Реферат: Міністерство освіти І науки україни


Міністерство освіти і науки україни


У. В. Владичин


БАНКІВСЬКЕ Кредитування

Навчальний посібник


Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України


Київ • Атіка • 2008

УДК 336.717:336.77(075.8)

ББК У262.32я73-1

В57

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 1.4/18-Г-1030 від 13.05.2008)


Рекомендовано Вченою радою

Львівського національного університету імені Івана Франка


Рецензенти:

В. І. Грушко – доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів і банківського бізнесу Університету економіки та права “Крок”, професор;

^ О. В. Дзюблюк – доктор економічних наук, завідувач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету, професор;

М. М. Туріянська – доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту Донецького інституту туристичного бізнесу, професор.

^ Р. А. Слав’юк – доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ, професор;


Владичин У. В.

Банківське кредитування: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008.


У навчальному посібнику розглянуто теорію і практику проведення кредитної діяльності банками України, а також особливості здійснення контролю за банківським кредитуванням. Визначено роль банківського кредитування у вітчизняній економіці, механізми здійснення кредитних операцій банків, ризики банківської кредитної діяльності та методи управління ними, а також контроль за процесом кредитування у банках.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників банківських установ, спеціалістів кредитної сфери, усіх, хто цікавиться особливостями банківського кредитування в Україні і світі.


© У. В. Владичин, С. К. Реверчук, 2008

© Видавництво «Атіка», 2008

ЗМІСТ
Передмова………………………………………………………………………..



8
Тема 1. Предмет і метод дисципліни “Банківське кредитування” ……..
Предмет та об’єкти курсу……………………………………………...

Методологічний інструментарій дослідження банківського кредитування.…………………………………………………………..

Структура курсу………………………………………………………..

Роль та значення курсу для підготовки нового покоління фахівців з банківництва………………………………………………………….

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..


10

10


14

18


21

22

24

Тема 2. Теоретичні засади банківського кредитування…………………..

Сутність та значення банківського кредиту у розвитку економіки.

Класифікація банківських кредитів…………………………………

Етапи еволюції кредитної діяльності банків………………………..

Інституційно-правове регулювання банківського кредитування…

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


25

25

32

39

52

56

58

58

59

Тема 3. Механізми здійснення банківської кредитної діяльності……….

Джерела формування кредитних ресурсів банку…………………..

Принципи банківського кредитування……………………………...

Кредитна політика банку…………………………………………….

Методи банківського кредитування…………………………………

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


60

60

64

69

75

89

92

92

93

Тема 4. Кредитні підрозділи банку та їх функціональні особливості…...

Структура кредитного департаменту банку………………………...

Підбір, навчання та підвищення кваліфікації працівників кредитного відділу банку…………………………………………….

Розподіл обов’язків між кредитними працівниками банку………..

Кредитний комітет банку та його функції………………………….

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


94

94


100

108

118

124

126

126

127

Тема 5. Процес банківського кредитування та його організація………..

Сутність та етапи процесу банківського кредитування..…………..

Порядок укладання кредитного договору та видача кредиту……..

Супроводження кредиту та формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями……...

Порядок погашення кредиту та закриття кредитної справи……….

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Задачі……………………………………………………………………………..

Література………………………………………………………………………..


129

129

152


162

176

186

188

188

189

190

Тема 6. Кредитоспроможність позичальника: джерела інформації……..

Банк у інформаційному середовищі………………………………...

Фінансова звітність позичальників…………………………………

Формування та зберігання кредитних історій позичальників у банку…………………………………………………………….…….

Інформаційні бази кредитних бюро…………………………………

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


192

192

202


210

216

228

230

230

231

Тема 7. Оцінка кредитоспроможності позичальника…………………….

Сутність та необхідність оцінки кредитоспроможності позичальника…………………………………………………………

Аналіз кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб……

Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб……………………….

Визначення рейтингу надійності позичальника……………………

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


232


232

238

252

265

273

275

275

276

Тема 8. Форми та види забезпечення банківських кредитів….………….

Сутність, необхідність та класифікація забезпечення кредитів…...

Застава як вид майнової форми забезпечення банківських кредитів………………………………………………………………..

Оцінка вартості заставного майна…………………………………..

Порядок укладання договору застави……………………………….

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


278

278


287

310

328

335

337

337

338

Тема 9. Юридичні форми забезпечення банківських кредитів………….

Гарантія як вид забезпечення кредитної діяльності банків………..

Використання поруки у забезпеченні банківських кредитів………

Неустойка як вид кредитного забезпечення банків………………..

Страхування як форма мінімізації кредитних ризиків…………….

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


340

340

359

365

369

391

393

393

394

Тема 10. Ціна банківського кредиту…………………………………………

Сутність і види процентних ставок за кредитами………………….

Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом……….

Методи ціноутворення за кредитами………………………………..

Порядок нарахування і сплати процентів за кредитами…………..

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


396

396

399

404

410

415

417

417

418

Тема 11. Кредитні ризики банківництва….………………………………...

Сутність і характеристика банківських ризиків.…………….……..

Поняття і види кредитних ризиків…………………………………..

Критерії оцінки кредитних ризиків…………………………………

Ризик-менеджмент кредитної діяльності банку……………………

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


420

420

427

433

439

454

456

456

457

Тема 12. Контроль за банківською кредитною діяльністю……...……….

Сутність та значення контролю за банківським кредитуванням.……………………………………………………….

Види контролю за кредитною діяльністю банків…………………..

Контроль центрального банку за банківським кредитуванням……

Нормативні інструменти контролю за кредитним ризиком……….

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


459


459

463

469

479

487

489

489

490

Тема 13. Банківський моніторинг кредитування………………………….

Сутність та роль банківського моніторингу кредитування………………………………………………………….

Попередній, поточний і наступний банківський моніторинг цільового використання кредиту…………………………………….

Банківський моніторинг забезпечення кредиту…………………….

Внутрішня аудиторська перевірка кредитної діяльності банку…...

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..


492


492


502

505

514

522

524

525

526

Тема 14. Банківська проблемна кредитна заборгованість і методи її реструктуризації……………………………………………………………….

Умови та чинники виникнення проблемних кредитів……………..

Шляхи виявлення та управління проблемною заборгованістю……

Реабілітація та ліквідація проблемних кредитів…………………….

Претензійно-позовна робота банку з проблемними кредитами……

Короткі підсумки………………………………………………………………..

Контрольні запитання та завдання……………………………………………..

Тести……………………………………………………………………………...

Література………………………………………………………………………..



527

527

534

542

557

565

566

567

568

Післямова………………………………………………………………………...

569

Предметний покажчик..........................................................................................

570

Додатки…………………………………………………………………………..

583
еще рефераты
Еще работы по разное