Реферат: Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок"


Проект постанови Кабінету Міністрів України

"Про Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок"


7 серпня 2008


Проект


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


від __ ________ 2008 р. № ________


Київ


Про Порядок рецензування звітів

з експертної грошової оцінки земельних ділянок


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них, що додається.

2. Пункт 62 Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 “Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, після слів “Рецензування звіту про оцінку майна” доповнити словами “відмінного від землі”.


Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _______ 2008 р. № ______


^ Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки

земельних ділянок


1. Загальні положення

Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них розроблено на виконання вимог статті 22 Закону України “Про оцінку земель”, у відповідності до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації” та постанов Кабінету Міністрів України: “Про методику експертної грошової оцінки земельних ділянок”, “Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, “Про затвердження Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна”, з метою підвищення якості звітів та рецензій на звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підвищення відповідальності за якість робіт.

Дії даного порядку розповсюджуються на рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (прав на них), які перебувають у державній або комунальній власності у випадках, передбачених законодавством України, а також у приватній власності громадян та юридичних осіб.

2. Терміни та визначення

Рецензент – оцінювач, який рецензує звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, із стажем практичної роботи не менше двох років, а також експертні ради, що спеціально створені при центральному органі виконавчої влади з питань земельних ресурсів (далі – Державні експертні ради) та саморегулівних організаціях оцінювачів (далі – Експертні ради).

^ Рецензія на звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки – сукупність заходів з перевірки дотримання оцінювачем вимог законодавства та договору на проведення оцінки, а також достатності та достовірності вихідної інформації, обґрунтованості зроблених припущень, відповідності та правильності застосування методичних підходів, методів та оціночних процедур, безпомилковості розрахунків та обґрунтованості результатів а також містить висновок рецензента щодо відмінності результату оцінки від ринкових цін в конкретному регіоні.

^ Цілями рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них (далі Звіт) є:

контроль за дотриманням оцінювачами об'єктивності та законності проведення оцінки земель;

забезпечення суспільних інтересів у питаннях оцінки земель;

підвищення професійного рівня оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та якості проведеної ними оцінки;

уніфікація та стандартизація звітів та рецензій на звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них;

підвищення відповідальності за якість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

формування інформаційної бази для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

^ Державні експертні ради – експертні ради, що спеціально створені при центральному органі виконавчої влади з питань земельних ресурсів, головних управліннях земельних ресурсів у областях, місті Києві та Севастополі, які здійснюють створення та наповнення бази даних результатів рецензування а також здійснюють координацію робіт з рецензування, розгляд скарг на діяльність рецензентів і працюють на громадських засадах. До складу Державної експертної ради можуть входити представники органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, які мають кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, оцінювачі із стажем практичної роботи не менше п’яти років та які мають статус провідних оцінювачів та оцінювачів вищої категорії саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, науковців, які мають наукові роботи або публікації з питань оцінки земель а також представників, делегованих відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Склад Державної експертної ради затверджується відповідною обласною (міською) державною адміністрацією за погодження з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Державна експертна рада щоквартально звітує про свою роботу відповідній обласній (міській) державній адміністрації та центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів а також двічі на рік готує довідкову інформацію про усереднену ринкову вартість 1 м.кв. в конкретному регіоні.


3. Підстава для рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок


3.1. Рецензування Звіту здійснюється у разі обов'язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них, а також за зверненням зацікавлених осіб та в інших випадках, визначених законодавством.

3.2. Обов’язковим є рецензування Звітів у разі викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та примусового їх відчуження з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону.

3.3. Підставою для рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок за ініціативою заінтересованих осіб є їх письмове звернення до рецензента.


4. Процедура рецензування звітів

4.1. Рецензування Звітів проводиться в такій послідовності:

звернення зацікавленої особи до рецензента;

оформлення документації для проведення рецензування:

обов’язкове надання в повному обсязі оригіналу звіту, що підлягає рецензуванню;

проведення рецензування;

оформлення результатів рецензії.


4.2. Звернення зацікавленої особи до рецензента відбувається шляхом направлення листа в якому зазначаються:

найменування замовника та оцінювача, їх місце знаходження;

назва об'єкта оцінки та місця розташування земельної ділянки;

дата оцінки;

підстави проведення рецензування.


4.3. Оформлення документації для проведення рецензування полягає у документальному оформленні факту передачі звіту з експертної грошової оцінки на рецензію.

Рецензент зобов’язаний зареєструвати звіт, який надійшов на рецензування. Даний звіт надалі залишається у рецензента.

Рецензент складає опис документів, які поступили на рецензування в двох примірниках. Один примірник опису передається зацікавленій особі, другий − вкладається у справу з документами.

Укладання договору на здійснення рецензування та оплата роботи рецензента за договором здійснюється відповідно до законодавства.

В разі необов’язкового проведення рецензування умови оформлення визначаються договором.

4.4. Проведення рецензування.

Рецензент проводить рецензування відповідно до вимог законодавства України та даного Порядку, опираючись на власний досвід і знання. Рецензент самостійно здійснює аналіз та виклад обґрунтованих висновків. При цьому рецензент повинен проаналізувати всю істотну інформацію.

На протязі проведення рецензування забороняється втручання в роботу рецензента з боку будь-яких осіб, у тому числі посадових осіб, керівників підприємств та організацій, де працює рецензент, а також оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які виконували звіт з оцінки.

В разі втручання в роботу рецензента, він зобов’язаний повідомити про це особу, яка доручила йому проведення рецензування.

Рецензування, як правило, здійснюється без обстеження земельної ділянки. В разі необхідності обстеження земельної ділянки та умови обстеження визначаються договором.

Термін рецензування не може перевищувати 10 робочих днів.

В разі проведення рецензування відповідно до вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, термін проведення рецензування продовжується на строк, необхідний для виконання вимог цього Закону.

Контроль за діяльністю рецензента покладається на Державні експертні ради та Експертні ради.


4.5. Проведення повторного рецензування.

Якщо при проведені рецензування були виявлені порушення оцінювачем законодавчої, нормативно-правової та методичної бази, або рецензентом встановлено, що результат оцінки відповідної земельної ділянки відмінний від ринкових цін в конкретному регіоні більше ніж на 10 відсотків від вартості земельної ділянки, звіт направляється на доопрацювання та підлягає повторному рецензуванню.

Оформлення результатів повторної рецензії повинно відповідати вимогам цього Порядку.

Термін проведення повторного рецензування не може перевищувати 10 робочих днів.

При виявленні порушень після доопрацювання рецензент направляє такий звіт разом з рецензією до Державної експертної ради для проведення повторного рецензування. При виявленні порушень вказаних рецензентом у рецензії, Державні експертні ради направляють звернення до Екзаменаційної комісії щодо позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва.

Екзаменаційна комісія розглядає звіт і рецензію. При виявленні, дотримання оцінювачем вимог законодавчої, методичної та нормативно-правової бази та неякісно проведеного рецензування, Екзаменаційна комісія звертається до Державної експертної ради та Експертної ради з клопотанням про позбавлення рецензента права проводити рецензування протягом 1 року.

Державна експертна рада самостійно, або за поданням інших рецензентів чи саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, при неодноразовому порушенні рецензентом цього Порядку, законодавчої, нормативно-правової та методичної бази при проведенні рецензування направляє до Екзаменаційної комісії звернення про позбавлення рецензента кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та права рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок протягом 5 років. У цьому випадку Державна експертна рада направляє подання до саморегулівної організації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок про позбавлення цієї особи звання провідного оцінювача або оцінювача вищої категорії.

У разі, коли звіт проходив обов’язкову Державну землевпорядну експертизу та за її результатами отримав негативний висновок, і був направлений на рецензування, й результати експертизи суттєво відрізняються від результатів рецензування, то такий звіт направляється зацікавленою особою на повторне рецензування. Якщо в разі проведення повторного рецензування було виявлено порушення законодавчих та нормативно-правових актів при проведенні Державної землевпорядної експертизи, то відповідальність за некваліфіковану роботу несе експерт, який виконував дану експертизу. Державна експертна рада або Експертна рада в такому випадку направляє подання Голові Держкомзему про позбавлення експерта права проводити експертизу звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок протягом 5 років а до Екзаменаційної комісії клопотання щодо позбавлення експерта кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.


4.6. Оформлення результатів рецензування здійснюється рецензентом особисто і не може бути передано або доручено іншій особі. Рецензент несе відповідальність за висновки, викладені у рецензії.

В разі обов’язкового проведення рецензії, організація, яка здійснює рецензію оформляє результати рецензії відповідно до вимог діловодства цієї організації та цього Порядку.

Рецензент зобов’язаний на останній сторінці рецензії вказати прізвище, ім’я, по-батькові, свою посаду поставити власний підпис, дату реєстрації рецензії.

Рецензія оформляється у трьох примірниках, які всі є оригіналами.

Один примірник направляється оцінювачу.

Другий примірник підшивається у справу, яка направляється в архів. Термін зберігання справи три роки.

Третій примірник направляється до Державної експертної ради, яка заносить результати рецензування в базу даних.


5. Вимоги до рецензування звітів

5.1. Рецензія повинна містити висновок рецензента щодо відмінності результату оцінки від ринкових цін в конкретному регіоні. Будь-які судження про вартість об’єкту оцінки, виражені у грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у формі звіту, складеному у повній формі відповідно до вимог законодавства.

5.2. Якщо у письмовому запиті про необхідність рецензування Звіту встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість об'єкта оцінки, така вимога задовольняється шляхом проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

5.3. Форма рецензії у разі обов'язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на вимогу заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законодавством здійснюється за єдиною формою, викладеною у цьому Порядку.

5.4. Рецензія складається з наступних частин:

Титульний аркуш, на якому наводиться основна інформація про об’єкт оцінки та суб’єктів рецензування (оцінювача та рецензента) відповідно до форми, наведеної у додатку 1.

Аналіз відповідності звіту з експертної оцінки земельної ділянки вимогам нормативно-правових актів проводиться за формальними ознаками відповідно до форми, наведеної у додатку 2.

Основні фактори, що впливають на якість звіту з експертної оцінки земельної ділянки аналізуються рецензентом з метою визначення придатності звіту для використання за призначенням та робиться загальний висновок.

Крім того, рецензент може додати до звіту окрему думку. Окрема думка може містити будь-які додаткові висновки рецензента або містити додаткову інформацію щодо об’єкта оцінки або оцінювача, яка не передбачена наведеними формами рецензії.


6. Забезпечення умов проведення рецензування

6.1. Для проведення рецензування рецензенту мають бути забезпечені наступні умови:

надана повна і вичерпна інформація про назву об'єкта оцінки та місце розташування земельної ділянки, дату оцінки, найменування замовника та особи, яка здійснювала оцінку, їх місце знаходження, мету проведення оцінки та базу оцінки;

забезпечена можливість рецензенту викласти власну думку про основні передумови, припущення та обмеження щодо застосування результатів оцінки, найбільш ефективне використання об'єкта оцінки, правомірність застосування методичних підходів, методів та оцінних процедур, а також про визначення достовірності та об'єктивності оцінки та обґрунтованість висновку про вартість об'єкта оцінки;

надано достатньо інформації для перевірки правильності виконаних розрахунків та формулювання висновку щодо можливості використання отриманих результатів експертної оцінки земельної ділянки та щодо професійності оцінювача;

рецензент має бути захищений від обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивного рецензування, у тому числі будь-яких форм примусу;

рецензент має бути запрошеним на засідання Екзаменаційної комісії під час розгляду питання щодо позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, на звіт якого він здійснював рецензію;

рецензенту має бути надано право вибору захищати публічно результати рецензування або відмовитись від спілкування з оцінювачем або іншою заінтересованою особою.


6.2. Рецензент має дотримуватись:

вимог нормативно-правових актів з оцінки земельних ділянок;

професійної етики та об'єктивності при рецензуванні;

відповідальності за збереження документів, які отримані під час проведення рецензування від замовника та інших осіб;

правил конфіденційності інформації, отриманої під час виконання рецензування, відповідно до чинного законодавства.


Додаток 1

До Порядку рецензування звітів

з експертної грошової оцінки

земельних ділянок


Рецензія на звіт

з експертної грошової оцінки земельних ділянок


Назва об’єкту оцінки __________________________________________

Місце розташування (населений пункт, адміністративний район тощо)

____________________________________________________________

Адреса ______________________________________________________

Власник (користувач) __________________________________________


Організація, або фізична особа, яка здійснювала оцінку ______________________________________________________________


Організація або фізична особа, яка здійснювала рецензування звіту ______________________________________________________________


Рецензент ____________________П.І.Б.


Голова експертної ради ___________________П.І.Б.


Дата М П
Додаток 2
До Порядку рецензування звітів

з експертної грошової оцінки

земельних ділянок


Аналіз відповідності звіту з експертної оцінки земельної ділянки вимогам нормативно-правових актів

Таблиця 1

№ п/п

Назва контрольованого параметра

Від-повід-ність

Не від-повід-ність

Примітки та висновки

1

2

3

4

5

1.

Інформація про об’єкт та суб’єктів договору


1.1.

назва об'єкта оцінки та місця розташування земельної ділянки,


1.2.

дата оцінки,


1.3.

найменування замовника та оцінювача,


1.4.

їх місце знаходження,


2.

Передумови та обґрунтування оцінки


2.1.

мета проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки;


2.2.

основні передумови, припущення та обмеження щодо застосування результатів оцінки;


2.3.

опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних;


2.4.

аналіз найбільш ефективного використання об'єкта оцінки;


2.5.

обґрунтування застосування методичних підходів, методів та оцінних процедур;


3.

Проведення розрахунків


3.1.

визначення (розрахунок) вартості об'єкта оцінки за обраними методичними підходами;


3.2.

узгодження отриманих результатів


4.

Сертифікація оцінки


4.1.

підстави проведення даної оцінки,


4.2.

письмова заява оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації,


4.3.

результат особистого огляду об'єкта оцінки оцінювачем,;


4.4.

дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо оцінки земельних ділянок та прав на них,


4.5.

визначення достовірності та об'єктивності оцінки та висновку про вартість об'єкта оцінки


5.

Оформлення результатів оцінки


5.1.

висновок про вартість об'єкта оцінки,


5.2.

проведення порівняльного аналізу отриманих результатів оцінки за обраними методичними підходами


5.3.

проведення порівняльного аналізу отриманих результатів оцінки та ринкових даних.


5.4.

наявність додатків з відповідними розрахунками.


6.

Висновки рецензента відповідності звіту з експертної оцінки земельної ділянки вимогам нормативно-правових актівПри заповненні форми рецензент повинен відмітити знаком “+” чи “٧” кожний пункт в одній з колонок 3 (відповідність) або 4 (невідповідність), яка відповідає стану рецензованого звіту. Ставити відмітку в одному пункті одночасно в колонці 3 і 4 не допускається.

Колонка 5 (примітки та висновки) заповнюється рецензентом за власним бажанням, крім пункту 6.

Пункт 6 заповнюється у довільній формі обов’язково і має містити підсумки по кожній колонці 3 та 4 та узагальнений висновок щодо відповідності звіту з експертної оцінки земельної ділянки вимогам нормативно-правових актів.
Додаток 3
До Порядку рецензування звітів

з експертної грошової оцінки

земельних ділянок


Основні фактори,

що впливають на якість звіту з експертної оцінки земельної ділянки

та загальний висновок
Таблиця 2
№ п/п

Фактори та показники

Висновки рецензента

1

2

3

1.

Інформація про об’єкт рецензії
1.1.

підстави проведення рецензування;
1.2.

повна назва звіту про оцінку земельної ділянки, що є об'єктом рецензування
2.

Інформація про суб’єктів рецензії
2.1.

відомості про виконавців звіту, їх кваліфікацію та висновок про можливість проведення зазначеними особами оцінки земельних ділянок відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності;
2.2.

строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;
3.

Аналіз формальних результатів оцінки
3.1.

висновок про обґрунтованість вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
3.2.

висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку земельної ділянки вихідні дані та іншу інформацію (їх повнота, достатність для проведення оцінки майна та розкриття у звіті);
3.3.

висновок про відповідність і правильність застосування під час проведення оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість використаних припущень;
3.4.

методичні підходи, що використані в оцінці
3.5.

методи встановлення вартості
3.6.

вартість земельної ділянки, встановлена в процесі оцінювання, грн
3.7.

те ж у розрахунку на м2 (або га)
4.

Загальний висновок про достовірність оцінки земельної ділянки
4.1.

звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
4.2.

звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
4.3.

звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;
4.4.

звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.
4.5

відмінність результату оцінки земельної ділянки від ринкових цін в конкретному регіоні (у % від вартості земельної ділянки)
Колонка 3 по розділах 1, 2 і 3 заповнюється рецензентом в довільній формі.

В розділі 4 в колонці 3 рецензент має коротко викласти обґрунтування лише в одному з підпунктів, який на його думку відповідає якості звіту з врахуванням результатів аналізу відповідності звіту з експертної оцінки земельної ділянки вимогам нормативно-правових актів (табл. 2). Інші пункти залишаються не заповненими.

^ Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок”


1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Проект постанови підготовлено відповідно до абзацу п’ять статті 22 Закону України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 №1378-IV і переліку завдань, визначених Указом Президента України №121 від 14.02.2008 з метою встановлення чіткої процедури проведення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та підвищення відповідальності оцінювачів за якість виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок і рецензента за якість проведення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. На сьогодні така процедура не встановлена, як не встановлена міра відповідальності.


2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта.

Відповідно до абзацу першого статті 22 Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу, підлягають рецензуванню, абзацом п’ятим цієї статті визначено, що порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок визначається Кабінетом Міністрів України.


3. Визначення цілей державного регулювання.

Ціллю державного регулювання є визначення правових та організаційних основ діяльності у сфері рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, встановлення відповідальності рецензента, оцінювача та експерта державної експертизи, який проводить державну експертизу звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної і комунальної власності у разі їх продажу, за порушення в сфері експертної грошової оцінки земель.


4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий “status quo”, тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Зважаючи на постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного стандарту №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 10.09.2003 №1440, якою встановлено загальні вимоги до рецензування звіту про оцінку майна, розроблений проект постанови є найприйнятнішим способом досягнення встановленої цілі.


5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Регуляторний акт розроблений відповідно до абзацу п’ятого статті 22 Закону України “Про оцінку земель” буде сприяти контролю за якістю виконання звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та проведення державної експертизи землевпорядної документації.


6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Проектом постанови передбачається встановлення чіткої процедури рецензування відповідальності за виконання неякісної роботи оцінювачами, рецензентами та експертами державної експертизи шляхом їх контролю Експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів та Експертними радами, які будуть створенні при Держкомземі та його територіальних органах.


7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про Порядок рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок” буде здійснюватись чіткий контроль за діяльністю як оцінювача так і рецензента, що дозволить уникнути великої кількості зловживань з боку суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які виконують експертну грошову оцінку земельних ділянок та осіб, які проводять рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також експертів державної експертизи, що проводять експертизу звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” від 17.06.2004 №1808-IV.


8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.


Вигоди

Витрати

^ У сфері держави

Забезпечення Держкомземом своїх завдань по державному регулюванню у сфері оцінки земель Отримання коштів від надання рецензій, які зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням робіт з ведення Державного земельного кадастру.

Витрати з державного бюджету на створення Експертних рад при Держкомземі та його територіальних органах відсутні.

^ У сфері оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Офіційне документальне підтвердження дотримання нормативно-правової та методичної бази при виконання звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, відповідно до вимог абзацу другого статті 22 “Про оцінку земель”

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.


10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

Постійно з дня опублікування. Строк чинності акта не обмежується в часі.


11. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності акта є:

- кількість фізичних та юридичних осіб на яких поширюється дія акта не обмежується;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та підприємницької діяльності для отримання рецензії на звіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, пов’язаними з виконанням вимог акта зміниться на розмір, який визначається договором.

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які надаватимуть послуги з експертної грошової оцінки земельних ділянок – високий. Держкомзем оприлюднюватиме результати діяльності Експертної ради через засоби масової інформації, зокрема у щоквартальному виданні “Землевпорядний вісник” та на офіційному сайті Держкомзему www.dkzr.gov.ua.


12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Результатом проведення рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є безпосередній розгляд громадськістю, в особі регіон
еще рефераты
Еще работы по разное