Реферат: Короткі анотації до статей Макроекономічні аспекти сучасної економіки Сігайов А. О. «Методика викладання університетського курсу мікроекономіки: споживчі переваги та функція корисності»


Вийшов у світ №6, 2009р.збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні» щомісячного наукового видання Науково-дослідного економічного інституту

Короткі анотації до статей


Макроекономічні аспекти сучасної економіки


Сігайов А.О. «Методика викладання університетського курсу мікроекономіки: споживчі переваги та функція корисності» - Неефективність системи підготовки економістів пов’язується передусім із низькою якістю викладання фундаментальних економічних дисциплін у вищій школі. Обґрунтовується необхідність нових методичних підходів до викладання магістерського курсу мікроекономіки, а також подаються конкретні рекомендації щодо читання розділів теорії споживчої поведінки.

^ Глухова С.В. «Особливості життєвого циклу інновації» - Досліджено та проаналізовано підходи до визначення життєвого циклу інновації, виділено його сучасні особливості з урахуванням умов розвитку та функціонування інновації на ринку. Представлений авторський погляд щодо визначення етапів життєвого циклу інновації, їх складових, а також форми прояву.

^ Миненко О.О. «Ефективність міжнародної технічної допомоги щодо секторальної розбудови економіки в Україні» - Метою статті є оцінка спроможності щодо ефективності міжнародної технічної допомоги та її підвищення.

^ Паппу Т.Б. «Стан та рівень розвитку державно-приватного партнерства та можливості застосування світового досвіду в Україні» - У статті розглянуто стан та рівень розвитку державно-приватного партнерства, а також проаналізовані можливості застосування світового досвіду в Україні.

^ Король В.С., Данилейчук Р.Б. «Проблеми функціонування суб'єктів малого підприємництва в умовах глобалізації економіки України» - У статті проводиться дослідження проблем розвитку малих і середніх підприємств. Виявляються найбільш вагомі на сучасному етапі та розробляються пропозиції, направленні на ліквідацію цих проблем та удосконалення важелів подальшого розвитку малого та середнього підприємництва (МСП).

^ Навроцька О.В. «Державно-приватне партнерство у фінансуванні розвитку інфраструктури України» - У статті розглядаються основні проблеми функціонування та розвитку інфраструктури. Проведено аналіз співробітництва держави та приватного сектору в інфраструктурних проектах. Запропоновано можливі шляхи більш ефективного використання державних ресурсів шляхом використання механізмів державно-приватного партнерства.

^ Невінчаний І.С. «Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності» - Автор статті розглядає існуючі підходи до оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності.

^ Крейдич І.М. «Актуальні завдання управління ризиками приватних інвестицій у виробничу інфраструктуру України» - У статті досліджуються завдання управління ризиками приватних інвестицій, зокрема у виробничу інфраструктуру України, специфіка інвестиційних ризиків, а також пропонуються заходи щодо вирішення проблем управління інвестиційними ризиками.

^ Сергієнко О.М. «Створення моделі формування і розподілу доходів на макрорівні: теоретичні та методологічні аспекти» - У статті розглядаються теоретичні та методологічні питання щодо виявлення впливу політики доходів на перерозподіл доходів за секторами економіки відповідно до методології Системи національних рахунків (СНР). Проаналізовано кількісні та якісні показники рахунку утворення доходів, визначено фактори їх впливу. Розроблено модель формування та розподілу доходів на макрорівні.

^ Усик В.І. «Тенденції розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні» - Стаття присвячена аналізу розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні. Було проведено комплексне дослідження основних показників мікро-, малих та середніх підприємств в Україні. Встановлено роль підприємств сектору малого та середнього бізнесу в національній економіці. Виявлено недоліки та перешкоди на шляху розвитку підприємств сектору малого та середнього бізнесу в Україні. Надано рекомендації щодо покращення та стабілізації розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні.

^ Череп А.В., Мартоян МГ., Носенко О.С. «Проблеми оподаткування нерухомості в Україні» - Вивчено суть оподаткування української економіки. Обґрунтовано необхідність корегування законів України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про систему оподаткування» і «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну податкову службу в Україні», прийнятих Верховною Радою України, і в новому Законі України «Про систему оподаткування», а також використання способів оподаткування на практиці.

^ Кульпінська Л.К., Гвоздь В.С. «Досвід державного регулювання цін в країнах-членах Европейського союзу» - В статті розглядається досвід державного регулювання цін в країнах-членах Європейського Союзу. Аналізуються законодавчі акти, які регулюють цей процес. Пропонуються шляхи вдосконалення державного регулювання процесу ціноутворення в Україні.


Інноваційно – інвестиційна політика


Іванова І.М. «Правові аспекти розвитку системи державного фінансового контролю в сучасних економічних умовах» - Стаття присвячена аналізу основних законодавчих та нормативно-правових актів із питань державного фінансового контролю з точки зору їхньої відповідності сучасним умовам розвитку економіки

^ Лотоцька С.В. «Методи управління ризиком забезпечення кредиту» - У статті детально розглянуті методи управління ризиком забезпечення кредиту як окремим видом кредитного ризику та особливості їх застосування в практичній діяльності. Досліджена методологія управління ризиками забезпечення кредиту та шляхи їх мінімізації в банківській системі.

^ Тульчинська С.О. «Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури в Україні» - У статті визначено суть, мету, функції та принципи функціонування інноваційної інфраструктури. Розглянуто методи державної підтримки створення та функціонування інноваційних структур та проведено аналіз розвитку інноваційної інфраструктури в Україні.

^ Фоміна Т.В. «Методика проведення аудиту операцій з необоротними активами» - У статті запропоновано розроблену автором методику аудиту операцій з необоротними активами із зазначенням етапів, аудиторських процедур, джерел та способів отримання аудиторських доказів, робочих документів, що допоможе зробити технологію і організацію проведення даного напряму аудиту більш раціональними.

^ Шевченко О.Ю. «Фінансова безпека України в умовах активізації глобальних інвестиційних процесів» - У статті розглянуто обсяги та структуру надходження іноземних інвестицій в Україну, а також проаналізовано вплив факторів, які безпосередньо формують фінансову безпеку української економіки в умовах посилення глобалізації інвестиційних потоків.


^ Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності


Мартиненко В.П. «Механізм ефективного функціонування промислових підприємств» - У статті представлено концептуальну модель механізму ефективної діяльності промислових підприємств та визначено етапи організаційного оформленню методів підвищення ефективності.

^ Данько Т.Ю. «Аналіз підходів до визначення понять «контроль» та «контролювання» в управлінській діяльності» - На даний момент проблема створення ефективно функціонуючої системи контролювання діяльності підприємства, незважаючи на всю її актуальність, не тільки далека від кінцевого вирішення, а й залишається поки що недостатньо осмисленою як у науковому відношенні, так і в плані практичної реалізації. Для того щоб розглядати питання створення ефективної системи контролювання діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта, перш за все необхідно розібратися з науковими підходами до визначення сутності контролювання та контролю, визначити з них найбільш повні та доцільні. У статті досліджено та проаналізовано зміст понять «контроль» та «контролювання», які надаються різними авторами в сфері управління; здійснено їх групування; виділено розбіжності та тотожності між ними.

^ Задирака І.О. «Пріоритети та перспективи приватизації стратегічно важливих підприємств» - У статті розглянуто особливості, досягнення та вади приватизаційних процесів в Україні стосовно реформування стратегічно важливих підприємств, від ефективності функціонування яких у значній мірі залежить як подолання економічної кризових явищ, так і конкурентоспроможність національної економіки в цілому.

^ Калапа Т.В. «Аналіз стану підприємств галузі молокопереробного машинобудування України» - Стаття присвячена визначенню стану вітчизняних підприємств галузі молокопереробного машинобудування. Розраховано ємність внутрішнього ринку машин для перероблення молока. Проведено аналіз конкуренції в галузі. Обґрунтовано вибір показників для оцінки частки ринку підприємств та ступінь розподілу ринку між його учасниками.

^ Ковальов І.В., Колотій В.М. «Досвід створення стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів у державах – членах ЄС» - У статті розглядається світовий досвід створення механізму з подолання кризових явищ на ринку енергоносіїв, адаптація цього досвіду в Україні та наведений найбільш прийнятний варіант створення резервів нафти, нафтопродуктів.

^ Кудрявцева Н.П. «Гуманістична складова економічної освіти» - У статті визначено поняття гуманізаційних засад функціонування освіти, доведена необхідність зміни підходів до організації сучасної освіти шляхом її впливу на формування особистості та окреслена роль післядипломної освіти, яка завдяки своїй гнучкості та адаптивності сприяє вдосконаленню особистості відповідно до потреб економіки.

^ Малюга Л.М. «Пріоритети та завдання стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК» - У статті розглядаються основні пріоритети регіональної стратегії забезпечення конкурентоспроможності АПК та визначаються завдання, ризики та фактори її впровадження.

^ Марчук Т.С. «Оцінка конкурентоспроможності будівельної організації на будівельному ринку» - Визначено поняття конкурентоспроможності будівельної організації і конкурентоспроможності будівельної продукції як багатогранних визначень стану будівельної організації. Запропоновано використовувати відповідні критерії за наведеними формулами та логістичною залежністю.

^ Мельник В.І. «Сутність та засади комплексного розвитку вугільної промисловості України на віддалену перспективу» - У статті систематизовано понятійний апарат, який використовується в інфраструктурі вугільної галузі. Визначені напрями розвитку, матеріальне та технічне її забезпечення, склад, зміст та класифікацію суміжної інфраструктури енергетичного забезпечення економіки України та наведені конкретні пропозиції щодо їх взаємодії.

^ Пугаченко О.Б. «Системне уявлення процесу матеріального забезпечення хлібопекарного виробництва» - Наведено докази про необґрунтованість концепції, в якій процеси матеріального забезпечення розглядаються як складова логістичної системи, обґрунтовано залежність між господарськими процесами і ресурсами, котрі являють собою реальні матеріальні запаси хлібопекарних підприємств, визначено систему об’єктів бухгалтерського обліку, стосовно яких існують невирішені питання.

^ Рижаков Д.А. «Удосконалення управління ресурсами будівельної організації за системним підходом» - У роботі запропоновано використати системний підхід для визначення величини впливу кожної підсистеми будівельної організації на загальну величину прибутку.

^ Сидоренко Ю.В. «Систематизація наукових підходів до класифікації різновидів розвитку підприємств» - На основі змістовно-сутнісної інтерпретації категорії «розвиток» систематизовано та класифіковано існуючі в сучасній економічній науці підходи до трактування різновидів розвитку підприємств, а також розкрито взаємозв’язки між ними.

^ Сіднєва Ж.К., Молчанова І.В. «Актуальні аспекти функціонування нафтогазового комплексу України» - Стаття присвячена сучасним проблемам та основним напрямам розвитку нафтогазового комплексу України.

^ Стрілець Т.М., Шаркаді Н.В., Кичко І.І. «Прямий маркетинг як інструмент залучення клієнтів банку в сучасних умовах» - Стаття присвячена розробці заходів повернення довіри населення до банків та визначенню основних напрямів пошуку клієнтів за допомогою методів прямого маркетингу в умовах фінансової кризи.

^ Чмутова І.М., Азізова К.М. «Формування складу підконтрольних показників у системі контролінгу капіталу підприємства» - Запропоновано підхід до обґрунтування складу показників контролінгу капіталу підприємства на основі таких критеріїв: цільова спрямованість показників, відображення ключових аспектів функціонування капіталу, важливість, інтерпретованість та обмежена кількість, несуперечливість, відповідність методам обліку і звітності. Застосовано кореляційний аналіз для відбору найбільш значущих показників, що дозволить забезпечити об’єктивну оцінку капіталу підприємства.

^ Шкарлет С.М., Остряніна С.В. «Діагностика й оцінка конкурентоспроможності підприємств» - У статті деталізовані існуючі методи діагностики й оцінки параметрів конкурентоспроможності підприємства. Викладена концепція авторського вдосконалення певних методів і інструментів дослідження параметрів конкурентоспроможності підприємства у комплексному, функціональному та структурному аспектах.

^ Попрозман О.І. «Значення структури ресурсної бази банків в умовах кризи» - У статті розкривається теоретична суть та значення структури ресурсної бази банків, а також сучасні підходи до управління ресурсною базою комерційних банків в умовах кризи. Акцентована увага на масштабах ризиків, викликаних змінами відсоткових ставок та складністю їх прогнозування.

^ Ступницький О.I. «Порівняльний аналіз використання франчайзингу та інших схем організації підприємницької діяльності в Україні» - Стаття присвячена порівняльному аналізу практики використання франчайзингу у сфері приватної підприємницької діяльності в Україні та особливостям, сильним і слабким сторонам його впровадження у сучасну систему ринкового господарства України.


^ Розвиток регіональної економіки

Панухник О.В. «Прикордонний маркетинг як інструмент реалізації інтеграційного потенціалу прикордонних територій» - У статті ставиться питання прикордонного маркетингу як інструменту реалізації інтеграційного потенціалу прикордонних територій. Досліджуються його практичні аспекти на прикладі Закарпатської області. Пропонується механізм створення прикордонних агентств регіонального розвитку для координації використання елементів прикордонного територіального маркетингу.


^ Соціально-трудові проблеми


Бірюченко С.Ю. «Методологія визначення вартості робочої сили суб’єктів господарювання» - Узагальнено поняття методології визначення вартості робочої сили працівників підприємства. Висвітлено основні положення існуючих вітчизняних та зарубіжних теорій та здійснено їх порівняння. Запропоновано оптимальний склад витрат на робочу силу для міжнародного моніторингу.

^ Леонтьєв А.О. «Cинергетичні аспекти проблем управління вищою освітою» - Проаналізовано ознаки системи управління вищою освітою на відповідність критеріям нелінійної динамічної системи. Визначено відповідність цим критеріям. Встановлено, що система управління вищою освітою має ознаки потенційно синергетичної системи.

^ Степахно А.В. «Природа економічної глобалізації та її значення для конкурентоспроможності країн» - В даній статті оцінюється значення глобалізації ринків і міжнародного виробництва для конкурентоспроможних переваг країни або певних регіонів ринку.

^ Головач Н.А. «Методологічні засади формування інформаційної бази та системи показників прикладної статистики» - У статті вирішуються наступні проблеми:

визначено роль результатів статистичного дослідження у формуванні інформаційного продукту в умовах постіндустріального етапу розвитку суспільства;

дана характеристика процесу формування та критеріїв складових системи статистичного забезпечення управління - інформаційної бази, показників як в цілому по країні, так і на рівні регіонів;

висвітлена роль результатів статистичного аналізу в процесі обґрунтування управлінських рішень.
еще рефераты
Еще работы по разное