Реферат: Програма розроблена Друговой І. Б. учителем інформатики нвк №20 пояснювальна записка


ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

“Основи машинопису та діловодства”


Програма розроблена

Друговой І.Б. учителем інформатики

НВК №20


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


У наш час бурхливого росту використання інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, які володіють умінням і знанням машинопису та діловодства. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини.

Курс «Основи машинопису та діловодства» рекомендовано для вивчення в класах філологічного, суспільно - гуманітарного, технологічного профілів, як спецкурс.

Викладається курс у 10—11 класах по 1 години на тиждень (всього 70 год.), або 11 класі 2 години на тиждень (70год.).

Метою курсу є формування теоретичної бази знань та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній діяльності працівників середньої управлінської ланки, засвоєння учнями умінь і навичок письма на клавіатурі ПК сліпим десятипальцевим методом, знайомство з умовами і специфікою діловодства.

У 10 класі вивчаються основи машинопису. Учні вивчають основні правила оформлення друкованих робіт та відпрацьовують техніку і швидкість друку. Машинопис починається з вивчення та оволодіння десятипальцевим сліпим методом друку. На кінець вивчення курсу учні повинні мати швидкість друку 120—140 ударів на хвилину з високою якістю друкування.

В 11 класі вивчаються основи діловодства. Учні знайомляться з основними видами документів, їх оформленням згідно з державними стандартами та встановленими правилами веденням діловодства в організаціях та установах.

До теоретичної бази знань курсу відносяться:

використання персонального комп’ютера та офісної техніки в діловодстві

призначення основних груп клавіш клавіатури, десятипальцевий метод печаті на клавіатурі

основні операції над текстом за допомогою текстового процесора

основи діловодства

правила складання на оформлення документів згідно з державними стандартами та встановленими правилами

поняття офіційно – ділової мови та вимоги до мови службових документів, основні можливості роботи з документами

правила складання та оформлення організаційно-розпорядних документів, документів по кадрам, довідково – інформаційних документів, особистих офіційних документів

До практичних навичкок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій передбачаються:

працювати з апартними та прикладними програмними засобами

виконувати друкарські роботи сліпим десяти пальцевим методом

розраховувати швидкість письма

якісно писати текст протягом визначеного часу

виконувати основні операції над текстом за допомогою текстового процесора

формувати логічну структуру документів

оформляти документи згідно з державними стандартами та встановленими правилами

складати та оформляти наказ, витяг з наказу, постанову, розпорядження, інструкцію, положення правила.

складати та оформляти контракт, трудову угоду, заяву, автобіографію, характеристику

складати та оформляти довідку, запрошення, оголошення, телеграму, телефонограму, протокол, план, звіт, реферат , рецензію, пояснювальну записку.

складати та оформляти заяви з питань соціального захисту, в районні суди, житлово-комунальної, адміністративні органи.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного навчально-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язання завданя курсу, вносити необхідні корективи в кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Програмою передбачено резерв навчального часу, що використовується на розсуд учителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем.

Основні вимоги до техничного забезпечення: Intel Pentium 1.1МГц, ОЗУ128 Мb, SVGA 4 Мb, HDD250Mb, CD-ROM, Windows98\200\XP

Для забезпечення курсу необхідні такі програмні засоби:

операційна система, клавіатурний тренажер, ППЗ Microsoft Office, програмне забезпечення перекладу, комп’ютерні енциклопедії, програми для роботи в глобальній мережі Інтернет


^ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
з/п

Тема

Кількість годин

основи машинописуВступ

2Клавіатура та правила друку

8Правила оформлення друкованих робіт

20Виконання індивідуальних робіт

5

основи діловодстваОсновні поняття про документи і діловодство

2Організаційно-розпорядні документи

4Документи по кадрам

4Довідково-інформаційні документи

8Особисті офіційні документи громадян

8Виконання індивідуальних робіт

4Резерв

5
Всього

70


Зміст навчального матеріалу і вимоги

до результату навчальної діяльності учнів


Машинопись (35 год)

Вступ (2 год.)

Організація робочого місця. Правила техніки безпеки під час роботи з ПК.

Основи гігієни праці. Гімнастичні вправи для рук. Вправи для очей. Комплекс виробничої гімнастики.

Основні засоби сучасного офісу. Комп`ютер, принтер, сканер, ксерокс, факс.

Учні повинні знати:

правила техніки безпеки під час роботи з ПК, правила пожежної безпеки;

правила безпечної праці, внутрішнього розпорядку;

призначення основних пристроїв офісу;


.Учні повинні вміти:

організувати робоче місце;

користуватися основними пристроями сучасного офісу;

Клавіатура комп’ютера та правила друку (8 год.)

Ознайомлення із клавіатурою. Загальні правила роботи: постава, постанова рук на клавіатурі, ритм письма.

Сліпий десятипальцевий метод друку, його переваги та можливості. Основна позиція рук. Клавіатурний тренажер. Знайомство з текстовим процесором. Відпрацювання техніки друку з основним, верхнім, нижнім та цифровим рядами клавіатури; Великі літери. Удосконалення техніки друку та закріплення набутих навичок. Розвиток техніки та швидкості друку. Розрахунок швидкості друку за шкалою. Перевірка техніки та швидкості друку.

Учні повинні знати:

призначення основних клавіш клавіатури

зони дії пальців на клавіатурі

положення рук і пальців

правила роботи з текстовим процесором

основні операції над текстом за допомогою текстового процесора.

Учні повинні вміти:

користуватися клавіатурою

виконувати основні операції над текстом за допомогою текстового процесора

розраховувати швидкість письма

етапи нарощування письма

виконувати друкарські роботи сліпим десяти пальцевим методом

якісно писати текст протягом визначеного часу.

Правила оформлення друкованих робіт (20 год.)

Формати і сорти паперу. Параментри сторінки. Оформлення заголовків та підзаголовків. Оформлення абзацу. Шрифти.

Написання розділових знаків, комбінацій знаків, арабських та римських цифр.

Знаки арифметичних та математичних дій. Математичні вирази. Написання дат. Багатозначні числа. Коректурні знаки та їх застосування. Нумеровані переліки в тексті.

Виділення в тексті. Написання текстових скорочень, які застосовуються в діловому листуванні. Написання одиниць вимірювання. Правила оформлення посилань. Бібліографічні посилання.

Оформлення прямої мови і цитат. Оформлення приміток, додатків.

Правила виконання таблиць. Оформлення заголовка таблиці. Оформлення «боковика» таблиці. Конструювання таблицью. Заповнення таблиць числовими та текстовими даними. Друкування елементів таблиць.

Оформлення титульного аркуша. Оформлення друкованої сторінки. Нумерація сторінок. Друк.

Учні повинні знати:

правила встановлення параметрів сторінки

правила формування текстових робіт

правила оформлення цифрових і табличних робіт

Учні повинні вміти:

встановити параметри сторінки

оформляти різні за змістом тексти

виконувати цифрові та табличні роботи

Виконання індивідуальних робіт (5 год.)


Діловодство (35 год)

^ Основні поняття про документи і діловодство(2 год.)

Документообіг. Поняття документа. Принципи ведення діловодства. Види і групи документів.

Реквізити документів, та їх розташування.

Вимоги до тексту документів. Оформлення друкованої сторінки.

Виготовлення бланку документа.

Учні повинні знати:

класифікацію документів

правила складання на оформлення документів згідно з державними стандартами та встановленими правилами

поняття офіційно – ділової мови та вимоги до мови службових документів основні можливості роботи з документами

Учні повинні вміти:

оформляти документи згідно з державними стандартами та встановленими правилами

працювати у текстовому процесорі

формувати логічну структуру документів

Організаційно-розпорядні документи (4 год.)

Наказ. Витяг із наказу. Постанова. Розпорядження. Інструкція. Положення. Правила. Друкування організаційних документів.

Учні повинні знати:

правила складання та оформлення організаційно-розпорядних документів.

Учні повинні вміти:

складати та оформляти наказ, витяг з наказу, постанову, розпорядження, інструкцію, положення правила.

^ Документи по кадрам (4 год.)

Автобіографія. Заява. Характеристика. Виконання вправ із документів особового складу.

Учні повинні знати:

правила складання та оформлення документів по кадрам

Учні повинні вміти:

Складати та оформляти контракт, трудову угоду, заяву, автобіографію, характеристику.

^ Довідково-інформаційні документи (8 год.)

Довідка: призначення, реквізити, види.

Запрошення, оголошення. Правила написання. Телеграма. Телефонограма. Протокол. Витяг із протоколу. Документи табличних форм: план, звіт. Інші документи довідково-інформаційного ха­рактеру. Друкування документів. Знімання копій з документів.

Учні повинні знати:

правила складання та оформлення довідково – інформаційних документів,

Учні повинні вміти:

складати та оформляти довідку, запрошення, оголошення, телеграму, телефонограму, протокол, план, звіт, реферат , рецензію, пояснювальну записку.

^ Особисті офіційні документи громадян (8 год.)

Заяви громадян з питань соціального захисту та забезпечення.

Заяви громадян до районного (міського) суду.

Заяви громадян до РАГСа, житлово-комунальних органів, адміністративних органів.

Друкування особистих офіційних документів громадян.

Учні повинні знати:

правила складання та оформлення особистих офіційних документів

Учні повинні вміти:

складати та оформляти заяви з питань соціального захисту, в районні суди, житлово-комунальної, адміністративні органи.

^ Виконання індивідуальних робіт (4 год.)

Резерв 5 годин.

Перелік обов’язкових практичних робіт


Тема:Клавіатура комп’ютера та правила друку

Вправи для засвоєння основного ряду клавіатури

Верхній, нижній ряди клавіатури. Відпрацювання техніки друку

Вправи для засвоєння цифрового ряду клавіатури

Відпрацювання техніки друку з алфавітно- цифровою групою клавіш клавіатури

Тема:Правила оформлення друкованих робіт

Заголовки та підзаголовки

Оформлення тітульного аркуша

Вправи із нумераціями, текстовими скороченнями, одиницями вимірювання

Виконання вправ із посиланнями, прамою мовою, цитатами, примітками

Створення, редагування, форматування таблиць

Введення, редагування, форматування табличних даних

Друківання таблиць

Тема: Основні поняття про документи і діловодство

Формування структури документу

Тема:Друкування організаційно- розпорядних документів:

Наказ, витяг з наказу, постанова, розпорядження, інструкція, положення.

Тема:Друкування документів по кадрам:

Автобіографія, заява., характеристика, контракт, трудова угода.

Тема:Друкування довідково – інформаційних документів:

Довідка, запрошення, оголошення, телеграма, телефонограма, протокол, витяг з протоколу.

План, звіт, реферат, рецінзія, пояснювальна записка

Тема:Друкування особистіх офіційних документів громадян:

Заяви з питань соціального захисту, в районні суди, житлово – комунальні, адміністративні органи.


Орієнтований перелік тематичного оцінювання


Клавіатура ПК. Правила друку.

Правила оформлення друкованих робіт ( 2)

Основні поняття про документи та їх оформлення. Організаційно розпорядні документи. Документи по кадрам

Документи довідково_ інформаційного характеру

Особисті офіційні документи громадян

^ Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів


Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

І.Початковий

1

Учень має уявлення про комп’ютер, про текстовий процессор, розпізнає задачі для вирішення яких можє застосовуватись. Дає відповідь на деякі з поставлених питань

2

Учень має почасткові знання.Може фрагментально викладати елементарні факти роботи на комп’ютері.

3

Учень має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі знань. Має уявлення про роботу в текстовому процесорі

ІІ. Середній

4

Учень має почасткові знання. Механічно вітворує учбовий матеріал, без логічних виновків.Має елементарні навичкі роботи з клавіатурою, прикладними програмами

5

Учень вміє зробити найпростіші висновки і відтворити учбовий матеріал .Вміє виконувати ементарні операції у текстовому процесорі за допомогою вчителя.

6

Учень має знання з основних понять прикладної програми.Самостійно відтворює значну частину учбового матеріалу.Учень володіє основними привилами роботи з текстовим процесором.Вміє працювати з клавіатурою

ІІІ. Достатній

7

Учень знає учбовий матеріал та вміє вирішувати задачі на рівні стандартних сітуацій.Має навики використання клавіатури, і в цілому орієнтується у середовищі текстового процесора

8

Учень має сталі навички роботи з клавіатурним тренажером, текстовим процесором. Учень вміє під керівництвом учителя узагальнювати навчальну інформацію і в цілому самостійно застосовувати її на практиці.

9

Учень знає основні принципи роботи на комп’ютері, вільно працює в середовищі клавіатурного тренажера, текcтовому процесорі. Вміє самостійно застосовувати матеріал на практиці, орієнтуватися в стандартних ситуаціях. Вільно володіє клаіватурою (80 сімволів за хвилину)

ІV. Високий

10

Учень досконально орієнтується у прнципах роботи на ком’ютері, знає і використовує можливості текстового процессора. За вказівкою вчителя може самостійно визначити шляхи розв’язання нестандартних задач. Вільно володіє клаіватурою (100 сімволів за хвилину)

11

Учень вільно володіє учбовим матеріалом, висловлює думки і відчуття.Самостійно знаходить і використовує додаткові джерела інформації. Вміє успішно вирішувати нестандартні завдання. Вільно володіє клаіватурою (120 сімволів за хвилину)

12

Учень обізнаний в галузі інформаційних технологій.Вільно оперує набутими знаннями в практичної діяльності..У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід.Володіє клавіатурою на професійному рівні (140-160 символів за хвилину)ЛІТЕРАТУРА


Глущик С.В., Дняк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папе­ри. - К.: А.С.К., 1998.-173 с.

Глущик С.В., Днях О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папе­ри: Навч. посіб. для виш. та серед, спец. навч. Закладів —3-те вид,, переробл. і допов. — К.: АСК, 2000. — 400 с.

ДіденкоАН. Сучасне діловодсіво. — К.: Либідь, 1996. — 256 с.

Кузнецова АН., Вагенгсйм Р.Н. Машинопись. — М.: Вьісшая школа, 1986. — 288 с.

Паламар Л.М., Кацавець Т.М. Українське ділове мовлення. — К.: Либідь, 1997. — 296 с.

Паламар Л.М. Кацавець Т.М. Мова ділових паперів.—К.:Либідь, 1993. - 192 с.

Головач АС. Образим оформлення документов: Для предприятий и граждан. — Донецк: Огалкер, 1998. — 320 с.

Примерное тематическое планирование занятий «Маши­нопись й основи делопроизводства». — «Школа и производство» № 12. 1987.

В.Андрианов Десятипальцевый метод печати на компьютере – ПИТЕР, 2005

Макарова Н.В., Николайчук Г.С, Титова Ю.Ф. /Компьютерное делопроизводство /Учебный курс// ПИТЕР 2004

Левин А.И. / Word – это просто// ПИТЕР 2004

Карпов Б.И. /Microsoft Word 2000: справочник 2-е издание// ПИТЕР 2001
еще рефераты
Еще работы по разное