутрішньої політики Одеської міської ради, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук;


^ Леонов

Ігор Борисович
начальник управління внутрішньої політики Одеської обласної державної адміністрації;


^ Овчар

Олег Михайлович

доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук;


Овчаренко

Світлана Володимирівна
професор кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор філософських наук, доцент;


Оганісян

Михайло Сергійович
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук;

Остапенко

Олександр Анатолійович
доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник;


Піроженко

Наталія Викторівна

доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Подвисоцька

Тамара Миколаївна
перший заступник начальника Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації;


Приходченко

Людмила Леонідівна
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент;


Самородіна

Наталія Петрівна
перший заступник начальника інспекції – Головного державного інспектора праці територіальної державної інспекції праці в Одеській області;


^ Свірін

Михайло Геннадійович
професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук;


^ Топчієв

Олександр Григорович
професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор географічних наук;


^ Фесенко

Андрій Григорович
завідуючий сектором аналітики відділу по боротьбі з корупцією Державної податкової адміністрації в Одеській області, майор податкової міліції;


Яворська

Олена Іванівна
заступник начальника Управління державної служби Головдержслужби України в Одеській області;


Якубовський

Олексій Петровичзавідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор, заслужений працівник народної освіти України;

Понеділок – 4 жовтня

08.30-11.00


Заїзд, розміщення, реєстрація

11.20-11.55


Відкриття семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.


12.00-13.30

Лекція: Принцип політичної нейтральності державного службовця

Свірін М.Г.

14.00-15.30

Лекція: Політичний режим, політична влада та політичні інституції в Україні, тенденції їх розвитку

Балабаєва З.В.

15.40-17.10

Тренінг: Підвищення результативності праці керівника

Крупнік А.С.


Вівторок – 5 жовтня

08.30-10.00

Тематична зустріч: Законодавство по роботі зі зверненнями громадян, порядок роботи зі зверненнями громадян

Анісімов В.І.

10.10-11.40

Круглий стіл: Сціально – економічний розвиток регіону

Давтян С.Г., Подвисоцька Т.М., Топчієв О.Г.

12.00-13.30


Круглий стіл: Міжнародний досвід діяльності органів публічної влади та можливості застосування його в Україні

Овчар О.М., Остапенко О.А., Кривцова В.М.

14.00-15.30

Круглий стіл: Основні принципи етики та правила службового етикету працівників районних державних адміністрацій

Оганісян М. С., Якубовський О.П., Овчаренко С.В.

15.40-17.10

Самостійна робота в бібліотеці


Середа – 6 жовтня


08.30-10.00

Практичне заняття: Ефективна комунікація в діяльності районних державних адміністрацій

Ковалевська Т. Ю.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Запровадження системи управління якістю в органах державної влади

Приходченко Л.Л.

12.00-13.30

Практичне заняття: Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

Карнаєва В.О.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Планування діяльності районної державної адміністрації

Давтян С.Г., Піроженко Н.В.

15.40-17.10

Самостійна робота в бібліотеці

Четвер – 7 жовтня


08.30-10.00


Круглий стіл: Стратегія державної кадрової політики щодо проблем, мети, основних цілей кадрової політики у державному управлінні (на виконання Указу Президента України від
12 серпня 2010 року №806 «Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики»)

^ Бурлаченко Т.В., Яворська О.І.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Особливості суспільно-політичної ситуації в Одеській області на сучасному етапі розвитку українського суспільства

Волошенков Д.Б., Давтян С.Г., Леонов І.Б.

12.00-13.30


Лекція: Організаційно – правові засади діяльності районних державних адміністрацій

Давтян С.Г.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності державних службовців за корупційні дії

Маломанова І.Г., Фесенко А.Г.

15.40-17.10

^ Круглий стіл: Нове в трудовому законодавстві. Порядок звільнення працівників у зв’язку з реорганізацією, ліквідацією органу. Відповідальність за невиконання законодавства про працю

Долгіх Н.П., Козуліна С.О., Самородіна Н.П.


П’ятниця – 8 жовтня


08.30-10.00


^ Круглий стіл: Сучасна фінансова система країни з ринковою економікою. Бюджетний процес. Доходи і видатки державного і місцевих бюджетів. Методи фінансового управління.

Голинська О.В., Зінченко М.А., Козинський С. М.

10.10-11.40

Лекція: Ефективність управління соціальною сферою

Гансова Е.А.

12.00-13.30


Екзамен у формі тестування

Давтян С.Г., Привалова Н.В., Свірін М.Г.

13.30-14.00

Проведення анкетування

Андросова Ю.М., Штефанюк А.М.


14.00-14.30

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.Список рекомендованої літератури:

Конституція України (із змінами і доп.). – К.: Атіка, 2009. – 64 с.

Закон України «Про державну службу».

Закон України „Про Кабінет Міністрів України” від 16 тр. 2008 р. № 279 Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-17

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586 зі змінами [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14

Закон України «Про боротьбу з корупцією» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 34, зміни від 23.02.06, ВВР, 2006, № 32.

Закон України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” від 1 липня 2004 р. № 1953-ІV // www.rada.gov.ua.

Декларація про державний суверенітет України // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. - К., 1996. –Т.

Указ Президента України від 12.08.2010р. № 806/2010 «Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики».

Янукович В.Ф. Виступ Президента України Віктора Януковича у Верховній Раді України: [інавгураційна промова] // Голос України. – 2010 26 лютого.

Проект Стратегії державної кадрової політики України. Матеріали щорічної серпневої робочої наради з питань удосконалення організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник матеріалів/ заг.ред. Т.В. Мотренка. – К: Видавничо-полігрофічний центр Академії муніципального управління, 2010-230 с.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України : прийнятий 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV // Відом. Верховної Ради України. - 1999. - № 20. - Ст. 190.

Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації : постанова Кабінету Міністрів України від 11 груд. 1999 р. № 2263 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 50. - Ст. 2456.

Про підготовку пропозицій та попередній розгляд кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій : Указ Президента України від 4 серп. 2006 р. № 675.

Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій : постанова Кабінету Міністрів України від 29 лип. 1999 р. № 1374 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 31. - Ст. 9435.

Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій : постанова Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2007 р. № 996 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 58. - Ст. 2307.

Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування
/Яцуба В.Г., Яцюк В.А., Матвіїшин О.Я., Карпінський Ю.О. та інші// Київ – 2007. с. 366

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. Вип. 3 (35). -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. -382 с

Асанов А. Методи формування і прийняття стратегічних управлінських рішень // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 трав. 2004 р., м. Київ: У 2 т. / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. - К., 2004. - Т. 2. - С. 44-46

Бабінова О. Концептуально-технологічні проблеми взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю/ Бабінова О.// Проблеми трансформації територіальної організації влади: зб. матеріалів та док./ наук. ред. М. Пухтинський. – К., 2005. – С. 321-329.

Баклан О.П., Симоненко Ю.Г. Управлінські рішення в діяльності керівника // Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб.-Вип.2(9). -К, 2002. - С. 497-500

Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління:Навч. посібник. -К.: НАДУ, 2003. -254 с

Безверхнюк Т.М., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні : монографія. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2008.
-325 с.

Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія.-К.:НАДУ, 2008. -334 с.

Войтович Р.В., Пірен М.І., Надольний І.Ф. Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. – К.: ЦСІРДС, 2006. – 165 с.

Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід / В.В.Толкованов, Н.В.Щербак, Т.Е.Василевська, В.П.Удовиченко.-К.:АМУ, 2008. -212 с.

Гончарук Н.Т. Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект / Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. // Вісник НАДУ.   К. : НАДУ 2010   № 2.

Горбенко Н. С. Аналіз процесів підготовки, прийняття та контролю виконання управлінських рішень у районній державній адміністрації // Демократичні стандарти державного управління: матеріали наук.-практ. конф. за підсумками стажування слухачів, 27 верес. 2007 р./ гол. ред. О. Ю. Амосов. - Х., 2007. - С 8-12.

Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. – К., 2002

Давтян С.Г., Пойченко А.М., Саханенко С.Є. Організаційно-правовий механізм управління на місцевому рівні: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 252 с.

Давтян С.Г., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. Регламентація роботи та організація діяльності місцевої ради та її виконавчих органів: Навч.-метод. посіб. для слухачів дистанц. курсу. – К., 2007. с. – Серія навчальних програм для працівників місцевого самоврядування. За заг. Ред. Пітцика М.В.

Дегтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення. -Х.: ХарРІДУ НАДУ, 2004. -223 с.

Державне управління: основи теорії, історія і практика:Навчальний посібник /В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи / За
еще рефераты
Еще работы по разное